Design av blanketter - Disposition

Winbas hjälp

Att välja in fält
Design av blanketter
Översikt Design av blanketter
Översikt Design av utskrifter

Disposition användes främst för att välja skrivarinställningar samt att bestämma areafördelningen mellan de olika sektionerna i blanketten.

 Marginaler och mått

Bestäm hur stor del av utrymmet på sidan som varje del eller sektion blanketten ska disponera genom att ange mått för Rader börjar och Sidfot börjar. Dessa i kombination med de fyra marginalerna bestämmer sektionernas storlek, alltså själva arbetsytan att disponera för fält som designas i blanketten.

Huvud börjar (Toppmarginal) bestämmer toppmarginalen för utskriften och var sektionen Huvud börjar vid själva designen av blanketten. Inga fält kan designas ovanför denna position och vertikala linjalen i designen kommer då att börja i denna position.

Rader börjar avser måttet för slutet på Huvud och början på sektionen Rader i blanketten. Ju högre mått som anges desto mer plats kommer att avsättas för Huvud och därmed mindre plats för de repeterande uppgifterna i Rader.

Sidfot börjar utgör positionen för slutet på Rader och början på Sidfot i blanketten.

Bottenmarginal bestämmer i relation till sidans höjd slutet på sidfoten och därmed även slutet på blanketten. Anpassa bottenmarginalen beroende på vilken skrivare som har dedikerats till utskriften och skrivarens fysiska marginaler. Om en för skrivaren för liten marginal har angivits och en uppgift i sidfoten är designad utanför det område skrivaren klarar av, kommer detta att resultera i att skrivaren genererar en felaktig sidbrytning.

Vänstermarginal och Högermarginal bestämmer tillsammans sidans designbara bredd. Vänstermarginalen i kombination med fältens position till vänster blir den egentliga vänsterpositionen vid utskrift. T.ex. sätts vänstermarginalen till 1 cm och blanketten kan då designas fr.o.m. 1 cm in från vänster. I designen läggs sedan alla fält 0,5 cm in på arbetsytan, fälten kommer då att skrivas i positionen 1,5 cm.

För ytterligare information om sektionernas påverkan av marginaler och mått se avsnittet:

 Kopior och sidor

Antal kopior vid utskrift avgör hur många kopior av samma sida som ska skrivas ut med blanketten. Inställningen avser det totala antalet fysiska sidor och inbegriper även första sidan som skrivs ut (originalet), vilket betyder att om ett original och två extra kopior ska skrivas ut, ska inställningen sättas till tre. Genom att välja in fältet kopia på blanketten, visas numret på kopian vid utskriften (med start på den andra fysiska sidan).

Notera att vissa skrivardrivrutiner även stöder flera kopior. Används flera kopior på skrivaren i samband med flera kopior i Winbas, blir det totala antalet kopior produkten av dessa två värden.

Hantera varje sida som ett skrivarjobb innebär att om alternativet används, kommer varje sida att hanteras som ett jobb på skrivaren. Normalt innebär en hel utskrift ett jobb, d.v.s. t.ex. alla fakturor i ett visst intervall som skrivs vid ett tillfälle. Om inställningen inte används kan alltså ett jobb vara på ett stort antal sidor.

Välj varje enskild sida eller hel blankett som ett skrivarjobb.

Hantera blankett som ett skrivarjobb betyder istället att t.ex. varje faktura på ett antal sidor betraktas som ett utskriftsjobb. Använd inställningen t.ex. med färgskrivare som har möjlighet att skriva ut på båda sidor på papperet, och det nya jobbet då innebär att en ny blankett påbörjas.

Klicka pil-ner för att skifta inställning till varje hel blankett som ett skrivarjobb.

Huvud och fot skrivs en gång - fot direkt efter sista raden innebär att när en blankett skrivs, kommer enbart sidhuvudet på första sidan och sidfoten på sista sidan att skrivas ut om blanketten är på flera sidor. Dessutom kommer sidfoten att skrivas i position beroende av sista utskrivna transaktionsrad. Detta till skillnad från normalfallet, då sidhuvud och sidfot skrivs på bestämda positioner på varje sida i en blankett

Den grafiska presentationen

Vid förändring av marginaler och mått visar den grafiska presentationen sidans disposition, med sektionerna i skalenlig storlek.

Under den grafiska blanketten visas även namnet på den skrivare som är kopplad till blanketten som bearbetas. Vilken skrivare som används kan vara avgörande för dispositionen storlek, eftersom en matrisskrivare kan använda fanfold, vilket är ett större format och en laserskrivare använder normalt A4-format.

 Linjer mellan sidhuvud, rader och sidfot

Bestäm om horisontell linje ska skrivas mellan de olika sektionerna i blanketten. Linjer mellan Huvud - rader och Rader - fot används i huvudsak till skrivare som stöder grafik, exempelvis laserskrivare och när inte förtryckta blanketter används. Grafiken används också när blanketten aviseras via e-mail som pdf-bilaga.

Linje mellan Huvud - Rader skriver ut en svart linje i den vertikala positionen angiven för Rader börjar, från Vänstermarginal till Högermarginal.

Linje mellan Rader - Fot skriver ut en svart linje i den vertikala positionen angiven för Sidfot börjar, från Vänstermarginal till Högermarginal.

Färg och stil på linjen kan förändras (från heldragen svart linje) till valfri färg och annan stil på linjen, t.ex. en linje med punkter.

Notera att andra linjer med egna färger och positioner också kan designas in direkt i Design av blanketter.

 Rader

Separera varje rad med linje skapar en linje mellan varje rad från vänstermarginal till högermarginal. Denna inställning ökar också det relativa radavståndet något, vilket innebär att ett färre antal rader kan skrivas ut i en given design.

Genom att välja knappen Stil kan tjocklek anges och stil på linjen kan anges till heldragen, streckad eller linje med punkter.

För att välja en annan färg använd knappen till höger för att öppna Dialogen Välj färg.

Varannan rad med bakgrund sätter bakgrundsfärg på varannan utskriven rad, eller sektion med flera rader vid t.ex. tillhörande kommentar med skiftning i gråskala, förvald färg eller annan egendefinierad färg.

Kombinationen Varannan rad med bakgrund och Separera varje rad med linje i figuren till höger kan användas för att öka kontrasten mellan varje rad och samtidigt ha en ljusare bakgrundsfärg.

Dubbelt radavstånd ökar avståndet baserat på fältens höjd med hundra procent, halva antalet rader kommer därmed att få plats i sektionen.

 Skrivarinställning

Använd standardskrivare kommer att vara standard efter en ny installation i ett nytt företag och betyder då att standardskrivaren kommer att användas om ingen skrivarinställning har gjorts.

Alternativet kan också vara ett komplement till att använda personlig skrivarinställning (se nedan) och kan då användas t.ex. när man flyttar mellan olika arbetsplatser och blanketten skrivs då på den standardskrivare som är inställd på varje enskild dator. Att använda standardskrivare kan också underlätta när man använder sig av en terminal service miljö, och man då alltid önskar utskriften till sin lokalt geografiskt placerade skrivare.

Möjligheten att ställa in standardskrivaren kan också underlätta när man byter eller lägger till skrivare som delas av olika arbetsgrupper som använder sin skrivare till alla blanketter.

Använd skrivarinställning kommer att vara markerad då man har valt vilken Skrivarinställning blanketten ska ha. Ofta används en skrivare till exempelvis fakturor och en annan till plocksedlar, därför dirigeras dessa utskrifter till olika skrivare på grundval av inställningarna i respektive blankett. Om det är så att olika skrivarfack ska användas anges även facket i inställningen.

Personlig skrivarinställning

Om det i ett sammanhang finns flera användare som skriver en blankett till en viss skrivare, t.ex. en fakturaskrivare i serverrummet, ställs denna skrivare som allmän inställning.
Om det sedan finns en användare som vill skriva ut samma blankett, men på en annan skrivare i t.ex. sitt eget rum användes den Personliga skrivarinställningen. Följden blir att alla utom denna användare får blanketten till skrivaren i allmän inställning.

Personlig skrivarinställning kan, men bör inte användas för att lösa problem med delade skrivare, t.ex. när samma skrivare har olika namn på olika datorer.

Status för delad skrivare

För att kontrollera skrivarens registrerade inställning mot den aktuella datorn, använd funktionen Status för delad skrivare.

 Spara dispositionen

Denna blankett är standardalternativet som betyder att dispositionen endast sparas för den aktuella blanketten som visas på skärmen.

Denna blankettyp innebär att dispositionen sätts för alla blanketter med samma typ, men olika med språk. Om t.ex. Fakturor Typ 1 SE visas på skärmen kommer också övriga designer med fakturor med typ 1 att sparas med samma disposition om flera fakturor med andra språk förekommer inom typen.

Alla blanketter medför att alla blanketter får den aktuella dispositionen. Använd detta alternativ främst vid i gångstart och upprättandet av design och generell disposition av blanketter för verksamheten.
Varning - Alla blanketter innebär att eventuella inställningar avseende disposition gjorda i andra blanketter skrivs över.

Dialogen Spara dispositionen i flera blanketter

Om man väljer att spara dispositionen i flera blanketter kommer en dialog att visas som gör det möjligt att spara vissa enskilda avsnitt på de andra blanketterna som berörs. Den aktiva blanketten kommer alltid att sparas med dispositionen i sin helhet, och de inställningar som väljs i dialogen kommer då alltså att sparas för övriga berörda blanketter.

Den efterföljande dialogen för att bekräfta enskilda avsnitt indikeras med punkter (...) i knappen Spara.

Följande avsnitt i dispositionen kan sparas på övriga blanketter:

Inställningar i dispositionen som kan sparas för andra blanketter

Dispositionens marginaler och mått

Antal kopior och skrivarjobb

Linjer, stilar och färger

Skrivarinställningar

Detta innebär att man t.ex. kan spara enbart skrivarinställningar till andra blanketter, och samtidigt behålla övriga avsnitt unika för andra blanketter.

  Marginaler och mått Linjer Den grafiska presentationen Rader Skrivarinställning Spara dispositionen