Blanketter och kommentarer

Winbas hjälp

Kommentarer återfinns normalt på produkter och föreslås vid registrering av transaktioner i t.ex. Order / faktura eller Beställning, beroende på inställningarna Föreslå text vid beställning och Föreslå text vid försäljning. När kommentaren har föreslagits kan den sedan förändras på den enskilda transaktionen. Kommentaren ska även vara invald i den enskilda blankettens design för att skrivas ut.

Förslag av kommentar på blanketter

Inställningar i t.ex. Order - Förslag avgör vilka blanketter som automatiskt ska skriva ut kommentaren om denna är vald i designen. Förslaget kan sedan förändras på raden.

Inställningar har angivits i order för att föreslå kommentar för utskrift på ett antal försäljningsblanketter.

Vid registrering av order kommer förslaget för utskrift av blanketterna när produkten har angivits.

I exemplet ovan har själva kommentaren har föreslagits från produktens försäljningstext. Texten i det här fallet har en radmatning efter varje rad, vilket innebär att utskriften av kommentaren också kommer att bryta raden vid radmatning.

Ändring av blanketter i Order / faktura - Transaktioner

Alternativen under knappen Kan förändras i Order / faktura i inställningar för order styr vilka blanketter som ska vara möjliga att förändra vid registrering med avseende på utskrift av kommentar. De blanketter som inte kan förändras vid registrering kommer alltid få standardalternativen enligt inställningar.

Enligt standardutförandet är inte alternativet plocksedel med för utskrift av kommentaren. Använd den separata inställningen för plocksedel exempelvis i de fall när kommentaren utgör instruktioner till lagerpersonal och enbart ska skrivas ut på den blanketten.

För att minimera alternativen för kommentaren i transaktioner vid orderregistrering kan administratören även välja vilka blanketter som ska vara möjliga att påverka i förhållande till grundinställningen för kommentaren.

Om man t.ex. alltid ska ha kommentaren på plocksedel, kan alternativet då kopplas bort för Order / faktura - transaktioner. Även dessa inställningar görs i avsnittet:

 

 

Standardinställningarna kommer att visa alternativen för blanketterna Order, Följesedel och Faktura vid registrering inne i Order / faktura - transaktioner. Man kan då alltså minska alternativen som kan förändras vid registrering och dessa sätts då alltid enligt förslaget angivet i inställningar.

 

 

 

 

Om man istället väljer att öka antalet alternativ som kan förändras vid registrering och alternativen är fler än tre kommer beroende på inställning istället en meny med förslagen att visas när man väljer knappen Välj blankett.

Visa meny om fler än tre blanketter innebär då att en meny kommer att visas när man ska göra förändringar med avseende på vilka blanketter kommentaren ska skrivas på.

Visa alltid kryssrutor för blanketter kommer istället visa kryssrutor för alla blanketter valda att kunna förändras i Order / faktura. Använd denna inställning när ändringar är vanligt förekommande för att snabbare få en överblick och då lättare kunna utföra ändringar.

Detta innebär då att bredden på kommentaren kommer att minskas på bildskärmar med lägre upplösning. Vid bredare skärmar kan detta kompenseras genom att öka fönstrets bredd och även då använda senaste position och storlek.

Utseende på kommentarer

Kommentaren är av stort sett obegränsad längd och kan löpa över flera sidor på blanketten. Utöver själva texten som har registrerats, bestäms utseendet och längden på kommentaren av det teckensnitt och storlek som har angivits för texten i fältet i designen för blanketten.

Bredden på texten som registreras i t.ex. Order / faktura - Transaktioner när fönstret är i normalläge, motsvarar ungefär en kommentar som har designats över större delen av bredden på en A4. Detta är naturligtvis även beroende av det typsnitt och storlek som är angivet för fältet i blankettens design.

Radbrytning och stycketecken

Genom att ange ett stycketecken, radmatning med hjälp av tangenterna Ctrl+Enter kan man själv avgöra var en radbrytning eller nytt stycke ska ske. Crtl-tangenten tillsammans Enter används beroende på att Enter normalt annars används för att gå till nästa fält i registreringsordningen.

Fall 1 - Ctrl+Enter

Liksom exemplet illustrerat ovan, kan radbrytningen påverkas genom att man själv anger Ctrl+Enter efter varje rad på kommentaren - eller produkternas inköps- och försäljningstexter som föreslås. På detta sätt kontrollerar man helt var radbrytningen ska ske oavsett storleken på texten vid utskriften. Detta kräver då även att man har en väl tilltagen bredd på fältet kommentar i designen av blanketten, såpass bred att raderna får plats.

Fall 2 - Automatisk radbrytning

Om ingen radbrytning är angiven och texten inte får plats på en rad, kommer utskriften automatiskt att bryta raden när platsen i förhållande till fältets design är slut. Utskriften kommer dessutom att avstava på hela ord så att brytningen istället sker vid t.ex. mellanslag eller punkt o.s.v., beroende på den designade bredden av fältet.