Kassa - Leverans och lager

Winbas hjälp

Kassa

Expediering av befintliga kundorder

Leverans vid slutförande av order
Användare som avser att i första hand använda Kassa för expediering av befintliga kundorder från Order / faktura använder alternativet Leverans vid slutförande Order i menyn Alternativ.

Hämta kundorder från Order / faktura
I detta läge hämtas kundordern i t.ex. en lagersituation från befintliga order i Order / faktura och förändringar av t.ex. det levererade antalet kan snabbt göras med hjälp av piltangenterna. Möjligheten att direkt kunna editera värden och med hjälp av tangenterna förflytta sig mellan orderraderna ger en snabb och flexibel hantering.

Levererat antal
Kolumnen Kassa (som annars innehåller antal i Kassa) visar nu rubriken "Lev.antal" vilket innebär att ändring i kolumnen direkt påverkar orderns levererade värde.

Levererat värde
Antal rader i kundordern och hur många av dessa som är föremål för leverans visas till höger i skärmbilden.

Detta förhållande med den totala ordersumman, samt vad som ligger för leverans återspeglas i de summor som anger ordervärde och det levererade värdet.

Delleverans
Om kundordern är föremål för tidigare delleverans kan kolumnerna Tidig.lev och Rest.antal väljas i skärmlistan för Kassa. Kolumnerna informerar så om vad som tidigare har levererats på ordern och det resterande antalet.

Leverans

När transaktionerna i den befintliga kundordern är bearbetade kan knappen F7 - Leverans väljas för att öppna, eventuellt märka för samfakturering - eller skriva ut orderbaserade blanketter.

Samfaktureras visas om kunden är föremål för samfakturering. Genom att sätta Samfaktureras kommer ordern senare att processas vid utförande av rutinen Samfakturering.

Öppna order är tillgänglig när rättighet finns för hantering i Order / faktura (och ingen annan order för tillfället bearbetas) och innebär att ordern direkt kan öppnas för eventuell vidare bearbetning.

Direktutskrifter för respektive orderbaserad blankett föreslås inte vid redan befintlig order, utan operatören väljer vilken blankett som ska skrivas ut. Utskrifterna kan då göras till skrivare angiven för blanketten eller förhandsgranskas på bildskärm.

Utskriften görs till skrivare inställd för respektive blankett.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Observera att knappen F7 - Leverans inte behöver väljas om ingen av ovanstående åtgärder ska utföras. Förändringar som görs med avseende på t.ex. antal innebär direkt påverkan på själva ordern som alltså redan är "sparad".

Om en befintlig order ska faktureras direkt i anslutning till leveransen, öppnas ordern direkt i Order / faktura via dialogen och alternativet faktureras väljs där.

Expedierad av

Expedierad av är ett begrepp som kan anges vid utleverans av en order, t.ex. i samband med att följesedel skrivs ut. Begreppet anger då normalt signaturen för den som har plockat eller packat ordern och ger då spårbarhet, samtidigt som det finns en referens för uppföljning vid felplock.

Namnet på användaren som har signerat ordern kan därefter skrivas ut på följesedel och faktura eller annan försäljningsblankett efter att den designats in på blankettens sidhuvud eller sidfot.

Beroende på inställning kommer dialogen Ange Expedierad av vid utskrift av följesedel att visas om signaturen inte tidigare har angivits på ordern, som då även erbjuder signering direkt i dialogen för att kunna komma vidare med utskriften.

Begreppet Expedierad av kan också väljas in i kassans anpassade kunduppgifter.

Sortering enligt blankett

När en befintlig order öppnas för leverans och alternativet Leverans vid slutförande Order i menyn Alternativ är aktiverat kan raderna i ordern sorteras enligt de blanketter som används.

Raderna ligger då alltså i samma ordning som underlaget man t.ex. plockat efter i en lagersituation.

Inställningen för sorteringen på skärmen i görs då i inställningar för order, där samma alternativ som kan anges för t.ex. följesedel, plocksedel eller fraktsedel då kan väljas även för skärmen i kassa vid leverans.


Se även avsnittet: