Order - Förändra TG

Winbas hjälp

Order / faktura - Transaktioner
Offertregistrering

Serviceorder
Kassa

Som ett komplement till prissättning baserat på täckningsgrad, eller att förändra netto på hela ordern finns också möjlighet att förändra TG på den enskilda ordertransaktionen. Funktionen kan användas för ej prissatta varor, eller när pris eller rabatt ska justeras i det enskilda fallet.

Genom att klicka i rubriken för TG eller använda snabbkommando med tangenterna Ctrl+T öppnas dialogen när en ny rad registreras eller en befintlig rad öppnas.
Dialogen visar befintlig täckningsgrad och prisuppgifter, samt utfallet av det nya TG som anges. Förutom bruttopriset visas också nettoeffekten av ändringen i dialogen.
Välj om pris eller rabatt ska spegla ändringen.

Påverka Ápris justerar priset baserat på den nya täckningsgrad som har angivits. Påverka Ápris är inaktiverat om administratören har valt att ändringar av prisuppgifter på försäljningsorder inte är tillåtna via inställningen Spärra manuell ändring av ápris.

Påverka Rabatt innebär att fältet för rabatt kommer att förändras på orderraden. Inställningen Spärra manuell ändring av rabatt bestämmer om rabatten kan förändras i dialogen.

Notera att om inget av alternativen Rabatt eller Ápris är tillåtna att förändra, kan funktionen ej heller användas. Detta är då beroende av inställningar gjorda för order. Undantaget är Offertregistrering, där prisuppgifter samt rabatter alltid kan förändras. Utöver Order / faktura och Offertregistrering kan funktionen också användas i Serviceorder och Kassa.

Knappen OK kommer att sätta nya värden från dialogen med avseende på ändrat pris och rabatt.
I en redan befintlig tidigare sparad orderrad kommer också raden att sparas automatiskt med ändringarna när dialogen avslutas med OK.

Dialogen stängs utan att utföra några förändringar.


Se även: