Utskrifter Administration - Välj design / hantera etiketter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Välj design eller hantera etiketter

Som ett komplement till att bläddra fram en känd design genom att ange numret, kan istället knappen Välj design eller hantera etiketter användas. Dialogen kommer då att visa designens namn för att underlätta valet när många olika utseende användes på etiketterna. Utöver att välja en design erbjuder dialogen även möjlighet att kopiera till ny design, ändra namn på design eller ta bort design som inte längre används.

Funktionen kan väljas i samband med någon av följande utskrifter:

Kundetiketter

Produktetiketter

Leverantörsetiketter

Dialogen

Listan visar alla registrerade designer av den aktuella typen, som kan vara upp till 99 olika möjliga designer av kundetiketter, produktetiketter respektive leverantörsetiketter. Välj en design i listan för ändring av designen, granska på bildskärm eller utskrift till skrivare. Den valda designen kan också t.ex. kopieras till en ny design enligt funktionerna nedan.

Ändra namn. Vid ett större antal varianter av etiketternas utseende kan det även finnas ett behov av att namnge respektive design. Detta gör det lättare att välja och administrera de olika etiketterna. Ett exempel skulle då kunna vara kundens namn när en layout för produktetiketter är kundunik. Annars kan namnet representera syftet med etiketten t.ex. Hyllkant eller likande.

Kopiera design. Normalt kopieras alltid en ny design automatiskt från grundutseendet design 1. Via kopieringsfunktionen kan man istället välja vilken tidigare design som ska ligga till grund för en ny design. Använd funktionen när det är små skillnader i utseendet och kanske bara en logotype eller liknande ska bytas i den nya designen.

Välj en ledig position mellan 2 och 99 och tryck knappen Kopiera. Om en design redan finns registrerad ges en varning om att det redan finns en design i positionen. Möjlighet finns då att ersätta den tidigare designen med den nya designen som har valts i listan.

Ta bort design. Tidigare utseenden av etiketter som inte längre används kan även tas bort från listan med valbara designer. Att ta bort en design som inte används gör det lättare att hitta rätt design och frigör lediga positioner för nya designer. Design i position 1 är reserverad och kan inte tas bort eller kopieras över.

Knappen OK kommer att välja designen för vidare bearbetning med alternativen i Utskrifter Administration. Dessutom kommer eventuella namnändringar att sparas, ändringar av namn som har gjorts innan kopiering kommer att spara automatiskt och kan efter kopiering inte avbrytas.

Knappen Avbryt används för att avsluta dialogen utan att välja design. Notera att eventuella kopieringar och borttagning alltid sker direkt och alltså inte kan avbrytas efter att de har utförts.

Rättigheter

För att använda funktionerna för att kopiera till ny design och ta bort tidigare etikettdesign krävs motsvarande rättigheter som för design av etiketter, rättigheten Design av blanketter i Användare och rättigheter.


Se även: