Allmänna inställningar för blanketter

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Blanketter

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

I inställningar för blanketter görs generella inställningar för alla blanketter med avseende på inköp och försäljning. Följande blanketter påverkas av dessa inställningar:

Beställningar

Offerter
Order

Följesedlar
Plocksedlar
Fraktsedlar

Fakturor

Namn och adressuppgifter

Behåll namn och adress registrerat i order / beställning på blankett innebär att det namn och den adress som kunden hade vid ordertillfället även skrivs ut på t.ex. fakturan senare. I detta fall kan kundens nuvarande adress skilja sig från den som gällde vid registreringstillfället. Undantagen vid denna inställning är kravblankett som alltid använder kundens uppdaterade adress samt när fakturakund används.

 

Inställningen används i första hand vid t.ex. hantering i Kassa, där kontantkundens namn och adressuppgifter kan komma att skilja sig när dessa anges och skrivs ut på kvitton.

 

Om inställningen används, innebär detta även att kundens namn (söknamn) kan förändras i Order / faktura vid nyregistrering av order, och att detta namn skrivs ut på försäljningsblanketter.

Hämta alltid uppdaterade adressuppgifter från kund / leverantör kommer alltid att använda namn och adress som återfinns på kunden vid försäljningsblanketter och leverantören på beställning. Detta oavsett hur adressuppgifterna såg ut vid registreringstillfället.

Kommentarer

Blankrad efter kommentar på blankett

Blanketter såsom beställningar eller fakturor kan vara enklare att läsa om det finns en blankrad mellan kommentar på t.ex. en orderrad och nästa orderrad. Det är en smaksak hur blanketterna ska se ut och man väljer själv om blankrad ska skrivas eller ej, från början är alternativet aktiverat.
Kommentaren placeras normalt under andra uppgifter på raden med benämning, pris och summa, - och en radbrytning till nästa rad är då att föredra. Om kommentaren istället är av kortare karaktär och ligger på samma rad andra uppgifter så bör inställningen i regel inte användas.

Rad med textprodukt skrivs endast på blankett där kommentar är vald

Inställningen gäller alla blanketter där textprodukt kan förekomma, t.ex. beställningar och alla försäljningsblanketter. Om man t.ex. i en ordertransaktion väljer att kommentar inte ska skrivas på följesedel i rad med textprodukt, skrivs inte denna rad på följesedeln.

Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp

 

Normalt skrivs inte värden som är noll ut på blankettraderna, t.ex. om det levererade antalet eller radsumman är lika med noll skrivs inte "0.00" på blanketten utan uppgiften är blank. Genom inställningen Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp kan man koppla bort detta beteende generellt på blanketterna och eventuella enstaka nollundertryckningar får då istället hanteras i masken för det aktuella fältets egenskaper.

Om masker används för att hantera noll och ersätta noll med text, såsom vid t.ex. nettoprissättning av rabatt, ska inte denna inställning användas utan får då kopplas bort för att egenskaperna ska fungera på blanketten.

Utskrift till bildskärm

Skriv alla kopior av en blankett även till bildskärm

Normalt skrivs enbart första kopian av en blankett till bildskärm, oavsett det antal kopior som är inställt i blankettens disposition. Genom att använda den inställningen Skriv alla kopior av en blankett även till bildskärm skrivs alla kopior även vid utskrift till bildskärm. Denna inställning används när man regelmässigt alltid förhandsgranskar t.ex. fakturor innan dessa skrivs ut, och innebär så alltså att man kan skriva ut blanketten direkt från bildskärmsutskriften och samtidigt få med alla kopior.

Sätt blankett till 'utskriven' efter utskrift till skrivare från bildskärm

Inställningen innebär att när en blankett granskas på bildskärm och därefter skrivs ut på skrivare från bildskärmsutskriften, kommer denna blankett att betraktas som utskriven när alternativet Ej tidigare utskrivna väljs i Utskrifter Administration nästa gång.

Om alternativet är satt kommer även funktioner rörande inställningar för Delleverans och Blankettarkivet att aktiveras på motsvarande sätt som om blanketten skrevs ut till skrivare direkt.

Blankettarkivet

Använd Blankettarkivet för automatisk lagring av blanketter

Om alternativet är aktiverat kommer lagring att utföras av tidigare utskrivna blanketter i angivna valfria mappar på servern. T.ex. vid utskrift av ordererkännande kan blanketten arkiveras, för att därefter åter kunna skrivas ut igen efter ordern lämnat systemet. Automatisk lagring av blanketter kommer då alltid att ske i samband med utskrift till skrivare eller avisering via e-blankett.

För att göra inställningar t.ex. för enskilda blanketter till separata mappar se avsnittet: