Utrustning till kassaterminalen

Winbas hjälp

Kassa
Inställningar Order - Kassa

Hittas under

Kassa - Alternativ - Utrustning

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Order - Kassa

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Inställningar för hårdvaruutrustning kopplad till kassaterminalen görs under inställningar order i avsnittet kassa och knappen Utrustning.

Utrustning som behandlas i detta avsnitt:

Kontrollenhet

Kunddisplay

Kvittoskrivare och kassalåda

Streckkodsläsare

Etikettskrivare

Kortbetalning

Beskrivning av utrustning / hårdvara

Beskrivning av utrustning till Winbas Kassa, såsom kontrollenhet, kvittoskrivare, kassalåda, kunddisplay och integrerade system för kortbetalning.

Winbas kassarutin har en neutral hållning gentemot datorer och kringutrustning och ska fungera väl i datormiljö där Windows fungerar. Märket på utrustningen spelar i allmänhet inte så stor roll utan snarare hur utrustningen är kopplad till datorn. Vi skall här nedan förklara varje del i utrustningen som bildar en komplett kassastation för butiken.

Undantaget är kontrollenheten som måste vara en CleanCash Typ A. Den levereras tillsammans med en aktiveringskod från Winbas AB och vi lämnar enbart ut aktiveringskoder till kunder som beställt kontrollenheten av Winbas AB. Det betyder att enbart kontrollenheter från Winbas AB tillåts i våra system.

Portar

Följande portar behöver datorn (kassaterminalen) ha för att kunna koppla utrustningen.

Notera att s.k. USB-portar kan ersätta fasta kort för seriella portar i datorn. Detta gäller ej om kassaterminalen skall arbeta genom Terminal Server. Då krävs kort i datorn och därför rekommenderar vi en stationär dator som kassaregister med många kortplatser speciellt om Terminal Server används.

Utrustning

Kontrollenhet

Anslutning av den kontrollenhet som krävs från den 1 januari 2010 vid kontant försäljning högre än fyra prisbasbelopp (á 42 400 kr) vid en ej obetydlig kontant försäljning i förhållande till total omsättning (2 %). I detta fall använder Winbas kontrollenheten CleanCash Typ A.

Kontrollenheten CleanCash Typ A ansluts till kassadatorn via COM-port (RS232 seriell eller USB-anslutning med adapter) som anges i inställningar för kassaterminalen där aktivering sker på den aktuella datorn.
CleanCash® har även en kortplats för ett SD-minne (Secure Digital) som fungerar som ett eget minne och kan användas för att ge näringsidkaren tillgång till en detaljerad elektronisk journal för bl.a. bokförings och redovisningsändamål.

Anslutning aktiverar enheten på den aktuella datorn genom att angivelse av den COM-port som kontrollenheten är ansluten till. Detta är oftast den enda inställningen som behöver göras beträffande kontrollenhet i inställningar för kassaterminalen.

Hastighet ändras normalt inte. Om de s.k. dip-switcharna på enheten har förändrats, ange då även hastighet och handskakning för kommunikationen enligt inställningen för kontrollenheten. Om inställningar ska ändras för själva hårdvaran, ska detta ske i enlighet med den bifogade manualen. Om inga switchar har ändrats på själva enheten behöver inte heller dessa inställningar ändras.

Kassa och Referensnr ändras inte heller i normalfallet. Kassans identitet utgörs normalt av datornamnet såsom Kassa1 eller liknande och dessa inställningar ändras normalt inte såvida detta inte behövs i samband med att man t.ex. byter dator på den plats där kontrollenheten står. Om datorn byts ut och inte har samma namn som den föregående, ska namnet ändras till det tidigare namnet och referensnumret ställs till senaste referensnummer på den tidigare datorn. Uppgifterna kan t.ex. hämtas från senaste kvittot från den tidigare kassadatorn där Pos ID och senaste referensnummer visas. Referensnumret räknas då också upp eftersom det är ett löpnummer.

Licenskod

Om företaget omfattas av kassaregisterlagens skyldigheter krävs också en licenskod från Winbas AB för att aktivera mekanismerna för kontrollenheten. Om licenskod för certifierad kontrollenhet har registrerats i verksamheten, kan ej heller kontant försäljning ske på dator utan ansluten kontrollenhet.

Kontrollkod

Kontrollenheten kommer att skapa en kontrollkod som skrivs ut på kvittot bestående av två delar. Först en signeringskod på 32 tecken och därefter en krypteringskod på 26 tecken, avgränsade med tecknet semikolon (;). Kontrollenhetens identitet skrivs därefter också ut på kvittot tillsammans med kassans identitet och kassans unika referensnummer.

Kvittokopia

I de fall licenskod för certifierad kontrollenhet är aktiverad kan en kopia av tidigare kassakvitto tas ut med en ny kontrollkod som lagras i enheten via högerklicksmenyn i söklista faktura. En kvittokopia kan enbart skrivas ut en gång på detta sätt enligt kassalagen § 25.

När en kopia av ett tidigare kvitto skrivs ut kommer texten < KOPIA > att skrivas ut med dubbel storlek jämfört med de texter som anger beloppen enligt kassalagens 22 § SKVFS 2009:1.

Kvittoskrivare och kassalåda

Kvittoskrivaren är kopplad mot datorns parallellport och kassalådan är i sin tur kopplad mot skrivaren. Genom drivrutinen i windows kan man ställa in diverse funktioner såsom när kassalådan skall öppnas och hur kvittot skall klippas m.m.

Cut Action och Cash Drawer styr klippning och kassalåda.

Originaldrivrutin eller Generic

Tidigare har drivrutiner utvecklade för skrivarna har gjort att kvittoskrivare av denna modell har historiskt varit en aning långsamma, vilket inte gäller nya drivrutiner vilka vi i allmänhet kan rekommendera då hastigheten är imponerande. Som alternativ finns drivrutinen Generic som är en textdrivrutin som följer med Windows.

Skrivaren och kassalådan kan även kopplas mot nätverk om flera terminaler skall betjänas av en kvittoskrivare. Alternativt kan laser eller annan skrivare användas men då bör kassalådan kopplas mot tangentbordet som en självständig enhet. För att uppfylla kassalagen år 2010 krävs kassalåda kopplad mot skrivaren.

Kontantkvittot designas genom Winbas blankett för kontantfaktura.

STAR TSP 700

STAR Kassalåda

Etikettskrivare

Det finns även goda möjligheter att skriva ut etiketter direkt från Winbas. Vid utskrift av exempelvis produktetiketter finns en mängd olika typer av fält att lägga ut på etiketten, såsom alternativa produktnummer, prisuppgifter, kommentarer, bilder eller eventuella utländska benämningar. Fält och andra grafiska objekt kan väljas in genom att högerklicka i design av etiketter.

Om ett produktnummer ska skrivas ut som streckkod så fungerar ZEBRA S4M 203DPI ZPL (med art.nr S4M00-200E-0200T) väldigt bra. Skrivaren klarar såväl utskrifter av typen direkttermo samt termotransfer. Med skrivaren följer teckensnitten Code 128, Code 39, EAN 13 och EAN 8.

När skrivaren installeras har man möjlighet att välja att även installera dessa teckensnitt. I design av etiketter görs sedan valet att använda något av dessa medföljande teckensnitt i de fält där streckkod ska skrivas såsom produktnummer eller alternativt produktnummer med t.ex. EAN-kod.


Etikettskrivare ZEBRA S4M 203DPI ZPL

Kunddisplay

Följande typer av kunddisplayer stöds av Winbas:

Star SCD-400 Customer Display

Star SCD122U Customer Display

HP ap5000 VFD Display

Epson Mode 9600

Vi har valt att koppla kunddisplay mot datorns seriella port. Det finns även modeller som kopplas direkt mot kvittoskrivaren, men för att kunna visa artiklar och priser under det pågående köpet har vi valt en separatkopplad kunddisplay.

 

STAR Kunddisplay SCD 400

Ansluta kunddisplay

Välj först vilken typ av kunddisplay som är ansluten till datorn, standardalternativet är STAR SCD-400 Customer Display. Om istället någon av Star SCD122U Customer Display eller HP ap5000 VFD Display är ansluten anges detta i dialogen.

HP ap5000

Alternativet HP ap5000 VFD Display används främst till displayen för den integrerade kassaterminalen HP ap5000 med pekskärm. Alternativet kan också användas till andra Epsonkompatibla displayer på 20x2 tecken såsom HP Pole Display där baud rate är den högre 38400 enligt fabriksinställningen.

HP Pole Display

Epson Mode 9600 är används för Epsonkompatibla kunddisplayer där standard baud rate är 9600 enligt fabriksinställningen. Alternativet kan användas för t.ex. P07303 Stand Alone VFD Pole Display.

Aktivera därefter anslutningen till kunddisplayen genom att ange vilken kommunikationsport som displayen är ansluten till på den aktuella datorn. Notera att denna inställning då får göras på varje dator där en kunddisplay finns kopplad.

Om datorn eventuellt skulle sakna kommunikationsport (COM1) kan en USB-port användas i kombination med en USB/COM-adapter. Om kortbetalning används rekommenderas att kortbetalning ansluts till COM1 och kunddisplay till t.ex. COM2. Upp till nio portar kan väljas t.ex. i de fall man använder USB-anslutning med stöd för många portar.

Vad visar kunddisplayen i Winbas Kassa

STAR SCD-400 Customer Display liksom de övriga displayerna visar 20 tecken på vardera två rader. När rader registreras uppdateras displayen löpande för varje rad. Hur raden ska visas kan bestämmas genom följande inställning:

Visa lång benämning och detaljerad radinformation visar benämning (med det första 20 tecknen) på första raden och antal, enhet och ápris på andra raden.

Visa kort benämning med ápris och totalsumma visar en avkortad benämning med plats för priset på första raden och kassaorderns totala ackumulerade summa på den andra raden.

När displayen har aktiverats visar den i huvudsak tre olika moment. Först visas den löpande benämning, antal, enhet och ápris för varje produkt som registreras, beroende på inställningen ovan.

I betalningsskedet visas summan av det som ska betalas. I detta exempel avrundat till femtio öre vid kontant betalning.

När ett kontant belopp har mottagits visas det mottagna beloppet samt belopp att lämna tillbaka.

Text i displayens viloläge används för att visa en text på displayen efter föregående köp.

Efter att mottaget belopp och belopp tillbaka har visats, övergår displayen till att visa texten om inget nytt köp omedelbart påbörjas. Texten visas med fast sken i displayen efter att den sparats, och börjar rulla horisontellt 10 sek efter avslutat köp (gäller enbart Star-displayer). För övriga displayer visas texten med fast sken efter avlutat köp.

Hårdvaruinställningar för displayen ska vara enligt standard fabriksinställningar. I fallet Star SCD122U ska t.ex. de så kallade dip-switcharna 2,3,7 och 8 vara i on-läge och de resterande switcharna avslagna.

Kortbetalning

Kortläsare

Winbas stöder integration med den nätbaserade tjänsten Nets Connect@Cloud. Det innebär att terminalen Ingenico Lane/3000 kommunicerar direkt mot servern över Internet. På samma sätt anropar också kassan tjänsten för att styra terminalen, som också svarar med uppgifter om köpet som t.ex. skrivs ut på kassakvittot.

Utöver strömadaptern, görs en koppling till terminalen med en nätverkskabel. Inget annat kablage krävs mot själva kassadatorn.

Server. Vid skarp drift av kortbetalning ska servern märkt (Aktiverad) väljas i listan. Den andra serveradressen används vid tester.

Användare och Lösenord. Ange det användarnamn och lösen som har tilldelats i samband med beställning av tjänsten. En och samma användare kan ha flera olika kassor och betalningsterminaler.

Ingenico Lane/3000

Testa anslutning. När server och användaruppgifter är angivna så kan knappen Testa anslutning användas för att kontrollera att uppgifterna fungerar. Dialogen kommer då att visa ID för de terminaler som finns kopplade till kontot, där man också kan välja in en terminal för registrering av TerminalID på den aktuella datorn. Om butiken har enbart en kassa visas en terminal, annars väljs en terminal för respektive kassadator.

TerminalID registreras manuellt eller via funktionen ovan och är den unika identiteten för den kortläsare som kopplas till kassadatorn.

Om testet visar att anslutning är OK fungerar kontakten mellan datorn / Winbas och kortservern.

Anslutning mellan terminalen och servern

När terminalen har anslutits till nätet kan ett köp testas. Om meddelandet "Invalid terminal ID or terminal not connected" visas i displayen är kortterminalen inte korrekt ansluten eller felaktigt konfigurerad. Det betyder alltså att kontakten mellan kortläsaren och servern inte fungerar.
Kontrollera i detta fall att IP-adressen till kortserven (HOST IP) är rätt inställd då terminalen eventuellt kan ha levererats med en adress som inte är giltig. Den gällande IP-adressen för tjänsten Nets Connect@Cloud erhålles då kontakten med Nets.

Winbas kassa tillåter flera olika korttransaktioner som betalning för samma köp, men i normalfallet sker enbart en transaktion vid köpet.

Skriv kvitto direkt efter godkänd betalning innebär att efter kunden har slagit in sin pinkod och köpet har godkänts, kommer betalningsdialogen automatiskt att stängas och kvitto skrivas ut. Detta betyder alltså att kassören ej behöver trycka F7 – Utför när betalningen enbart utgörs av en kortbetalning.

För att använda integrerad kortbetalning krävs också att funktionen ingår i de befintliga licensuppgifterna. Om licenskoden inte innehåller integrerad kortbetalning se följande avsnitt:

Övrigt

Streckkodsläsare

Streckkodsläsare finns i ett antal olika modeller och prislägen. De kopplas antingen med en grenkontakt mot tangentbordet eller som i detta exempel mot USB porten. EAN-koden läggs lämpligen som alternativnummer 1 på produkten. Winbas har möjlighet att hantera flera EAN-koder per produkt, alternativt även hel eller delad förpackning med olika EAN-koder.

Datalogic Heron

Utskrift av hylletiketter eller liknande med EAN-kod kan ske genom Winbas etikettutskrift för produkter. Typsnittet för streckkoden måste kunna hanteras av t.ex. befintlig laserskrivare eller etikettskrivare.

Följande inställningar kan göras i de fall streckkodsläsare används i Kassa för registrering av produkter.

Ej Söklista direkt på Nummer betyder att funktionen Söklista direkt kan kopplas bort vid angivelse av produktnummer i Kassa. Detta snabbar upp registreringen t.ex. vid skanning av EAN-koder som refererar till produkten.

Nummer och Antal är en inställning som används när streckkoden innehåller både ett produktnummer och ett antal (GS1). Antal kan då t.ex. representera vikt när produkten är prissatt per kilo, och kan som exempel avse köttprodukter. I detta fall avser de första åtta tecknen produktens nummer (eller alternativnummer) och resterande fyra tecken utgörs av vikten, normalt med tre decimaler beroende på kodens utformning.

Inställningar enligt ovan gäller också vid registrering av transaktioner i Order / faktura om användaren eller terminalen är satt till Kassahantering.

Kassahantering i Order / faktura

Som ett komplement till att inloggad användare ska bestämma om Order / faktura ska hanteras som kassaterminal, kan även den enskilda datorn ställas in som kassaterminal. Detta innebär att alla användare som står i kassan får automatisk hantering som kassaterminal, men hanteras som vanliga användare när de loggat in på andra arbetsplatser. Inställningen kan användas när man alltid använder personlig inloggning istället för inloggning som Kassa1 o.s.v.

Alltid Kassahantering vid denna terminal bestämmer om denna dator alltid ska hanteras som kassaterminal oavsett inloggad användare.

Inställningen visar då Dialogen Kassabetalning när order sparas, och aktiverar eventuell kortbetalning / kontantbetalning, följesedel eller fakturering av ordern.