Momsrapport

Winbas hjälp

I Momsrapport läggs de konton upp som ska ingå vid själva utskriften av momsrapporten. Genom att på respektive rad ange olika kontonummer kommer momsrapporten som skrivs ut att innehålla belopp som sedan förs över till blanketten för skattedeklaration.

Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

De konton som ska anges på rad 05-08 är alla försäljningskonton som används i bokföringen vid omsättning inom Sverige. Olika konton ska in på olika rader beroende på vad omsättningen gäller.

Rad 05 - Momspliktig försäljning som inte ingår i annan ruta nedan.

Om man anger momsprocentsats som gäller för varje försäljningskonto visas ett framräknat belopp inom parantes på rad 10, 11 och 12, Utgående moms. Beloppet inom parantes är framräknat på omsättningen och ger en kontroll att omsättning och moms är korrekt registrerade och uträknade. De olika momsprocentsatserna är för närvarande 25 %, 12 % och 6 %.

Exempel

Rad

Konto

Mvs%

05

3010

25

05

3020

12

05

3030

6

Rad 06 - Momspliktiga uttag.

Rad 07 - Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning.

Rad 08 - Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet.

Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05-08

På rad 10 till 12 anges de konton som utgående och ingående moms är bokförda på. På dessa rader visas ett belopp inom parantes som är framräknat på momspliktig omsättning inom Sverige, rad 05 och Inköp av varor från annat EG-land, rad 20 utifrån olika momsprocentsatser som är angivna på respektive rad.

Rad 10 - Utgående moms 25 %

Rad 11 - Utgående moms 12 %

Rad 12 - Utgående moms 6 %

Momspliktiga inköp där köparen är skattskyldig

I Winbas finns möjlighet att vid registrering av leverantörsfaktura få automatisk kontering av beloppet vid inköp av varor eller tjänster från annat EU land eller land utanför EU. Se avsnittet Landskoder.

Rad 20 - Inköp av varor från annat EU-land.

Rad 21 - Inköp av tjänster från annat EU-land.

Rad 22 - Inköp av tjänster från land utanför EU.

Rad 23 - Inköp av varor i Sverige.

Rad 24 - Inköp av tjänster i Sverige.

Rad 24 avser främst inköp relaterade till byggmoms.

Utgående moms på inköp i ruta 20-24

Utgående moms på varuförvärv från EU-land och utgående moms på tjänstförvärv från utlandet redovisas men avdragsrätt för motsvarande belopp kan föreligga. Det innebär att motsvarande belopp ska ingå på rad 48, Ingående moms. I Winbas finns möjlighet att vid registrering av leverantörsfaktura få automatisk kontering av denna s.k. fiktiv moms varuinköp EU, se Inställningar Leverantörer.

Rad 30 - Utgående moms 25 %

Observera att utgående moms för varuförvärv endast ska redovisas här, och att motsvarande belopp ska ingå i rad 48, Ingående moms att dra av. Detsamma gäller för framräknad byggmoms.

Rad 31 - Utgående moms 12 %

Rad 32 - Utgående moms 6 %

Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Registrera de konton som används i bokföringen vad gäller exportomsättning och EU-handel på respektive rad.

Rad 35 - Försäljning av varor till annat EU-land.

Rad 36 - Försäljning av varor utanför EU.

Rad 37 - Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel.

Rad 38 - Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel.

Rad 39 - Försäljning av tjänster när köparen är skattskyldig i annat EU-land.

Rad 40 - Övrig försäljning av tjänster omsatta utom landet.

Rad 41 - Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige.

Rad 42 - Övrig försäljning m.m.

Ingående moms

Rad 48 - Ingående moms att dra av.

Här placeras även Debetkontot för fiktiv moms avseende Inköp av varor från annat EG-land samt eventuell byggmoms.

Moms att betala eller få tillbaka

Rad 49 - Moms att betala eller få tillbaka

Rad 98 och 99

På rad 98 ska konto för momsredovisning anges, oftast används konto 2650. Rad 99 är reserverat för öresutjämnings-konto då enbart hela kronor redovisas på skattedeklarationsblanketten.

Beskattningsunderlag vid import

Från och med redovisningsperioden januari 2015 har momsdeklarationen fått ett nytt utseende avseende nya rutor för import. Fyra rutor återfinns på motsvarande sätt i Winbas Momsrapport:

Import

Ruta 50 - Beskattningsunderlag vid import visar summan av det totala tullvärdet för perioden. Tullvärdet från importören och är oftast inte detsamma som den verkliga kostnaden för importen. Valutakurser kan skilja och andra värden för importen kan finnas med i verkligheten som inte tullen betraktar som beskattningsunderlag.

Beskattningsunderlaget bokförs då på tre konton, ett för varje momssats. Samt ett fjärde konto för motbokning, då detta enbart är till för att lyfta fram ett belopp på momsblanketten.

Beroende på hur många momssatser företaget hanterar, registreras dessa i avsnittet inställningar för leverantörer.

Utgående moms på import i ruta 50

Ruta 60-62 - Utgående moms. De tre rutorna för utgående moms visar det framräknade momsbeloppet baserat på bokförda beskattningsunderlag för perioden. I deklarationen dras summan av momsbeloppen mot den ingående momsen.
Observera att den tullgrundande momsen räknas ut automatiskt, den ska alltså inte bokföras.

Ytterligare beskrivning och exempel:

Utskrift

I Utskrifter Bokföring skrivs momsrapporten ut. Momsrapporten innehåller utgående saldo för momskonton och periodens förändring på övriga konton. Ett bokföringsförslag för redovisning av momsen kommer i samband med utskriften.

Kontering av momsen kan göras automatiskt eller redovisningen kan bokföras manuellt. Momsrapporten går att skriva ut flera gånger under en period, förutsatt att kontering inte är gjord för perioden.

Ett tips är att bokföra den redovisade momsen som sista verifikation i aktuell period och på så sätt använda momsrapporten vid avstämning.

Länkar vid utskrift till bildskärm

Om momsrapporten skrivs till bildskärm kan huvudboken öppnas för respektive ingående konto i momsrapportens bokföringsunderlag.

Genom att t.ex. välja konto 2610 för utgående moms 25 % är det möjligt att granska kundfakturor som ligger till grund för beloppet i momsredovisningen. Konto 2650 för redovisad moms innehåller normalt istället tidigare bokföringsunderlag för redovisad moms då innevarande period ännu ej har bokförts. Huvudboken kommer därför även att visa tidigare bokföringsperioder under räkenskapsåret.

För ytterligare information om länkar vid förhandsgranskning på bildskärm se avsnittet: