Design av blanketter - Egenskaper för fält

Winbas hjälp

Att välja in fält
Design av blanketter
Översikt Design av blanketter

Översikt Design av utskrifter
Design av avier och etiketter
Egenskaper för produktbild

Genom att högerklicka på ett fält vid design av blankett, antingen i själva huvudfönstret för design av blankett eller i listorna med fälten i dialogen F6 – Fält – nås alternativet Egenskaper. Den viktigaste egenskapen är format, som beskriver hur fältet ser ut när det skrivs ut.

Allmänt

Justering och format

Justering kan vara vänster, höger eller centrerad. Justering kan sättas även sättas i huvudfönstret för design av blankett.

Decimaler
Heltal
Datum
Leveranstid

Standardtext
Kommentar
Utländsk benämning

Justering kan sättas på alla fält medan format endast kan sättas på fält där detta är relevant. Ett format kan exempelvis vara antal decimaler för ett beloppsfält eller hur leveranstid ska skrivas ut.

Fälten i designen visas med sin justering. Har man t.ex. valt högerjustering av en fritext, visas denna högerjusterad, vilket underlättar designarbetet då man lättare kan se hur resultatet blir.

Annan mask

Det finns även möjlighet att ändra masken för utskriften av fältet. Genom att öppna listan vid masken ges olika förslag på hur masken för den aktuella typen kan se ut. Man kan även definiera egna med avancerade masker, vilket ger nästan obegränsade möjligheter för hur fält med mask kan se ut vid utskrift.

Man kan då exempelvis sätta %-tecken efter rabatt på rader, bindestreck i leveranstid, formatera ett datum som vecka, eller sätta vilken fritext man vill på raden i anknytning till fältet. Masken är begränsad till max 25 tecken.

Kontrollpanelen

Vid mask för datumfält, kan t.ex. formatet ”Göteborg den 3 april 2010” ställas in, eller om man endast vill använda de som finns inställda i Kontrollpanelen, t.ex. standard, kort datumformat: 2010-04-03.

Tal med decimaler

Formatering av tal med avseende på t.ex. antal decimaler, nollundertryckning eller absolutvärde.

Beskrivning av fältets funktion.

Följande format är listade som standardformat. Ytterligare exempel på masker finns tillgängliga via pil-ner i ’Annan mask’.

Exempel på olika format

Namn

Mask

Exempel

Anmärkning

Standard

Standard

1 234,56

Standardinställning

Valuta

Currency

1 234,56 kr

Valutainställning från Kontrollpanelen

Decimaler

#,##0.000

1 234,567

Komma (,) tusentalsavgränsare, antal decimaler efter punkt (.).

Endast signifikanta siffror

 

1234,56

Ingen formatering

-””- centrera kring decimal

 

1234,56

Ingen formatering
Decimaltecknet alltid centrerat

Endast signifikanta siffror. Signifikanta siffror används för att skriva ut enbart relevanta decimaler efter decimaltecknet t.ex. på en prisuppgift. Om priset allmänt är inställt till att hantera tre decimaler, skrivs också tre decimaler så länge sista decimalen inte är noll. 123,456 skrivs då med tre decimaler, medan 123,780 skrivs med två decimaler.

Centrera kring decimal innebär att decimaltecknet alltid skrivs i samma position oavsett hur många decimaler som skrivs ut. Detta på samma sätt som ett vanligt högerjusterat fält som alltid skrivs med två decimaler.

12,34
123,456

Genom att välja listan över förslag till andra masker för tal med decimaler visas möjligheter som innebär att t.ex. decimaler helt kan tas bort eller rabatt kan visas med procent. Tecknet # innebär undertryckning av nolla, vilket betyder att 0 inte skrivs i positionen.

Med hjälp av att använda ett förslag och eventuellt modifiera den enligt andra exempel, kan olika typer av funktioner användas med en och samma mask.

Nollundertryckning. Masken #,###,##0.00;;# är villkorsstyrd vilket innebär att om talet är skilt ifrån 0 skrivs det enligt #,###,##0.00, och om talet är lika med 0 skrivs det inte (#). Genom att använda denna mask kan nollundertryckning ske på enstaka antal eller belopp t.ex. i de fall inställningen Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp i Inställningar Blanketter inte används.

Nettoprissättning av rabatt. Masken 0;;"Netto" med villkoret att om rabatten är noll, skrivs istället texten Netto i fältet på blanketten, istället för att visa noll eller tomt fält när ingen rabatt ges.

Masken kan då t.ex. användas i branscher med mycket rabatter för att tydligare visa att det är en nettoprissättning på den aktuella försäljningsraden.

Kontrollera även i detta fall att inställningen Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp i Inställningar Blanketter inte används.

Ingen ledtext om noll i rabatt. I de fall t.ex. Summa rabatt eller Brutto rabatt används i sidfoten kan en mask för att hantera order utan rabatt användas. Istället för en fritext, kan ledtexten ligga i masken för fältet. Detta innebär att texten inte skrivs ut i de fall rabatt inte lämnas. I så fall kan t.ex. masken Rabatt 0.00;;# användas på rabatten.

Detsamma gäller när momssats specificeras på varje rad och procenttecknet ligger på raden. I så fall kan t.ex. masken 0 %;;# användas, vilket betyder att inget skrivs vid momsfri försäljning.

Absolutvärde. För att skriva ut ett negativt värde utan minustecken kan följande villkorsstyrda mask användas #,##0.00;#,##0.00 som innebär att t.ex. ett antal eller annat decimaltal alltid skrivs utan minustecken (absolutbelopp).

Ej negativa tal. I vissa lägen kan det vara önskvärt att fältet lämnas tomt vid negativa värden, ett sådan fall kan t.ex. vara Disponibelt saldo på plocksedel. Bortkoppling av negativa värden kan då göras med följande mask: #,##0.00;\ \. Notera att 0.00 avser två decimaler, om man inte ska några decimaler anges masken enligt: #,##0;\ \.

Decimalpunkt. Normalt används decimalkomma enligt kontrollpanelens nationella inställningar vid formatering av tal med decimaler vid utskrift av blanketter. Genom att använda masken för decimalpunkt #,##0"."00 kan punkt istället forceras t.ex. på blanketter som skickas till länder där punkt istället används såsom t.ex. USA. Använd masken när mottagaren kanske scannar in fakturor och utrustningen då istället hanterar decimalpunkt istället för kommatecken.

Heltal utan decimaler

Det är också möjligt att vid behov definiera en mask även för heltal såsom t.ex. ordernummer på en blankett. Detta innebär att man t.ex. kan sätta styrkoderna för streckkodsläsare direkt i fältets egenskaper t.ex. för ordernummer på en plocksedel. Masken kan även användas för att sätta andra texter eller egenskaper för numret.

Namn

Mask

Exempel

Anmärkning

Ingen formatering

 

1234

Standardinställning

Inledande nollor

000000

001234

Fyller med nollor till en bestämd längd

Nollundertryckning

#

1234

Skriver inte ut heltal som är noll

Styrkoder för streckkoder

"*"0"*" 

*1234*

Ange styrkoderna t.ex. * eller !

Ledtext vid nummer. Masken "Enligt offert "0;;"" skriver ut ledtext och offertnummer på orderbekräftelse vid offertorder, annars ingenting om ordern inte är kopierad från offert.

Sida och Antal sidor. Med hjälp av masken "("0")" kan parenteser eller annan text visas runt fältet Antal sidor som t.ex. Sida 2 (av 4) eller liknande. På samma sätt kan masken "Sida "0 användas för ledtext till Sidnummer.
Sidnumret kan då t.ex. vara högerjusterat och antal sidor vänsterjusterat för att passa ihop vid ett större antal sidor.

Datum

Namn

Mask

Exempel

Anmärkning

Kort datumformat

ddddd

2015-01-18

Standard, som tidigare (enligt kontrollpanelen)

Långt datumformat

dddddd

den 18 januari 2015

Långt datumformat enligt kontrollpanelen

Medellångt datumformat

Medium Date

18/01 2015

 

Exempel på
< Annan mask >

dddd, dd mmmm, yyyy

torsdag, 18 januari, 2015

Exempel på avancerad användning av formatmask.
dddd = veckodag, dd = datum, mmmm = månadens namn, yyyy = året

Genom att välja listan över förslag till andra masker för datum kan t.ex. veckodag, vecka eller annan text som ort eller liknande läggas till fältet för utskrift. Tidsangivelse kan skrivas ut med tillägget hh:mm för datumfält som även innehåller tid.

Maskerna som användes för tal och datum är desamma som i Excel, engelsk version.

Leveranstid

Namn

Mask

Exempel

Anmärkning

Som registrerad

 

20150118

Leveranstiden skrivs som registrerad.

Som standarddatum

0000-00-00

2015-01-18

Sätter bindestreck mellan siffrorna.

År-vecka

0000-00

2015-03

Kräver registrering av vecka, inställning ÅÅÅÅVV

År-vecka

0000 "vecka" 00

2015 vecka 03

Texten vecka med citattecken år infogad mellan året och veckan.

År-vecka-dag

0000-00-0

2015-03-4

Vid inställning ÅÅÅÅVVD

Inställningarna för leveranstid ovan avser Inställningar Order – Leveranstid registreras med.

Annan mask för datum. Normalt används masken för att formatera leveranstid som datum enligt vanlig ISO-standard med året först. Om man istället önskar att formatera leveranstid enligt andra datumformat finns också möjligheter till detta.

Den omvända masken dd/mm/yyyy med året sist, kan då t.ex. användas vid internationell handel där denna typ av formatering är mer vanlig.

Välj masken i listan med förslag till andra masker och ändra eventuella skiljetecken eller lägg till annan text kring variablerna för dag, månad och år.

Standardtext

Streckkoder. Normalt anges inga masker för vanliga textfält förutom t.ex. vid textfält som innehåller styrkoder för streckkoder. Masken för textfält kan förändras via Egenskaper vad gäller alla textfält i allmänhet och kanske produktnummer eller alternativa produktnummer i synnerhet och då med avseende på eventuella styrkoder för streckkodsläsare som kan behöva anges i masken, före och efter själva numret.

Variabeln @ används för att representera själva innehållet från datafältet i masken. Genom att välja listan vid Annan mask återfinns t.ex. alternativet !@! som alltså innebär inledande och avslutande utropstecken för styrkod med utropstecken (!). Alternativet Text före @ text efter illustrerar hur man kan lägga en kort ledtext före eller efter innehållet i det ordinarie fältet.

Kombinationen av fältet Summa för fakturabeloppet och en ledtext kopplad till fältet Valuta med masken Att betala @ kan användas om valuta också ska visas i betalningsinformationen på fakturan.

Korta ledtexter. Eftersom en mask kan användas på alla standard textfält på blanketten, kan även kortare fasta texter anges före eller efter fältet som då också skrivs ut tillsammans med ordinarie nummer eller benämning på blanketten. Detta utgör då ett komplement till att använda en separat fritext i anslutning till fältet, och innebär även att en kortare fast text kan anges på blankettens radnivå.

Skifta gemener / versaler. Vidare kan man skifta innehållet i fältet till att alltid visa gemener eller versaler, alltså små eller stora bokstäver - oavsett hur texten från början har registrerats. Till detta kan också inledande stor bokstav och resten små bokstäver i ordet väljas. Använd funktionen när exempelvis ett produktregister har lästs in från en leverantör som använder versaler, men där man i det övriga sortimentet kanske använder små bokstäver - för att då få en mer enhetlig blankett ut till kunden.

Momskod 0. Normalts skrivs inte momskoden ut på försäljningsblanketternas rader om momskoden är lika med 0. Detta kan då styras individuellt på blanketten via fältets mask. Masken kan då sättas till '0' i de fall man önskar specificera momsfria rader t.ex. vid omvänd skattskyldighet för byggtjänst (Byggmoms) eller där blandad moms, ränta eller försäkringsärenden förekommer.

0 - Momskod noll skrivs ut.
# - Momskod noll skrivs inte ut, detta gäller även när mask saknas på fältet.

Eventuella textprodukter kommer alltid att vara exkluderade från masken och momskod skrivs därmed inte ut på blanketterna.

Serienummer

Egenskaper för serienummer på transaktionsrader hanteras på samma sätt som en vanlig standardtext med tillägget Positionering som avgör om serienummer ska skrivas som flera enskilda fält i kolumner, eller löpande separerade med komma på samma rad.

Flera serienummer i kolumner innebär att serienummer på en transaktionsrad skrivs i flera kolumner, vars antal bestäms av bredd, storlek och teckensnitt.

Löpande separerade på samma rad betyder istället att flera serienummer skrivs på samma rad separerade med komma. Om raden tar slut i högermarginalen påbörjas en ny rad med resterande serienummer, ungefär som när en kommentar skrivs ut.

Vid denna inställning kan också masken Serienummer: @ väljas i listan för att få en inledande ledtext innan serienumren radas upp.

Kommentar i sidhuvud och sidfot

I de fall långa kommentarer används i blankettens sidhuvud eller sidfot kan uppdelning till flera kolumner göras, och då i synnerhet om kommentaren innehåller radmatningar och kan ta stor plats i höjdled. I och med att informationsmängden har ökat i samband med kortbetalningar EMV och kontrollbox, gäller detta t.ex. vid betalningsinformation på stort kvitto i A4-format med fast designad höjd.

Antal Kolumner bestämmer hur många kolumner som kommentaren ska delas upp i och standardvärdet är från början en kolumn. I de fall information om kortbetalning ska skrivas ut på stort kvitto (A4) rekommenderas att man ställer designen till 3 kolumner och drygt 3 centimeters höjd vid en teckenstorlek om 8 punkter vid maximal bredd, kanske även separerad med en vertikal linje mellan kolumnerna om så önskas i egenskaperna för kommentaren (enligt figuren ovan).

Separera kolumner med linje bestämmer om en vertikal linje ska skrivas mellan kolumnerna.

Stilen på linjen kan förändras från heldragen till att skrivas med punkter, samt även färgen på linjen som kan ändras från svart till en annan passande färg.

Certifierad kontrollenhet. Notera att ytterligare någon centimeter i höjdled måste reserveras för kvittokopians text < KOPIA > som måste skrivas ut med dubbelt så stor text enligt kassalagens 22 § SKVFS 2009:1 i de fall certifierad kontrollenhet och stort kvitto används.

Utländsk benämning

Utländsk benämning innebär ett antal valbara fält vid design av produktetiketter med t.ex. produktens benämning, försäljningskommentar och enhet på det andra språket registrerat i Produkter - Utländsk benämning. Använd fälten när märkning med etikett ska ske av produkter på t.ex. engelska vid utrikes försäljning.

När fälten har valts in i en design av produktetiketter väljs Egenskaper genom att högerklicka på fältet och det aktuella språket anges i listan över tillgängliga språk. Om en benämning eller kommentar med språket inte finns registrerad på en produkt, kommer istället produktens ordinarie benämning att skrivas ut på etiketten. Fältet med produktens benämning, Utländsk benämning kan även designas för utskrift av flera rader på smala etiketter genom att ange ett smalt fält och öka höjden.

Sidor

Fliken sidor visas om fältet tillhör blankettens sidhuvud eller sidfot. Denna egenskap styr vilka sidor ett fält ska skrivas ut på om en blankett blir på fler än en sida. Exempelvis kanske man önskar att skriva ut vissa fritexter i sidfoten rörande fakturabelopp o.s.v. enbart på sista sidan.

Enbart första sidan skriver endast fältet i sidhuvud eller sidfot på den första sidan av en blankett.

Alla sidor är standard för de flesta fält och nya fritexter.

Enbart sista sidan är standard för t.ex. orderns summa rad i sidfoten. Om fritexter används till summaraden, kan även dessa sättas till Enbart sista sidan.

OK – sparar ändringar

Inställningar för fältet som görs via egenskaper sparas vid OK, man behöver alltså inte trycka F7 – Spara i själva blankettdesignen om bara förändring av egenskap har gjorts.

Egenskaper kan bara ändras för ett fält åt gången när förändringar görs via dialogen Egenskaper. Använd snabbknapparna i själva designfönstret genom att först markera flera fält och ändra därefter exempelvis egenskaperna Justering eller Sidor för flera fält. I detta fall sparas alla ändringar med F7 - Spara.


För egenskaper gällande bilder på produkt som valts in i blankett eller etikett se följande avsnitt: