Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Kommande version

Version 2024-02-06

Version 2023-10-05

Version 2023-05-12

Kommande version

Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2024-02-06.

Användare och rättigheter - Enskilda WB-rättigheter

På samma sätt som tidigare för funktioner kopplade till menyalternativet Statistik, kan nu också enskilda rättigheter delas ut för alternativen under menyn Generell uppdatering. Dessa funktioner körs normalt annars av administratörer med s.k. WB-rättigheter.

Detta innebär att administratören kan finjustera användares åtkomst och inte behöver dela ut ordinarie WB-rättigheter när vissa användare ska använda en funktion.

Tilldela specifika funktioner till ansvariga användare enligt behov. T.ex. kan funktionen Byt nummer tilldelas en ansvarig användare för hantering av t.ex. produkter utan att behöva ha generella WB-rättigheter.

Välj Pil-ner vid WB-rättigheter för att fälla ut och visa enskilda WB-rättigheter.

Produkter - Lev.artikelnr - Sök på alternativa leverantörer

När alternativa leverantörer och deras artikelnummer finns registrerade i Leverantörspriser, finns det nu utökade möjligheter att söka alternativa på leverantörers artikelnummer.

Listan med artikelnummer. Via knappen Pil-ner vid leverantörens artikelnummer som används för att se registrerade artikelnummer, är det nu också möjligt att välja att alternativa leverantörer i leverantörspriser ska visas.

Visa alternativa leverantörer. Om alternativet väljs kommer alla artikelnummer för alternativa leverantörer att visas i listan tillsammans med produktens nummer och uppgifter om leverantören. Via sökfunktionen i listan är det då också möjligt att söka på ett enskilt artikelnummer.

Selektering. Vid selektering på leverantörens artikelnummer kommer nu också alternativa artikelnummer i Leverantörspriser att innefattas. Selektering kan utföras på enbart artikelnr eller i kombination med leverantörsnummer på produktkortet. Utelämnas leverantören visa allas matchningar för sökbegreppet.

Produkter - Strukturöversikt - Beställt antal och leveranstid

Uppgifterna Beställt och Beräknad leverans kommer i och med denna version att visas för alla detaljer i strukturen där beställning finns registrerad. Detta gäller oavsett om antal saknas av produkten eller inte, för att bättre informera om att produkten är beställd och eventuell beräknad leveranstid.

Order - Transaktioner - Orderinformation

En ny text har tillkommit på ordertransaktionen som kan användas för extra information avsedd för enskilda blanketter. Texten kan fungera som intern kommentar t.ex. med instruktioner på plocksedeln.

Inställningar Order. Vid behov av den extra texten vid registrering görs inställningen Använd orderinformation i inställningar för order. Texten kan också hanteras i externa ordermoduler om den inte hanteras vid den ordinarie registreringen av order.

Order - Transaktioner. Texten visas tillsammans med kund / produktinformation om den också används. Om båda texterna är aktiverade, öka fönstrets storlek för att se båda texterna.

Skärmlistan. För att få en bättre överblick över informationen på transaktionerna, är det också möjligt att välja in kolumnen Orderinfo i transaktionssidans skärmlista.

Blanketter. Fältet Orderinfo kan väljas in på alla försäljningsblanketter. Välj in fältet på de blanketter där informationen ska visas, tex. plocksedeln om texten avser intern kommentar.

Om inställningen aktiveras kommer Orderinformation även att vara tillgänglig vid Offertregistrering. Uppgiften kan också väljas in i Kassa.

Order - Transaktioner - Varning TG lägre än % - Spärra vid varning

För att förhindra för höga rabatter kan Varning om TG lägre än angiven % nu också ställas in som spärr.

Spärra vid varning anger att registrering inte kan fortsätta och transaktionen inte kan sparas när täckningsgraden underskrider gränsen.
Spärren kan då enbart upphävas av administratör i systemet. Försäljning med den lägre täckningsgraden kan alltså enbart göras av administratör som godkänner dialogen.

Order - Transaktioner - Disponibelt saldo i listan

Istället för att klicka på en rad i orderns transaktionssida för att kunna se uppgifter om Lagersaldo, Orderantal eller Disponibelt m.m., kan dessa uppgifter nu också väljas in i listan för en mer direkt överblick.
Detta innebär också möjlighet att färglägga rader baserat på villkor om t.ex. produktens disponibla antal för att lättare kunna se om något saknas.

Följande nya kolumner har tillkommit i skärmlistan:

Kolumn

Innehåll

Lagersaldo

Produktens lagersaldo.

Orderantal

Orderantal plus eventuellt tillverkningsantal.

Disponibelt

Lagersaldo minus reserverat orderantal.

Beställt

Tidigare antal i beställningar med produkten.

Offererat

Antal i offerter där produkten ingår.

Saldon för lagerplats. Om knappen Visa saldon för lagerplats är vald, visas uppgifter om saldo enbart rörande den lagerplats som används.
Detta gäller då också invalda saldokolumner i skärmlistan som speglar saldon på transaktionens lagerplats, t.ex. i de fall lagerplatser för geografiska arbetsgrupper används.

Beställningsunderlag - Saldon för lagerplats

På motsvarande sätt som i ordertransaktioner, kommer saldon för lagerplats också att visas i skärmlistan i Beställningsunderlag. Om man t.ex. gör ett Beställningsförslag och väljer att det ska vara för en viss lagerplats, kommer också saldon i beställningsunderlaget spegla saldon i rapporten när dessa finns invalda i listan.

Använd knappen för att växla till det totala behovet på alla lagerplatser av produkten.

Beställning- Transaktioner - Ändra Rabatt på flera rader

På samma sätt som tidigare vid registrering av offert eller order, kan Rabatt nu förändras på flera enskilda transaktionsrader samtidigt i beställning till leverantör.
Genom att först markera flera rader med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och ange en rabattsats och sedan välja F7 - Spara, kommer den angivna rabatten att registreras på alla valda beställningsrader.

Inleverans - Er order och Godsmärke

Om leverantörens ordernummer saknas på beställningen kan Er order nu kompletteras vid inleveransen. Detta gäller också eventuell godsmärkning som tidigare har utelämnats.
Det innebär samtidigt att begreppen också kan registreras vid direkta inleveranser utan bakomliggande beställning för ökad spårbarhet i statistiken.

Justering av statistik - Er order och Godsmärke

Det är nu möjligt att justera eller lägga till uppgifter om Er order och Godsmärke i samband med justering av statistik. Begreppen kan förändras både för transaktioner av typen Inleverans och Utleverans. Transaktioner med Er order av typen Inleverans kan kompletteras med leverantörens ordernummer om den tidigare har utelämnats, t.ex. när fakturor från leverantören matchas med ordernummer från leverantören.

Flera transaktioner. Om fakturan eller beställningen innehåller flera transaktioner i statistiken, finns det också möjlighet att ändra dem samtidigt. Om dialogen bekräftas sparas begreppet på alla transaktioner knutna till t.ex. en beställning.

Om inte uppgifterna syns när en produkt, faktura eller beställning har valts, öka fönstrets storlek i höjdled. 

Lagerjustering - Resultatenhet vid lagerbokföring

Om Kontering vid lagerbokföring används och konton för varukostnad samtidigt är märkta för att resultatenheter ska användas på kontot i kontoplanen, kommer det nu också vara möjligt att registrera resultatenhet på justeringen.

Resultatenhet. Om en resultatenhet är angiven, kommer den att registreras i konteringen på kontot på verifikatet i lagerbokföringen som skapas efter justeringen.

Kontomärkning. Om kontot inte är märkt för att använda resultatenheter i kontoplanen, kommer fältet för resultatenhet heller inte att vara tillgängligt.

Leverantörsfakturor - Koppla dokument

Om lagrade fakturor används finns det nu möjlighet att i efterhand koppla olika typer av dokument såsom PDF-filer till leverantörsfakturan, utöver själva fakturan som kanske redan är registrerad. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutning till att fakturan visas.

Högerklicka på fakturan. I listan med leverantörens fakturor eller vid attestering, högerklicka på den aktuella fakturan.

Hantera bilagor. Välj menyalternativ för att hantera bilagor till fakturan. Det är möjligt att koppla dokument till fakturan eller ta bort tidigare kopplade dokument.

Koppla dokument till faktura skapar en kopia av dokumentet i mappen definierad för leverantörsfakturor med en referens till fakturans internnummer. När fakturan visas, öppnas också det kopplade dokumentet som tillhör fakturan.

Ta bort kopplat dokument kan användas t.ex. i de fall en felaktig bilaga har kopplats till fakturan. Enbart manuellt kopplade dokument kan tas bort med alternativet, och inte själva den fakturans som t.ex. kan ha placerats i mappen efter fakturaskanning.
Eftersom flera dokument kan vara kopplade till fakturan visas en lista med kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs. Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.

Blanketter - Spara som Excel-fil

Alla blanketter kan nu på olika sätt sparas i Excel-format och t.ex. bifogas till mailet när en följesedel skickas. Excel-bladet innefattar alla fält som ingår i blankettens design och liknar innehållet i PDF-filen.

Excel-filen ger mottagaren möjlighet att bearbeta filen och läsa in den i sina system. Därmed ges förutsättningar för att få ut information om ingående produkter som t.ex. EAN-kod, nummer och benämning.

Utskrifter Administration - Utskrift till fil. Blanketter kan sparas som Excel-fil genom att använda knappen för Utskrift till fil. I dialogen föreslås sökväg och filnamn som kan också kan ändras för att placera filen på valfri plats.

E-Blanketter - Excel. På varje blankett finns nu alternativet Excel som innebär att en Excel-fil skapas av blanketten som bifogas tillsammans med den ordinarie PDF:en i mailet, t.ex. vid Direktutskrift, eller när flera e-blanketter skickas från Utskrifter Administration.

Det innebär att regler kan definieras för att skicka t.ex. följesedel som Excel-fil till vissa kunder som önskar detta.

Utskrift till bildskärm - Skicka till Excel. När blanketten granskas på bildskärm t.ex. efter en direktutskrift från Order / faktura, kan knappen Skicka till Excel användas för att skapa blanketten i Excel.

Denna funktion kan jämställas med när en skärmlista skickas till Excel, d.v.s. inget filnamn behöver anges om avsikten inte är att spara filen.

Utskrift till bildskärm - Skicka som e-mail. Om en blankett skickas som e-mail kommer också Excel-filen att bifogas till mailet tillsammans med PDF-filen om så är definierat för kundens regler för E-Blankett.

Blanketter - Lägg till andra bilagor

Om vissa typer av kunder ska ha ytterligare bilagor som instruktioner, avtal och liknade kan dokumentet läggas till mallen för e-blanketten på kunden.
På detta sätt kan bilagan bifogas automatiskt till vissa kunder och blanketter, där kunden har regeln med en eller flera bilagor tillsammans med den ordinarie blanketten. Förfarandet är alltså ett alternativ till att manuellt bifoga en fil i Outlook innan mailet skickas.

Lägg till bilaga. Lägg in en eller flera bilagor på blanketten som kommer att bifogas vid Direktutskrift, när e-blanketter skickas från Utskrifter Administration eller när blanketten skickas som e-mail efter utskrift till bildskärm.

Knappen Bilaga. Gå till den aktuella blanketten i E-Blanketter i Winbas och klicka på Bilaga för att fälla ner listan med befintliga bilagor, eller för att registrera en ny bilaga på blanketten. Siffran till vänster indikerar att det tidigare finns registrerade bilagor för blankettypen i den valda E-Blanketten.

Ange Sökväg. Välj knappen för att ange sökvägen där bilagan är placerad. Bilagan bör ligga åtkomlig för alla användare som skickar e-mail via en delad servermapp.

Öppna bilaga. Föra att granska bilagan, använd knappen Öppna för att visa bilagan i det associerade programmet.

Fler bilagor. För att lägga till ytterligare en bilaga, välj knappen Ny bilaga.

Blanketter - Språk i språkkoder

När fält som Blankettnamn används vid utrikes handel är den nu bättre stöd för udda och ej standardiserade språkkoder såsom EF, engelsk e-faktura eller IX för Inexchange.

Om koden är fiktiv och inte återfinns som standardkod, används istället fältet Språk med t.ex. innehållet EN för att ta fram texten på rätt språk för Blankettnamn, Restorder eller information om moms.
För fältet Blankettnamn kan texten t.ex. vara "credit note" för en kreditfaktura.

Språkkod US. För marknader där myndigheter kräver att fakturor ska vara på engelska med termen "Commercial Invoice", kan språkkoden US användas tillsammans med Blankettnamn i designen av den engelskspråkiga fakturablanketten.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Projekt

Genom att göra urval på projekt kan detaljstatistik visas för enskilda projekt där projektet finns registrerat i statistiken.

Växla till val av Projekt eller Lagerplats om lagerplatser används.

Möjligheten att istället växla urvalet till projekt innebär att utskrift nu också kan ske för all försäljning rörande specifika projekt.

Utskrifter Administration - E-blanketter - Låst av användare

I de fall orderbaserade blanketter skrivs ut via Välj blanketter / Skicka e-blanketter, indikeras nu redan i dialogen att t.ex. en plocksedel är låst av en annan användare.

Blanketter som hör till order som för tillfället bearbetas av en annan användare kommer inte att tas med i urvalet och inte kunna skickas eller väljas in för utskrift. Kolumnen Status informerar då om förhållandet, på samma sätt som när en låst order öppnas i Order / faktura.

Dessutom är blankettens status tydligare visualiserad med ikoner för respektive utskriftsstatus för Skrivs ut, Skickas eller om den enbart ska Arkiveras.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok för resultatenh. - Summa per dag

På samma sätt som den ordinarie huvudboken för hela företaget, kan nu också huvudbok per resultatenhet summeras per dag.

Summerad per dag betyder att resultatkonton i rapporten summeras t.ex. vid försäljning där varje avdelning utgör en resultatenhet. Använd summering per dag för att se den totala försäljningen per dag i perioden på försäljningskonton per resultatenhet.

När huvudboken är i summerat läge kan länken användas för att öppna en detaljerad vy med ingående transaktioner i summan för den aktuella dagen för resultatenheten. Beroende på skärmens bredd lägger sig den nya instansen av huvudboken bredvid rapporten.

Innehåll

Version 2024-02-06

Offertregistrering - Förändringsdatum

På samma sätt som i order, har datum då offerten skapades eller senast förändrades tillkommit i registret med offerter. Förändringsdatum kan väljas in i söklistan med offerter och gör det möjligt att se datum och tid då offerten senast förändrades.
Tidpunkten för senaste ändring av offerten kan också användas av externa applikationer som kommunicerar med andra program.

Order - Status

På liknande sätt som vid Offertregistrering har nu också begreppet Status tillkommit på ordern i Order / faktura.
En status som anges på ordern utgör normalt en fördefinierad text. De olika statustexterna registreras ett bakomliggande register; Statustexter för order.

Använd knappen Statustexter för registrera de texter som ska användas. Registrerade texter kan sedan väljas in på ordern med knappen Pil-ner vid fältet status.

Ändra statustext. Vid registrering av statustexter kan en text ändras eller sparas som en ny statustext. I detta fall visas dialogen Ändra statustext för att göra en ändring av texten istället för att skapa en ny kopia. Dialogen ger också möjlighet att ändra status till den nya texten i de inneliggande order där den förekommer.

Söklista order. Status återfinns också som kolumn i söklistan med inneliggande order. Genom att välja in fältet möjliggörs sortering, filtrering eller färgsättning baserat på begreppet.

Fakturering. Fältet Status återfinns även i faktureringsdialogerna där man t.ex. kan välja att fakturera alla order som har status "Klar för fakturering".
Det kan handla om att ordern skickas till kunden som är angelägen om att få varorna, men att den inte riktigt är klar i prissättning och ännu inte kan faktureras.
Order med en viss status kan t.ex. väljas i följande dialoger:

I respektive faktureringsdialog är det också möjligt att ställa in att senast använda statustext alltid ska användas.

Kassa. Status kan också väljas kassans anpassade kunduppgifter för att kunna justeras på en kassaorder eller befintlig kundorder när dessa hanteras i Kassa.

Utskrifter. Vid utskrift av order och följesedlar samt i ett antal rapporter i Utskrifter Administration kan också order med en viss status väljas. Detta görs genom att välja Status i det egna urvalet för rapporten. När Status har valts som urval kan knappen Pil-ner användas för att välja aktuell status.

Statusbegreppet kan också användas av externa applikationer som kan märka ordern med en viss status baserat på villkor som passar för verksamheten.

Order - Faktureringsavgift i procent på netto

Normalt sätts ett fast belopp som faktureringsavgift som används på kunder märkta för faktureringsavgift vid försäljning under ett gränsvärde. Det är nu möjligt att istället ställa in en faktureringsavgift baserat på en procentsats av orderns netto. Avgiften kan också användas som ett generellt påslag på ordern för t.ex. eventuella centralavgifter som betalas för kunden.
Om faktureringsavgift i procent på netto används, kommer faktureringsavgift att sättas på ordern även om det gäller en samlingsfaktura. Denna avgift kan sedan specificeras för respektive order på samlingsfakturan på samma sätt som t.ex. fraktavgift. I övrigt gäller samma regler för faktureringsavgift oavsett om ett fast belopp eller procent av netto används.

Order - Transaktioner - Justeringar av höjd på kommentar

Sedan version 2023-10-05 har en större kommentar kunnat användas för längre beskrivningar av transaktionen. Detta har nu förbättrats när maximerade fönster används och minimihöjd har ställts in för kommentaren.
Det innebär att om höjden har justerats till minimum med symbolen vid kommentaren, kommer inställningen att följa med vid storleksförändringar och växling mellan normal storlek och maximerad storlek av transaktionsfönstret.

Förändringarna gäller även kommentaren på transaktioner i Offertregistrering.

Fakturering - T.o.m. Leveranstid

På samma sätt som vid Samfakturering, kan nu t.o.m. leveranstid anges i samband med den ordinarie faktureringen.
Genom att ange leveranstid kan urvalet vid fakturering begränsas i tiden framåt med avseende på leveranstid angiven på orderns huvud.

Via knappen Föreslå finns också möjlighet att ändra standardförslaget till att alltid gälla leveranstid fram till dagens datum. Förslaget kan användas när fakturering av order alltid ska ske fram till dagens leveranstid.

Räntefakturering - Betalningsvillkor vid annat språk

Ett fast betalningsvillkor vid räntefakturering används när t.ex. 10 dagar ska ställas på räntefakturan oavsett om kunden normalt har 30 eller 60 dagar. Det finns nu också möjlighet att ange betalningsvillkor i annat språk i inställningar för räntefakturering.

Betalningsvillkor EN. Betalningsvillkor vid fakturering i ett annat språk, normalt engelska där den beskrivande texten är översatt för att passa fakturering vid utrikes handel.
I detta fall ligger t.ex. betalningsvillkoren 10, 10 dagar netto och 10E, 10 days net upplagda i Betalningsvillkor.

Inleverans - Ytterligare påslag för t.ex. frakter och tullavgifter

På samma sätt som i Beställning kan nu tidigare registrerade kostnader och påslag hanteras direkt vid inleverans. Det betyder att man inte behöver öppna beställningen i rutinen Beställning för att kontrollera och justera fraktkostnaden.
När beställningen väljs för inleverans visas tidigare registrerade kostnader som då kan kompletteras före inleveransen utförs eller sparas på beställningen.

Det betyder också att valutaförändringar som görs vid inleverans bättre visualiseras i kostnaden i de fall kursen påverkar övriga kostnader (Inpåslag) och ytterligare påslag.

Uppgifter för kostnader och påslag kan nu också vid behov väljas in i beställningsblankettens sidfot, se nedan.

Inleverans - Returbacksavgift

Om avgift vid försäljning alltid utgörs av returbackar och returpallar med pantavgifter som faktureras kunden, kan dessa avgifter nu också redovisas vid inleverans.
Avgiften läggs som en tilläggsrad i in leveransen och påverkar summan av inleveransen där backarna ingår. Funktionen kan användas i avstämningssyfte av t.ex. fruktgrossister då värdet av leveransen avspeglar leverantörsfakturan där avgifterna ingår.

När beställningen är registrerad för inleverans, visas antal returbackar och kostnaden för dem tillsammans med övriga summor i fönstrets statusrad.

När inleveransen är slutförd redovisas kostnaden för backarna i rapporten.

Händelser för avgifter registreras på den avsedda produkt som läggs till leveransen och fungerar också som en inställning för att funktionen ska användas. Produkten kan t.ex. heta RB, Returback, och ska enbart användas för detta ändamål.

Inleverans - Signaltext från leverantör

Signaltext från leverantör kan nu på samma sätt som i t.ex. Beställning ställas in och visas på olika sätt även vid Inleverans. Den registrerade signaltexten visas när leverantören väljs, eller en beställning till leverantören öppnas för inleverans.
Signalen visas som ett meddelande i statusraden och kan också anpassas till en dialogruta som bekräftas med OK.

Justering av statistik - Sök beställning eller faktura

Istället för att ändra produkter i en inleverans i anslutning till leverantörsfakturan, kan nu beställningens nummer anges direkt vid justering av statistik. Det är också möjligt att söka på fakturanummer för att ta fram en utleverans.

På detta sätt kan man alltså undvika att söka upp produkt efter produkt om man t.ex. har en leverans med flera felaktiga rader.
Skriv in ett nummer för en tidigare leverans och tryck Enter, eller välj bland senare leveranser i listan med knappen Pil-ner.

Justering av statistik - Uppdatera kostnader för order

I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan sedan tidigare kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.
Nu kan också kostnader för efterföljande order uppdateras i samband med att prisuppgifter för en tidigare inleverans justeras.

Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser innebär att eventuella utleveranser som har skett efter prisändringen också förändras för de produkter som påverkas.
Följande har tillkommit vid detta alternativ.

Justering av konteringar vid lagerbokföring. Om alternativet används för att uppdatera kostnader i utleveranser, kommer nu också konteringar vid lagerbokföring att justeras med den förändrade kostnaden. Detta alltså på motsvarande sätt som statistikens summakostnad och fakturaradens ákostnad när alternativet används.
Lagerkonteringar avseende förändringen kommer då att läggas till bokföringsunderlaget (L - Lager) på samma datum som tidigare transaktioner, förutsatt att bokföringsperioden inte är stängd för registrering.

Kostnader för efterföljande inneliggande order väljs för att kostnadsuppdatera order som är skapade efter inleveransen baserat på orderdatum.
Använd alternativet t.ex. när Samfakturering gör att order kan bli liggande en vecka eller mer innan fakturering,

Enbart produkter med Kostnad från produkt är ett alternativ som kan kopplas bort för att även produkter där Kostnad från produkt inte är satt ska innefattas av uppdateringen.
Alternativet kan användas t.ex. i färskvarubranschen där kostnaden varierar dagligen och Kostnad från produkt inte kan användas för att uppdatera kostnaden på faktureringsdagen.

Lagerjustering - Import av lagerjustering - Kommentar

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för lagerjustering eller lageromflyttning görs med knappen Import.

Det finns nu också möjlighet att bifoga kommentar i filen. Kommentaren placeras då sista kolumnen i positionen efter Förändrat antal.

Produkter - Specialprislistor - Sortering

Vid många transaktioner i specialprislistor för en produkt är det nu möjligt att sortera vyn på t.ex. på befintliga transaktioners pris, TG eller något av datumbegreppen, utan att först behöva skicka den till Excel.

Det är alltså möjligt att direkt se t.ex. vilka avtal på produkten som har lägst TG genom att klicka på kolumnens rubrik. För omvänd sortering med högsta TG överst, klicka på samma rubrik igen.

På samma sätt är det också möjligt att utföra sorteringar på transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår:

 Produkter - Strukturöversikt - Välj lagerplats

Om lagerplatser används är det nu möjligt att växla vyn för att se disponibelt saldo för en enskild lagerplats. Ändra till en annan lagerplats när listan Strukturöversikt visas från en strukturprodukt i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet.

Använd knappen Pil-ner till höger nere i söklistans statusrad för att välja en annan valfri lagerplats. Vyn skiftas få från att visa totalen för alla lagerplatser (produktens saldon), eller från den lagerplats som tidigare har använts.

Leverantörer - Fakturor / Borttagningslogg

Funktionen Borttagningslogg innehåller nu även borttagningar av typen Leverantörsfaktura för ökad spårbarhet.
Om en leverantörsfaktura tas bort i med funktionen Backa status eller i samband med fakturaregistrering, kommer den alltså nu också att registreras i borttagningsloggen.
För ytterligare information om typer och åtgärder i borttagningsloggen se avsnittet:

Projekt - Beskrivning och projekttyper

Följande detaljer har tillkommit i anslutning till huvudfönstret Projekt om projekthantering används i företaget.

Lägg tidstämpel till kommentar. Om projektets beskrivning används för löpande kommentarer, kan en ny rad automatiskt läggas till i kommentaren med datum, tid och användarens signatur.
När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.
Om knappen med symbolen inte är synlig till höger om beskrivningen, dra ut fönstrets storlek en aning i bredd.

Spara ej registrerade projekttyper tillåter angivelse av typer som inte har registrerats i Projekttyper på projektet. Normalt ska annars projekttyper vara registrerade för att kunna användas i projektfönstret.
Via inställningen kan alltså nya, inte tidigare sparade projekttyper sparas på projektet vilket ger en friare registrering.
Inställningen sparar automatiskt begreppet i registret för projekttyper och det nya begreppet läggs till listan och kan väljas igen med knappen Pil-ner.

Registrerade projekttyper kan nu också vid behov skrivas ut eller skickas till Excel via alternativen vid högerklick i listan.

Säljstöd - Projekt. Ovanstående tillägg om tidstämpel och ej registrerade typer fungerar på samma sätt när projektet hanteras i Säljstöd:

Söklistor och skärmlistor - Tusentalsavgränsare

Använd tusentalsavgränsare är en ny inställning som bestämmer om tusentalsavgränsare alltid ska visas i t.ex. belopp i söklistor och skärmlistor. Vid större belopp ger tusentalsavgränsare en bättre läsbarhet i söklistan och påverkar t.ex. fakturabelopp i söklistan med kundfakturor eller leverantörsfakturor. På motsvarande sätt påverkas beloppen i skärmlistan vid t.ex. Kundinbetalningar eller registrering av leverantörsfakturor.

Inställningen för formatering med avgränsare är påslagen som standard, men kan också vid behov stängas av i de personliga inställningarna:

Tusentalsavgränsare bestäms av det tecken som har definierats i de nationella inställningarna i Kontrollpanelen, normalt ett fast mellanslag.

Inställningar Allmänt - Återställ Logotype

Istället för att välja en logotype i filsystemet som visas i huvudmenyerna, kan följande åtgärder nu också utföras för att återställa eller ta bort bilden.
Om sökvägen till den sparade bilden har utgått eller om logotypen av annan anledning behöver återställas, kan symbolen Pil-ner vid rubriken användas.

Symbolen Pil-ner visar menyn med alternativen för att ta bort en tidigare inställd logotype i företaget.

Winbas standard logotype ändrar till standardlogotypen som visas i menyerna vid ny installation. Filen pekar på servermappen och filen WB.gif.

Ingen logotype tar bort logotypen och menyerna visas utan bild när inställningen har sparats.

Prisrapport - Rapport - Avgift i kr / %

Kolumnen Avgift tillsammans med enheten i kr eller % kan nu väljas in i designen för rapportavsnittet i Prisrapport. Avgift visas baserat på de uppgifter som finns registrerade på de produkter som ingår i rapporten. Använd kolumnerna för att specificera extra avgifter som tillkommer i prislistan, som t.ex. förpackningsavgifter för medföljande kartonger och liknande.
Produkternas avgifter visas i rapporten om också kunden är märkt för Avgift.

Utskrifter Administration - Prislistor - Avgift i kr / %

På samma sätt som i Prisrapport kan också avgift vid försäljning skrivas ut i den ordinarie prislistan i Utskrifter Administration. Uppgifterna rörande avgifter på produkten skrivs då tillsammans övriga kolumner i den valda prislistan och oberoende av kundregistret.

Avgift

Avgift på produkten som tillkommer vid försäljning.

kr/%

Avgiftens enhet i kronor eller procent.

Utskrifter Administration - Försäljningsstatistik - Land till Excel

När Försäljningsstatistik skrivs till fil kommer även kundens landskod att specificeras. Landskod i filen kan t.ex. användas i pivottabeller med uppdelning av försäljning till olika länder.

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Egna urval kund

Utöver egna urval på själva orderregistret, kan nu också eget urval göras baserat på kundregistret.
Som alternativ till kundnummer kan rapporten skapas i ett intervall från valfritt begrepp i kundregistret. Genom att klicka på Pil-ner vid fältet kundnr kan t.ex. kundgrupp, fakturakod, adressuppgift eller annat begrepp väljas för urvalet.
Välj symbolen vid urvalet nästa gång samma urval ska användas igen.

Utskrifter Administration - Utbetalningar - Summeringar i valuta

På samma sätt som vid utrikes leverantörsbetalningar kommer nu också kolumnerna för valutabeloppen, samt summan av respektive valuta att redovisas vid inrikes betalningar (TBI). Detta om betalningsförslaget innehåller inrikes betalningar i t.ex. EUR inom Sverige, tillsammans med vanliga inrikes betalningar i SEK.

Utskrifter Administration - Projektrapport till fil

Den ordinarie projektrapporten som kan skrivas till bildskärm, pdf eller skrivare är utformad mer liknande en blankett.

För att istället få ut rapportens transaktioner som en lista för vidare bearbetning kan rapporten nu också skrivas till fil / Excel. Rapportens transaktioner kommer då att vara uppdelade på Projekt, Grupp och Typ och i övrigt spegla de in gående transaktionerna i den vanliga rapporten.

Använd underlaget för att t.ex. sammanställa alla artiklar som ingått i ett visst projekt med t.ex. typerna Produkter - utleverans eller Produkter - inleverans.

Filen med transaktionslistan kan också skapas för det enskilda projektet i fönstret Projekt genom att högerklicka på skärmlistan.

Utskrifter Administration - Blanketter - Kopia på e-mail till säljare

Det finns nu möjlighet att ställa in att det alltid går en kopia på mailet till ansvarig säljare på kunden när en orderbekräftelse eller annan försäljningsblankett skickas.
Tillsammans med eventuell annan internkopia för blanketten kan också variabeln <sk> användas för att skicka en kopia (Cc) till den användare som står som Säljarkodkundkortet.

Knappen Infoga variabel kan användas för att infoga variabeln <sk> efter att positionen i den aktuella blanketten har markerats. Variabeln kommer att innehålla mailadressen till kundens registrerade säljare när mailet skickas. Säljarens mailadress finns då registrerad i Användare och rättigheter.

Variabeln kan då vara en av flera adresser som t.ex. order@winbas.se; <sk> separerade med semikolon. Inställningen görs i avsnittet:

Utskrifter Administration - Blanketter - Styckvikt / Styckvolym

Tillsammans med transaktionens totala vikt baserat på antalet, kan nu också produktens Styckvikt väljas in i designen för samtliga blanketter där produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på följesedeln där produktens vikt per enhet behöver specificeras.

Fält

Beskrivning

Styckvikt

Produktens registrerade vikt.

Styckvolym

Produktens registrerade volym.

Utskrifter Administration - Beställningar - Kostnader och påslag

Uppgifter för övriga kostnader och ytterligare påslag kan nu vid behov också väljas in i beställningsblankettens sidfot.
Använd uppgifterna som information om fraktkostnader beroende på hur blanketten används. Uppgifterna kan eventuellt användas till leverantören, eller internt för att granska kostnader utan att öppna beställningen.

Följande uppgifter korresponderar mot uppgifterna som återfinns i fönstrets sidfot när beställningen öppnas i Beställning eller Inleverans:

Fält

Beskrivning

Övriga kostnader

Övriga kostnader i systemvalutan (SEK) baserat på fasta inpåslag och eventuella kalkylpriser.

Ytterligare påslag

Beställningsunika påslag vid engångshändelser för t.ex. frakt omräknat till systemvalutan.

S:a beräknad kostnad

Summan av övriga kostnader och ytterligare påslag.

Utskrifter Bokföring - Kopplade dokument

Ytterligare utveckling av funktionerna för att koppla och visa dokument till verifikationer har tillkommit i denna version.

Verifikationslista. Normalt kopplas dokument till manuellt registrerade verifikationer i Registrering av verifikationer. Bilagor kan också läggas till verifikatet när rapporten Verifikationslista granskas på bildskärm.
I denna version kan dokument också kopplas till automatiskt genererade verifikationer i listan, såsom bokföringsunderlag i journaler.

Detta görs via symbolen för att administrera kopplade dokument som återfinns i anslutning till varje verifikation i listan. Funktionen ger möjlighet att t.ex. koppla underlag från banken digitalt för bankinbetalningar/utbetalningar, och att utskrift därmed inte behöver göras.

När det finns kopplade dokument ändras utseendet på symbolen vid verifikatet för att indikera att det finns bakomliggande dokument.

Till skillnad från manuellt registrerade verifikat öppnar länken för bokföringsunderlag den bakomliggande journalen, och alltså inte de kopplade dokumenten. Dokument kopplade till bokföringsunderlag öppnas då via menyn vid symbolen istället för den länkade texten.

Huvudbok. Normalt kan verifikatet och kopplade dokument öppnas från huvudboken via olika länkar. Om texten avser ett bokföringsunderlag öppnas istället den bakomliggande journalen. Om det finns dokument kopplade till bokföringsunderlag visas följande uppsättning med länkar:

Winbas Push-teknik - Utskrift av fakturor i batch

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

Kommandot för att skriva ut en faktura <wbprnfakt> lämpar sig allmänhet åt att skriva ut en faktura på samma sätt som vid en direktutskrift.
Om fakturering av flera fakturor i batch ska utföras, kan istället kommandot <wbprnfaktbatch> utföras med ett urval av fakturor.

