Kassa - Kortbetalning

Winbas hjälp

Kassa
Kassa - Betalning

Betalning med kort hanteras av Winbas tillsammans Strålfors Aurigakort eller Samport Position och hårdvaran Hypercom P2100 med integrerad kortdisplay, tangentbord och kortdragare som installeras på de kassaterminaler där kortbetalning ska kunna göras. För ytterligare information om denna utrustning se avsnittet:

För att använda integrerad kortbetalning krävs också att funktionen ingår i de befintliga licensuppgifterna. Om licenskoden inte innehåller integrerad kortbetalning se följande avsnitt:

Asynkron hantering - dra kortet när som helt

Kortbetalning i Winbas hanteras asynkront, d.v.s. att kunden kan dra sitt kort och ange sin eventuella pinkod när som helst under det pågående köpet. Kunden kan alltså antingen dra korten under tiden kassaoperatören registrerar produkterna, eller i samband med själva betalningen. När ett nytt köp påbörjas visar kortdragaren (PED - Pin Entry Device) direkt meddelandet "Dra betalkort".

Draget kort aktiverar betalningssätt kort

Betalning med kort kan aktiveras på i princip tre olika sätt när betalningen ska utföras och dialogen Kassabetalning visas.

Kunden drar sitt kort i kortläsaren och betalningssättet kort aktiveras automatiskt på kassaoperatörens bildskärm

I detta läge kommer första betalningssättet att visa Kort.

Kassaoperatören väljer alternativet Kort i det första aktiverade betalningssättet genom att fälla ner rullningslisten.

 

Kassaoperatören aktiverar det andra betalningssättet där kort alltid är förvalt (Alt+2 eller klick på krysset).

 

Winbas visar kortstatus i dialogen

Om t.ex. kortet är draget och pinkod ska anges kommer detta att visas både i kortdragaren och betalningsdialogen:

I huvudsak kan en kortbetalning (eller kreditering) gå till på två sätt; Med eller utan pinkod, och när kortet inte har pinkod krävs istället legitimation och signatur.

Exempel på ett flöde vid kortbetalning med PIN

Kortdragaren visar

Winbas

Dra betalkort

Köpet pågår eller Winbas visar samma meddelande om betalning pågår.

Kort läst

Winbas aktiverar betalningssättet kort om detta inte redan är aktiverat av kassören.

Ange alternativ för betalning visas om kortet har både konto och kreditfunktion, t.ex. vid kort från Föreningssparbanken.

Köpet pågår eller Winbas visar samma meddelande om betalning pågår.

Ange pinkod

Köpet pågår eller Winbas visar samma meddelande om betalning pågår.

Väntar på belopp

Kassören godkänner på beloppet plus eventuellt extra belopp tillbaka.

Godkänn belopp

Kunden godkänner det totala beloppet.

Kontroll pågår...

Kontroll av kort och belopp utförs mot server.

Godkänd

Winbas visar Kortbetalning godkänd, och kortets typ t.ex. - BA Bankkort. Mottaget belopp visar beloppet som är draget och eventuellt belopp tillbaka.

Exempel på ett flöde vid kortbetalning med leg / signatur

Kortdragaren visar

Winbas

Dra betalkort

Köpet pågår eller Winbas visar samma meddelande om betalning pågår.

Kort läst

Winbas aktiverar betalningssättet kort om detta inte redan är aktiverat av kassören. Samtidigt aktiveras dialogen legitimation och kassören drar legitimationen med läspennan.

Kontroll pågår...

Kontroll av kort och belopp utförs mot server.

Godkänd

Winbas visar Kortbetalning godkänd, och kortets typ t.ex. - AE American Express. Mottaget belopp visar beloppet som är draget och eventuellt belopp tillbaka.

 

Kvitto skrivs ut och kunden godkänner det totala beloppet med signatur.

Dra betalkort visas under hela köpet och under betalningen om inte kunden har dragit sitt kort. Kunden kan då dra sitt kort när betalningsdialogen visas och betalningssättet "Kort" aktiveras automatiskt på första raden. Alternativt kan kassören välja betalningssättet kort.

Pinkod visas om kortet har en pinkod. Om kortet inte har pinkod kommer dialogen kortbetalning att uppmana om mottagande av legitimation.

Dialogen Kortbetalning

Dialogen Kortbetalning visas automatiskt vid behov t.ex. när belopp ska godkännas eller legitimation ska anges. Dialogen visas även när manuell registrering av kortuppgifter krävs.

Vid en normal transaktion med pinkod godkännes beloppet med Enter av kassören om inget extra belopp ska tas ut. Vid transaktion som kräver manuell auktorisation och legitimation kan t.ex. personnummer dras med läspennan på legitimationens streckkod.

Legitimation anges enbart vid manuell auktorisation som därmed också kräver signatur på kvittot. Detta alternativ är inte aktiverat vid auktorisation med pinkod.

Kortnummer och giltighetstid behöver normalt inte anges utan enbart vid manuell registrering av kortuppgifter, t.ex. när magnetremsan är utsliten eller kortet inte kan dras i kortläsaren av någon anledning.

Kontrollnummer behöver normalt heller inte anges. Kontrollnummer anges enbart i de fall när kassörskan behöver ringa upp och kontrollera om köpet är OK, t.ex. om beloppet överskrider en viss gräns. I detta fall erhålls ett kontrollnummer på telefon. Kontrollnummer kan även vara aktuellt i de fall ett köp måste göras Offline, alltså när servern inte kan kontakta banken och manuell auktorisation måste utföras.

Belopp som ska godkännas är betalningsbeloppet och eventuellt extra belopp tillbaka.

Att betala. Om beloppet minskas kommer resterande beloppet tas i en ytterligare betalning, t.ex. med annat kort eller kontant

Extra tillbaka utgör det belopp som kunden ska få tillbaka efter korttransaktionen (Cash back). Genom att ange Extra tillbaka kommer detta belopp att läggas till beloppet som ska godkännas.

Godkänn belopp utgör summan av att betala och tillbaka. Genom att ange ett annat belopp kommer differensen att lägga sig på Extra tillbaka.

 

När transaktionen har godkänts från servern kommer mottaget belopp och eventuellt tillbaka att fyllas på automatiskt i dialogen.

Funktionstangenten F2

Knappen till höger i statusraden med funktionstangenten F2 används när ett undantag uppstår vid kortbetalningen. Knappen kan användas vid pågående kortköp för att avbryta köp, avbryta pinkod, aktivera nytt kortköp eller att gå in i manuell registrering av uppgifter.

Exempel på Funktionstangenten F2

Manuell registrering av kort

Kort är valt av kassören men inget kort är draget, eller kan inte dras p.g.a. utsliten magnetremsa.

Avbryt pinkod och ta legitimation

Kort är draget av kunden, men kunden kan inte ange pinkod, trots att kortet är belagt med pinkod. Kunden kan även trycka Avbryt på kortläsaren.

Avbryt kortköp

Kortköp pågår men ska av någon anledning avbrytas. Kunden kan även trycka Avbryt på kortläsaren.

Nytt kortköp

Efter avbrutet kortköp återställs dialogen till standardutseendet, d.v.s. Dra betalkort genom att välja Nytt kortköp.

Ej genomförd betalning

Vid en eventuell icke godkänd betalning, t.ex. vid meddelandet "fel pinkod", "ring nummer" eller "signaturköp" som kräver legitimation, väljer kassören Nytt kortköp och därefter Manuell för att ta legitimation och godkänna köpet.

 

Dialogen Kortbetalning kommer då att visa kortnummer och giltighetstid lästa från magnetremsan och kassören slipper slå in dessa igen när köpet ska auktoriseras.

Detta förutsatt att kortet inte är spärrat eller liknande. Då får istället ett nytt kort användas eller köpet övergå till kontant betalning.

I detta fall innehåller dialogen enbart uppgifter om legitimation och belopp och ett nytt kort måste användas om ett nytt kortköp ska kunna genomföras.

Genomförd betalning

När en kortbetalning har genomförts och godkänts på det belopp som ska betalas (eller ytterligare tillbaka), kommer betalningsfälten att inaktiveras och Enter (eller knappen F7 - utför) trycks för att skriva ut kvittot.

 

Flera betalningar

I vissa lägen kan flera betalningar göras t.ex. på två kort eller på en del kontant och en del på kort. Figuren nedan visar en genomförd uppdelad betalning om SEK 1 080 som delats upp på 400 kontant och 680 på betalkort:

Kvitto vid kortbetalning

Beroende på om kortköpet har genomförts med pinkod eller legitimation kommer kvittot se olika ut. Vid legitimation visas legitimationsnummer på kvittot samt att kundens signatur krävs på själva kvittot.

 

Till vänster visas exempel på ett kvitto som har genomförts med Samport Position EMV. Sektionen längst ner på kvittot indikerar att ett kort med chip har används.

Notera även att kvittot har kontrollkod genererad av certifierad kontrollenhet ansluten till kassan. Uppgifterna från kontrollenheten visas alltid längst upp i betalningsdelen av kvittot.

Kvittot har genomförts med pinkod, med dels kontant betalning och dels kortbetalning med uppdelade belopp enligt figuren ovan. I detta fall kommer båda betalningarna att visas på kvittot.

I fallet legitimation visas legitimationsnummer på kvittot samt utrymme för kundens signatur på kvittot (se nedan). I vissa fall får också legitimationsnummer anges manuellt på kvittot.

Notera här att kvittot följer design av fakturor av typen kontantnota som då har en kvittoskrivare inställd på blanketten.

Uppgifter om t.ex. kortbetalningen läggs till blankettens kommentar som ska designas in på blanketten, och då lämpligast i sidfoten.

Legitimation och signatur

Vid betalning med legitimation och signatur tillkommer utöver legitimationsnumret följande på kvittot:

 

Normalt är kvittoblankettens disposition inställt på en kopia. När signering med kundens namnteckning ska ske på någon av betalningarna, skrivs kvittot dock alltid ut i två kopior, så att säljstället kan behålla det signerade exemplaret.

Retur till kort

Vid en kreditering kan retur ske till ett kort och hanteringen är då densamma med undantaget att beloppet som ska betalas då är negativt. Kvittot kommer då visa att en retur har skett med det krediterade beloppet.

Kvittospråk

Automatiskt genererade texter på kassakvittot visas i det språk som är inställt för det aktuella företaget. Om företaget redovisar i Sverige och företagets språk är svenska, kommer alltså kvittot också att vara på svenska.


Se även följande avsnitt: