Kunder - Söklista fakturor

Winbas hjälp

Söklistor

Söklistan för fakturor, alltså blanketter för fakturerade order, samlingsfakturor och räntefakturor har en egen design oberoende av order för att kunna välja information som är relevant med utgångspunkt från fakturan. Om man exempelvis har orderdatum invalt enligt standard när det gäller söklista för order, kanske man istället önskar fakturadatum när det gäller den fakturerade ordern, alltså fakturan.

Anpassa kolumner och utseende

Eftersom fakturerade order inte har en egen registrering i Order / faktura, där det är själva ordern som bearbetas, måste söklistans personliga inställningar designas där söklista faktura kan väljas. Se avsnittet Kolumner i söklista faktura nedan.

Söklista faktura kan anpassas efter egna önskemål i exempelvis följande sammanhang:

Kunder

Genom att välja söklistan för inneliggande fakturor.

Utskrifter Administration

När utskriften fakturor väljs följt av pil ner på fakturanummer.

  Knapplistan

Även om själva informationen på söklistan som avser huvudet med själva kunduppgifterna är anpassat för fakturan, bestäms innehållet i transaktionerna av det utseende som har ställts i Order / faktura - transaktioner. Order och faktura använder alltså samma utseende för transaktionerna i knapplistan.

Om Räntefakturering används och en räntefakturor också visas i listan, återspeglar listan istället fakturans räntetransaktioner, som är av en annan karaktär än vanliga försäljningsrader. Denna lista har då istället ett fast antal kolumner som kan jämställas med fakturablankettens rader med räntetransaktioner.


De fält som har valts in i ovan angivna sammanhang är syns i listan över fakturor som väljs när t.ex. en faktura ska kopieras eller skrivas ut.


För storlek på söklistor på skärmen, se avsnittet:

Blankettarkivet

I de fall blankettarkivet används kan man som ett komplement till att öppna en tidigare fakturerad order via filsystemet, även öppna en tidigare lagrad orderbaserad blankett direkt från söklista faktura.

Snabbmenyn för åtkomst till tidigare lagrade blanketter såsom order eller följesedel visas då tillsammans med övriga alternativ när man högerklickar på en faktura tidigare baserad på den aktuella ordern.

Funktionen Alternativ blankett med stort kvitto

Om funktionen stort kvitto är aktiverad kan detta skrivas ut från söklista faktura i efterhand i de fall kunden redan har fått ett litet kvitto och efterfrågar ett stort kvitto, t.ex. vid ett försäkringsärende eller liknande.

Sortering

Normalt sorteras söklistan stigande på fakturanummer eller annan kolumn som har valts för sortering. Genom att klicka på kolumnrubriken ändras till omvänd sorteringsordning.

Fallande sorteringsordning kan också sparas för söklistan så att alltid fakturan med det högsta numret visas överst i listan.
Om olika nummerserier används kan också t.ex. fakturadatum väljas med fallande sortering för att få den senaste fakturan överst när söklistan öppnas.

Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan.

Sortering på namn och datum. När en faktura ska väljas på grundval av kundens namn eller adressuppgifter, kommer listan med fakturor också att sorteras på fakturadatum. Det betyder att kundens alla fakturor listas i kronologisk ordning vilket gör det lättare att hitta t.ex. den senaste fakturan. Sorteringen kommer i detta fall innebära att den senaste fakturan för kunden lägger sig överst vid sökning mot kundens namn.

Ett exempel kan vara när kunden ofta köper samma saker och en tidigare faktura ska kopieras. I dialogen Kopiera faktura ställs sortering på kunden namn och den senaste fakturan kan lättare väljas, kanske beroende på senaste priser och likande.

Kolumner i söklista fakturor

Följande uppgifter kan väljas in i söklistan med kundfakturor:

Kolumn

Beskrivning

Fakturatyp

Kundorderns ordertyp eller reserverad fakturatyp.

Nummer

Fakturanummer.

Kundnummer

Kundnummer registrerat i Kunder.

Kundsöknamn

Kundens söknamn i kundregistret.

Kundnamn

Kundens ordinarie namn i kundregistret.

Kundadress

Kundens utdelningsadress.

Kundpostadress

Postnummer och ort.

Leverans namn

Namn på kundens Leveransadress.

Leverans referens

Referens hos mottagaren registrerad på ordern.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens Leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens leveransadress.

Leverans telefon

Mobiltelefon till Er referens registrerat på referensen.

Leverans e-mail

E-mail till Er referens registrerat på referensen.

Orderdatum

Datum då kundordern registrerades.

Leveranstid

Kundorderns registrerade leveranstid.

Fakturadatum

Datum då fakturan skapades.

Utskriftsdat

Normalt fakturadatum eller eventuellt förändrat bokföringsdatum.

Er referens

Referens hos mottagaren registrerad på fakturan.

Vår referens

Den registrerade användaren som skapade kundordern.

Erorder

Normalt mottagarens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset tidigare registrerat på kundordern.

Transportsätt

Transportsätt angivet på ordern.

Leveransvillkor

Leveransvillkor angivet på kundordern.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor angivet vid försäljning.

BetAntaldagar

Antal kreditdagar från fakturadatum till förfallodatum.

Momsprocent

Används ej.

Summavikt

Den totala vikten av alla ingående produkter.

Frakt

Frakt angiven på ordern eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Expavgift

Faktureringsavgift angiven på ordern eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Netto

Det totala nettobeloppet före moms och andra avgifter.

Momspl1

Momspliktigt belopp för momskod 1.

Momspl2

Momspliktigt belopp för momskod 2.

Momspl3

Momspliktigt belopp för momskod 3.

Momspltotal

Det totala momspliktiga beloppet.

Momsbelopp1

Totalt momsbelopp momskod 1.

Momsbelopp2

Totalt momsbelopp momskod 2.

Momsbelopp3

Totalt momsbelopp momskod 3.

Momstotal

Det totala momsbeloppet.

Öresutj

Belopp för avrundning vid fakturering av belopp utan decimaler.

Fakturabelopp

Totalt fakturabelopp.

Valutakurs

Fakturans valutakurs hämtad från valutatabell och därefter eventuellt förändrad vid ordertillfället.

Res.enhet

Manuellt eller automatiskt registrerad resultatenhet för att följa intäkter i bokföringen.

Fakturakund

Kund som faktureras om annan än orderkunden.

EU-Trepart

Utleveranser som är föremål för trepartshandel.

EU-Transportkod

Transportkod föreslagen från kundens transportsätt vid Intrastat.

EU-Transaktionskod

Transaktionskod för försäljningen vid Intrastat.

Öresutjämning

Öresutjämning om så är angivet på kunden.

Samfakturering

Flera order har inkluderats på en och samma faktura vid Samfakturering.

Restorderkod

Kunden är föremål för eventuell restorder.

Fakturakod

Fakturakod vid fakturering.

Säljarkod

Säljare registrerad på fakturan.

Landskod

Kundens land.

Valutakod

Fakturans valutakod.

Språkkod

Fakturans språk.

Momskod

Fakturans momskod.

Uppdaterad

Kundordern är fakturerad.

Utskriven

Fakturan är utskriven.

Intrastat

Fakturan är föremål för Intrastat.

Faktureras

Kundordern har märkts för fakturering.

Ordernummer

Ordernummer på kundordern.

Förfallodat

Förfallodatum på fakturan.

Projekt

Projektets nummer om projekt är angivet i fakturans huvud.

Avgift

Total avgift summerad på alla ingående produkter.

EDISkickad

Fakturan har skickats via EDI.

Kommentar

Försäljningstext föreslagen från kunden till ordern, eventuellt därefter ändrad vid registrering.

Summavolym

Den totala volymen av alla ingående produkter.

Expedierad

Normalt signaturen för den som har plockat eller packat ordern i samband med utleverans.

Webordernr

Ordernummer från webshop vid e-handel.

Offertnr

Offertens nummer när ordern skapades som en offertorder innan fakturering.

Kostnad

Total kostnad för alla ingående rader.

TB

Täckningsbidrag för det levererade värdet i systemvalutan jämfört med kostnader.

TG%

Täckningsgrad är den procentuella vinsten baserat på försäljningsvärdet mot kostnader.

Innehållet i kolumnerna som avser kostnader på fakturan visas beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.


Se även:

 

  ris, kostnad och TG används.


Se även: