Kassa - Kortbetalning

Winbas hjälp

Kassa
Kassa - Betalning

Integrerad betalning med kort hanteras av Winbas med kortbetalningar med Nets Connect@Cloud och kortläsaren Ingenico Lane/3000. För ytterligare information om denna utrustning se avsnittet:

För att använda integrerad kortbetalning krävs också att funktionen ingår i de befintliga licensuppgifterna. Om licenskoden inte innehåller integrerad kortbetalning se följande avsnitt:

Dialogen Kassabetalning

Vid integrerad kortbetalning aktiveras kortläsaren för betalning när knappen Kort väljs i den förenklade vyn med knappar.

I den avancerade vyn väljs betalningssätt Kort i listan med betalningssätt. Kassaoperatören kan då välja alternativet Kort i det första aktiverade betalningssättet genom att fälla ner rullningslisten. Man kan även aktivera det andra betalningssättet där kort alltid är förvalt (Alt+2 eller klick på krysset).

När betalningen är initierad i kortläsaren indikeras detta både i terminalens display och i betalningsdialogen. Kunden godkänner beloppet och anger eventuellt också pinkod beroende på belopp.

Om någon typ av fel har uppstått, t.ex. att kortterminalen inte är inkopplad visas detta i displayen när kortbetalning väljs.

Föreslå kort. Om inställningen för att föreslå betalningssätt är satt till Föreslå alltid betalningssätt kort, kommer kort att väljas automatiskt när betalningsdialogen öppnas. Detta betyder då också att kortläsaren direkt aktiveras med beloppet för betalning.

Avbryt kort. Om kortköp pågår men av någon anledning ska avbrytas, kan det pågående köpet avbrytas på terminalen eller från kassan med knappen Avbryt kort.

Nytt kortköp. Efter avbruten betalning visas knappen Nytt kortköp för att starta om köpet eller växla till ett annat betalningssätt. Knapparna med funktionerna är också tillgängliga med funktionstangenten F2.

Genomförd betalning

När transaktionen har godkänts från servern kommer mottaget belopp att fyllas på automatiskt i dialogen. Tangenten Enter eller knappen F7 - utför trycks för att avsluta betalningsdialogen och skriva ut kvittot.

Skriv kvitto direkt efter godkänd betalning är en inställning som innebär att efter kunden har slagit in sin pinkod och köpet har godkänts, kommer betalningsdialogen att stängas automatiskt och kvitto skrivas ut. Inställningen betyder alltså att kassören ej behöver trycka F7 – Utför när betalningen enbart utgörs av en kortbetalning. Inställningen görs tillsammans med inställningar för kortbetalningar i avsnittet:

Automatiserad kortbetalning. Kombinationen av de båda inställningarna Föreslå kortbetalning och Skriv kvitto direkt betyder att kassören i normalfallet inte behöver göra något och betalningen går helt automatiskt.
Detta såvida inga belopp eller betalningssätt behöver ändras, eller uppdelning av betalning t.ex. med presentkort ska göras. Om ändringar skulle behöva göras, avbryter kassören den initiala kortbetalningen av hela kvittobeloppet, och gör därefter t.ex. en uppdelning på flera betalningssätt.

Kvitto vid kortbetalning

När köpet är genomfört skrivs kvittot ut med uppgifter enligt den ordinarie designen. Därefter följer information om betalningen och uppgifter som har returnerats av kortterminalen.

Figuren visar ett exempel på ett kvitto som har genomförts med integrerad kortbetalning. I sektionen gällande kortbetalningen längst ner på kvittot indikeras att kortet har "blippats" alltså Contactless

Notera även att kvittot har kontrollkod genererad av certifierad kontrollenhet ansluten till kassan. Uppgifterna från kontrollenheten visas alltid längst upp i betalningsdelen av kvittot.

Kvittot har genomförts dels med kontant betalning och dels kortbetalning med uppdelade belopp enligt figuren. I detta fall kommer båda betalningarna att visas på kvittot.

Kvittot följer design av fakturor av typen kontantnota som då har en kvittoskrivare inställd på blanketten.

Uppgifter om t.ex. kortbetalningen läggs till blankettens kommentar som ska designas in på blanketten, och då lämpligast i sidfoten.

Retur till kort

Vid en kreditering kan retur ske till ett kort och hanteringen är då densamma vad gäller själva registreringen med undantaget att beloppet som ska betalas då är negativt.

Kvittot kommer då visa att en retur har skett med det krediterade beloppet. Vid kortbetalning skrivs kvittot ut i två exemplar, butikens och kundens exemplar. På kundens kvitto finns då också utrymme för kassörens namnteckning.

Signatur vid återköp. Beroende på inställning kan två extra rader för kundens signatur och telefon skrivas ut vid retur i kassa. Inställningen används när man vill att kunderna ska signera återköp och pengar betalas tillbaka. Inställningen gäller alla typer av returer, alltså inte enbart kortbetalningar.

Normalt är kvittoblankettens disposition inställt på en kopia. När signering med kundens namnteckning ska ske på någon av betalningarna, skrivs kvittot dock alltid ut i två kopior, så att säljstället kan behålla det signerade exemplaret.

Kvittospråk

Automatiskt genererade texter på kassakvittot visas i det språk som är inställt för det aktuella företaget. Om företaget redovisar i Sverige och företagets språk är svenska, kommer alltså kvittot också att vara på svenska.