Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Kommande version

Version 2022-12-01

Version 2022-09-01

Version 2022-05-25

Kommande version

Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2022-12-01.

XML-filer enligt ISO20022 med betalningar

Winbas stöder nu inläsning av XML-filer enligt ISO20022 och formatet camt.053 med utökat kontoutdrag. På motsvarande sätt stöds också transaktionsfiler av typen camt.054.
Filerna innehåller alla bokade transaktioner vad gäller kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor.
Formaten kommer på sikt och beroende på bank, att ersätta den tidigare tjänsten Bankgiro Inbetalningar (BgMax) som också återfinns sedan tidigare som alternativ vid inläsning av kundinbetalningar.

Kontosaldon. Formatet camt.053 innehåller utöver transaktioner, även kontosaldon för berörda konton. De konton som har påverkats och redovisas i filen visas längst upp i dialogen med bearbetade betalningar. Konton visas för redovisat datum med ingående och utgående saldo efter utförda transaktioner.

Utöver belopp och övriga uppgifter som visas i listan med bearbetade betalningar, visas också information om avsändaren från filen. Beroende på filtyp visas betalarens namn och adressuppgifter, eller mottagaren av en betalning vid återredovisning av leverantörsfakturor.

Beskrivningen kan också innehålla annan information rörande transaktionen i filen, såsom t.ex. beräknade bankavgifter för betalningen. Beskrivningen visas när muspekaren är över transaktionsraden med fakturan.

Inläsning av kundinbetalningar. ISO20022 camt.053/.054 XML-fil är en ny typ av inbetalningsservice som kan väljas vid inläsning av kundinbetalningar. Filen som anges kan då vara av typen camt.053 eller camt.054.

Avbokning - Återrapportering. Knappen Återrapportering är ett komplement till automatisk avbokning och skapar ett underlag för att boka av leverantörsfakturor baserat på de fakturor som redovisas.
På samma sätt som vid kundinbetalningar, visas också rapporten Bearbetade inbetalningar efter inläsningen som verifierar att alla betalningar har registrerats korrekt. Rapporten visar då t.ex. internnummer, belopp, om transaktionen är inläst samt en eventuell anmärkning.

Kundfakturor och Lev.fakturor. I och med att formatet stöder flera transaktionstyper, kan både inbetalningar och utbetalningar förekomma i filen. I detta fall kan både inbetalningar och utbetalningar utföras i samma moment när filen har valts in. Processen sker då i två steg där t.ex. först rapporten för bearbetade inbetalningar visas, och därefter rapporten med transaktioner för återredovisning.

Rapporten Bearbetade inbetalningar indikerar att filen också innehåller transaktioner av en annan typ.

Öppna Avbokning efter Kundinbetalningar bestämmer om leverantörsbetalningar ska bearbetas vid samma tillfälle om filen körs från Kundinbetalningar.

När listan med bearbetade betalning har stängts kan inbetalningarna vid behov redigeras och därefter godkännas.

Statusraden visar att avbokning av leverantörsfakturor kommer att öppnas när fönstret stängs.

Det går också att klicka på länktexten för att öppna det inlästa materialet innan föregående fönster stängs.

Leverantörer - IBAN / Kontonummer

Inmatning av upp till 32 alfanumeriska tecken är nu tillåtet för angivelse av internationella kontonummer enligt standard för IBAN i de sammanhang där dessa kan registreras. Svenska IBAN är normalt 24 tecken och kan vid behov anges t.ex. i Valutatabell. Andra internationella nummer kan vara upp till 32 tecken (som t.ex. Malta) och används på leverantörskortet eller vid Bankuppgifter vid fler valutor.

Söklistor - Sida vid sida

Följande har tillkommit i funktionen Sida vid sida som återfinns i söklistor på t.ex. Kunder och Produkter:

Utskrifter. De ordinarie utskriftsalternativen finns nu också tillgängliga från fönstret Sida vid sida. Detta innebär att t.ex. en selektering kan visas på bildskärm eller skickas till Excel efter att vyn har växlats till Sida vid sida.

Senaste position och storlek. Positionering av själva huvudfönstret och fönstret vid sidan är automatiserad och lägger sig uppe till vänster med en maximal storlek. Om många fönster används samtidigt och är utplacerade enligt senaste använda position och storlek, kan detta nu också göras med fönstret Sida vid sida. Menyn vid högerklick innehåller nu också alternativet:

Använd senaste position och storlek betyder att huvudfönstret inte kommer att flyttas och att fönstret positioneras på tidigare plats och med samma fönsterstorlek. Fönstret kan då placeras till vänster som tidigare, eller kanske bredare under huvudfönstret om många kolumner förekommer.

Dialogen Välj färg

Standarddialogen för att välja färg vid design av utskrifter och i andra sammanhang har förbättrats på några punkter.

Bl.a. kan anpassade färger sparas i företaget och vanliga färger kan lättare väljas in på olika ställen där färger förekommer.
För ytterligare information se avsnittet:

Kunder - Statistik - Er order och Godsmärke

Kolumnerna Er order och Godsmärke är nu möjliga att välja in i skärmlistan med kundens statistik. Välj in t.ex. Er order för att kunna sortera listan på kundens ordernummer.

Kolumn

Innehåll

Er order

Kundens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Kunder - Fakturor - Valutakurs vid betalning

Som ett komplement till att välja fliken Betalningar i kundens fakturor, kan nu kolumnen Bet.kurs också väljas in direkt i listan med fakturor. Kolumnen visar den valutakurs som registrerades vid betalningstillfället när fakturan är i utländsk valuta.

Om flera delbetalningar återfinns på samma faktura,

hänvisas fortsatt till fliken Betalningar för detaljerad information om belopp och valutakurser vid varje betalning.

Produkter - Kopiera produkt - Lagerplacering på lagerplatser

När en tidigare produkt kopieras genom att ett ändrat produktnummer sparas eller med knappen Kopiera produkt, kan nu också registrerade uppgifter för lagerplatser kopieras över till den nya produkten.

I dialogen med tillhörande data som ska kopieras, visas nu också alternativet Lagerplacering på lagerplatser. Om alternativet används kopieras lagerplaceringar, beställningspunkter, och max lagerantal (eller förpackningsantal) för varje enskild registrerad lagerplats.

Om inte lagerplatser används i företaget kommer alternativet att vara inaktiverat.

Produkter - Lagerplatser / Batcher - Behåll nolltransaktioner

I normalfallet raderas transaktioner för lagerplatser då saldon är lika med noll, samt nollbatcher där saldon har räknats ner och batchen är slutförd.

Behåll nolltransaktioner. Inställningen Behåll nolltransaktioner förhindrar borttagning av nollställda transaktioner i registret för lagertransaktioner i givna situationer såsom vid Kontroll av produkter. Använd inställningen då dessa transaktioner ska ligga kvar t.ex. av spårbarhetsskäl.

Produkter - Ta bort alternativ produktgrupp

Normalt tas en eller flera alternativa grupper bort från produkten genom att blanka fältet i listan med grupper. Om t.ex. en inläsning av en felaktig grupp har skett till ett större antal produkter, eller om en alternativ grupp har utgått kan gruppen nu tas bort från alla produkter där den förekommer.

Ta bort alternativ produktgrupp är ett alternativ som kan väljas efter att Pil-ner i rubriken grupp har valts och registrering av alternativa produktgrupper har öppnats.

Skriv in en grupp för borttagning eller välj en ur listan vid Pil-ner med befintliga grupper. Listan i dialogen visar registrerade grupper samt hur många produkter de finns registrerade på. Tryck OK för att ta bort den alternativa gruppen från samtliga produkter där den finns registrerad.

Ta bort grupper med fil gör det möjligt att istället specificera enskilda produkter och grupper för borttagning i en fil. Alternativet medger alltså en "omvänd" inläsning där tidigare registrerade grupper tas bort baserat på innehållet i filen. Utseendet på filen är då samma som vid Import av alternativa produktgrupper.

Beställningsunderlag - Ändra leveransadress

Normalt används en inställd fast leveransadress eller leveransadress i användarens arbetsgrupp på beställningar som skapas i Beställningsunderlag.

Den leveransadress som ska användas visas nu i dialogen när beställningar ska skapas, och det finns också möjlighet att ändra förslaget. Skriv in adressens nummer, eller välj en av företagets leveransadresser med knappen Pil-ner.
Adressen kan ändras t.ex. i de fall leveransadress på arbetsgrupp inte kan användas, och samma användare centralt skapar beställningar till olika geografiska platser.

Projekt - Selektera på ordernummer eller fakturanummer

Det är nu också möjligt att söka ett projekt med utgångspunkt från t.ex. en faktura där projektet finns registrerat via fönstrets funktion för att Selektera.

I fältet för t.ex. nummer eller namn anges ett sökbegrepp bestående av ett offertnummer, ordernummer, beställningsnummer eller fakturanummer där projektet finns registrerat. Tryck därefter F10 - Selektera för att visa projekt som matchar sökbegreppet.

Skriv in nummer i
ett fält och selektera.

 
På samma sätt går det också att söka upp projekt baserat på t.ex. ordernummer eller fakturanummer i Säljstöd - Projekt.

Sökningen på relaterade nummer kan också innefatta redan inlevererade beställningar och tidigare fakturerade ordernummer.

Selekterat projekt hämtat från fakturerad order.

Inventering - Snabbregistrering

Via menyn Registrering är det möjligt att ställa in Snabbregistrering, t.ex. när man skannar produktnummer vid inventering.

Alternativet är användbart vid registrering direkt i inventeringen när inte importfunktionen används.

Snabbregistrering betyder att inventeringstransaktionen sparas direkt när ett nummer, EAN-kod eller annat sökbegrepp har angivits. Övriga fält såsom benämning behöver då inte stegas förbi för att spara transaktionen.

Registrera inventerat antal är ett kompletterande alternativ som innebär att det inventerade antalet också anges innan transaktionen sparas.
Om inte registrering av antal används, kommer istället antal att ackumuleras vid varje skanning. D.v.s. om produkten ligger tidigare med antal 1, kommer transaktionen att ökas till 2 vid nästa skanning.
Det är också alltid möjligt att i efterhand justera antalet på en befintlig transaktion som har snabbregistrerats genom att välja den i listan.

Utskrifter Administration - Inventeringsunderlag

Utöver de tidigare befintliga villkoren för att enbart inkludera lagerartiklar eller produkter med lagersaldo, kan nu också enbart aktiva produkter tas med i underlaget för inventering. Detta innebär att produkter märkta som Inaktiv produkt på produktkortet kommer att undantas från rapporten.

Enbart aktiva produkter är ett alternativ som kan väljas i dialogen i de fall inaktiva produkter förekommer och ska exkluderas från underlaget.

Bokföring - Registrering av budget

Följande funktioner för import och förhandsgranskning av budget i bokföringen har tillkommit:

Import av perioder inom räkenskapsåret tillsammans med konton och periodbelopp.
I dialogen anges en fil som innehåller underlag för budget i kolumner separerade med tab. Filen ska innehålla minst tre kolumner för Period, Konto och Belopp.

Utöver dessa tre standardfält finns även möjlighet att välja in resultatenhet och eventuellt budgeterat antal. Detta anges genom att kryssa för alternativen efter att man klickat på knappen Kolumner.

Rapport utför en direktutskrift sker till bildskärm och kan därefter skickas vidare t.ex. till skrivare. Utseendet följer det utseende vad gäller design och kolumner som har bestämts i företagets budgetutskrift i Utskrifter Bokföring.
Förhandsgranskningen ger en översikt av budgeten allteftersom kompletteringar pågår.

Innevarande bokföringsperiod föreslås för rapporten och det är också möjligt att ändra till ett annat intervall inom räkenskapsåret.

För ytterligare detaljer om funktionerna se avsnittet:

Innehåll

Version 2022-12-01

Order / faktura - Anpassa frågan Summan är noll

Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll för att förhindra nollförsäljningar, t.ex. när pris inte är angivet i samband med kundorder. Frågan kan nu anpassas till att istället visas som meddelande nere i statusraden.

Detta innebär att knappen Ja eller Nej inte behöver tryckas i de profiler där man av olika skäl inte önskar att besvara frågan. Ett exempel kan vara vid registrering av nollorder för effektuering av lagertransaktioner.

Genom att trycka knappen Pil-ner för att expandera dialogen kan länken Anpassa användas för att direkt nå inställningen, och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa varningar och signaler.

Frågan kan på motsvarande sätt också anpassas till en varning med meddelande i Serviceorder.

Leveransadresser - Leveransinformation

Ett fält för en kommentar har tillkommit för information om leveransen i kundens leveransadresser, samt även det egna företagets leveransadresser. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.

Kunder - Leveransadresser. Leveransinformation är tillgänglig för registrering på kundens leveransadresser. Informationen kommer därefter att föreslås vid registrering av kundorder. Använd fältet vid behov av ytterligare information om mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Om uppgiften inte syns i fönstret, öka fönstrets storlek i höjdled.

Kolumnen Information kan också väljas in i skärmlistan med registrerade adresser på kunden för en bättre överblick.

Order / faktura - Anpassa leveransadress. På samma sätt som tidigare för telefon och e-mail, kan också informationsfältet väljas in i orderfönstret. Den föreslagna texten kan sedan förändras på ordern i det enskilda fallet.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in uppgiften vid redigering av leveransadress på ordern.

Offertregistrering. På motsvarande sätt kan också uppgiften anpassas vid registrering av offert, t.ex. för att granskas när kundens fasta leveransadress automatiskt väljs in.

Eventuella förändringar kan då också sparas med knappen Spara leveransadress på kund.

Kassa - Anpassa kunduppgifter. Genom att använda knappen Anpassa i sektionen längst ner i Kassa, kan även leveransadressens informationsfält visas i sektionen Kund.

Om fältet med leveransinformation inte visas och inte är valt för redigering sparas det automatiskt från den föreslagna leveransadressen.

Projekt. Leveransinformation kan också anges i kundens leveransadress angiven för projekt. Uppgiften kommer att föreslås på kundordern när projektet väljs vid registrering om så är inställt i projektet.

Företagets leveransadresser. Leveransinformation har även tillkommit för registrering på företagets leveransadresser som används vid beställning i samband med inköp från leverantör.

Använd knappen för registrering av leveransadresser i beställningsfönstret för att lägga upp leveransinformation som sedan föreslås på beställningen.

Beställning - Anpassa leveransadress. På samma sätt som på en kundorder enligt ovan kan också beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att välja in leveransinformation när den behöver förändras i det enskilda fallet.
Vid beställning från leverantör är det alltså istället företagets egna leveransadress som förändras vid behov.

Utskrifter Administration - Blanketter. Leveransinformation kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om leverans på samtliga blanketter där uppgifter om leveransadress förekommer.

Produkter - Täckningsgrad % vid prissättning

Om modellen Vägt inpris används för lagervärdering i produktregistret kan det genomsnittliga historiska priset bli inaktuellt vid stora prisökningar. Komponenten för kostnad i täckningsbidraget kan då bli missvisande i förhållande till det pris som sätts. Displayen av TG % vid priser i produktkortet och nettopriser i specialprislistor kan då istället visas baserat på det mer aktuella Netto inpris.

Inställningen TG vid prissättning baseras på bestämmer vilken kostnad som ligger till grund för täckningsgraden som visas:

Netto inpris SEK innebär att täckningsgraden som visas i prislistan beräknas på det registrerade inköpspriset och eventuella påslag. Netto inpris SEK är standardalternativet som gäller både i produktkortet och specialprislistor.

Kostnad enligt V.I.T betyder att TG baseras på den modell för lagervärdering som är inställt på produkten, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset.

Inleverans - Alternativa nummer och varianter i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in alternativa produktnummer och varianter registrerade på produkten i skärmlistan med transaktioner vid Inleverans.
Detta innebär att begrepp såsom produktens märke, modell, EAN-nummer och annan information kan visas vid registrering eller när en beställning väljs för inleverans.
Vissa leverantörer kan också använda begrepp som Material ID som är registrerat som alternativt nummer på produkten. Lagerpersonalen har då möjlighet att välja in relevanta fält för att underlätta inleveransen.

Detta öppnar också möjligheten att färglägga skärmlistan med transaktioner baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Attestering - Lägg till ytterligare signatur

Normalt ändras tidigare registrerade uppgifter för attestering i avsnittet Leverantörer - Fakturor. Det är nu också möjligt att göra vissa tillägg i samband med själva attesteringen.

Om en användare registrerad för attestering av en faktura önskar att en ytterligare person ska godkänna fakturan, är det nu möjligt att lägga till ytterligare signaturer även inne i attestfunktionen.
Använd knappen Fler signaturer för att lägga till en ytterligare signatur.

MC och TC ligger tidigare på fakturan som kompletteras med LH.

Utöver de användare som finns registrerade för attestering, kan också administratörer och användare med rättighet Fakturaregistrering lägga till ytterligare personer i samband med attestering.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Lagerplacering

Vid förplanering av plockandet av utgående leveranser refererar lagerplacering vanligen till vilket område på lagret produkterna står.

Kolumnen Lagerplats har tillkommit och visar vilket lager som transaktionen tillhör om lagerplatser används. Beroende på inställningen Lagerplacering på produkt kommer placeringen att avse produkten t.ex. beroende på om batcher istället används. Kolumnen kan väljas in som ett komplement till att göra ett urval på lagerplats.

Kolumnen Lagerplacering är nu möjlig att välja in i rapporten för information om produktens placering. Om lagerplacering på lagerplatser används kommer placeringen för transaktionens lagerplats i första hand att visas. Annars visas produktens ordinarie lagerplacering i rapporten.

Urval på lagerplacering kan göras via det egna urvalet på produkt via knappen pil-ner, eller knappen för senast använda egna urval.

Beroende på kodsystem där placeringen t.ex. börjar med en kod för området, kan urvalet göras för placeringar inom ett specifikt område på lagret.

Skriv enbart valda fält till fil finns nu som alternativ i rapportens design. Det innebär att enbart relevanta kolumner inkluderas när rapporten skickas till Excel och underlaget används för vidare bearbetning eller omsortering.

Utskrifter Administration - Blanketter - Beställningspunkt

Tillsammans med produktens Max lagerantal eller leverantörens förpackningsantal kan nu också fältet Beställningspunkt väljas in i designen för samtliga blanketter där produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på plocksedeln för att den som plockar ska kunna vara uppmärksam på när en produkt behöver beställas.

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag - Förfallet och ränta

Normalt skrivs summa ej förfallet, förfallet belopp och räntebelopp i sidfoten på blanketten Krav/Kontoutdrag.

Nu kan också totalbeloppet, alltså summan av förfallet belopp och räntebelopp väljas in i designen för blanketten om ränta används på kunderna. Detsamma gäller summa förfallet och räntebelopp i kundens valuta.
Fälten kan t.ex. användas när kravbrevet skickas via EDI-växel.

För ytterligare information om fälten i kravbrevet se avsnittet:

Summor i kundens valuta.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok med konto på skrivbord

När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga ut huvudboken på skrivbordet, kan nu också konto sparas i genvägen. Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och föreslås i dialogen när genvägen väljs. Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt förekommande konton som ska kontrolleras.

Innevarande period föreslås tillsammans med kontot.

Säljstöd - Dokument

Följande ytterligare funktioner har tillkommit vid registrering av dokument på organisation, kontakt eller projekt i Säljstöd.

Referens avser avsändaren av ett registrerat e-mail, skaparen av en PDF eller författaren av ett dokument.

Avsändaren som referens registreras automatiskt för vissa filtyper, t.ex. när mail dras / släpps eller kopieras / klistras in i respektive skärmlista med dokument. Även i filtyper där det finns en registrerad författare, som i t.ex. Office-programmen kommer referensen att föreslås när filen registreras.
Referensen för ett registrerat dokument kan också förändras i via alternativet Ändra registrering.
För skickade dokument kan referensen istället utgöra mottagaren av dokumentet, t.ex. den valda kontakten på organisationen.

Pil ner. Via knappen Pil ner vid fältet i dialogen är det möjligt att välja bland befintliga referenser, t.ex. kontakter på organisationen eller referenser på kunden i projektet. Även tidigare använda referenser på dokument i organisationen eller projektet kan väljas in.

Registrera datum och tid. Normalt föreslås datum från filens skapat datum i utforskaren och kan därefter ändras vid registrering. Det är nu också möjligt att registrera tiden när filen skapades.

Datum och tid är en inställning som administratören kan göra som innebär att också en tidstämpel sätts tillsammans med datum. Tidpunkten föreslås på samma sätt från den fil som registreras och kan också förändras i dialogen. Tiden kommer då också att visas i skärmlistan tillsammans med datum och utgöra en sortering under samma dag.

Kopiera filer till servermapp. Delade dokument placeras normalt i en gemensam delad mapp på servern.

När filer kopieras / klistras in, eller dras och släpps i utforskaren från en lokal mapp, är det nu möjligt att göra en kopiering till gemensam servermapp så att alla användare får åtkomst till dem.

I dialogen som visas är det möjligt att välja om en genväg till originalfilen ska skapas, eller om en kopia ska placeras i den gemensamma servermappen. Registreringen i dokumentdatabasen kommer då istället att peka på den kopierade filen.

Fråga om kopiering till mapp är en inställning som kan stänga av att dialogen för kopiering visas. Om frågan om kopiering inte används, kommer genvägar alltid att skapas till filer som dras in från filsystemet.

Mappar för dokument. Det finns nu möjlighet att definiera egna mappar på serverenheten för de mappar som delas av alla användare. T.ex. kan mappen för e-mail som klistras in, eller dras in från Outlook in ändras. Även mappen där lokala kopierade filer till servern placeras kan ändras till en annan gemensam mapp.

Standardmapp

Innehåll

<Server>\Dokument

Word och Excel-filer som skapas i Säljstöd.

<Server>\Mail

E-mail som klistras in från Outlook.

<Server>\Dokument

Kopierade filer från lokal mapp till server.

Projekt - Ta bort dokument. Normalt tas ett dokument bort genom att markera det i listan, högerklicka och välja alternativet Ta bort dokument.
Nu kan också knappen F9 - Ta bort väljas när dokumentet är markerat. Detta betyder samtidigt att risken för att ta bort ett projekt minskar när avsikten är att ta bort ett dokument, och att frågan Ta bort dokument visas istället för frågan Ta bort projekt.

Inläsning av prislistor - Inläsning av varianter

Som ett komplement till att använda importfunktionen i produktkortet för att läsa in data rörande varianter till produktregistret, kan en mask för varianter nu definieras i Inläsning av prislistor.

Varje variant mappas i masken på samma sätt som också tidigare har varit möjligt för alternativa nummer.
Fördelen med masken jämfört med den ordinarie importfunktionen är att varianterna placeras kolumnvis i sidled i filen som importeras, vilket gör materialet mer överskådligt och lättarbetat när flera variantvärden per produkt förekommer.

Innehåll

Version 2022-09-01

Användare och rättigheter - Enskilda WB-rättigheter

Det är nu möjligt att dela ut enskilda rättigheter för funktioner kopplade till menyalternativet Statistik som normalt körs av administratörer med s.k. WB-rättigheter.

Detta innebär att administratören inte behöver dela ut ordinarie WB-rättigheter när vissa användare ska använda en funktion.

T.ex. kan enbart Justering av statistik tilldelas inköpare och justeringar kan göras av inlevererade produkter vid felaktigheter, och då också av personal utan administratörsrättigheter. Funktionen kan därefter också förslagsvis läggas ut på användarens Skrivbord för lättare åtkomst.

Välj Pil-ner vid WB-rättigheter för att fälla ut och visa enskilda WB-rättigheter.

Följande funktioner kan tilldelas enskilda rättigheter som normalt annars kräver rättigheter för administratör:

Statistikperioder

Justering av statistik

Återskapa statistik

Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter

Analysera lagersaldon

Analysera vägda inpriser

Ta bort Statistik

Borttagningslogg

Avgift vid försäljning - Transaktioner i skärmlistor

I de fall automatisk avgift vid försäljning används för olika typer av skatter eller panter, kan nu också kolumnen Avgift väljas in på ett antal sidor med försäljningstransaktioner.

Kolumnen gör det möjligt att utöver orderns totala avgift, även kunna se den detaljerade avgiften på transaktionen. Detta alltså på samma sätt som den kan specificeras i försäljningsblanketternas rader.

Avgift kan väljas in i följande transaktionssidor

Offertregistrerings transaktionssida och därmed också i söklistans transaktioner.

Order / faktura - Transaktioner och transaktioner i söklista för order och fakturor samt i Serviceorder.

Kassa - Kolumner och fält.

Kunder - Statistik.

Produkter - Statistik.

Kunder - Avgift. Eftersom krysset Avgift på kunden bestämmer om kunden är föremål för avgift så kan avgifter på transaktionerna liksom på orderhuvudet nollställas eller skapas när man t.ex. byter kund eller kopierar order mellan kunder. Transaktionerna kan också förändras vid procentuella angivelser där kunderna har olika prislistor.

Kunder - Fakturor - Ändra fakturablankett

Projekt. I dialogen där referensuppgifter, märkningar och fakturans språk kan ändras, kan nu också projekt justeras i efterhand på själva fakturablanketten.

Om projektet ändras på fakturan kommer projektet också att ändras i reskontran.

Ändra i statistik är ett alternativ som innebär att ändringar som görs i blanketten också ändras i statistiken för fakturan. Uppgifter som kan ändras på blanketten och som också förekommer i statistiken är då fakturans Godsmärke, Er order och Projekt.

Söklista fakturor - Sortering på namn och datum

När en faktura ska väljas på grundval av kundens namn, kommer listan med fakturor nu också att sorteras på fakturadatum. Det betyder att kundens alla fakturor listas i kronologisk ordning vilket gör det lättare att hitta t.ex. den senaste fakturan. Sorteringen kommer i detta fall innebära att den senaste fakturan för kunden lägger sig överst vid sökning mot kundens namn.

Ett exempel kan vara när kunden ofta köper samma saker och en tidigare faktura ska kopieras. I dialogen Kopiera faktura ställs sortering på kunden namn och den senaste fakturan kan lättare väljas, kanske beroende på senaste priser och likande.

Samma princip gäller även för sortering på kundnummer och namn i t.ex. söklistan för offerter samt t.ex. tidigare kopierade beställningar till leverantör och kundorder.

Alternativa produktnummer - Listan med produkter

När alternativa produktnummer används för olika typer av märkningar visas alla produkter med begreppet i en lista när numret anges i produktkortet. Följande har tillkommit i denna lista:

Rapport för listan. Listan med ingående produkter kan skrivas ut eller skickas som en förteckning över ingående produkter till Excel.

Utskriftsalternativen är alltså motsvarande de som finns i vanliga söklistor och skärmlistor när man högerklickar i listan.

Sida vid sida fäster sökresultatet på samma sätt som i den ordinarie söklistan för produkter och man kan klicka på respektive produkt och få upp den på produktkortet.

Order - Spärra varningar vid försäljning per kundgrupp

Istället för att spärra vid varningar generellt för alla kunder kan spärrar nu istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärrar vid varning om förfallna fakturor och överskriden kreditgräns sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order.

På detta sätt kan olika regler användas för de stora kedjorna med många fakturor, jämfört med de mindre kunderna.

Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund innebär också att en kund som har spärrats genom varning har möjlighet att köpa för kontant betalning. Inställningen gäller alltså på samma sätt som när flaggan Spärrad har satts på kunden.

Kassa. Om inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund används kommer enbart alternativet Kontant att vara tillgängligt i kassans betalningsdialog. Alternativen Följesedel och Faktura kommer att vara är gråmarkerade och kan inte användas på samma sätt som när kunden är spärrad.
Om inställningen inte används kommer försäljning inte att kunna ske i kassan om varningen är spärrad i inställningar eller på kundens grupp.

Leveransplanering. Om kunden är föremål för varning och kundens grupp har spärrats, kommer inte kundens order att tas med i leveransplaneringen. Detta alltså på samma sätt som när de generella spärrarna är påkopplade i inställningar för order. Spärrade order kommer då istället att upptas i listan med undantagna order.

Kassa - Spärra betalningsvillkor kontant för Följesedel / Faktura

Som ett komplement till att spärra för enbart kontant betalning på angiven kontantkund, kan nu också alla kunder med betalningsvillkor kontant spärras för order och fakturering.

Spärra alla kunder med kontant för Följesedel / Faktura är ett nytt alternativ som innebär att alla kunder med betalningsvillkor kontant enbart kan betala kontant i betalningsläget och att alternativen Följesedel och Faktura inte kommer att vara tillgängliga.
Syftet med inställningen kan vara att undvika felaktiga följesedlar eller fakturor till kunder som har registrerat betalningsvillkor kontant och inte ska kredit i samband med köpet.

Kundinbetalningar - Gränsbelopp för räntetransaktion

Om en inbetalning uppfyller kriterierna för räntetransaktion finns nu också möjlighet att ange ett gränsvärde för att transaktionen ska skapas. Om fakturan överskrider antal kreditdagar, men räntebeloppet är lägre än gränsvärdet kommer inte frågan om att skapa räntetransaktion att visas och ingen transaktion kommer att skapas.

Enbart på belopp högre anger gränsvärdet som registreras i kronor (systemvalutan) och räknas om vid jämförelsen mot andra valutor.

Inleverans - Rapport - Sortering

Som standard sorteras rapporten med inleveranser i registreringsordning (ID) uppdelad per leverantör. Det finns nu också möjlighet att ställa in sorteringen på beställningens nummer och transaktionens radnummer eller produktnummer.

Sortering av rapport väljs i menyn Visa nere till höger i statusraden för att ställa om sorteringsordningen för ingående transaktioner.

Justering av statistik - Uppdatera kostnader för utleveranser

I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan nu också kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.

Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser är ett alternativ i dialogen för uppdatering av prisuppgifter på produkt som innebär att eventuella utleveranser som har skett efter prisändringen också förändras för de produkter som påverkas.

Kostnader i statistik för försäljning från samma dag sätts då till angivet pris för inleveransen, eller det uppdaterade vägda inpriset beroende på lagervärderingsmodell. Detta också förutsatt att produkten är märkt med Kostnad från produkt och inte har en manuellt angiven kostnad.
Alternativet ger en korrektare bild av marginalen vid en kostnadsförändring och innebär att man undviker manuella ändringar i försäljningsstatistiken.

Om alternativet väljs i dialogen kommer det också att föreslås nästa gång justering av transaktioner av typen inleverans utförs.

Utskrifter Administration - Blanketter - Summa netto

Fältet Summa netto har tillkommit i alla försäljningsblanketter och används tillsammans med fältet Netto ápris t.ex. på fakturan.

Summa netto visar Netto ápris efter rabatter multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler.

Använd fältet tillsammans med nettopriset för en exakt avrundning i summan mot nettot t.ex. vid maskinell inläsning av fakturor. Vid behov kan också antal decimaler ökas för de båda fälten för att redovisa en högre precision än två decimaler.

Säljstöd - Projekt - Välj projekt

Följande har tillkommit när ett projekt ska väljas i fönstret Projekt i Säljstöd:

Sortering i söklista projekt. Normalt sorteras söklistan stigande baserat projektets nummer om den öppnas med knappen Pil-ner från fältet Projektnr.

Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning. I söklistan med projekt kan nu fallande sorteringsordning sparas så att projektet med det högsta numret alltid visas överst i listan.

Spara sortering. Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan. Ett annat möjligt sorteringsbegrepp skulle kunna vara Startdatum i fallande ordning för att få det senaste eller mest aktuella projektet överst när söklistan öppnas från Projektnr.

Senaste använda projekt. På samma sätt som senaste använda projekt i administrationen i Winbas, kan nu senast använda projekt också väljas i Säljstöd. Senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i fältet för projektets nummer.

Säljstöd - Dokument - Signatur och namn

Dokument som har skapats eller registrerats på organisation, kontakt eller projekt kommer nu också att innehålla signaturen för användaren som har registrerat filen.
Detta innebär att kolumnerna Signatur och Användare kan väljas in i respektive skärmlista för dokument.

Signatur

Signaturen för den användare som har skapat eller registrerat dokumentet.

Användare

Namnet på användaren för signaturen i dokumentet.

Ändra registrering. Signatur föreslås från inloggad användare och kan också ändras i det enskilda fallet. Använd alternativet Ändra registrering för att ändra registrerade uppgifter för dokumentet.

Innehåll

Version 2022-05-25

Nytt företag - Indata från SQL Server-databas

När ett befintligt företag ligger i en SQL Server-databas är det nu möjligt att välja data från företaget när ett nytt företag i SQL Server skapas. Urvalet som kan göras är då samma som när ett nytt företag i Access skapas. Välj alternativet Nytt företag med indata och företaget som ska kopieras i listan.

Efter att ett företag i SQL Server har valts och urvalet har gjorts, anges anslutningen till det nya företaget. Anslutningen görs på samma sätt som vid alternativet Ny anslutning till SQL Server. Det innebär på samma sätt att en tom databas har skapats i SQL Server Management Studio och databasstrukturen byggs upp vid körningen innan valda data kopieras.

Använd funktionen när en delmängd av den befintliga databasen ska föras över, som t.ex. kunder eller artikelregister när verksamheten ska öppna på en ny plats som ett eget företag. Detta ger alltså möjlighet att utelämna bokföring, statistik och reskontror i det nya bolaget.

Bilder av typerna PNG och TIFF

Bilder av typen PNG (Portable Network Graphics) och TIFF (Tagged Image File Format) har alltid kunnat väljas in t.ex. i Produkter tillsammans med övriga bildformat och filtyper. Stödet har tidigare däremot inte varit applicerat i alla funktioner, t.ex. när formatet ska användas i blanketter. Överallt där bilder kan väljas, hanteras nu PNG och TIFF på samma sätt som övriga format som t.ex. BMP, JPG och GIF:

Bilder i blanketternas sidhuvud och fot kan nu utgöras också av typen PNG eller TIFF när de väljs in på blanketten. Detsamma gäller bilder som väljs in i Etiketter.

Produktbilder som väljs in i blankett eller etikett hanteras nu bättre när en koppling görs mot produktregistret.

Bilder på nätet. Om produktbilden inte ligger som en fil på datorn eller servern, utan med en länkad internetadress (http) stöds också bilder av typen PNG och TIF.

PDF-filer som skapas med bilder av typerna konverteras automatiskt till ett format som är standard för PDF-formatet t.ex. vid arkivering eller avisering på mail.

Företagets Logotype eller annan bild som väljs in på skrivbordet kan nu också utgöras av en bild av typen PNG eller TIF.

Frågan Avsluta Winbas

Knappen Avsluta Winbas kan vara invald i knappraden bland övriga funktioner. Den kan också ligga åtkomlig via Winbas skrivbord. Om programmet avslutas via knappraden, skrivbordet eller Winbas Navigatör kommer också en dialog att visas som bekräftar vad som sker beroende på inställning.

Fråga när Winbas avslutas innebär att man nu kan bestämma om frågan ska visas, t.ex. för att förhindra att man stänger ner oavsiktligt mitt i ett annat moment, som när den standardiserade tangentkombinationen Alt+F4 trycks. Man kan också helt stänga av frågan från att visas.

Visa inte fråga innebär att avstängning aldrig bekräftas med dialog.

Knapprad, skrivbord är standardalternativet som visar dialogen när alternativet Avsluta Winbas väljs från en knapp eller ikon på skrivbordet.

Fråga alltid kommer att visa frågan i alla lägen, även när man stänger via menyn Arkiv, dubbelklickar på Winbas-ikonen längst upp till vänster, eller klickar på krysset Stäng längst upp till höger i huvudfönstret. Frågan visas i alla manuella lägen och inte vid t.ex. Automatiskt avstängning.

Inställningen görs i avsnittet:

Order / faktura - Ändra vikt och volym

Vikt och volym räknas normalt samman baserat på ingående produkters registrerade vikter i en order. I de fall man använder kundspecifika produkter som har varierande vikter finns nu möjlighet att manuellt ange vikten eller volymen för en kundorder innan fakturering.

Använd manuella ändringar av vikten när samma produktnummer kan väga olika vid varje försäljningstillfälle. Varje färdig order kan t.ex. vägas för frakt och tulldokument, och vikten registreras därefter på ordern.

Ändra Vikt innebär att den framräknade totalvikten kan ändras för ordern. Efter en ändring av den totala viken bör inga förändringar göras i orderns ingående transaktioner som kan påverka vikten.

Ändra Volym betyder på motsvarande sätt att summan av produkternas volymer kan förändras med hänsyn tagen till förutsättningar för frakt och emballage för den färdiga ordern.

Både vikt och volym är inställt att kunna förändras manuellt på den färdiga ordern.

Om inställningarna är aktiverade kommer ändring av vikt eller volym också kunna göras vid Offertregistrering och Serviceorder.

Order / faktura - Serienummer och restorder efter fakturering

En del förbättringar har gjort med avseende på hanteringen av serienummer och fakturering som resulterar i en restorder när alla rader inte har kunnat levereras.

Regelverket för serienummer på produkter vid försäljning i t.ex. Order / faktura finns sammanfattat i avsnittet:

Beställning - Spärra för inleverans

Som ett komplement till att bekräfta beställningen, kan en beställning nu också spärras för inleverans.

Spärra för inleverans innebär att beställningen är låst fram till att den är färdigställd och därefter kan frisläppas för inleverans efter att t.ex. rätt priser lagts in på beställningen. Spärren kan då användas för att undvika felaktigt pris vid avbokning mot leverantörsfaktura innan preliminära priser har bekräftats och fakturan har ankommit.

Kolumnen Spärra inleverans kan väljas in i söklistan för beställningar som även kan färgsattas baserat på villkoret för att lättare kunna urskilja beställningar spärrade för inleverans.

Föreslå Spärra för inleverans är en inställning som innebär att nya beställningar kan spärras för inleverans automatiskt vid registrering, för att i ett senare skede frisläppas för inleverans.

Beställningsunderlag. Om inställningen är satt kommer alternativet också att sättas när beställningar skapas från beställningsunderlag.

Generell prisändring - Urval på alternativa grupper

På samma sätt som prisgrupp och tidigare också alternativa produktnummer, kan nu också alternativa grupper användas som urval för prisändring.

Använd knappen Pil-ner till höger om standardfältet Leverantör för att växla till rubriken Alt.grupp och produkter med registrerade grupper i intervallet visas för prisändring.

Samma typ av urval på alternativa grupper kan på motsvarande sätt också göras i Prisrapport.

Kunder - Fakturor - Ändra transportsätt på fakturablankett

I dialogen där referensuppgifter, märkningar och fakturans språk kan ändras, kan nu också transportsätt och leveransvillkor justeras i efterhand på själva fakturablanketten.

Om uppgifterna har blivit felaktigt registrerade kan en förändring göras innan utskriftstillfället av fakturan.

Kunder - Söklista fakturor - TB och TG

Via söklistan för fakturor som t.ex. kan öppnas från Kunder är det nu möjligt att gå tillbaka och se täckningsbidrag och täckningsgrad för tidigare fakturerade order. De nya kolumnerna visar samma innehåll som de kostnadsrelaterade uppgifterna i transaktionssidans statusrad. Följande kolumner har tillkommit i söklistan för fakturor:

Kolumn

Innehåll

Kostnad

Total kostnad för alla ingående rader.

TB

Täckningsbidrag för det levererade värdet i systemvalutan jämfört med kostnader.

TG%

Täckningsgrad är den procentuella vinsten baserat på försäljningsvärdet mot kostnader.

Innehållet i kolumnerna visas också beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.

På samma sätt återfinns dessa kolumner nu även i söklistan med offerter och söklistan för order.

Leverantörer - Statistik - Nya kolumner i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in några nya kolumner i skärmlistan med leverantörens statistik. T.ex. kan valutakurs väljas in på transaktion och avser kursen vid tillfället för inleveransen. Uppgiften kan underlätta vid jämförelser mellan omräknat belopp i systemvalutan och summan i utländsk valuta.

Följande kolumner har tillkommit möjliga att välja in i skärmlistan:

Kolumn

Innehåll

Valutakurs

Valutakurs registrerad vid tillfället för inleveransen.

Er order

Leverantörens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på beställningen.

Inventering - Sortering av listan

Det är nu möjligt att sortera underlaget för inventering genom att klicka på kolumnen i skärmlistan med inventerade transaktioner på samma sätt som i t.ex. söklistor. Omsortering av listan kan då göras i stigande eller fallande ordning på t.ex. produktnummer eller benämning.

Om nolltransaktioner eller transaktioner med lagersaldo tidigare har skapats, kan listan sorteras på inventerat antal och det blir då möjligt att stega i listan i förhållande till det föreslagna registrerade antal.

Projekt

Följande har tillkommit vid registrering av nya projekt och när kunder väljs in i projekt:

Startdatum för projektet kommer automatiskt att sättas till dagens datum, eller systemdatum om inget annat startdatum finns angivet på ett nytt projekt.

Vår referens sätts till aktuell användare om ingen annan referens har angivits när ett nytt projekt sparas.

Senast använda kund. På samma som i t.ex. en kundorder kan nu också de senast använda kunderna visas i en snabbmeny med de sista aktuella kunderna där den senast använda kunden visas överst i listan.
Välj de senast använda kunderna med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i projektfönstrets Flik F3 - Övrigt när en kund ska registreras på projektet.

Kund - Referens. När en kund väljs in på ett projekt kommer också kundens huvudreferens automatiskt att föreslås som Er referens för kunden på projektet.

Anpassa leveransadress. På samma sätt som tidigare i t.ex. Order / faktura kan nu uppgifterna i leveransadressen anpassas även i projektfönstret. Detta innebär möjlighet att välja in referens, telefon och e-mail i situationer när dessa behöver förändras i det enskilda projektet. Uppgifterna kommer också att föreslås på kundordern när projektet väljs vid registrering om så är inställt i projektet.

Klicka på knappen Pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter vid redigering av avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.

För att undvika att behöva använda rullningslist för att bläddra ner, kan fönstret förändras i höjdled vilket gör att alla valda uppgifter kan visas.

Design av blanketter

Följande har tillkommit i samband med Design av blanketter.

Välj blankett för design

Vid val av blankett visar den inledande dialogen vilka blanketter som finns registrerade. Detta innebär att antal designade varianter av blanketter visas i fönstrets statusrad, samt att antal språk för varje ordertyp visas tillsammans med själva typen.

 

Antal språk per ordertyp.

På varje listad språkkod visas också om det finns en design skapad för språket. Om designen finns visas Ja i listan. På detta sätt får man en överskådlig och snabb bild på om det finns en unik registrerad design skapad på respektive språkkod. Det är alltså möjligt att direkt i dialogen avgöra om designen finns skapad innan den ska öppnas, istället för att få frågan om Kopiera blankett när blanketten inte finns.

Unika koder för ett annat språk

Om en blankett inte finns registrerad, kommer Språk nu också att användas för att hitta rätt design. I första hand används den språkkod som är angiven på kunden för den blankett som ska skrivas ut. Om blanketten inte finns registrerad i designen, används istället blanketten för det Språk som finns angivet på koden. Om ingen design finns för blankettypen för vare sig kod eller språk så används blanketten för standardspråket (SE).

Om enskilda blanketter på t.ex. engelska ska se olika ut till vissa utländska kunder kan en kod för detta läggas upp som kopplas till blanketten. Övriga blanketter styrs då till det ordinarie språket via Språk EN.

Följande visar en språkkod på engelska där offerten har ett annat utseende än standardmallen. Övriga blanketter använder det ordinarie utseendet för språket.

Kod

Språk

Förklaring

E1

EN

Offerten har ett annat utseende på engelska och övriga blanketter följer EN.

Sortering på Lagerplats och Lagerplacering

I de fall lagerplatser används och lagerplacering finns angiven på produkten eller lagerplatsen kan raderna i den enskilda blanketten nu också sorteras på lagerplats och lagerplacering.
Sorteringen kan t.ex. användas för Plocksedel när flera olika lager ingår i en och samma kundorder.

Egenskaper - Beskrivning

En kortare beskrivning av funktionen för varje fält kommer nu att visas när Egenskaper väljs för fältet, t.ex. när man högerklickar och väljer egenskaper inne i designen. Innehållet i beskrivningen motsvarar den beskrivning som förekommer i hjälpen, samt också visas i hjälpbubblan när muspekaren är över fältet när det väljs i t.ex. Design av blanketter - Fält.

Beskrivning av fältets funktion.

På motsvarande sätt kommer också en kortfattad beskrivning att visas när egenskaper för fält vid Design av etiketter.

Utskrifter Administration - Fakturor - Fakturabelopp i sidhuvud

På samma sätt som i blankettens sidfot kan fältet Summa nu också väljas in i fakturans sidhuvud. Använd fältet t.ex. tillsammans med ledtext som Belopp att betala och liknande som placeras tillsammans med andra uppgifter såsom Bankgiro i en inledande sektion i blankettens huvud.

Istället för en fritext kan en ledtext kopplas till fältet Valuta med masken Att betala @ om fakturans valuta också ska visas i rubriken.

Utskrifter Administration - Intrastat - Varubeskrivning till fil

Den statistiska varukodens beskrivning ingår normalt inte i filen som skickas till SCB.

Skriv varubeskrivning till fil kan väljas för att även inkludera beskrivningen i filen. Använd alternativet när Excel-arket också används t.ex. för avstämningar för att göra rapporten mer informativ. Beskrivningen kommer då att lägga sig i andra positionen efter varukoden.

Utskrifter Administration - Produktetiketter - Produkter i lager

Efter att prisuppdateringar har utförts och etiketter ska skrivas ut för prisändrade produkter kan det egna urvalet ställas till Prisändringsdatum för att enbart inkludera de produkter som har förändrats.

Om avsikten också är att enbart skriva ut etiketter med produkter som har ett lagersaldo, kan det nya alternativet Produkter i lager användas i kombination med urvalet.

Typ av utskrift.

På samma sätt som när produkter i lager för en enskild lagerplats skrivs ut, är det möjligt att välja ett fast antal kopior av varje etikett eller antal i lager som finns för respektive produkt.

Utskrifter Administration - Senast använda egna urval

För att underlätta vid egna fria urvalsalternativ som används för att ange ett intervall för ett valfritt fält från ett register i menyn Utskrifter Administration, kan nu senast använda fält repeteras.

Genom att välja symbolen vid det fria urvalet visas de senaste urvalsfälten som har använts i sammanhanget. Det innebär att man slipper bläddra genom alla fält i den fullständiga listan när återkommande urval ska göras nästa gång rapporten ska framställas.

Säljstöd - Kopplade dokument

Följande har tillkommit i Winbas Säljstöd i de fall kopplade dokument används:

Nya fält för koppling. Några nya fält har tillkommit för att lägga till uppgifter för den inloggade användaren genom kopplingsinstruktion i mallar för Word. Utöver användarens namn kan nu också telefon och e-mailadress till användaren väljas in i dokumentet. Uppgifterna för användaren finns då registrerade i Användare och rättigheter.

DokumentID motsvarar det löpnummer som tilldelas filnamnet när ett nytt dokument skapas och kan användas för spårbarhet av dokumentet.

Använd alternativet Infoga kopplingsinstruktion för att lägga in fält som ska kopplas till dokumentet.

Projekt - Nytt dokument. Fliken Dokument i projektet visar kopplade dokument där projektet har angivits som har skapats från organisationer eller kontakter, eller som har registrerats på projektet.

Om en kund är registrerad på ett projekt kan ett Nytt dokument nu också skapas direkt i projektet. Kopplade dokument som skapas i projektet visas också i den organisation och kontakt som är kopplad till kunden på projektet.

Winbas Push-teknik - Produkt i struktur

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

Produkt visas i struktur. Vid automatisering av produktregistret med externa försystem kommer nu kommandot för att en produkt visas, även att genereras när en produkt väljs i en struktur.

Push-tekniken kan då användas t.ex. när struktur används i offert och orderstruktur för att bygga ihop produkter. Kommandot <prodnr> kommer då att skickas från Winbas på samma sätt som när produkten väljs eller visas i t.ex. en ordertransaktion.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<prodnr>

Prodnr

</prodnr>

Val av produkt från Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag samt i underliggande strukturer.

Produkten finns inte. På samma sätt kommer också kommandot för ej befintlig produkt att skickas när produkten inte finns vid registrering i struktur. Detta kan t.ex. vara fallet när man har en extern produktdatabas och vill få en indikation på att produkten inte finns registrerad i Winbas. Applikationen kan då ge användaren en fråga och eventuellt komplettera Winbas produktregister med en komponent som inte finns tillgänglig för strukturen.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<!prodnr>

Prodnr

</!prodnr>

Ej befintlig produkt har angivits i Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Kassa, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag samt i underliggande strukturer.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Innehåll


Nyheter version 2022-01-20

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp