Winbas hjälp

Bokföringens huvudmeny

Om man klickar på ovanstående knapp som återfinns på knappraden eller använder tangenterna <Shift>+<F2>, öppnas Bokföringens huvudmeny där alla rutiner som rör bokföringen finns samlade.

  Bokföring

Bokföringens
grundregister

Registreringsrutiner

Bokslutsrutiner

Knapprad

Följande knappar återfinns även på knappraden och kan nås oavsett vilken rutin man befinner sig i genom att klicka på knapparna eller använda kortkommando som t ex <Shift>+<F8> för rutin Kontoplan.

Kontoplan

Inventarier

Projekt

Fördelningar

Räkenskapsår

På bildskärmens övre del, intill knappraden visas vilket räkenskapsår som är inställt för bokföringen. För att byta räkenskapsår klickar man med musen direkt på bildskärmen eller väljer Arkiv och Bokföringens Räkenskapsår.

Ett nytt räkenskapsår skapas i rutin Nytt räkenskapsår som finns under rubriken Bokslutsrutiner.

Arkiv

Under Arkivmenyn finns ytterligare alternativ som gäller för bokföringen: Inställningar Bokföring, Kontroll av Verifikationer, Ta bort Räkenskapsår samt Import av SIE4 verifikationer.

Man kan också högerklicka på Bokföringens huvudmeny för att nå alternativen direkt från huvudmenyn enligt figuren till höger.

Tips. För att öppna menyn Arkiv från någon av huvudrutinerna Administration eller Bokföring, använd tangenten Applikations-meny.

Utskrifter Bokföring

Alla utskrifter som gäller bokföringen återfinns på ovanstående knapp som finns på knappraden. Vissa utskrifter för projektuppföljning finns dock på Utskrifter Administration. Man kan även ta tangenterna <Shift>+<F4> för att komma till Utskrifter Bokföring.


Winbas bokföring har inga periodavslutningsrutiner vilket ger flexibilitet och möjlighet att alltid skriva ut rapporter för olika perioder och räkenskapsår.

Rutinerna på Bokföringens huvudmeny är uppdelade under tre rubriker; Bokföringens grundregister, Registreringsrutiner och Bokslutsrutiner. Nedan följer en kort presentation av rutinerna och Winbas Bokföring.

Bokföringens grundregister

Winbas bokföring är en komplett redovisningsmodul med möjlighet att arbeta i tre dimensioner - konto, resultatenhet och projekt. Skillnaden mellan resultatenhet och projekt är att en resultatenhet (kostnadsställe) följer bolagets räkenskapsår och ett projekt kan löpa över flera räkenskapsår.

Kontoplan. I Kontoplanen anges på respektive konto bl.a. om det ska vara möjligt att registrera resultatenhet, projekt och även specifikationer vid konteringar som Registrering av verifikationer. Resultatenheter, projekt och specifikationer registreras i respektive grundregister.

Inventarier. Vill man använda Winbas till att göra periodiska avskrivningar på inventarier ska dessa finnas registrerade i rutin Inventarier

Momsrapport. I Winbas är det möjligt att skriva ut Momsrapport som innehåller uppgifter för skattemyndigheten. Ange de konton upp som ska ingå i momsrapporten, t.ex. vilka försäljningskonton som ska med vid inrikes försäljning.

Balans/Resultatrapport. Det är möjligt att använda ordinarie balansrapport och resultatrapport samt att själv påverka utseendet på raderna med avseende på olika rapportavsnitt. Rapporternas design bestämmer vilka kolumner som ska visas.

Egna rapporter. Funktionaliteten kring Egna rapporter gör det möjligt att själv framställa egna bokföringsrapporter uppbyggda från grunden efter eget behov

Resultatenheter. I bokföringen kan resultatenheter användas. En resultatenhet kan vara en avdelning inom företaget, t.ex. ett lager, ett kontor eller en säljare.

Budgetnycklar. Budgetnycklar är till fördel att använda sig av då det förenklar arbetet med att registrera budget. En budgetnyckel anger hur hela årets belopp på ett konto fördelas på årets tolv månader, t.ex. fem procent försäljning i januari av årets totala omsättning.

Automatkonteringar. Med hjälp av Automatkonteringar kan kostnader och intäkter periodiseras. Även rutinen Fördelningar som återfinns under rubriken Registreringsrutiner är en rutin som gör periodiseringar. Skillnaden mellan dessa två sätt att arbeta är att fördelningar endast görs för de perioder som är angivna medan automatkonteringar inte har några perioder.

Specifikationer. I grundregistret Specifikationer registreras de Specid och Benämning man vill använda när verifikationer registreras. En specifikation kan användas för att märka en kostnad men inte som kostnadsuppföljning på resultatenhetsnivå, exempelvis bensin för en företagsbil.

Bokföringens huvudmeny

Registreringsrutiner

Registrering av budget. I Registrering av budget registreras budget på konto och på resultatenhet. Man har sedan möjlighet att skriva ut budgetutskrift, budgetutskrift per resultatenhet och vid utskrift av resultatrapport även ta med budgeterade belopp.

Registrering av ingående balans. När man börjar med Winbas bokföring använder man rutinen Registrering av ingående balans för att registrera saldo som finns på balanskonton vid räkenskapsårets början.

Registrering av verifikationer. Förutom att använda rutinen Registrering av verifikationer för att skapa verifikationer kan verifikationer skapas genom Import av externa data, Import av SIE4 verifikationer och Bokföring via integration vid Utskrift av fakturajournaler.

Det finns fyra olika verifikationsserier i bokföringen som standard. Serie A är den ordinarie serien vid registrering av verifikationer. Vid bokföring via integration från administrationen föreslås serie B för kundreskontra och serie C för leverantörsreskontra. Serie D kan användas som en reservserie om verifikationer behöver registreras på ett datum som redan är uppdaterat.

Ytterligare serier kan aktiveras i Inställningar Bokföring - Serier.

Uppdatering av verifikationer. När verifikationer har skapats ska dessa vid tillfälle uppdateras t.o.m. angiven period inom räkenskapsåret, för att utskrifter som balansrapport och Momsrapport ska innehålla aktuella periodsaldon.

Avskrivningar utföres. Finns inventarier registrerade i rutin Inventarier och avskrivningar ska göras för en eller flera perioder används Avskrivningar utföres.

Automatkonteringar utföres. Har automatkonteringar registrerats och man avser att göra periodisering används rutinen Automatkonteringar utföres.

Fördelningar och Fördelningar utföres. Rutinerna Fördelningar och Fördelningar utföres är till fördel om man önskar att göra periodisering för en eller flera perioder, till skillnad från automatkonteringar som görs varje period.

Specifikationer. I registreringsrutinen Specifikationer återfinns specifikationer som registrerats vid registrering av verifikationer och eventuella justeringar kan göras på dessa specifikationer. Även utskrift kan göras på specifikationer, detta sker i Utskrifter Bokföring.

Bokföringens huvudmeny

Bokslutsrutiner

Uppläggning av räkenskapsutdrag. Utskrift av räkenskapsutdrag kan skickas tillsammans med deklaration till skattemyndigheten. Uppläggning av räkenskapsutdrag används för att ange vilka uppgifter som ska skrivas ut på räkenskapsutdraget.

Registrering av bokslutstransaktioner kan användas istället för Registrering av verifikationer. Fördelen med att använda Registrering av bokslutstransaktioner är att utskrift av bokslutstablå kan göras innan bokslutstransaktionerna uppdaterats till verifikation och man ser hur bokslutstransaktionerna påverkar resultatet.

Nytt räkenskapsår. I allmänhet måste man börja registrera verifikationer i det nya räkenskapsåret innan det gamla är avslutat. I Winbas kan man arbeta med flera räkenskapsår samtidigt. I rutinen Nytt räkenskapsår skapas ett nytt år och man kan där föra över utgående balans till ingående balans på det nya året. Balanskonton ändras allteftersom bokslut blir klart och överföring av balanser kan göras många gånger. Även budget kan föras över från gammalt till nytt räkenskapsår.

Ändring till annat räkenskapsår görs under Arkiv - Bokföringens räkenskapsår.

Stäng period eller räkenskapsår

Genom att stänga ett räkenskapsår förhindras registrering på året när det är avslutat och bokslutet är genomfört. Det är också möjligt att succesivt stänga ett år periodvis, samtidigt som kanske tidigare år fortfarande är öppet i sista månaden för bokslutstransaktioner.

Bokföringens huvudmeny


Se även: