Utskrifter Administration - Utbetalningar

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Sedan betalningsförslag är sparat och godkänt i Betalningsförslag, måste listor och avier skrivas ut för de olika betalningssätten. Det är först när dessa listor, avier och filer är utskrivna som ett nytt betalningsförslag kan skapas.

Dessa utskrifter kan även göras direkt vid godkännande av betalningsförslag.

Utskrifter per betalningssätt

Alla listor har individuella inställningar för design av listor som bestämmer utskriftens utseende.

Förskott (Lista)

Kontant (Lista)

Bankgiro (Lista)

Postgiro (Lista)

Utrikes (Lista)

Bankgiro (Avi)

Avier enligt design av avier för bankgiro.

Postgiro (Avi)

Avier enligt design av avier för postgiro.

Telebankgiro (Fil)

Skapar fil enligt inställningar och utskrift enligt design.

Telepostgiro (Fil)

Skapar fil enligt inställningar och utskrift enligt design.

Summeringar av valutor vid utrikes betalningar

Vid utlandsbetalningar via fil som t.ex. Telebankgiro Utrikes eller Utrikes kommer också summan av respektive valuta att redovisas i listan.

Summorna är kopplade till kolumnen Att betala som redovisar det utländska beloppet.

Tillsammans med Utrikes hash total ger rapporterna alltså en överblick över enskilda summor av alla valutor som ingår i listan både vid filöverföring och när filöverföring via Telebankgiro inte används.

Telebankgiro och Telepostgiro

Telebankgiro skapar beroende på inställningar en standardfil enligt formatet för Leverantörsbetalningar som hanteras av bankerna och bankgirocentralen. Filen kan också vara en s.k. Euro-fil. Euro-filer är filer i XML-format enligt ISO-standarden ISO20022. Beroende på om ISO filer ska användas delvis eller i sin helhet, är det möjligt att separera olika betalningssätt för t.ex. inrikes och utrikes betalningar.

Telepostgiro kan användas t.ex. med Girolink mot Nordeas Fakturabetalningsservice. Om XML-filer av typen ISO20022 istället ska användas, kopplas dessa mot tjänsten Nordea Corporate Access.

Första betaldatum. Vid utskrift av Telebankgiro och Telepostgiro anges även Första betaldatum. Föreslaget datum är alltid dagen efter dagens datum.

För övrigt gäller följande vid Telebankgiro och Telepostgiro:

Betalningsfil skapas. Vid utskrift av telebankgiro och telepostgiro skapas betalningsfil som använd för överföring via Internet. Den skapade filens namn visas i rapportens sidhuvud, samt även i programmets statusrad. Detta ger då direkt information om sökvägen och namnet till filen när den har skapats, samt även till den backup som tagits av föregående fil.

När filnamnet visas är det också möjligt att vid behov öppna och granska filen. Detta gäller då både filer av det nyare XML-formatet samt även tidigare textformat. Klicka på Öppna längst ner till höger i programmets statusrad för att öppna filen.

Inställningar för betalningsfiler. I avsnittet Inställningar för leverantörer anges filnamn och eventuell sökväg till filerna som skapas vid Telebankgiro och Telepostgiro. Om enbart filnamn finns angivet i inställningen skapas filen i winbas servermapp på den serverenhet som innehåller de delade datafilerna. Om även fullständig sökväg till filen finns angiven skapas filen i den angivna mappen lokalt eller på en serverenhet. Om flera företag används kan olika mappar användas för respektive företag.

Backup av betalningsfil. När en ny betalningsfil skapas kommer den tidigare filen att skrivas över med samma namn och en backup av den tidigare filen automatiskt att skapas i den angivna mappen, eller i winbas servermapp beroende på inställning. Backupfilen heter då Bankgiro.bak eller Postgiro.bak och kan användas om man av någon anledning behöver den tidigare filen igen.

Skicka till bank. Bankgirofiler kan i dag skickas såväl direkt till er banks betalningssystem för betalningar via webben, som till bankgirocentralen. Kontakta er bank för information rörande förfarandet kring betalningar via webben.

Skicka till BGC. Alternativt kan filen skickas till bankgirocentalen. För transaktioner för telebankgiro via internet används programmet Netmaker BG. För mer information om Netmaker BG, gå till www.formpipe.se/netmaker.

Leverantörsbetalningar och utlandsbetalningar (TBU)

Utrikes betalning. Vid utrikes betalning visas de kolumner i utskriften som avser valuta och valutabelopp. När utrikes betalning görs visas summor för de olika valutorna var och en även en s.k. hash total, som är en summering av alla olika valutor och som utgör en kontrollsiffra vid överföring och utskrift av listan.

Valutakonto eller checkräkningskonto. Beroende på om ett valutakonto har angivits på valutakoden i valutatabellen, kommer betalningarna att dras antingen från valutakonto eller från checkräkningskontot hos banken. Om man t.ex. har registrerat ett konto på valutakoden EUR och valutan används vid utlandsbetalning, kommer betalning att också dras från valutakonto hos banken. (Position 74 på posttyp TK3 i filen för utlandsbetalning)

Inrikes betalning i annan valuta. På samma sätt som vid utrikes leverantörsbetalningar visas också kolumnerna för valutabeloppen, samt summan av respektive valuta vid inrikes betalningar (TBI). Detta om betalningsförslaget innehåller inrikes betalningar i t.ex. EUR inom Sverige, tillsammans med vanliga inrikes betalningar i SEK.


Vid igångstart av utlandsbetalningar kan banken (såsom SEB) behöva informeras om att formatet på filen är enligt SISU om filen i första skedet inte godkänns av BGC.