Produkter - Specialprislistor

Winbas hjälp

Produkter - Huvud

I de fall specialprislistor används kan alla transaktioner i specialprislistor där produkten ingår tas fram direkt ifrån produktkortet. Detta innebär att man från produkten även kan se vilka specialprislistor som produkten finns med i utöver ordinarie priser i prislistan (Utpris 1 - 9) på produkten.

För att kunna öppna och förändra specialprislistor på produkten krävs rättigheten Specialprislistor. Transaktioner som har ändrats i dialogen flaggas med symboler (enligt nedan) som indikation om att ändringen kommer att sparas på transaktionen när knappen F7 - Spara väljs i dialogen.

Antal specialprislistor. När produkten har valts visas antal specialprislistor som den ingår i under de ordinarie priserna på produktkortet. Genom att sedan välja knappen Specialprislistor från produktkortets framsida listas de aktuella specialpriserna.

Ändra priser direkt. Funktionen innebär även möjlighet att ändra specialpriserna med avseende på pris och rabatt från produktkortet, kanske i samband med ändringar i den ordinarie prislistan. Ändringar sparas då direkt ner på respektive transaktion i specialprislistorna.

På samma sätt som på andra ställen där antal och priser registreras, kan Kalkylatorn användas för beräkningar vid förändring av prisuppgifterna.

Ta bort pris. Genom att blanka priset eller rabatten på raden för en specialprislista innebär detta att transaktionen tas bort från prislistan. Klicka på prisuppgiften och tryck Delete. Ordinarie pris (eller annan prislista) kommer då att gälla för kunden som är kopplad mot specialprislistan.

Täckningsgrad visas också för prisuppgiften i förhållande till kostnaden. Detta alltså på motsvarande sätt som t.ex. vid försäljning i kundorderns transaktionssida. Om uppgiften i specialprislistan enbart innehåller rabatt och inget pris, baseras täckningsgraden på kundens ordinarie prislista 1 till 9 på produkten. Kolumnen TG visas alltid i vyn om inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad för användaren.

Förändringsdatum för transaktionen i prislistan visas som en kolumn. Uppgiften indikerar då hur gamla priserna är som finns registrerade i respektive prislista.

Kvantiteter. Kolumnen Kvantiteter visas automatiskt om kvantitetsbaserade priser eller rabatter finns registrerade i specialprislistans transaktioner för den aktuella produkten.

Lägg produkten till specialprislista. Det är även möjligt att direkt lägga till produkten till en befintlig specialprislista där den inte tidigare har ingått. Detta innebär att man inte behöver gå in i Specialprislistor och ta fram prislistan för att kunna lägga till produkten.

Listan visar alltid en ny tom rad för tillägg av specialprislista. Tryck på plus-tecknet på sista raden och välj en specialprislista med knappen Pil-ner. Listan kommer då att visa de specialprislistor där produkten inte tidigare ingår.

Genom att använda den underliggande knapplistan är det också möjligt att se vilka andra produkter eller grupper som ingår sedan tidigare i specialprislistan.

När produkten har lagts till en prislista och pris eller rabatt har angivits, kommer en ny tom rad att visas för eventuell tilldelning till ytterligare specialprislista.

Tangenter

Istället för att klicka på plus-tecknet kan också tangenten F2 användas för att aktivera inmatning av en prislista. Tangenterna Alt+Pil-ner kan sedan användas istället för knappen pil-ner för att öppna lista med befintliga specialprislistor.

I övrigt kan Enter användas för att stega till nästa pris eller rabatt, samt även piltangenterna för att flytta till nästa pris eller rabatt. Använd t.ex. tangenten Pil-ner för att stega ner genom registrerade priser i de olika specialprislistorna.

Skicka till Excel

Vyn med specialprislistor där produkten ingår kan också vid behov skickas till Excel.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att skicka registrerade transaktioner med produkten i specialprislistor till Excel.


Se även: