Design av avier och etiketter

Winbas hjälp

Översikt Design av utskrifter
Att välja in fält
Fält vid design av etiketter

Fritexter och grafik
Egenskaper för fält
Egenskaper för produktbild

I Utskrifter Administration väljs någon av följande utskrifter.

Etiketter för kunder

Etiketter för produkter

Etiketter för leverantörer

Utbetalningar Bankgiro (Avi)

Utbetalningar Postgiro (Avi)

 • Klicka på ett alternativ för hjälp om avsnittet

Alternativ - Etiketter

Alternativ - Avier

Fält

Bestäm vilka fält som ska användas genom att trycka F6 - Fält. I dialogen markeras eller avmarkeras de fält som ska väljas in eller väljas bort.

En kortfattad beskrivning visas när muspekaren är över fältet i dialogen.

Egenskaper för ett fält anges genom att högerklicka på fältet och innebär en mängd olika inställningar beroende på fältets typ, som t.ex. vänster eller högerjustering, långt eller kort datumformat eller antal decimaler för ett decimalfält. För ytterligare information om vilka egenskaper som kan användas se följande avsnitt:

Egenskaper för textfält på etikett innebär även att masken kan förändras för produktnummer eller alternativa produktnummer med eventuella styrkoder för streckkodsläsare som kan behöva anges i masken när en etikett ska skrivas ut med streckkod.

Fältet Produktbild kan användas vid Produktetiketter och möjliggör utskrift av bild kopplad till produkten på etiketten. När fältet väljs in på etiketten kommer den vid utskrift att visa den bild som har angivits på produkten, och i fältets egenskaper anges eventuellt även vilken av bilderna på produkten som ska användas vid utskriften.

Bilderna på respektive produkt skalas då ner och skrivs ut som en miniatyr av bilden på etiketten. Skalningen av bilden bestäms av den maximala bredd och höjd som har angivits i designen av fältet Produktbild på etiketten.

Fritexter och andra grafiska objekt

Om man avser att skriva in egen text eller använda fasta bilder eller annan grafik på alla etiketter, nås dessa funktioner genom att högerklicka på arbetsytan.

För hantering av fritexter och grafiska objekt se avsnittet:

För exempel på hur fritexter och grafik kan användas på t.ex. etiketter, se avsnittet:

Markering av fält och fritexter

Klicka på ett invalt fält för markering av detta fält. Om flera fält ska markeras, klicka på nästa fält och håll ned CTRL-tangenten och repetera därefter för varje fält. Klicka på knappen A eller Alt+A för att markera alla fält i hela designen.

 

Det är även möjligt att markera flera fält genom att klicka till vänster ovanför första fältet och dra över de fält som avses. Släpp sedan musknappen för att markera de fält som ligger innanför markeringens område.

Positionering av fält och fritexter

För att positionera ett fält, håll ner vänster musknapp över fältets översta vänstra hörn och dra till vald position. Om flera fält är markerade, håll ned CTRL-tangenten och dra sedan till vald position. När vänster musknapp är nedtryckt och fälten är i begrepp att flyttas visas stödraster i förhållande till horisontell och vertikal linjal för att lättare kunna bestämma avsedd position.

Genom att klicka och dra i höger kant av fältet förändras bredden, motsvarande för nederkanten av fältet för att förändra fältets höjd. Genom att dra i fältets högra, nedre hörn kan både bredd och höjd samtidigt förändras.

 

När flera fält är markerade, skapa jämna marginaler och lika storlek genom att högerklicka på det fält som har den rätta egenskapen. Övriga markerade fält kommer då att få denna egenskap, t.ex. bredd eller topposition.

Notera att fälten alltid ska ligga inom arbetsytan som bestäms av de första gröna stödlinjerna.

Fält med flera rader

Om ett fält t.ex. innehåller två rader såsom postadress som kan innehålla nummer och ort på första raden och land på andra raden, bör fältet designas med hänsyn tagen till två rader. Det betyder att fältet kommer att bli högre än exempelvis en namnuppgift på en rad. Vid utskrift i detta fall kommer en radmatning att ske efter första raden och andra raden skrivs nedanför i med hänsyn tagen till teckenstorleken.

Arbetsytan och avgränsande linjer

Arbetsytan bestäms av inställningar avseende exempelvis antal etiketter på en sida. Om tre etiketter ska skrivas ut i bredd, utgörs arbetsytan av första tredjedelen av sidan, alltså positioneras fälten inom den första, översta rektangeln som utgörs av de avgränsande linjerna. Vid utskrift kommer etiketter att skrivas i alla rektanglar med den design som har gjorts i den första.

Linjaler

Linjalerna huvudsyfte är att ge en vägledning om etikettens bredd och marginaler. Den vertikala linjalen visar det relativa avståndet till sidans början och positionen av fälten i förhållande till denna kommer att utgöra toppmarginal. Likadant visas vänstermarginalen på den horisontella linjalen.

Markera alla

Knappen A, belägen längst upp till vänster används för att markera alla fält om man exempelvis önskar en förändring av teckenstorlek som berör hela sidan. Alla fält kommer således att få den valda storleken.

Teckensnitt

Genom att först markera ett eller flera fält och sedan välja pil-ner vid teckensnitt kan ett annat teckensnitt anges.

Teckenstorlek

Bläddra ner i listan med storlekar för att välja en annan storlek i listan, eller skriv in en önskad storlek för texten i markerade fält. Vid förändring av teckenstorlek kommer alla markerade fält ett få den nya storleken, angiven i enheten punkter i listan.

En storlek skrivas in fältet manuellt i de fall storleken inte finns upptagen i listan. Sätt en större storlek än vad som finns i listan när en design av produktetiketter t.ex. används för utskrift av produktskyltar på storformatsskrivare.

StilGenom att först markera minst ett fält och sedan välja någon av knapparna med stilsymbolerna, antar fältet denna stil. Knapparna är av typen ja eller nej vilket innebär att antigen används stilen eller inte. Olika stilar kan kombineras, man kan t.ex. använda (F)et i kombination med (k)ursiv eller (u)nderstruken.

Färg på texten

Vid tillgång till färgskrivare, sätt annan färg än standardfärgen svart på valfria fält, fritexter och linjer. Vid vanlig svartvit laserskrivare, använd färgbegreppet för att genom gråskalor separera viss information.

Skrivarinställning

Ange vilken Skrivarinställning avin eller etiketterna ska ha. Beroende på om flera etiketter skrivs på en A4 väljs en vanlig skrivare och det avsedda facket. Vid hylletiketter och etikettskrivare som skriver en etikett per ark såsom termoskrivare, väljs den aktuella etikettskrivaren. Anges ingen skrivare används standardskrivaren.

Alternativ - Etiketter

Etiketter - Antal i bredd

Ange hur många etiketter som ryms på etikettarket i bredd vid t.ex. stående A4. Denna inställning ligger normalt mellan två och fyra om flera etiketter skrivs ut på A4.

Etiketter - Antal i höjd

Ange hur många etiketter som ryms på etikettarket i höjdled. Denna inställning ligger normalt runt sex och åtta stycken i höjd. För etikettskrivare som skriver en etikett per ark är antal i bredd och höjd 1 x 1.

Vanliga inställningar för antal i bredd och antal i höjd är 4 x 8 eller 3 x 7, som i t.ex. Avery C2160.

Etiketter - Marginaler (cm)

Som toppmarginal och bottenmarginal anges den minskning i höjdled som sker om etikettarket har en topp eller bottenmarginal. Vissa typer av ark har en toppmarginal eller bottenmarginal, även kallad greppkant på c:a en centimeter, denna får då dras av för att inte få en förskjutning längre ned på sidan.

Etikettens bredd och höjd baserad på gjorda inställningar visas i designens statusrad.

 

Börja med att ställa in antal i bredd och antal i höjd. Om arket har greppkanter, ställ in marginalerna så att höjden på etiketten stämmer med vad som är angivet på kartongen.

Exempel

Ett ark har sju etiketter i höjd vilket ger 297 mm / 7 = 42 mm. Antag att det finns en toppmarginal på 10 mm och att etiketten är designad med denna marginal. De etiketterna på första raden kommer då att skrivas på angiven position, men de senare får en förskjutning som ökas med cirka en millimeter per etikettrad p.g.a. att 10 mm har räknats bort - 287 / 7 = 41 m.m. Vid den sjunde raden är differensen således sju mm.

Alternativ - Avier

Avier - Toppmarginal (cm)

Anger var på (A4) sidan själva avin börjar. Vissa avier börjar i sidans topp vilket ger en toppmarginal på noll. Andra avier använder den nedre delen av sidan vilket kan innebära en toppmarginal på exempelvis 9,30 cm för vissa postgiroavier.

Avier - Avihöjd (cm)

Avins höjd t.ex. 10,20 för postgiroavi. Enligt dessa värden kommer toppmarginalen på 9,30 cm plus avihöjd på två gånger 10,20 utgöra en A4-sida på 29,7 cm.

Avier - Kopior (1-2)

Om Kopior sätts till två kommer en kopia att skrivas efter varje original på sidan.


Tips. Förhandsgranskning av t.ex. etiketter kan göras genom att välja utskrift till bildskärm, då man kan se hur själva datan, t.ex. innehållande namn och adressuppgifter kommer att gestaltas på utskriften. Vid utskrift till bildskärm kommer även stödraster att visas som avgränsare för varje etikett.


För utrustning som etikettskrivare med tillhörande streckkoder och streckkodsläsare se följande avsnitt:


För hantering, kopiering och borttagning av olika etikettdesigner se även avsnittet:

  Fält Linjaler Markera alla Teckensnitt Teckenstorlek Stil Färg på texten Skrivarinställning Arbetsytan och avgränsande linjer Fritexter och grafiska objekt Fritexter och grafiska objekt Etiketter - Antal i bredd Etiketter - Antal i höjd Etiketter - Marginaler (cm) Avier - Toppmarginal (cm) Avier - Avihöjd (cm) Avier - Kopior (1-2)