Systeminställningar

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Systeminställningar

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Inställningar som görs i Systeminställningar gäller alla användare och alla företag.

Inloggning vid start av Winbas

När Winbas startas kan användare logga in sig. Användare kan ha olika rättigheter till rutiner i Winbas samt vissa funktioner i orderregistrering kan vara aktiverade mot användare. Inloggning sker med signatur och lösenord angivna i Användare och rättigheter.

Inloggning görs inte

Om inloggning inte aktiveras kommer man alltid in i Winbas som användare WB - Supervisor - användaren som har tillgång till alla rutiner i systemet. Detta alternativ används enbart i enanvändarmiljöer.

Inloggning görs alltid

Markera om inloggningsförfarande av användare ska ske vid systemstart. Vid detta alternativ visas alltid dialogen Inloggning.

Automatisk inloggning (Rekommenderas i de flesta fall)

Använd Automatiskt inloggning för att använda de uppgifter som redan finns registrerade i nätverket om användaren. Om detta alternativ användes, hämtas den användare som är inloggad på datorn i nätverket. Inget inloggningsförfarande vid programstart behöver då göras.

Exempel på automatisk inloggning. Om t.ex. Magnus är inloggad på datorn, loggas även Magnus in i Winbas och ingen dialog för inloggning behöver då visas. Nedan visas några exempel på inloggningar i Windows som matchar inloggning i Winbas:

Inloggning i Windows

Namn i Winbas

Magnus

Magnus

Magnus

Magnus Corneliusson

MAGNUS_CORNELIUS

Magnus Corneliusson

gosta.akerlund@mail.com

Gösta Åkerlund

Notera att specialtecken som Å, Ä och Ö normalt byts mot sina ekvivalenter utan prickar, alltså A och O.

Om domänens inloggning inte kan matchas mot existerande användare i Winbas, används det normala inloggningsförfarandet och dialogen Inloggning visas på skärmen.

Enhetliga konton. Om automatisk inloggning ska användas bör också användarnas konton vara konfigurerade på ett enhetligt sätt. Om både förnamn och efternamn används, ska alltså alla användare vara registrerade på samma sätt.

Rättigheter. Om en användare inte har specifika rättigheter kan en situation uppstå där man inte kommer åt inställningar om man inte är inloggad på nätet som Winbas administratör (Supervisor), man kan då således ej heller ändra inloggningsförfarandet.

Växel i kommandorad. Om växeln /L sätts på Winbas kommandorad, förbigås Automatisk inloggning på aktuell arbetsstation och det ordinarie inloggningsförfarandet träder i kraft.

Se även följande avsnitt om användare och funktioner aktiverade mot användare:

Automatisk utloggning

Automatisk utloggning är en funktion om tillåter administratören att säkerställa att Winbas försätts i utloggat läge när en användare lämnar datorn i t.ex. en butikssituation. Administratören anger då den tidsrymd i minuter som ska gälla för inaktivitet på datorn innan Winbas automatiskt sätts i utloggat läge, som t.ex. fem minuter.

Med inaktivitet menas då att inga registreringar, tangenttryckningar eller musrörelser har förekommit under ett visst antal minuter på datorn. Detta gäller då själva datorn eller sessionen, och inte enbart själva Winbas. Man kan alltså tillfälligt lämna Winbas och jobba vidare med andra saker på datorn utan att Winbas sätts i utloggat läge. 10 sekunder innan utloggningen sker visas meddelande i statusraden med nedräkning till den förestående utloggningen, som då kommer att avbrytas vid någon form av aktivitet som t.ex. att man flyttar musen.

Logga ut efter antal minuters inaktivitet

Genom att kryssa för alternativet kommer funktionen att aktiveras med det antal minuter som har angivits i inställningen. Notera här att övriga klienter som för tillfället är inloggade behöver starta om Winbas för att funktionen ska träda i kraft på klienten.

Den automatiska utloggningen kan då sättas till att gälla alla användare, enbart användare som är säljare eller till en arbetsgrupp med valda användare.

Gäller alla användare betyder att automatisk inloggning aktiveras oavsett vem som är inloggad.

Gäller enbart inloggad som säljare avser de användare som har alternativet Användare är säljare registrerad i Användare och rättigheter.

Arbetsgrupp innebär att en i förväg bestämd grupp av användare ska vara föremål för automatisk utloggning. Gruppen kan då innehålla användare som butikspersonal, men inte t.ex. användare som kanske arbetar med reskontra och bokföring.

Avsluta Winbas vid automatisk utloggning

Som ett komplement till att försätta Winbas i utloggat läge när en användare lämnar datorn i t.ex. en butikssituation, kan funktionen Automatisk utloggning även användas för att helt stänga av Winbas efter ett antal minuters inaktivitet.

Alternativet Avsluta Winbas vid automatisk utloggning kan då t.ex. användas för att säkerställa att Winbas är avstängt t.ex. när dagen är slut i en Terminal Server miljö eller när backup-rutiner som inte klarar öppna filer används.

Om alternativet Avsluta Winbas är valt gäller stängningen också för Winbas Säljstöd.

Tillåt flera instanser

Tillåt flera instanser av Winbas

Vid avslagen inställning tillåts inte flera instanser av Winbas på en och samma klient. Om Winbas är igång när man försöker starta upp programmet på nytt, ges då istället meddelandet "Winbas är redan igång" och föregående instans av programmet aktiveras.

Genom att aktivera inställningen kan denna regel frångås om man t.ex. har lagt upp genvägar till olika företag på ikoner med olika kommandorader till olika databasföretag. Detta innebär då att de olika företagen samtidigt kan startas upp i olika sessioner.

Notera att om man i huvudsak arbetar i ett och samma företag, och inte använder växlar i kommandoraden, eller av annan specifik anledning inte behöver flera samtidiga sessioner, bör inställningen inte användas.

Datautbyte med anpassade program

Tillåt direktkontakt med externa anpassningar

Arbetar man med externa program anpassade till Winbas kan dessa ha direktkontakt med Winbas, d.v.s. att Winbas skickar data till ett program vid olika händelser. Anpassat program kan t.ex. ha tilläggsinformation för kunder, markera i så fall alternativet Tillåt direktkontakt med externa anpassningar för datautbyte. För att datautbyte ska var möjligt måste anpassning stödja funktionen. Kontakten mellan Winbas och anpassningen sker då via XML-baserade strängkommandon via den s.k. Push-tekniken.

Tillåt andra program att styra Winbas

Alternativet Tillåt andra program att styra Winbas innebär att Winbas även lyssnar på kommandon från anpassningar. T.ex. kan en kund, produkt eller kundorder visas automatiskt, eller ny kundorder skapas med automatiskt föreslagen kund ifylld på skärmen.

Systemspråk

Systemspråk anges initialt vid installation och kan därefter förändras i Systeminställningar. Systemspråk kommer att föreslås som företagets språk när nytt företag skapas samt också användas för nya användare som läggs till installationen.

Användare kommer alltså automatiskt att få det språk som är angivet som systemspråk, men kan själva eventuellt förändra detta genom Inställningar för användare eller via symbolen och snabbmenyn i statusraden.

Utskrift av rapporter

Toppmarginal och bottenmarginal

Generella inställningar för toppmarginal och bottenmarginal för utskrifter av listor görs här, och gäller då för alla skrivare där rapporter skrivs ut. Exempel på inställning kan vara toppmarginal 1 cm och bottenmarginal 3 cm. Övriga inställningar för respektive utskrift görs i utskrifternas design.

Marginaler för blanketter, t.ex. faktura ställs däremot in på <F8 Design> för respektive blankett i blanketternas Disposition.

Rapporter till fil

Öppna Excel eller annat program med filen när rapport sparas som textfil i Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring. Välj eventuellt annat program och i vilken mapp filen ska sparas vid utskrift till fil:

Utskrift till Bildskärm

Skalning mellan skrivare och bildskärm.

Utskrift till bildskärm kan vara oberoende av inställd skrivare och skrivardrivrutin. Detta medför att utskriften mot bildskärm inte berörs av de eventuella problem som vissa typer av skrivardrivrutiner kan vara belagda med.

Nackdelen är då att systemet inte har vetskap om skrivarens exakta skalning, d.v.s. hur många rader som får plats på en sida vid utskrift av en lista. Exempelvis kanske 30 rader skrivs på en sida med skrivarens upplösning, med endast 28 på skärmen. Sidorna blir alltså inte identiska på respektive medium. Detta är i synnerhet mer synbart vid utskrift av listor, men inte vid blanketter efter som dessa är så exakt angivna i designen.

I en miljö där utskrifterna betraktas som driftsäkra kan inställningen Skala Bildskärmsutskrift mot skrivardrivrutin användas för att uppnå identiska utskrifter till både bildskärm och skrivare.

Ett alternativt handhavande är att välja utskriften till bildskärm först och sedan därifrån välja utskrift till skrivare. Då får utskriften istället bildskärmens skalning.

Se avsnittet Teckensnitt för vidare information om hur teckensnitten kan skilja sig åt mellan skrivare och bildskärm.

Winbas uppgradering - Tyst installation

När Winbas har installerats första gången kan s.k. tyst installation väljas. Detta innebär att inga dialoger kommer att visas vid nästa serverinstallation eller klientinstallation. De sökvägar och grupper som har valts vid tidigare installation kommer då automatiskt att gälla.

Tyst installation kan alltså bara användas när Winbas förekommer i en installationsinstans i verksamheten. Används flera installationer, bör också den avsedda servern kunna anges i samband med installationen och inställningen inte användas.

Serverinstallation. Paketet körs obevakat enligt tidigare definierade mappar för server och klient utan några dialogrutor. På samma sätt kommer också den tillhörande databasuppdateringen att köras.

Klientinstallation. När inställningen har gjorts kommer efterföljande klientinstallation på varje annan dator att utföras utan interaktion av användaren. Klientinstallation kommer alltså också att utföras automatiskt mot tidigare mapp för Winbas-klienten.

UNC-sökvägar

Winbas kan i vissa fall använda UNC-sökvägar (universal naming convention) som är nätverkssökvägen för delade enheter. Fördelen med UNC är att alla användare ska kunna dela mappen eller filen oavsett enhetsbokstav på de olika datorerna i ett nätverk. Nackdelen är att sökvägen kan förändras t.ex. vid byte av server (med ett annat namn).

Eftersom normalfallet och rekommendationen är att alla användare i nätverket använder samma mappning och enhetsbokstav, behöver UNC inte användas i normalfallet.

Använd UNC-sökvägar

Genom inställningen Använd UNC-sökvägar kan administratören välja om Winbas ska lagra sökvägar som UNC eller inte. Inställningen behöver inte användas i de fall man använder samma mappade enhetsbokstav på de olika datorerna i ett nätverk.

Konvertera UNC-sökvägar

Administratören kan vid ändring av denna inställning eller innan byte av server välja att konvertera sökvägar till eller från UNC genom funktionen Konvertera UNC-sökvägar i det aktuella företaget.