Order - Delleverans

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura

Delleverans innebär att en del av en order levereras vid ett tillfälle och indikeras av att t.ex. följesedel skrivs ut på den aktuella ordern. Förutsättningen för en delleverans är att orderradens levererade antal (Att leverera) underskrider det beställda antalet.

Hantering av delleverans kan ske i Order / Faktura eller vid leverans från Kassa och funktionen aktiveras när en transaktion delvis har levererats med ett antal som underskrider det beställda antalet på transaktionen. Sättet att registrera en delleverans skiljer sig något i hantering i Order / Faktura jämfört med leverans från Kassa även om resultat blir detsamma. Välj därför den rutin som passar arbetssättet för verksamheten bäst.

 Registrering av order

Normalt föreslås Levererat antal till det beställda antalet beroende på inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal. Om man istället anger ett lägre antal att leverera vid ny order, eller istället anger en ett lägre antal i efterhand i samband med leverans kommer transaktionen att bli föremål för delleverans.

 Utskrift av blankett indikerar att leverans har skett

Om t.ex. en följesedel därefter skrivs ut kommer detta antal att betraktas som levererat. Själva indikationen på att leveransen har skett bestäms av vilka blanketter som har angivits i inställningen Delleverans baseras på utskrift av blankett. En eller flera av dessa blanketter är då grundande för delleveransen.

 Ta fram dellevererad order

Efter utförd leverans tas den dellevererade ordern fram i t.ex. Order / faktura. Att leverans har skett kommer då att visas genom att Tidigare levererat antal och Resterande antal visas i skärmlistan och själva registreringsraden när transaktionen aktiveras.

Genom att klicka Pil-ner till höger om Tidigare levererat antal visas tidigare delleveranser på transaktionen baserat på datum när leveransen har skett (blanketten skrevs ut). Här visas även vilken blankett som var leveransgrundande och antal levererat, samt vem som har begärt utskriften, leveransen av ordern.

Skärmlistan

Order / faktura

Som ett komplement kan antalen relaterade till delleverans även väljas in i skärmlistan i Order / faktura för att lättare få en överblick över utförda leveranser på en order.

Tips. genom att lägga en färg på raden knuten till villkoret Rest.antal = 0 blir det lättare att se vilka rader som är slutlevererade.

Kassa

Detsamma gäller när en vanlig kundorder tas upp i Kassa, t.ex. vid leverans från Kassa där listan över tidigare delleveranser på transaktionen istället nås på radnivå i själva skärmlistan genom att klicka på cellen. För att aktivera funktionen i Kassa väljs kolumnerna Att.lev, Tidig.lev och Rest.antal i skärmlistan för Kassa.

Vid leverans från Kassa bör utöver Lev.antal kolumnen Att.lev väljas in i skärmlistan för att kunna registrera det antal som ska levereras. I Kassa finns följdaktligen två sätt att registrera det antal som ska levereras:

  1. Ange Att.lev och det levererade antalet på orderraden kommer att ackumuleras.

  2. Ange Lev.antal som det totala ackumulerade antalet och Att.lev kommer att sättas automatiskt i förhållande till Tidigare levererat antal. D.v.s. sätts Lev.antal = Best.antal vilket innebär slutleverans, kommer Att.lev automatiskt att sättas till det resterande antalet att leverera på transaktionen.

Blanketter

Vid utskrift av Följesedel, Plocksedel och Fraktsedel kan fälten Tidig.lev.antal och Rest.antal väljas in i blankettens design i avsnittet Rader och korresponderar då med uppgifterna som därefter visas på skärmen med den dellevererade ordern.

I figuren med blanketten levereras ytterligare 2 utöver de 7 som tidigare har levererats av det totala beställda antalet 10.

De olika blanketterna kan skrivas ut valfritt antal gånger fram till att ett nytt Lev.antal (Att leverera) anges på ordern och utskrift av en leveransgrundande blankett därefter sker igen vid en eventuell ytterligare delleverans. När utskrift av blanketten sker igen baserat på ny delleverans, kommer det angivna antalet då att ackumuleras till Tidig.lev.antal och listan över tidigare delleveranser på transaktionen ökas med en ytterligare rad.

Nya rader kan läggas till ordern efter att en eller flera delleveranser har gjorts, oavsett hur många generationer av blanketten som tidigare har skrivits ut utan mellanliggande fakturering. Om många generationer av blanketten används, kan blankettarkivet användas för att se tidigare versioner av blanketten.

Flera blanketter. Om det finns fler leveransgrundande blanketter kommer leveransen att vara betraktad som klar först när sista blanketten skrivs ut (följesedel). Om t.ex. både plocksedel och följesedel är inställda används plocksedeln som ett interndokument, där t.ex. resterande antal skrivs ut. När ordern är plockad anges det levererade antalet och följesedel skrivs ut. När följesedeln skrivits ut betraktas leveransen som färdigställd, och vidare förändringar i ordern kommer då att avse nästa leverans.

Summor i blankettens sidfot vid delleverans

Som komplement till uppgifter som visar ordervärdet eller det ackumulerade levererade värdet i blankettens sidfot, kan uppgifter väljas in med avseende på den enskilda delleveransen.

Figuren visar på blanketten invalda uppgifter för den enskilda delleveransen längst ner, och motsvarande uppgifter baserat på det beställda antalet på första raden. I mitten återfinns uppgifter avseende det totala ackumulerade levererade antalet, alltså summan av tidigare och innevarande delleverans.

S:a dellev.antal visar det totala levererade antalet för delleveransen, till skillnad från S:a lev.antal som visar ackumulerat levererat antal (summan av delleveranser).

Dellev.netto anger totalt nettobelopp för den enskilda leveransen, till skillnad från Netto som visar det ackumulerade levererade värdet.

Dellev.vikt är leveransens totala vikt baserad på det dellevererade antalet, snarare än det ackumulerade levererade antalet i Vikt.

Dellev.volym visar den enskilda leveransens totala volym baserad på delleveransens antal.

Notera att fält beskrivna ovan alltid kommer att vara samma som korresponderande ackumulerade fält vid den första delleveransen. Det är alltså först vid andra delleveransen som tidigare leveranser kommer att räknas av i förhållande till ackumulerade uppgifter. På samma sätt kommer uppgifter kopplade till delleverans alltid att visa sista leveransen, medan motsvarande ackumulerade uppgifter kommer att uppgå till beställt antal vid slutleverans.

Enhetsantal

Om enhetsantal används kommer leveransen fortfarande alltid att grundas på styckantal, även om enhetsantal finns representerade vid registrering även efter första leveransen. I Order / faktura visas då motsvarande Tidigare levererat och Restantal baserat på det angivna enhetsantalet.

Figuren visar delleverans där enhetsantal används när transaktionen tas upp Order / faktura efter första delleveransen.

Fakturering

När ordern slutligen faktureras kommer tidigare delleveranser att summeras ihop på fakturaradens levererade antal. D.v.s. tidigare utförda delleveranser kommer att ligga till grund för den ackumulerade summan på fakturan. Om det finns ett restantal i samband med fakturering kommer detta därefter att utgöra en eventuell Restorder.

Uppgifterna i fliken Levererat som visas i summaraden i Order / faktura, eller Att leverera / Att betala i Kassa, visar alltid de uppgifter som ligger kommer att till grund vid en eventuell fakturering. D.v.s. fliken Levererat innehåller alltid det totala ackumulerade levererade värdet och det är också detta som kommer att faktureras.

Att flikarna Beställt / Levererat visas i Order / faktura indikerar en förestående Restorder. Vid slutleverans av ordern där totalt levererat uppgår till det beställda antalet i ordern visas inte längre flikarna.

Backa delleveranser

Om man av någon anledning avser att nollställa uppgifterna som automatiskt har skapats kring en delleverans kan delleveranser för hela ordern backas via funktionen Backa delleveranser, då detta inte kan göras manuellt. Om delleveranser finns registrerade på en order kommer alternativet att vara aktiverat i Menyn Skifta utskriftsläge eller ändra utskriftsstatus i Order / faktura.

Klicka på symbolen för direktutskrift i Order / faktura och välj därefter alternativet Backa delleveranser.

Funktionen innebär att t.ex. Tidigare levererat antal nollställs på ingående ordertransaktioner samt att listan över utförda delleveranser på varje transaktion tas bort. Notera att Levererat antal inte kommer nollställas utan ligger kvar till uppgiften ändras manuellt.