Detta kommando kommer då istället att använda samma logik som när dialogen Skicka e-blanketter används från Utskrifter Administration eller Direktutskrift vid fakturering. D.v.s. de förslag som görs när dialogen startas manuellt, kommer också att utföras när kommandot skickas via Push.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbprnfaktbatch>

SQL

</wbprnfaktbatch>

Startar utskrift av fakturor i batch.

Utskrift av fakturor i batch där SQL är ett urval i SQL-formatets WHERE klausul, som t.ex.:

Kundnummer = '1181' AND Utskriven = FALSE

En ORDER BY klausul kan också läggas till för styra sorteringen vid utskriften. Utelämnas den sker sortering på fakturanummer.

Växlar. Normalt skickas e-mail och utskrift till skrivare enligt dialogens förslag. För att begränsa till enbart mail eller skrivare kan följande växlar användas efter själva SQL-urvalet.

/E

Enbart e-mail skickas enligt förslaget, ingen utskrift till skrivare.

/S

Enbart utskrift till skrivare, inga e-mail skickas.

Använd växel för att undanta fakturor som behöver skrivas ut manuellt, som t.ex. fakturor via EDI där skrivare ska väljas vid utskriftstillfället.

Innehåll

Version 2023-10-05

Order - Transaktioner - Höjd på kommentar

Följande har tillkommit gällande kommentarens storlek på ordertransaktionen:

Storlek i höjdled. Kommentaren för raden i orderns transaktioner blir bredare när fönstrets storlek ökas. I denna version kommer också fältets storlek i höjdled att ökas när fönstrets höjd justeras. Detta innebär att skärmens storlek kan utnyttjas och att kommentaren blir mer läsbar vid många rader. Detta i synnerhet i de fall när t.ex. uppgifter som Kund / produktinformation eller Enhetsantal används, och då också på viss bekostnad av kommentarens höjd. Listan med transaktioner ökas proportionellt fortfarande mest i storlek även om kommentaren tar en viss höjd i anspråk av fönstrets totala höjd.

Manuell justering av höjden kan också göras med symbolen vid kommentaren i det förstorade fönstret. Det innebär att den automatiskt satta höjden på kommentaren kan justeras till en större eller mindre storlek.
Den inställda höjden på kommentaren kommer då också att sparas till nästa gång transaktioner öppnas, förutsatt att senast använda storlek på fönster används.

Kommentaren på transaktioner i Offertregistrering kommer också att fungera på samma sätt.

Order - Kostnadsuppdatering order

Vid registrering av en order sätts den aktuella kostnaden till t.ex. Netto inpris eller Vägt inpris. Om en inleverans därefter sker kan inpriserna ha förändrats och påverkar orderns kostnad. Genom att använda inställningen hålls uppgifter om täckningsbidrag och täckningsgrad uppdaterade när ordern bearbetas fram till fakturering då detta annars sker, alltså på samma sätt som om ordern var nyregistrerad. Kostnadsuppdatering gäller för produkter som är märkta som Kostnad från produkt och alltså inte är föremål för manuella justeringar.

Kostnadsuppdatering order är inställningen som görs för att hålla inneliggande order uppdaterade med aktuell kostnad, TB och TG.
Om inställningen Föreslå Inpris som kostnad på order i samma avsnitt används kommer priset också att uppdateras, men då istället alltid med inpriset istället för produktens kostnad beroende på lagervärderingsmodell V.I.T.

Utöver i Order / faktura, kommer också kostnadsuppdatering av order att ske i Serviceorder och när en befintlig kundorder öppnas i Kassa.

Order - Struktur - Kostnad baseras på inpris

Följande har tillkommit gällande Netto inpris som kostnad för huvudprodukt och detaljer när strukturer används vid försäljning:

Huvudproduktens kostnad. Om inställningen Huvudproduktens inpris baseras på netto inpris används kommer huvudproduktens inpris alltid att baseras på summan av detaljernas netto inpris efter påslag.
Detsamma kommer nu också att gälla om strukturen byggs upp i orderläget, istället för att en färdig struktur från produkten används på ordern. D.v.s. om inställningen används fungerar uträkningen av kostnaden på transaktionen på samma sätt som beräkningen huvudproduktens av inpris när detaljer ändras eller läggs till i strukturen.

Detaljens kostnad. Om dessutom inställningen Inpris som kostnad på order används, kommer detaljens inpris att visas som kostnad även på strukturdetaljen. Det betyder att kombinationen av dessa två inställningar används, kommer inpris alltid att utgöra kostnad både på huvudprodukten och underliggande detaljer i försäljningsläget.

Detsamma gäller när strukturer byggs upp i samband med Offertregistrering.

Produkter - Struktur - Summa i skärmlistor

Kolumnen Summa har tillkommit i samtliga skärmlistor i registreringsfönster med strukturer, som på själva produkten och vid försäljningsorder samt offertregistrering. Kolumnen visar summan av detaljradens kostnad, d.v.s. antal multiplicerat med kostnad per styck.

Produkter - Strukturöversikt - Lagerplats

Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet, kan nu visas med disponibelt saldo som rör enbart den aktuella lagerplatsen i de fall lagerplatser används.

Om knappen Visa saldon för lagerplats har valts för att växla från det totala saldot för produkten till saldot för den enskilda lagerplatsen, kommer också strukturöversikten att spegla saldon rörande den lagerplats man arbetar med.

Produkter - Leverantörens artikelnr - Listan med artikelnummer

Knappen Pil-ner vid Leverantörens artikelnummer som kan användas för att se registrerade artikelnummer på t.ex. produktkortet kan nu också anpassas. Det innebär att en del nya kolumner kan väljas in och att listan kan färgsättas baserat på villkor. T.ex. kan inaktiva produkter gråmarkeras på liknande sätt som i söklistan med produkter.

Söklista Beställningar - Inleveransdatum

Om restnoterade beställningar förekommer och kolumnen Restad finns invald i söklistan med beställningar, har denna nu också kompletterats med datum då inleveransen skedde.

Inleveransdatum kan också användas i fliken Kopierade beställningar och jämföras med utfäst leveranstid. Om kopierade beställningar används, är det alltså möjligt att statistiskt följa tiden för leverantörens leverans i förhållande till den tidigare utlovade leveranstiden.

Kunder - Alternativa språkkoder för blanketter

Kundens språkkod används för att bestämma utseendet när en försäljningsblankett ska skrivas ut eller skickas till kunden. I denna version kan även individuella språkkoder för varje blankett användas. Funktionen används när man använder varianter av enskilda blanketter som inte ska påverka andra utskrifter på kunden.

Genom att lägga upp en alternativ språkkod och koppla en design av t.ex. en följesedel eller faktura mot koden, kan den sedan läggas in som en alternativ språkkod för kunden på den aktuella blanketten.

Söklistan. Välj in kolumnen Språk blanketter för en överblick i söklistan över vilka alternativa språkkoder som ligger på kunderna.

Selektering. Genom att välja en alternativ språkkod för en viss blankett i det tomma kundkortet, kan knappen Selektera användas för att ta fram alla kunder med koden för blanketten.

Kunder - Selektering på E-mailadresser för blanketter

I de fall individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter finns angivna på kunderna, är det nu också möjligt att selektera på enskilda blanketter med hela eller en del av adressen. Genom att ange en asterisk (*) i adressfältet för t.ex. Faktura, visas alla kunder som har en specifik adress angiven för att skicka fakturor.

Kunder - Söklista kunder - Leveransadress

Om fasta leveransadresser används i kundregistret som också föreslås vid försäljning, kan uppgifter från kundens leveransadress också väljas in i söklistan med kunder.

Följande uppgifter rörande leveransadressen kan väljas in i söklistan:

Kolumn

Innehåll

Leverans namn

Namn på kundens fasta leveransadress.

Leverans referens

Referens på kundens fasta leveransadress.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens fasta leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens fasta leveransadress.

Leverans telefon

Telefonnummer till mottagaren i den fasta leveransadressen.

Leverans e-mail

Mottagarens e-mailadress på kundens fasta leveransadress.

Leverans information

Leveransinformation såsom portkod och andra beskrivningar.

Kunder - Statistik - Vikt och Volym

Transaktionens vikt och volym registreras nu i statistiken för inleveranser och utleveranser på samma sätt som i fakturans transaktionsrader. Detta innebär också att kolumnerna Vikt och Volym kan väljas in i ett antal skärmlistor med produktstatistik som t.ex. leverantörens inköpsstatistik eller kundstatistik.
Transaktionens vikt avser produktens vikt multiplicerat med levererat antal.

Faktura-attest - Signal om attestering

Det finns nu möjlighet att ange att användare som har fakturor för attestering ska informeras om detta. Om användaren har fakturor som väntar för attestering ges en signal i samband med inloggning.

Det finns också möjlighet att direkt öppna funktionen Faktura-attest i samband med att meddelandet visas.

Signalen aktiveras eller stängs av i inställningar för leverantörer:

Vid uppgradering kommer inställningen att sättas automatiskt i företag där attestering används, vilket innebär att användare med fakturor att attestera kommer att få påminnelsen.

E-blanketter - Enbart blankettarkivet

På varje blankett finns nu alternativet Arkivera som innebär att blanketten arkiveras oavsett om utskrift sker eller e-mail skickas. Arkivering sker då enligt de inställningar som har gjorts i inställningar för blanketter och förutsätter att Blankettarkivet är aktiverat.

Om enbart alternativet Arkivera är valt i regeln för blanketten, kommer inte e-mail eller skrivare att föreslås när blanketten väljs för utskrift.

Alternativet kan också kombineras med e-mail och skrivare och innebär arkivering sker även om utskriften väljs bort i det enskilda fallet.

Använd alternativet när kunden kanske får följesedeln via Webshop och inte ska ta emot e-mail med blanketten, men att en lokal kopia på händelsen samtidigt önskas.

Direktutskrift / Skicka e-blankett. När en blankett väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura, kommer enbart de utskriftsalternativ som är valda i regeln på kundens e-blankett att föreslås. Detta innebär att om enbart alternativet Arkivera är aktiverat kommer blanketten bara att arkiveras och samtidigt sättas till "Utskriven".

Dialogen indikerar att blanketten kommer att arkiveras.

Om dialogen för direktutskrift är ställd att inte visas, kommer arkivering att ske direkt när utskriften väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura.

Välj blanketter / Skicka e-blanketter. När alternativet väljs för blanketter från Utskrifter Administration kommer enbart arkivering att ske när dialogen godkänns för de blanketter som ingår i urvalet men varken skrivs ut eller skickas. Dessa blanketter har då status Arkiveras i dialogen.

Kolumnen status visar att blanketten enbart arkiveras utan att skickas eller skrivas ut.

Om t.ex. urval sker på en kund som har alternativet Arkivera valt i E-Blanketter och inga blanketter ska skickas eller skrivas ut, kommer enbart arkivering av blanketterna att utföras.

Knappen F7 - Arkivera visas när alla blanketter i dialogen enbart ska arkiveras.

Registrering av verifikationer - Koppla dokument

Det finns nu möjlighet att koppla olika typer av dokument såsom pdf-filer till verifikatet. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutning till verifikatet.

Knappen Dokument används för att välja in en bilaga till verifikatet när det har skapats.
När t.ex. en lokal bilaga som hör till bokföringsunderlaget väljs in, kommer denna att kopieras till den gemensamma servermappen tillsammans med verifikationens identitet.

Hantera dokument från menyn. Så länge verifikatet är tillgängligt i Registrering av verifikationer och inte är uppdaterat, kan bilagor granskas genom att högerklicka i skärmlistan när verifikatet visas. I från denna meny kan också koppling utföras samt att tidigare kopplade dokument kan tas bort från verifikatet.

Ta bort kopplat dokument. Eftersom flera dokument kan förekomma på varje verifikation visas en lista med kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs. Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.

Öppna mapp kommer att öppna mappen för kopplade dokument med den aktuella filen markerad. Borttagning kan också göras direkt i själva lagringsmappen.

Länkar. Registrerade bilagor kan sedan öppnas och granskas t.ex. i samband med att verifikationslista eller huvudbok visas på bildskärm.

Verifikationslista. Inställningarna för Direktbokföring och ingen automatisk uppdatering av verifikationer gör det lättare att hantera bilagor till tidigare verifikationer. Om en bilaga ändå ska läggas till ett uppdaterat verifikat i ett senare skede, kan detta också göras när verifikationslistan granskas på bildskärm.

Symbolen för att administrera kopplade dokument återfinns i anslutning till varje verifikation i listan. Ifrån denna kan koppling av dokument och borttagning av tidigare koppling utföras på samma sätt som i menyn vid Registrering av verifikationer.

Mapp för kopplade dokument. Funktionen aktiveras genom att ange en mapp till en delad gemensam serverenhet för lagring och åtkomst till dokumenten. Mappen registreras i inställningar för bokföring.

Utskrifter Administration - Blanketter - Momskod

Fältet Momskod kan läggas ut i huvudet på samtliga blanketter och innehåller information om kundens momskod. Information om momskoden är densamma som när momskod väljs på kunden, eller ändras på ordern - såsom t.ex. Inrikes moms eller Moms ingår. Innehållet i Momskod beskriver också prissättningen i en order eller faktura, där angivna priser kan visas inklusive moms.

Använd fältet t.ex. när EDI-fakturor behöver separeras där priserna är inklusive moms, och tjänsten stöder att fakturor också skickas till privatpersoner. Fakturorna kan alltså differentieras av EDI-växeln på grundval av innehållet i fältet.

Fältet används normalt vid försäljning där kundens eller eventuellt orderns ändrade momskod redovisas. Om fältet väljs på beställning till leverantör visas beskrivningen av leverantörens momskod som annars används vid registrering av leverantörsfaktura.

Innehåll

Version 2023-05-12

XML-filer enligt ISO20022 med betalningar

Winbas stöder nu inläsning av XML-filer enligt ISO20022 och formatet camt.053 med utökat kontoutdrag. På motsvarande sätt stöds också transaktionsfiler av typen camt.054.
Filerna innehåller alla bokade transaktioner vad gäller kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor.
Formaten kommer på sikt och beroende på bank, att ersätta den tidigare tjänsten Bankgiro Inbetalningar (BgMax) som också återfinns sedan tidigare som alternativ vid inläsning av kundinbetalningar.

Kontosaldon. Formatet camt.053 innehåller utöver transaktioner, även kontosaldon för berörda konton. De konton som har påverkats och redovisas i filen, visas längst upp i dialogen med bearbetade betalningar. Konton visas för redovisat datum med ingående och utgående saldo efter utförda transaktioner.

Utöver belopp och övriga uppgifter som visas i listan med bearbetade betalningar, visas också information om avsändaren från filen. Beroende på filtyp visas betalarens namn och adressuppgifter, eller mottagaren av en betalning vid återredovisning av leverantörsfakturor.

Beskrivningen kan också innehålla annan information rörande transaktionen i filen, såsom t.ex. beräknade bankavgifter för betalningen. Beskrivningen visas när muspekaren är över transaktionsraden med fakturan.

Inläsning av kundinbetalningar. ISO20022 camt.053/.054 XML-fil är en ny typ av inbetalningsservice som kan väljas vid inläsning av kundinbetalningar. Filen som anges kan då vara av typen camt.053 eller camt.054.

Avbokning - Återrapportering. Knappen Återrapportering är ett komplement till automatisk avbokning och skapar ett underlag för att boka av leverantörsfakturor baserat på de fakturor som redovisas.
På samma sätt som vid kundinbetalningar, visas också rapporten Bearbetade inbetalningar efter inläsningen som verifierar att alla betalningar har registrerats korrekt. Rapporten visar då t.ex. internnummer, belopp, om transaktionen är inläst samt en eventuell anmärkning.

Kundfakturor och Lev.fakturor. I och med att formatet stöder flera transaktionstyper, kan både inbetalningar och utbetalningar förekomma i filen. I detta fall kan både inbetalningar och utbetalningar utföras i samma moment när filen har valts in. Processen sker då i två steg där t.ex. först rapporten för bearbetade inbetalningar visas, och därefter rapporten med transaktioner för återredovisning.

Rapporten Bearbetade inbetalningar indikerar att filen också innehåller transaktioner av en annan typ.

Öppna Avbokning efter Kundinbetalningar bestämmer om leverantörsbetalningar ska bearbetas vid samma tillfälle om filen körs från Kundinbetalningar.

När listan med bearbetade betalning har stängts kan inbetalningarna vid behov redigeras och därefter godkännas.

Statusraden visar att avbokning av leverantörsfakturor kommer att öppnas när fönstret stängs.

Det går också att klicka på länktexten för att öppna det inlästa materialet innan föregående fönster stängs.

Import av data - Inläsning av Excel-filer

Ett antal standardinläsningar av tabseparerade filer har nu ett bättre stöd för inläsning av filer i Excel-format (.xlsx). D.v.s. filen behöver inte konverteras till textfil innan den kan importeras.

Det gäller alltså standardinläsningar där Excel-formatet kan väljas, t.ex. inläsningar i produktkortet av bilder och dokument m.m.
På samma sätt kan Excel-filer läsas in i andra likartade importfunktioner såsom i strukturer, inventering, lagerjustering, beställningsunderlag och specialprislistor.

Utseendet vad gäller kolumner ska då motsvara samma specifikationer som vid textfil. Om ett kalkylblad i Excel-format väljs för inläsning ska det första bladet i arbetsboken användas.

Söklistor - Sida vid sida

Följande har tillkommit i funktionen Sida vid sida som återfinns i söklistor på t.ex. Kunder och Produkter:

Utskrifter. De ordinarie utskriftsalternativen finns nu också tillgängliga från fönstret Sida vid sida. Detta innebär att t.ex. en selektering kan visas på bildskärm eller skickas till Excel efter att vyn har växlats till Sida vid sida.

Senaste position och storlek. Positionering av själva huvudfönstret och fönstret vid sidan är automatiserad och lägger sig uppe till vänster med en maximal storlek. Om många fönster används samtidigt och är utplacerade enligt senaste använda position och storlek, kan detta nu också göras med fönstret Sida vid sida. Menyn vid högerklick innehåller nu också alternativet:

Använd senaste position och storlek betyder att huvudfönstret inte kommer att flyttas och att fönstret positioneras på tidigare plats och med samma fönsterstorlek. Fönstret kan då placeras till vänster som tidigare, eller kanske bredare under huvudfönstret om många kolumner förekommer.

Dialogen Välj färg

Standarddialogen för att välja färg vid design av utskrifter och i andra sammanhang har förbättrats på några punkter.

Bl.a. kan anpassade färger sparas i företaget och vanliga färger kan lättare väljas in på olika ställen där färger förekommer.
För ytterligare information se avsnittet:

Leverantörer - Attestering - Spärra faktura

På samma sätt som i Leverantörer - Fakturor är det nu också möjligt att sätta fakturan till spärrad i samband med attestering. Använd möjligheten att spärra fakturan t.ex. vid avstämning av inleveranser som kanske inte stämmer vid attestering. Kommentaren på fakturan kan eventuellt användas för kompletterande anteckningar rörande spärren.
Välj fakturan, tryck Alt+S och F7 - Spara för att spärra fakturan.

Leverantörer - IBAN / Kontonummer

Inmatning av upp till 32 alfanumeriska tecken är nu tillåtet för angivelse av internationella kontonummer enligt standard för IBAN i de sammanhang där dessa kan registreras. Svenska IBAN är normalt 24 tecken och kan vid behov anges t.ex. i Valutatabell. Andra internationella nummer kan vara upp till 32 tecken (som t.ex. Malta) och används på leverantörskortet eller vid Bankuppgifter vid fler valutor.

Kunder - Statistik - Er order och Godsmärke

Kolumnerna Er order och Godsmärke är nu möjliga att välja in i skärmlistan med kundens statistik. Välj in t.ex. Er order för att kunna sortera listan på kundens ordernummer.

Kolumn

Innehåll

Er order

Kundens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Kunder - Fakturor - Valutakurs vid betalning

Som ett komplement till att välja fliken Betalningar i kundens fakturor, kan nu kolumnen Bet.kurs också väljas in direkt i listan med fakturor. Kolumnen visar den valutakurs som registrerades vid betalningstillfället när fakturan är i utländsk valuta.

Om flera delbetalningar återfinns på samma faktura,

hänvisas fortsatt till fliken Betalningar för detaljerad information om belopp och valutakurser vid varje betalning.

Produkter - Kopiera produkt - Lagerplacering på lagerplatser

När en tidigare produkt kopieras genom att ett ändrat produktnummer sparas eller med knappen Kopiera produkt, kan nu också registrerade uppgifter för lagerplatser kopieras över till den nya produkten.

I dialogen med tillhörande data som ska kopieras, visas nu också alternativet Lagerplacering på lagerplatser. Om alternativet används kopieras lagerplaceringar, beställningspunkter, och max lagerantal (eller förpackningsantal) för varje enskild registrerad lagerplats.

Om inte lagerplatser används i företaget kommer alternativet att vara inaktiverat.

Produkter - Lagerplacering - Lista med lagerplaceringar

För att lättare kunna ange en lagerplacering enligt ett befintligt kodsystem, kan nu registrerade lagerplaceringar fällas ner i en lista. Välj en befintlig lagerplacering i listan för att undvika skrivfel och gör därefter eventuella förändringar vid behov.

Produkter. Listan kan alltid öppnas med tangenterna Alt+Pil-ner när markören står i fältet Lagerplacering. Om fönstret är tillräckligt brett kan också knappen Pil-ner användas för att öppna listan. Om lagerplatser används kan lagerplaceringar öppnas från samma fält med tangenterna Ctrl+Pil-ner.

Lagerplacering på lagerplatser. På samma sätt kan lagerplacering väljas om kompletterande lagerplaceringar på respektive lagerplats används. Detta gäller alltså om lagerplatser används och inställningen Lagerplacering på produkt inte är aktiverad.

Inleverans. Om lagerplacering registreras eller förändras direkt vid inleveransen kan listan med registrerade lagerplaceringar också visas.
Detsamma gäller om uppdelning av det levererade antalet sker till olika lagerplatser med skilda placeringar.

Produkter - Lagerplatser / Batcher - Behåll nolltransaktioner

I normalfallet raderas transaktioner för lagerplatser då saldon är lika med noll, samt nollbatcher där saldon har räknats ner och batchen är slutförd.

Behåll nolltransaktioner. Inställningen Behåll nolltransaktioner förhindrar borttagning av nollställda transaktioner i registret för lagertransaktioner i givna situationer såsom vid Kontroll av produkter. Använd inställningen då dessa transaktioner ska ligga kvar t.ex. av spårbarhetsskäl.

Produkter - Ta bort alternativ produktgrupp

Normalt tas en eller flera alternativa grupper bort från produkten genom att blanka fältet i listan med grupper. Om t.ex. en inläsning av en felaktig grupp har skett till ett större antal produkter, eller om en alternativ grupp har utgått kan gruppen nu tas bort från alla produkter där den förekommer.

Ta bort alternativ produktgrupp är ett alternativ som kan väljas efter att Pil-ner i rubriken grupp har valts och registrering av alternativa produktgrupper har öppnats.

Skriv in en grupp för borttagning eller välj en ur listan vid Pil-ner med befintliga grupper. Listan i dialogen visar registrerade grupper samt hur många produkter de finns registrerade på. Tryck OK för att ta bort den alternativa gruppen från samtliga produkter där den finns registrerad.

Ta bort grupper med fil gör det möjligt att istället specificera enskilda produkter och grupper för borttagning i en fil. Alternativet medger alltså en "omvänd" inläsning där tidigare registrerade grupper tas bort baserat på innehållet i filen. Utseendet på filen är då samma som vid Import av alternativa produktgrupper.

Produkter - Utländska benämningar - Export

Export av produkternas utländska benämningar innebär att en tabseparerad textfil skapas och därefter öppnas i Excel för vidare granskning. Filen kan också sparas direkt i Excel-format. Data på alla produkter kommer att sparas i filen oavsett vilken produkt som är vald på produktkortet. Utläsningen av alla befintliga benämningar ger då också en översikt över det totala lagrade innehållet.

Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna. Kolumnerna i filen motsvarar de som också kan importeras från textfil eller Excel-fil.

Order - transaktioner - Förändra TG

Som ett komplement till prissättning baserat på täckningsgrad, eller att förändra netto på hela ordern finns nu också möjlighet att förändra TG på den enskilda ordertransaktionen. Funktionen kan användas för ej prissatta varor, eller när pris eller rabatt ska justeras i det enskilda fallet.

Dialogen visar befintlig täckningsgrad och prisuppgifter, samt utfallet av det nya TG som anges. Förutom bruttopriset visas också nettoeffekten av ändringen i dialogen.
Välj om pris eller rabatt ska spegla ändringen:

Påverka Ápris justerar priset baserat på den nya täckningsgrad som har angivits. Påverka Ápris är inaktiverat om administratören har valt att ändringar av prisuppgifter på försäljningsorder inte är tillåtna via inställningen Spärra manuell ändring av ápris.

Påverka Rabatt innebär att fältet för rabatt kommer att förändras på orderraden. Inställningen Spärra manuell ändring av rabatt bestämmer om rabatten kan förändras i dialogen.

Om inget av alternativen Rabatt eller Ápris är tillåtna att förändra, kan funktionen ej heller användas. Detta är då beroende av inställningar gjorda för order. Undantaget är Offertregistrering, där prisuppgifter samt rabatter alltid kan förändras. Utöver Order / faktura och Offertregistrering kan funktionen också användas i Serviceorder och Kassa.

Beställningsunderlag - Ändra leveransadress

Normalt används en inställd fast leveransadress eller leveransadress i användarens arbetsgrupp på beställningar som skapas i Beställningsunderlag.

Den leveransadress som ska användas visas nu i dialogen när beställningar ska skapas, och det finns också möjlighet att ändra förslaget. Skriv in adressens nummer, eller välj en av företagets leveransadresser med knappen Pil-ner.
Adressen kan ändras t.ex. i de fall leveransadress på arbetsgrupp inte kan användas, och samma användare centralt skapar beställningar till olika geografiska platser.

Inleverans - Orderinfo

Orderinfo är en signal om att produkten som levereras in i lager också finns i en order eller restorder. Detta oavsett om det är en lagerprodukt eller beställningsvara.

Anpassa kolumner. Välj in Orderinfo i listan för att se vilka eventuella order där produkten förekommer. Detta innebär också att inlevererade rader med produkter som förekommer i inneliggande order också kan färgmarkeras för att uppmärksammas i listan.

Rapport. Rapporten som beroende på inställning visas efter uppdatering av inleverans, kan också designas med den kolumnen Orderinfo. På detta sätt kan inlevererade rader med produkter i order också specificeras i rapporten.

Rapportens skrivs till bildskärm och länken till ordern gör att den kan visas eller öppnas och kompletteras direkt ifrån rapporten.

Använd menyn Visa i fönstrets statusrad och därefter Design av rapport för att förändra rapporten.

Projekt - Selektera på ordernummer eller fakturanummer

Det är nu också möjligt att söka ett projekt med utgångspunkt från t.ex. en faktura där projektet finns registrerat via fönstrets funktion för att Selektera.

I fältet för t.ex. nummer eller namn anges ett sökbegrepp bestående av ett offertnummer, ordernummer, beställningsnummer eller fakturanummer där projektet finns registrerat. Tryck därefter F10 - Selektera för att visa projekt som matchar sökbegreppet.

Skriv in nummer i
ett fält och selektera.

 
På samma sätt går det också att söka upp projekt baserat på t.ex. ordernummer eller fakturanummer i Säljstöd - Projekt.

Sökningen på relaterade nummer kan också innefatta redan inlevererade beställningar och tidigare fakturerade ordernummer.

Selekterat projekt hämtat från fakturerad order.

Inventering - Snabbregistrering

Via menyn Registrering är det möjligt att ställa in Snabbregistrering, t.ex. när man skannar produktnummer vid inventering.

Alternativet är användbart vid registrering direkt i inventeringen när inte importfunktionen används.

Snabbregistrering betyder att inventeringstransaktionen sparas direkt när ett nummer, EAN-kod eller annat sökbegrepp har angivits. Övriga fält såsom benämning behöver då inte stegas förbi för att spara transaktionen.

Registrera inventerat antal är ett kompletterande alternativ som innebär att det inventerade antalet också anges innan transaktionen sparas.
Om inte registrering av antal används, kommer istället antal att ackumuleras vid varje skanning. D.v.s. om produkten ligger tidigare med antal 1, kommer transaktionen att ökas till 2 vid nästa skanning.
Det är också alltid möjligt att i efterhand justera antalet på en befintlig transaktion som har snabbregistrerats genom att välja den i listan.

Utskrifter Administration - Inventeringsunderlag

Utöver de tidigare befintliga villkoren för att enbart inkludera lagerartiklar eller produkter med lagersaldo, kan nu också enbart aktiva produkter tas med i underlaget för inventering. Detta innebär att produkter märkta som Inaktiv produkt på produktkortet kommer att undantas från rapporten.

Enbart aktiva produkter är ett alternativ som kan väljas i dialogen i de fall inaktiva produkter förekommer och ska exkluderas från underlaget.

Utskrifter Administration - Projektrapport - Summeringar

Vid sidan om andra summeringsnivåer på projektet kommer nu också delsummor för varje transaktionstyp som ingår i rapporten att redovisas. Det betyder att t.ex. intäkter och kostnader summeras för ingående typer som verifikationer, beställningar och inleveranser o.s.v. vid specificerad utskrift.
Det innebär att följande summeringsnivåer nu finns i rapporten:

Summeringsnivåer

Projekt. Total summering för respektive projekt som ingår i rapporten görs för Antal, Kostnad och Antal, Intäkt.

Transaktionsgrupp. Summering sker också för varje transaktionsgrupp som ingår i projektet som t.ex. Arbete och Material.

Transaktionstyp. Delsummor för varje transaktionstyp som ingår redovisas inom varje grupp.

Rapporter - Spara som fil i Excel-format

När rapporter sparas som fil i Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring är det nu möjligt att spara filen direkt i Excel-format (.xlsx). Filen behöver alltså inte manuellt sparas om manuellt när filformatet är avsett att användas.

Välj filformat. I dialogen som visas vid utskrift till fil är det möjligt att välja mellan tabseparerad textfil eller Excel-format. Om filen ska sparas direkt i Excel-format väljs formatet och filen skiftar efternamn från .txt till .xlsx.

Föreslå alltid Excel-format (.xlsx) är en inställning på användarnivå som bestämmer att dialogen alltid föreslår att filen ska sparas i Excel-format. Denna inställning kommer från början att vara påslagen. Om man hellre önskar att filer allmänhet ska skapas som tabseparerade textfiler kan inställningen kopplas bort.

Personliga inställningar. Övriga inställningar som har att göra med utskrift till fil har flyttats från systemnivå till användarnivå. Det betyder att mappen som kan anges att förslås när en fil skapas också kan läggas till användarnivå, som t.ex. den personliga mappen Dokument. Det går att välja en helt egen sökväg till en mapp som ska föreslås, eller en förinställd standardmapp.

Utseende för Autoformat. Det har nu också tillkommit möjlighet att förändra utseendet på den automatiska formateringen som utförs när rapporten startas i Excel.

Standardinställningen för Autoformat sätter kolumnbredd och fet stil i kolumnrubrikerna i kalkylbladet. Det går även att välja andra teman som då kommer att starta rapporterna med detta utseende, t.ex. varannan rad med grå bakgrund eller med grön nyans och separerade färgsatta rader.

E-mailavisering / Inställningar e-mail - Telefon och mailadress

Som ett komplement till tidigare wildcards, eller variabler för t.ex. kundens namn eller er referens, kan nu också vår referenspersons e-postadress och telefonnummer väljas in i t.ex. mailets brödtext när dokument skickas. Använd uppgifterna tillsammans med användarens namn i signaturen t.ex. vid beställning för att leverantören enkelt ska kunna kontakta den som har skickat mailet.

Detta innebär nu att följande med avseende på referensen kan anges både i ämnesraden och texten, samt även i bilagans namn i mailet för den berörda blanketten:

<vr>

Vår referens vid försäljning eller beställning.

<vrtel>

Telefon till vår referens registrerad på användaren.

<vrmail>

E-mailadress till vår referens registrerad på användaren.

Bokföring - Registrering av budget

Följande funktioner för import och förhandsgranskning av budget i bokföringen har tillkommit:

Import av perioder inom räkenskapsåret tillsammans med konton och periodbelopp.
I dialogen anges en fil som innehåller underlag för budget i kolumner separerade med tab. Filen ska innehålla minst tre kolumner för Period, Konto och Belopp.

Utöver dessa tre standardfält finns även möjlighet att välja in resultatenhet och eventuellt budgeterat antal. Detta anges genom att kryssa för alternativen efter att man klickat på knappen Kolumner.

Rapport utför en direktutskrift sker till bildskärm och kan därefter skickas vidare t.ex. till skrivare. Utseendet följer det utseende vad gäller design och kolumner som har bestämts i företagets budgetutskrift i Utskrifter Bokföring.
Förhandsgranskningen ger en översikt av budgeten allteftersom kompletteringar pågår.

Innevarande bokföringsperiod föreslås för rapporten och det är också möjligt att ändra till ett annat intervall inom räkenskapsåret.

För ytterligare detaljer om funktionerna se avsnittet:

Innehåll


Nyheter version 2022-12-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp