Förändra netto

Winbas hjälp

Använd funktionen Förändra netto för att sätta rabatt på alla transaktioner i efterhand.


 

Med knappen Netto kan rabatt sättas i en befintlig:

Knappen netto visas när man tar fram en registrerad Offert / Order / Serviceorder. När den aktiveras indikeras detta med bl.a. understrykning.

 

Funktionen Förändra netto kan även användas i Kassa för att utföra rabattering (eller ta bort rabatter) på vanlig order eller kassaorder

Snabbtangenten för denna funktion överallt där den återfinns är Ctrl+N.

Funktionaliteten vid Knappen Netto – Förändra netto

Rabatt anges normalt i procent, eller som ett belopp i orderns valuta beroende på den generella inställningen Rabatt i kronor eller procent. Ange den rabatt som då kommer att påverka alla transaktioner i den aktuella ordern. För att eventuellt nollställa och ta bort tidigare rabatter på raderna, skriv en nolla (0) i fältet och använd alternativet Ersätt befintlig rabatt.

Nytt belopp används när man istället avser ändra orderns nettobelopp, t.ex. när rabatt ges genom att bestämma ett jämt belopp, som att 1016 blir 1000 kronor jämt i en kassasituation. Även i detta fall kommer orderns rader att påverkas med rabatt eller sänkning av ingående raders priser motsvarande det totala nettobeloppet. Vid kontant handel är nettobeloppet normalt inklusive moms och annars exklusive moms.

Skärmen visar orderns aktuella nettobelopp och rabatten efter angivelse av det nya beloppet. Justering motsvarande den totala rabatten kommer då att utföras antingen som en rabatt eller som en sänkning av priset på ingående rader i ordern.

Visa Beställt eller levererat värde

Beställt eller levererat värde visas när en order ska förändras från Order / faktura och är aktiverad i de fall beställda antal och levererade antal skiljer sig på ordern.

Man kan i detta läge välja att visa rabatten på baserat på antingen det beställda värdet eller det levererade värdet. Vid en procentuell förändring av rabatten blir resultatet alltid detsamma oavsett om rabattering sker mot beställt eller levererat värde. Dialogen kommer att visa det nya nettobeloppet och rabatten i kronor beroende på hur man valt att visa värdet på ordern.

Vid nytt belopp kan resultatet skilja sig beroende på om det nya beloppet avser det beställda värdet eller levererat värde, då rabatten kommer att sättas baserat på det nya beloppet jämfört med orderns nuvarande värde.

Påverka Rabatt innebär att fältet för rabatt kommer att förändras på ingående orderrader. Inställningen Spärra manuell ändring av rabatt bestämmer om rabatten kan förändras i dialogen.

Påverka Ápris justerar prisfältet med angiven rabatt, snarare än rabattfältet. Alternativet är inaktiverat om administratören har valt att ändringar av prisuppgifter på försäljningsorder inte är tillåtna via inställningen Spärra manuell ändring av ápris.

Notera att om ingen av alternativen Rabatt eller Ápris är tillåtna att förändra, kan funktionen ej heller användas. Detta är då beroende av inställningar gjorda för order:

Undantaget är Offertregistrering, där prisuppgifter samt rabatter alltid kan förändras.

Ersätt befintlig rabatt kommer att ta bort eventuell tidigare rabatt på ingående rader.

Addera till befintlig Rabatt lägger angiven rabatt till eventuell befintlig rabatt. Används rabatt i kr, adderas beloppen – används rabatt i procent, sker pålägg enligt ”procent på procent”. Addera till befintlig Rabatt kan inte användas tillsammans med alternativet Påverka Ápris.

Exkludera produkter med spärrade rabatter kommer inte att sätta någon rabatt på produkter som är så kallade nettoprodukter med låg marginal, och då märkta med Spärra rabatter i produktregistret.


Rabatt i kronor eller procent:

Hur föreslås priser och rabatter: