Order - Ändra momskod

Winbas hjälp

Normalt används kundens momskod som föreslås på varje ny order. Momskoden på ordern kan därefter vid behov ändras till en annan moms, från t.ex. Inrikes moms till Inrikes momsfri. Momskoden kan då t.ex. ändras till momsfri vid omvänd skattskyldighet i förekommande fall, när kunden normalt annars är momspliktig.

Ett annat exempel kan vara s.k. konsignationslager d.v.s. egna varor man flyttar till kunder som normalt faktureras moms. Lageromflyttningen till den aktuella lagerplatsen kan då göras med momskod intern, och sålda varor faktureras med ordinarie moms.

Momsen kan också behöva ändras när vissa enstaka leveranser till utländska kunder ska gå till en svensk adress och är momspliktig med svensk moms. Kunden är i detta fall satt till Export och kan då förändras till Inrikes moms på den enskilda ordern.

Befintlig order. När momskod på en befintlig order ska ändras, ändras också de befintliga radernas moms. Detta gäller då alla ingående rader med produkter som är momsbelagda samt försäljningskonton.

Byte av kund. Detsamma sker vid byte av kund på en befintlig order, eller när en tidigare order ska kopieras till en annan kund med annan momskod. Vid kopiering av en tidigare order eller faktura till en annan kund kommer den nya kundens momskod automatiskt att gälla även på den nya ordern. Alternativt kommer en eventuellt förändrad momskod på den nya ordern att användas, om den har förändrats efter att kundens moms har föreslagits på ordern.

Serviceorder. Momsen på en ny eller befintlig kundorder ändras normalt i Order / faktura, men kan i denna version också vid behov ändras på en offert eller serviceorder. Vid ändring av momskod på en serviceorder, kommer ingående rader att påverkas på samma sätt när det gäller transaktionernas momskoder och försäljningskonton.

Prislista vid ändrad moms. I vissa lägen måste också prislistan ändras när momskoden på en order ändras. Vid ändring till momskod Intern kommer priserna på befintliga rader att sättas till internt pris, d.v.s. radens kostnad. Ordern kommer då att bli föremål för Internfakturering.

Vid ändring från Intern till annan momskod ändras priset till ordinarie försäljningspris. I detta fall kommer kundens vanliga prislista att användas för prissättningen.

Statistik vid internuttag. I de fall inställningen Statistik vid internuttag inte aktiverad kommer internförsäljning även vid order som har ändrats till Intern på kunder med annan momskod att påverkas. Order med momskod Intern kommer då inte att ingå i produktkortets statistik, periodstatistik eller Detaljstatistik.

Moms ingår. Ändring från momskoden Moms ingår till annan moms kan inte göras. Detta beroende på att priser då är registrerade inklusive moms. Ändring till Moms ingår från annan moms kan av samma skäl ej heller utföras.

Kassa. När kunden byts på en kassaorder kommer momsen också att bytas på ordern tillsammans med prislistan. Befintliga rader kommer då att uppdateras baserat på den nya kundens momskod. Detta gäller också vid kopiering av tidigare order in i kassa, där momskoden för kontantkunden eller annan vald kund kommer att ligga till grund för kontons och momskoder på de kopierade raderna.

Transaktionsrad. I de fall Momskod är invald på orderns transaktionssida kan momsen ändras för enskild rad. Om momskoden ändras på enskild transaktion kommer också försäljningskontot att ändras till det automatiska förslaget baserat på inställningar eller produktgrupp. Detta oavsett om Konto har valts in för registrering på transaktionssidan. Detta gäller då t.ex. transaktionssidan i Order / faktura eller Serviceorder, samt även när ändringar utförs på registrerade rader i Kassa.

Samfakturering. I de fall flera olika typer av moms förekommer på samma kund, kommer fakturorna att delas upp per momskod. Kundens ingående order kommer alltså att delas upp per momskod om flera olika momskoder används på olika order, så att t.ex. momsfria order läggs på en egen faktura.