Kassa - Kolumner och fält

Winbas hjälp

Kassa

Liksom i andra sammanhang i Winbas kan kolumner väljas in i skärmlistan för Kassa. I Kassa kan de invalda kolumnerna även användas för registrering, de kolumner som har valts in är även de man kan registrera på. Alla kolumner är dock inte registrerbara då vissa kolumner används i informativt syfte. Nedan följer en beskrivning av kolumner i skärmlistan för Kassa där kolumner som är förbockade i figuren avser standardinställningen.

Produktnummer och benämning är från början invalda för registrering. Genom att skriva in nummer i kombination med användning av söklista produkt och kanske söklista direkt kan en produkt snabbt hittas med hjälp av nummer, benämning eller EAN-kod (alternativt produktnummer). Ofta används även en läspenna för att läsa av streckkoden i kassaterminalen.

Kommentar föreslås från produktens försäljningstext beroende på inställningen Föreslå text vid försäljning, vid behov av förändring av den föreslagna texten kan kolumnen väljas in i listan. Detta gäller även förslagen om huruvida kommentaren ska skrivas ut på blanketter såsom t.ex. order, följesedel och faktura vilka bestäms av inställningar för order. Genom att t.ex. välja in Kommentar skrivs ut på Plocksedel kan man i kassan då bestämma om kommentaren ska styras till den blanketten.

Enhetsantal kan väljas in om dessa används i verksamheten. Enhetsantal styrs av de värden som har angivits på produkten med avseende på Antal x Antal, och om enhetsantal ska användas vid försäljning.

Enhetsantal angivna på produkten kommer alltid att föreslås och ligga till grund för Antal, oavsett om kolumnerna är invalda eller ej. Om inställningen Föreslagna enhetsantal kan inte ändras är aktiverad, kommer enhetsantalen att visas, men inte kunna förändras. I detta fall är det mest lämpligt att enbart välja in kolumnen Enh.antal för att ange det antal som ligger till grund för enhetsantalen.

Antal kan eventuellt anges och föreslås alltid till ett (eller produkten av enhetsantal). Om bara en del av transaktionen ska betalas i kassa, visas detta antal i kolumnen Kassa. Kolumnen Beställs avser det antal som ska beställas i en kassaorder, eller redan har beställts på en befintlig kundorder.

Att leverera väljs in i listan för att ange ett antal som levereras med den aktuella delleveransen. Tidigare levererat antal och Resterande antal kan även väljas in i skärmlistan och indikerar att en delleverans har skett på en befintlig kundorder.

Enhet föreslås från produktens försäljningsenhet som t.ex. St eller liknande. Beroende på inställningar kan enheten också vara öppen för registrering, och föreslagen enhet kan då förändras när produkter av olika skäl kan skifta enhet.
Om enhet är öppnad för ändring kan också andra registrerade försäljningsenheter vid behov väljas från en lista.

Ákostnad, TB och TG i % kan väljas in och visas beroende på inställningar och vem användaren är. Produktens kostnad per styck och TB (Täckningsbidrag) samt kolumnen TG % (Täckningsgrad) kan väljas in genom att anpassa kolumnerna för listan med kassans transaktioner.
Då TG utgör den procentuella vinsten per rad baserat på priset och kostnaden, visar TB då istället hur många kronor det blir över på affären. Täckningsbidrag är alltså skillnaden i kronor mellan priset och produktens kostnad med hänsyn tagen till det antal av produkten som säljs på raden.

Täckningsbidrag visas baserat på kostnad och pris exklusive moms, eventuellt omräknat till SEK.

För ytterligare information om inställningar och alternativ som styr hanteringen av kostnad se avsnittet:

Informationen rörande ákostnad och TG kan även tillfälligt döljas på skärmen genom att använda funktionen Dölj inpris, kostnad och TG.

Det är också möjligt att förändra TG på den enskilda ordertransaktionen och därmed förändra bruttopris eller rabatt. Funktionen kan användas för ej prissatta varor, eller när pris eller rabatt ska justeras i det enskilda fallet. Om TG visas, klicka på värdet för att ändra TG.

Serienummer och Lagerplats

Serienummer kan anges om begreppet Serienummer är aktiverat på produkten. Registrera då serienummer upp till det antal som motsvarar angivet antal på kassaraden. Genom att sedan använda Produkter - Statistik kan serienummer följas upp på en produkt från eventuellt inköp till försäljning.

Lagerplats registreras automatiskt med avseende på i första hand eventuell lagerplats angiven på produkten och i andra hand den lagerplats som har angivits i Inställningar Order - Kassa. Vid behov av att kunna förändra lagerplats på kassaraden kan kolumnen väljas in i skärmlistan.

Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod kan väljas in i skärmlistan för enbart visning eller förändring beroende på alternativen Syns ej, Syns men ändras ej och Syns och ändras angivna i Inställningar Order. Begreppen kommer alltid att registreras automatiskt i bakgrunden oavsett om kolumnerna visas eller ej.

Grupp visar transaktionens tillhörighet med avseende på produktens Produktgrupp och Prisgrupp.

Status är från början invalt i skärmlistan och indikerar om raden är en kassatransaktion som ska betalas eller en ordertransaktion som ska vidare till Order / faktura och eventuellt även beställas. Om man avser att bara arbeta med rena kassaorder utan order eller beställningar kan kolumnen väljas bort. Se vidare information om begreppet status i avsnittet Kassa.

Lagersaldo, Reserverat, Disponibelt och beställt motsvarar antalen i produktbilden och t.ex. Order / faktura och kan väljas in i informativt syfte. Genom att klicka på produkten i en sådan kolumn visas en informationslista med transaktionerna som ligger till grund för antalet i fråga.

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret också att ligga kvar på skrivbordet om man är i behov av att löpande se informationen när en produkt registreras.

Periodisering av intäkt vid försäljning

Periodisering av intäkt vid försäljning kan göras direkt genom att välja in kolumnen Periodisering i skärmlistan på transaktionsnivå, och beloppet fördelas då jämt i bokföringen över ett intervall om vecka, månad, kvartal, halvår eller år.

För att lägga till en periodisering, eller ändra en befintlig klicka på cellen för den aktuella raden för att visa Dialogen periodisering. När en periodisering har registrerats på raden kommer den också att visas i skärmlistan.

Utpris 1-9

Kolumnen Utpris 1-9 kan väljas in för att se kundens ordinarie pris från produktens prislista 1 till 9. Använd kolumnen när kunder har nettopriser registrerade i specialprislista för att avgöra om kunden eventuellt har ett nedsatt pris.

Kolumnen är alltså ett komplement till den mer omfattande Interaktionen med Prisrapport som ger mer av ett helhetsintryck av ingående komponenter i prisbilden.

Avgift vid försäljning

I de fall automatisk avgift vid försäljning används för olika typer av skatter eller panter, kan kolumnen Avgift väljas in i listan. Kolumnen gör det möjligt att utöver kassaorderns totala avgift, även kunna se den detaljerade avgiften på transaktionen. Detta alltså på samma sätt som den kan specificeras i försäljningskvittots rader.

Eftersom krysset Avgift på kunden bestämmer om kunden är föremål för avgift så kan avgifter på transaktionerna liksom summor på huvudet nollställas eller skapas när man t.ex. byter kund eller kopierar order mellan kunder. Transaktionerna kan också förändras vid procentuella angivelser där kunderna har olika prislistor.

Alternativa produktnummer och varianter

Det också möjligt att välja in alternativa produktnummer och varianter som kolumner i skärmlistan med kassaorderns transaktioner. Detta innebär att begrepp såsom produktens märke, modell, EAN-nummer och annan information kan visas både när den väljs för registrering i söklistan med produkter, och även när den är registrerad som transaktionsrad i kassan.

Raden kan också färgläggas baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.


Se även:

Genom att förändra Mask för nästa kolumn med enter kan man styra vilket fält tangenten enter ska gå till. Detta betyder att registrerbara kolumner alltid kan nås med piltangenterna, men att tangenten Enter alltid går till definierade kolumner.