Produkter Informationslistan Lagersaldo vid lagerplatser

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Informationslistan Lagersaldo vid lagerplatser visar lagersaldo per lagerplats där den aktuella produkten ingår.

Tryck på knappen Pil-ner från Produkter för att visa informationslistan.

Informationslista och sökregister för val av lagerplats

Utöver syftet som informationslista med utgångspunkt från Produkter, visas även samma information vid val av lagerplats i samband med att en produkt har angivits i t.ex. Order / faktura eller vid Inleverans.

Kolumner

Genom att anpassa skärmlistan kan följande kolumner väljas in:

Lagerplats anger numret på den aktuella lagerplatsen.

Benämning avser lagerplatsens benämning om den finns registrerad i Lagerplatser. Om inte enbart befintliga lagerplatser används och lagerplatsen inte finns registrerad, visas heller ingen benämning om kolumnen är invald.

Lagerplacering visas för produktens lagerplacering på lagerplatsen om lagerplacering finns angiven för den aktuella produkten och lagerplatsen. Finns ingen lagerplacering på lagerplatsen kommer raden att vara tom, vilket då betyder att produktens vanliga lagerplacering på produktkortet kommer att användas t.ex. när lagerplacering är designad på en blankett.

Lagersaldo visar det registrerade lagersaldot på produkten per respektive lagerplats.

Orderantal visar summan av det inneliggande orderantalet på produkten och lagerplatsen.

= Från början invalda kolumner.

Tillverkningsantal visar produkten och lagerplatsen i förhållande till arbetsorder, eller tillverkningsorder som då har specificerats genom inleveransstruktur.

Reserverat antal utgör orderantal plus eventuellt tillverkningsantal på den aktuella produkten och lagerplatsen.

Disponibelt antal avser skillnaden mellan lagerplatsens lagersaldo och reserverat antal på lagerplatsen.

Beställt antal visar summan av det beställda antalet där den aktuella produkten och lagerplatsen ingår i Beställning.

Ex. saldo kan väljas in i listan för att visa information om att lagerplatsen är exkluderad från produktens lagersaldo. Lagerplatser exkluderade från lagersaldo kommer också alltid att visas gråtonade i listan för att indikera att lagersaldot inte används på produkten.

Beställningspunkt visar eventuell angiven beställningspunkt på lagerplatsen som används i Beställningsförslag för att visa bristen av produkten när rapporten tas ut för en enskild lagerplats. Unika beställningspunkter per lagerplats kan t.ex. användas då produktion sker på en lagerplats och försäljning på en annan lagerplats.

Max lagerantal (eller Förpackningsantal beroende på Inställningar Produkter) visar det korrelerande antalet som också används i samband med framställning av bristlista per lagerplats via Beställningsförslag.

Noteringar för lagerplats eller batch som har angivits på produktkortet eller inleverans kan t.ex. innehålla den ursprungliga batchbegreppet från leverantören. Noteringar kan även innehålla uppgifter som bäst före-datum när det t.ex. handlar om batcher med livsmedel.

Rader

Beroende på inställningen Använd befintliga lagerplatser visas olika information på radnivå i skärmlistan.

Om befintliga lagerplatser inte används

Om befintliga lagerplatser inte används och fri registrering av lagerplatser tillämpas, innehåller listan enbart de lagerplatser där det finns ett Lagersaldo eller Orderantal registrerade på den aktuella produkten.

När enhetsprodukter används i kombination med fri registrering av lagerplatser eller batcher, kommer huvudproduktens registrerade batcher att visas i listan t.ex. vid val av batchnummer på en försäljningsorder. Detsamma gäller när informationslistan visas för en enhetsprodukt (utan eget lagersaldo) t.ex. från själva produktkortet.

Om befintliga lagerplatser används

Om enbart befintliga lagerplatser används, kan bara de fasta lagerplatser som finns registrerade i Lagerplatser användas. Listan visar då alltid alla fasta lagerplatser, oavsett saldo på den aktuella produkten. Antalet rader i listan är då alltid samma som antalet fasta lagerplatser, enbart informationen om Lagersaldo, Orderantal eller Disponibelt antal varierar beroende på vilken produkt som har valts.

Ej registrerade lagerplatser i listan över befintliga lagerplatser

Undantaget är om det finns registrerade saldon i transaktioner på ej befintliga lagerplatser som inte finns registrerade i Lagerplatser. Om en lagerplats av någon anledning har tagits bort, eller av annat skäl inte finns registrerad, t.ex. om man skiftat inställningen för enbart befintliga lagerplatser kommer även dessa att visas i listan över lagerplatser när denna öppnas från produktregistret.

Om det finns transaktioner på ej befintliga lagerplatser kommer dessa då att visas rödmarkerade i listan. På detta sätt kan man lättare härleda en differens p.g.a. av att en ej registrerad lagerplats kanske sedan tidigare ingår i produktens totala saldo.

Exkluderade lagerplatser

Lagerplatser exkluderade från produktens lagersaldo kommer att visas gråtonade i listan för att indikera att lagersaldot inte används på produkten och visualiserar samtidigt att registrering normalt inte sker på lagerplatsen. För ytterligare information om exkluderade lagerplatser se avsnittet Lagerplatser.

Skriv ut lagerplatser och saldon

Genom att högerklicka på listan med produktens lagerplatser kan utskrift göras av de invalda kolumnerna till bildskärm, skrivare eller Excel.

Det finns också möjlighet att via menyn exportera ett registerutdrag med alla produkter och lagerplatser till Excel. Samtliga produkter med lagerplatser som t.ex. har ett saldo eller andra registrerade uppgifter som lagerplacering eller beställningspunkt inkluderas då i Excel-bladet.

Lägg ut på skrivbord

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att frigöras och ligga kvar på skrivbordet efter att det t.ex. har öppnats från produktkortet. Innehållet kommer då att förändras och visa information för aktuella produkter när de har valts vid registrering. För ytterligare information se avsnittet: