Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Version 2020-10-01

Version 2020-05-07

Version 2020-01-03

Version 2020-10-01

Hjälpmenyn - Fjärrsupport

Istället för att gå in på sidan winbas.se och välja Fjärrsupport för hjälp och felsökning genom uppkoppling, kan alternativet nu väljas direkt i anslutning till supportfunktionerna i hjälpmenyn.

Funktionen kan också väljas in som en knapp i knappraden eller som en genväg på skrivbordet.

 

Uppkoppling via TeamViewer

Med hjälp av TeamViewer kan ansvarig supportavdelning felsöka eventuella problem genom uppkoppling mot datorn. Funktionen kräver en uppkoppling via internet och att TeamViewer laddas ner och installeras via länken som öppnas.

Winbas support eller annan leverantör

Fjärrsupport sker då via Winbas supportavdelning eller annan leverantör av supporttjänster beroende på vilken e-mailadress som är inställd i Inställningar för e-mail till support.

Söklistor för order och fakturor

Normalt sorteras en söklista stigande baserat på det fält som den har öppnats ifrån. D.v.s. kunder sorteras från A-Ö med avseende på kundnummer eller namn, eller annan kolumn som har valts för sortering. Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning.

Gällande söklistor med order och fakturor kan nu fallande sorteringsordning sparas för söklistan så att t.ex. leverantörsfakturan med det senaste numret alltid visas överst i listan.

Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan.

 

I t.ex. följande söklistor kan omvänd fallande sortering ställas in på nummer eller annan vald kolumn:

Order

Serviceorder

Offerter

Kundfakturor

Beställningar

Leverantörsfakturor

Om olika nummerserier används placeras serier med höga nummer högst upp i listan om alla ordertyper visas vid fallande sortering på nummer.
I dessa fall kan t.ex. också orderdatum, fakturadatum eller leveranstid väljas med fallande sortering för att få den senaste eller mest aktuella ordern överst när söklistan öppnas.

 

Användare och rättigheter - Hantering av företag

När specifika rättigheter används för enskilda företag, finns nu några ytterligare verktyg för att underlätta underhållet av rättigheter för administratören. Genom att först välja en användare och ett företag i fliken Företag visas följande funktioner när alternativet Företag väljs, eller när man högerklickar på företaget i listan:

Kopiera rättigheter för användare. Funktionen möjliggör kopiering av en uppsättning rättigheter för användaren i ett annat företag till det valda företaget.

Kopiera rättigheter för alla användare. Om t.ex. ett Nytt företag skapas, används alltid användarnas standardrättigheter fram till att eventuella egna rättigheter för företaget har definierats. Ett alternativ kan då vara att kopiera alla rättigheter som har gjorts i ett företag till ett annat.

Listan i den efterföljande dialogen visar de företag som har egna specificerade rättigheter, samt signaturer för de användare som kommer att beröras av kopieringen.

Ta bort rättigheter för användaren i företaget innebär att egna specifika rättigheter för företaget tas bort och att användarens standardrättigheter istället kommer att användas.

Ta bort rättigheter i alla företag betyder att standardrättigheter kommer att gälla för användaren i alla registrerade företag.

Registrering - Koder och benämningar

Knappen Pil-ner har vid vissa typer av koder tidigare enbart visat själva koden och inte den tillhörande benämningen t.ex. på kundkortets baksida.

I och med denna version kommer benämningar / texter att visas när listan öppnas med knappen Pil-ner även för t.ex. Landskod, Språkkod och Fakturakod för att lättare avgöra vilken kod som ska användas.

 

Vid stora eller maximerade fönster, t.ex. kundkortet - kommer benämningen också att visas i själva fältet för koden i denna typ av fält när det är tillräckligt brett för att kunna innefatta även benämningen.

 

Fönstrets bredd har ökats och benämningen visas tillsammans med koden.

 

Offertregistreringring - Summa kostnad

Utöver offerten totala täckningsgrad visas nu den totala kostnaden i transaktionssidans statusrad tillsammans med summan av det offererade värdet.
Denna uppgift kommer beroende på fönstrets storlek också att visas vid registrering av kundorder i Order / faktura.

 

 

Detta också beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.

 

Dessutom visas nu också summa antal och summan av eventuella enhetsantal i transaktionerna på samma sätt som i kundorderns transaktionssida.

 

 

Offertregistreringring - Transaktioner - Kostnad i struktur

Vid behov finns nu möjlighet att justera den föreslagna kostnaden för detaljen i strukturen på offerten på samma sätt som tidigare på kundordern. Ändringen kommer då i sin tur att påverka den totala kostnaden för offertraden. Om Statistik på detaljnivå används kommer också en förändring att påverka kostnaden registrerad för detaljen i statistiken för produkten vid en senare offertorder.

För att justeringar ska kunna göras krävs också att inställningen Kostnad syns och ändras i inställningar är aktiverad samt att Kostnad från produkt inte är aktiverad på produkten. Förändring av kostnad kan då t.ex. gälla produkter som kostar olika mycket från fall till fall.

Kassa - Summa enhetsantal

Genom att använda knappen Fler kan nu också Enhetsantal väljas in i kolumnen med summor i Kassa.

Om Enhetsantal förekommer på de ingående produkterna visas då summan av enhetsantalen som t.ex. kan vara antal kollin vid försäljning av pallar, backar eller hela lådor av en viss produkt.

 

Kassa - Varning om priset på raden är noll

På samma sätt som vid vanlig kundorder där en varning visas om summan / priset på raden är noll, visas nu samma varning vid registrering i Kassa. Till skillnad från i Order / faktura där varningen besvaras med en Ja / Nej-fråga, visas den som ett meddelande i Kassa.

Anpassa varningen. Varningen visas som meddelande i statusraden, och kan istället också anpassas till dialog där ok måste tryckas för att bekräfta i kassan.

Varningen visas med svart text, ljusblå bakgrund och med ljudsignal.

Kassa - Produkten finns inte registrerad

Även meddelandet om att en produkt inte finns registrerad kan nu anpassas t.ex. med en specifik ljudsignal. Lägg till en ljudsignal när produkter skannas i kassan för att uppmärksamma att den skannade koden inte finns registrerad i systemet.

Detta gör det också möjligt att visa meddelandet som en dialog där ok måste tryckas, då detta meddelande annars normalt visas i fönstrets statusrad.

Kassa - Enhetsantal i Mask för nästa kolumn med enter

Om Enhetsantal används och kolumnen Enh.antal är vald i Mask för nästa kolumn med enter, går markören till enhetsantal om produkten har registrerade enhetsantal.
Om produkten inte har registrerade enhetsantal kommer nu istället Antal att aktiveras för redigering istället för enhetsantal. Detta då också förutsatt att Antal i inte är vald i masken, då antal istället alltid aktiveras vid enter.

För att få en snabb registrering i ett blandat sortiment där en delmängd av produkterna är registrerade med enhetsantal, välj alltså in Enh.antal och välj bort den ordinarie kolumnen Antal från masken.

 

Kassa - Betalning - Kontant och kort i den förenklade vyn

De två tidigare fasta standardknapparna för kontant betalning och kortbetalning kan nu vid behov väljas bort från betalningsdialogens förenklade vy på samma sätt som andra tillagda knappar.
Ta bort en inaktuell knapp för val vid betalning om verksamheten inte längre tar emot kontant betalning eller inte tar emot betalning med kort och alternativet därmed inte ska kunna väljas.

För att ta bort en knapp högerklicka på knappen och välj Ta bort knapp.

Samfakturering - Tidigare betalda order från webshop

Vid större antal order som har betalats via annan aktör på Internet såsom Klarna Checkout, kan dessa nu också bokas av som betalda via Samfakturering.

Kunden har då betalningsvillkor kontant, vilket betyder att fakturan registreras som betald efter avstämning från aktören. De olika köpen i kassan på nätet kan då vara sammanslagna på ett kundnummer för ändamålet, där köparens kontaktuppgifter ligger i leveransadressen på ordern.

Betald vid Samfakturering används då på betalningsvillkoret kopplat till en kontantkund. Körningen kommer då att registrera betalningarna av order där kunden har betalningsvillkoret märkt för kontant och att ordern är betald via shopen.

Beställningsunderlag - Lagerartiklar i strukturer

I normalfallet inkluderas inte produkter som inte är lagerartiklar såsom strukturens huvudprodukt när beställningsunderlag skapas från en kundorder med strukturer.

Enbart lagerartiklar i strukturer är en ny inställning som kan avmarkeras för att även skapa produkter som inte är lagerartiklar i beställningsunderlaget. Koppla bort inställningen i de fall strukturerna är ordnade på ett sådant sätt att huvudprodukter och detaljer som inte är märkta som lagerartikel också ska läggas till underlaget.

Beställningsunderlag - Summa leverantör / låsta rader

Om låsta rader förekommer på leverantören så att de inte kommer med på beställningen, visas summan för leverantören med låsta rader exkluderade från summeringen i fönstrets statusrad. Detta innebär att man ser beloppet som blir beställning, samtidigt som summan för låsta rader redovisas separerat.

 

 

 

Beställning - Transaktioner - Enhetsantal i skärmlistan

Om Enhetsantal används vid beställning till leverantör är det nu möjligt att välja in ett antal kolumner i listan på beställningens transaktionssida. Detta gör det möjligt att direkt se antalen i listan och att de kan inkluderas vid export av skärmlistan till Excel.

Följande nya kolumner återfinns då tillsammans med ordinarie antalsbegreppen:

Kolumn

Innehåll

Enh.best.antal

Beställt antal i enhet på transaktionen.

Enh.lev.antal

Levererat antal efter inleverans.

Enh.värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Enh.värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Enh.värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Uppackningsunderlag - Nya kolumner i skärmlistan

Om Uppackningsunderlag används för att plocka ut enstaka rader från flera beställningar vid delleveranser från leverantör, kan nu ett antal nya kolumner väljas in i skärmlistorna.

Kolumn

Innehåll

Volym

Transaktionens volym, produktens volym multiplicerat med det beställda antalet.

Best.punkt

Produktens beställningspunkt.

Max lagerantal

Max antal i lager (eller förpackningsantal) för produkten.

Alt.prodnr 1-10

Möjlighet att välja in 10 olika alternativa produktnummer.

Variant 1-10

Variantprodukt och 10 eventuella varianter.

Detta ger då t.ex. möjlighet att lägga ut EAN-Nummer i listorna, eller att färglägga rader baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Prisrapport - Sålda produkter - Inneliggande order

I kontakten med kunden kan nu också inneliggande kundorder som ännu inte har fakturerats visas i fliken Sålda produkter.

Visa inneliggande order kan användas när företaget t.ex. samfakturerar kunden en gång per vecka, eller varannan vecka och listan därmed kanske innehåller förhållandevis gamla priser.

Listan med tidigare statistik kompletteras då med senaste order till kunden, både vad gäller själva fliken Sålda produkter och även knapplistan som visar historiken för kunden och produkten på den rad som är vald.
Ordertransaktioner lägger sig normalt sist i knapplistan som är sorterad på datum, och skiljer såg åt från tidigare transaktioner i statistiken i och med att de saknar fakturanummer.

Produkter - Ökat antal FTI-vikter

I takt med att användning av förpackningsavgifter ökar har nu antalet vikter höjts från tidigare 6 till nu 12 möjliga vikter för registrering. Vikter som kan tillkomma där kanske också avgiften läggs utanför själva priset, kan då t.ex. vara olika typer av plaster och alternativ till plaster.

Produkter. Vid registrering finns av produkter finns nu 12 möjliga FTI-vikter att använda för olika typer av förpackningar.

Rubriker. De tillhörande rubrikerna kan också anpassas med upp till det antal vikter som används.

 

FTI-rapport. I utskriften FTI-rapport har nu också ytterligare kolumner för de nya vikterna tillkommit. Om vikterna används fullt ut kan designens orientering också ändras till liggande i de fall rapporten tas till skrivare eller bildskärm.

 

Kunder - Fakturor - Kommentar

Det är nu möjligt att skriva en kommentar till en faktura i kundreskontran när kundfakturor hanteras av flera personer. Kommentaren i reskontran är inte kopplad till kommentar / försäljningstext vid själva försäljningen i kundordern. Texten kan istället användas för betalningsinformation som t.ex. reklamationsärenden och att betalningspåminnelser inte ska skickas. Kommentaren är på ett obegränsat antal tecken, vilket betyder att den kan fyllas på med olika typer av information.

Kunder - Fakturor. Det är möjligt att lägga till eller förändra kommentaren i avsnittet fakturor från kundkortet tillsammans med övriga ändringsbara uppgifter såsom förfallodatum eller status för kravbrev. Om kommentaren inte är synlig, öka fönstrets storlek i höjdled.

 

Fakturaregistrering. Om en faktura registreras direkt i reskontran utan tidigare kundorder finns möjlighet att ange en kommentar på fakturan redan i samband med registrering. Texten kan i det fallet gälla anledningen till att fakturan registreras separat i reskontran.

Kundinbetalningar. På samma sätt kan kommentaren granskas och förändras i samband med att fakturan registreras som betald.

Förskott genom kundreskontra. Om förskott registreras som kundinbetalning och därefter regleras mot kundfaktura, kan kommentaren användas som en beskrivning av förskottet.

Kassa - Betalning av faktura. Även när inbetalning sker via Kassa kan eventuell kommentar på fakturan granskas och vid behov förändras.

Skärmlistor. Utöver möjligheten att registrera kommentaren, kan uppgiften också väljas in som kolumn i tillhörande skärmlistor i reskontran.

Kundreskontra. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Kundreskontra, kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje faktura.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Krav / kontoutdrag. I samband med att fakturor granskas i dialogen Välj fakturor för utskrift av Krav / kontoutdrag visas också eventuell kommentar kopplad till fakturan. Kommentaren visas löpande på en eller flera egna rader efter fakturan, (2) i figuren.

 

Kommentar kommer på samma sätt att skrivas ut med start på en egen rad när knappen Skriv ut listan till skrivare väljs. Utskriften av själva listan i dialogen med fakturorna utgör då underlaget för blanketterna i Krav / kontoutdrag.

Kunder - Fakturor - Ändra fakturablankett

I kundfakturor är det möjligt att ändra vissa uppgifter i reskontran såsom förfallodatum. Via knappen Ändra faktura är det också möjligt att ändra uppgifter på själva fakturablanketten.

 

Till uppgifter som kan ändras hör då t.ex. referensuppgifter, kundens ordernummer, godsmärkning och fakturans språk, som ligger till grund för vilken blankettdesign som ska användas vid utskriftstillfället.

Rättigheter för att göra förändringar i en befintlig faktura följer rättigheter för att ändra uppgifter i reskontran. D.v.s. användaren ska ha rättigheter för att ändra kunduppgifter för att även kunna ändra fakturablanketten.

Kunder - Söklista fakturor - Nya kolumner för leverans

Referens, Telefon och E-mailadress har tillkommit som nya kolumner i söklistans avsnitt med uppgifter rörande Leveransadress. Detta innebär att totalt följande kolumner är möjliga att välja in för levereransadressen:

Kolumn

Beskrivning

Leverans namn

Namn på kundens Leveransadress.

Leverans referens

Referens hos mottagaren registrerad på ordern.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens Leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens leveransadress.

Leverans telefon

Mobiltelefon till Er referens registrerat på referensen.

Leverans e-mail

E-mail till Er referens registrerat på referensen.

Leverantörer - Fler signaturer för attestering

Om fler signaturer används för attestering av fakturor finns nu möjlighet att ange upp till 10 olika personer.

Signaturer för alla användare som finns registrerade kommer sedan också att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor från leverantören.

 

Leverantörer - Inleveranser - Visa faktura

I de fall Inleveransbokföring används finns nu också möjlighet att öppna en lagrad leverantörsfaktura på samma sätt som i andra listor med leverantörsfakturor.

 

Fakturan kan då alltså öppnas från Inleveranser på samma sätt som från Fakturor nere till vänster i leverantörsfönstret.
Detta då också förutsatt att inleveransen är avbokad mot en faktura, och att den finns sparad i den avsedda mappen för lagrade leverantörsfakturor.

Högerklicka på inleveransen för att visa fakturan direkt på skärmen eller skriva ut den ut den på skrivare.

 

Leverantörer - Inleveranser - Ej avbokade inleveranser

För att lättare kunna hitta ej avbokade inleveranser från leverantörsbilden, kan alla inleveranser som inte är avbokade mot faktura tas fram.
Välj Inleveranser nere till vänster i leverantörsfönstret när ingen leverantör har angivits i fönstret och listan visar inleveranser för alla leverantörer.

Visa enbart ej avbokade inleveranser används därefter för att visa de leverantörer och inleveranser som inte är avbokade.

Leverantörer - Fakturaregistrering - Ej avbokade inleveranser

Om Inleveransbokföring används kan listan med inleveranser kopplade till leverantören öppnas när leverantören har valts för registrering.

Visa enbart ej avbokade vid val av inleverans är ett alternativ som används för att begränsa listan till enbart ej tidigare avbokade inleveranser.

Alternativet är från början påkopplat vilket innebär att en begränsad lista visas när leverantören har valts. Högerklicka på listan och välj bort alternativet för att istället visa alla inleveranser på leverantören i listan.

På samma sätt finns också alternativet och den begränsade listan när inleveranser bokas av i samband med Attestering.

Leverantörer - Betalningsförslag - Nya kolumner BIC och IBAN

Som en komplettering till tidigare Bankgiro och Plusgiro registrerade på leverantören, kan nu också kolumnerna BIC / Swiftnummer och IBAN / Kontonummer väljas in i skärmlistan med fakturor i Betalningsförslag. Detta för att på samma sätt kunna granska registrerade uppgifter också vid utrikes betalningar utöver ordinarie kontrollfunktion när uppgifter saknas.

Leverantörer - Betalningsförslag - Listorna med fakturor

Listorna via knappen Pil-ner vid internnummer och fakturanummer med fakturor möjliga för betalning har nu utökats med ett antal kolumner. Detta för att lättare kunna hitta en faktura t.ex. på grundval av belopp eller förfallodatum, t.ex. när betalningsförslag inte har skapats automatiskt.

Listorna innehåller information om fakturan i följande kolumner; Internnummer, leverantörens fakturanr, leverantörens namn, fakturadatum, förfallodatum, valuta, fakturabelopp och saldo efter tidigare delbetalningar och avdrag.

Visa enbart fakturor som inte ligger i Betalningsförslag är ett alternativ som kan användas för att exkludera de fakturor som redan är registrerade i betalningsförslaget.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att begränsa listorna med fakturor möjliga för betalning till de som ännu inte har registrerats.

Motsvarande alternativ finns också tillgängligt för att visa enbart ej redan registrerade fakturor i samband med Avbokning av leverantörsfakturor.

Projekt - Leverantörsfakturor och Tidrapporter

 

På samma sätt som tidigare Offerter, Order, Fakturor och Beställningar kan nu också Leverantörsfakturor och Tidrapporter där projektet ingår visas som separata listor från projektbilden.
Informationen visas via knapparna med alternativen till vänster om de ackumulerade beloppen i fönstret Projekt.

Lev.fakturor visar alla leverantörsfakturor där ett projekt är registrerat om inget projekt är valt i fönstret. Genom att välja en faktura i listan aktiveras det aktuella projektet.
Om ett projekt tidigare är valt i fönstret visar listan fakturor där detta projekt ingår i fakturans bokföringsunderlag. Om fakturan är lagrad kan den även öppnas och granskas från projektet.

Tidrapporter innehåller registrerade tider, ej uppdaterade och tidigare debiterade historiska transaktioner. När ett projekt är aktiverat och knappen väljs kommer all registrerad upparbetad tid med avseende på t.ex. anställda och debiteringskoder att visas i listan.

Utskrifter Administration - Projektrapport - ID-Nummer

Kolumnen Nummer i Projektrapport innehåller produktnummer för typer med produkttransaktioner. Den nya kolumnen ID-Nummer kommer nu att komplettera denna typ av transaktioner med orderns eller beställningens nummer och fakturanummer vid dessa typer av transaktioner i rapporten.

Innehållet i de båda kolumnerna Nummer och ID-Nummer kan då sammanfattas enligt följande:

Nummer

Debiteringskod, produktnummer eller verifikationsnummer beroende på typ av transaktion.

ID-Nummer

Ordernummer, fakturanummer eller beställningsnummer vid typerna Produkter, Order eller Beställningar.

Länkar. Om kolumnen är invald och utskriften tas till bildskärm kan också relaterade order, beställningar och fakturor öppnas och granskas på skärmen vi länkarna.

 

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Avtal

Om avtal finns registrerade som fasta order för periodvis fakturering av t.ex. hyra och liknande, finns det nu bättre möjligheter att granska kommande order innan Fakturera fasta order utförs.

I rapporten Inneliggande order väljs först ordertypen reserverad för fasta order. Växla därefter urvalet från Leveranstid till Nästa datum för fasta order och ange ett intervall för datum, kopplade till registrerade datum för fasta order.

 

Rapporten kommer då att innehålla de order som är föremål för fakturering gällande datum. Nästa datum för fakturering då också att visas i rapporten i kolumnen Nästa datum.

Registrering av datum. Nästa datum förekommer nu också på samma sätt i samband med att datum registreras på order. Listan med order visar Nästa datum i positionen för orderdatum, och är fältet tomt saknas datum på ordern. I detta fall kommer raden med ordern också att rödmarkeras i listan för att indikera att den saknar datum och inte kommer att faktureras.

Utskrifter Administration - Inneliggande offert

Följande har tillkommit i rapporten för utskrift av inneliggande offerter:

Huvuduppgifter på en rad. Uppgifter från offertens huvud med t.ex. offertnummer och datum kommer inte längre att repeteras för varje rad vid utskrift till skrivare eller bildskärm. De första kolumnerna med huvuduppgifter skrivs bara en gång, liknande som tidigare i rapporten Inneliggande order.

Leveranstid på transaktionsnivå kan nu också vid behov väljas in som kolumn i rapporten i de fall leveranstid anges redan i offertläget.

Skriv kommentar Huvud. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar Huvud vid design av Inneliggande offert, kan rapporten skrivas ut med kommentar registrerad offertens huvud.

Skriv kommentar Rader. På samma sätt kan också eventuella kommentarer på transaktionsnivå inkluderas i rapporten.

Kommentarerna skrivs beroende på inställningar med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna för varje offerthuvud eller transaktion i offerten.

Utskrifter Administration - Leveransbevakning - Kommentarer

På liknande sätt kan också kommentarer registrerade i beställningar till leverantör skrivas ut i rapporten Leveransbevakning.

Skriv kommentar Huvud avser då eventuell beställningstext föreslagen från leverantören, och eventuellt förändrad på beställningens huvudsida.

Skriv kommentar Rader skriver på motsvarande sätt de beställda produkternas beställningstext i rapporten.

Utskrifter Administration - Leveransplanering

Följande har tillkommit i dialogen Leveransplanering med avseende på strukturer och kommentarer:

Fliken Struktur. Det är nu också möjligt att kontrollera en struktur i en order i dialogen Leveransplanering. När en orderrad med underliggande strukturdetaljer har valts i listan med transaktioner aktiveras fliken Struktur.

 

Fliken Struktur visas om strukturer ingår i urvalet.

Om transaktionen i sin helhet inte kan levereras p.g.a. av att en detalj saknas, kan översikten med strukturen användas för att lättare avgöra vilken detaljprodukt som orsakar bristen.
Uppgiften Strukturantal i förhållande till Disponibelt saldo visar tillgängligheten och eventuell differens på de ingående detaljerna. De produkter i strukturen som inte kan levereras rödmarkeras i listan på samma sätt som i den ordinarie listan med ordertransaktioner.

Fliken Kommentar. Om en detalj som innehåller en kommentar markeras i listan, visas kommentaren i sin helhet i fliken Kommentar. Fliken flaggas på samma sätt som kommentar från orderns huvud eller transaktionsrad för att indikera att kommentar finns bakom fliken.

Spara kommentar. Kommentar från orderns huvud, transaktionsrad eller strukturdetalj kan också kompletteras med information i leveransläget. Efter att kommentaren har förändrats används knappen Spara för att för att spara förändringen på transaktionen.

Lägg tidstämpel till kommentar finns på motsvarande sätt nu också i dialogen Leveransplanering. Via knappen läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Utskrifter Administration - FTI-rapport - Kunder med Avgift

I de fall man tar betalt för FTI-Avgift för emballage av kunden via alternativet Avgift på kundkortet, finns nu möjlighet att enbart inkludera dessa kunder i rapporten.

Enbart kunder med avgift innebär att bara kunder med Avgift ikryssad tas med i rapporten. Andra kunder som kanske betalar sina miljöavgifter själva inkluderas då inte i urvalet. Om alternativet används kommer det också att föreslås automatiskt när rapporten körs nästa gång.

Utskrifter Administration - Blanketter - Antal sidor

Tillsammans med Sidnummer kan nu Antal sidor väljas in på samtliga blanketter. Antal sidor är det totala antalet sidor i en och samma blankett och kan visas som t.ex. Sida 2 (av 4) eller liknande.

Sidnumret kan då t.ex. vara högerjusterat och antal sidor vänsterjusterat för att passa ihop vid ett större antal sidor. Eventuella ledtexter och justering ställs då in i fältens Egenskaper.

 

 

 

Utskrifter Administration - Blanketter - Enhetsantal

Om enhetsantal används på blanketter i samband med delleveranser kan nu också uppgiften Enh.Rest.antal väljas in tillsammans med de tidigare fälten Enh.Best.antal och Enh.Lev.antal.

 

Enh.Rest.antal visar då skillnaden mellan beställt antal och levererat antal i enheten t.ex. på Följesedeln.

Utskrifter Administration - Order - Summa Avgift

Summan av orderns ingående avgifter vid försäljning baseras i normalfallet på orderns levererade antal i försäljningsblanketternas sidfot. Om den befintliga inställningen för att istället basera summor på det beställda antalet används, kommer denna nu också att påverka summan av avgifterna i orderbekräftelsen. Detta gäller både avgift specificerad på blankettens rader, samt summa avgifter i sidfoten.

Totalsummor i orderblankett baseras på Beställt antal redovisar tillsammans med övriga summor också Summa Avgift baserat på vad som är beställt, t.ex. om det levererade värdet ofta är noll vid tillfället för utskriften av orderbekräftelsen.

Design av blanketter - Leveranstid som datum - Annan mask

Normalt används masken för att formatera leveranstid som datum enligt vanlig ISO-standard med året först. Om man istället önskar att formatera leveranstid enligt andra datumformat finns nu nya möjligheter för detta.

Den omvända masken dd/mm/yyyy med året sist, kan då t.ex. användas vid internationell handel där denna typ av formatering är mer vanlig.

 

Välj masken i listan med förslag till andra masker och ändra eventuella skiljetecken eller lägg till annan text kring variablerna för dag, månad och år.

Innehåll

Version 2020-05-07

Kunder / Leverantörer - Referenser

Följande har tillkommit på referenser kopplade till kunder och leverantörer:

Referenskod. En referenskod kan anges på kundens eller leverantörens referenser och utgör normalt ett fast beställarnummer från personen som har gjort beställningen. Använd referenskoden när det beställande företaget begär en fast kod eller märkning som är samma vid varje tillfälle. För t.ex. kommuner kan begreppet handla om någon typ av referensnummer eller kostnadsställe.

Märkningen kan väljas ut på samtliga blanketter tillsammans med övriga uppgifter om referensen.

Kommentar innebär en obegränsad anteckningsmöjlighet kopplad mot varje referensperson på kunden eller leverantören. Om kommentaren inte visas under övriga uppgifter, öka fönstrets storlek i höjdled.

 

Storleksförändringen kommer då också att sparas till nästa gång referenser öppnas beroende på inställningen Senast använda storlek.

Lägg tidstämpel till kommentar. Via knappen Lägg tidstämpel till kommentar läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Säljstöd. Om Winbas Säljstöd används har det tidigare funnits möjlighet att registrera allmän kommentar på kontaktpersonen. Kommentarer registrerade på kontakter i säljstödet kommer då automatiskt att överföras till kopplade kunders referenser i Winbas i samband med uppgradering av systemet. Kommentaren kommer också att inkluderas i samband med synkronisering och dataöverföring mellan programmen.

Skärmlistor. De nya uppgifterna kan också väljas in som kolumner i respektive skärmlista för bättre överblick.

Kunder - Offerter - Enbart giltiga offerter i listan

På samma sätt som tidigare i Offertregistrering, kan nu också söklistan med offerter begränsas till att visa enbart giltiga offerter när den öppnas från kundkortet.

Visa enbart giltiga offerter nere söklistans statusrad kommer då att begränsa listan till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum. Listan visar då alla giltiga offerter, eller giltiga offerter enbart på en vald kund.

Inställningen kommer då också att påverka det totala offererade värdet för den valda kunden som visas i samma avsnitt. D.v.s. växlas alternativet till att visa enbart giltiga offerter, baseras också kundens offererade värde på enbart giltiga offerter.

Söklista fakturor - Kolumnen Offertnr

Kolumnen Offertnr kan nu också väljas in i söklistan med kundfakturor för att lättare hitta en faktura baserat på ett tidigare offertnummer. Detta t.ex. genom att ange numret som sökbegrepp, eller sortera söklistan på Offertnr. Offertnummer registreras på fakturan när kundordern skapades som en offertorder innan faktureringen.

Databasuppdateringen kommer också retroaktivt att sätta offertnummer på befintliga fakturor där ordern tidigare har varit föremål för offertorder, och där offerterna också ligger kvar i systemet. Detta sker då alltså i samband med uppgradering till denna version.

Söklista produkter - Färg på alternativa nummer och varianter

Alternativa nummer har tidigare varit valbara kolumner i söklistan för produkter, men tidigare inte kunnat användas för att anpassa rader med färger.

Om alternativa produktnummer används är det nu också möjligt att färgsätta rader med produkter söklistan baserat på ett begrepp registrerade som alternativa nummer. Detsamma gäller eventuella egenskaper som finns angivna som varianter i registret.

 

Beroende på inställning visas då också produkten med den definierade färgen t.ex. när den väljs i produktkortet eller vid registrering andra sammanhang.

Produkter - Sök serienummer

Normalt öppnas statistik med en vald produkt och selektering på ett angivet serienummer kan utföras inom statistiken för den aktuella produkten. Ett serienummer kan även sökas på alla produkter i hela produktregistret från fönstret Statistik.
I denna version kan sökning på serienummer göras direkt i produktnummer på produktkortet eller annan registreringsrutin.

 

Serienummer anges och produkten visas.

Sökningen på ett serienummer fungerar då alltså på samma sätt som när ett alternativt nummer såsom EAN anges, d.v.s. serienumret anges i produktnummer och den associerade produkten väljs på skärmen.

Statistiknummer

Följande har tillkommit rörande Statistiknummer som används på produkter och grupper i Intrastat-rapporter, d.v.s. statistisk varukod enligt den kombinerade nomenklaturen (KN):

Längre beskrivning. Den tidigare korta benämningen har nu ersatts av en möjlighet till en längre beskrivning med ett obegränsat antal tecken. Denna beskrivning kan då motsvarande de självförklarande texterna tillgängliga på SCB.

Hämta statistiknummer är en funktion för att söka i texterna från SCB för att hitta rätt nummer att registrera i Statistiknummer beroende på företagets verksamhet.

Funktionen kräver åtkomst till Internet och kommer att visa hämtade nummer och beskrivningar i en dialog, med möjlighet att lägga till och spara dessa i registret.

 

Sök statistiknummer kan användas för att ta fram berörda nummer genom att ange en sökning på nummer eller en del av texten i beskrivningen.

Listan med hämtade nummer och beskrivningar tillgängliga för registrering. Använd knappen Lägg till eller dubbelklicka på raden för att lägga den till valda statistiknummer.

Valda statistiknummer kommer att sparas till registret när tilläggen är färdigställda och knappen Spara trycks. Om statistiknumret redan finns registrerat, kommer beskrivningen att uppdateras.

Registrering. Vid registrering av statistiknummer i produkter och produktgrupper sker en kontroll av numret mot registret Statistiknummer. Om numret inte finns i registret, men förekommer i den generella listan kan numret då registreras automatiskt i registret för statistiknummer.

 

 
Dialogen indikerar att numret inte finns registrerat, men förekommer i den hämtade listan med statistiknummer.

Hämta nummer vid registrering. Om rättigheter finns för att registrera statistiknummer finns också möjlighet att hämta och registrera nummer i samband med registrering av produkter och grupper.

Genom att högerklicka på listan visas alternativet Hämta nummer, tillsammans med alternativen för utskrift som t.ex. att skicka listan till Excel.

Selektering vid registrering. På samma sätt som att en selektering kan utföras på en registrerad beskrivning i fönstret Statistiknummer, kan en selektering också göras i samband med registrering när listan med registrerade nummer visas. Tryck F10 eller börja skriv in sökbegreppet mot listan.

 

För att återställa listan efter en sökning kan tangenterna F11 eller Escape användas.

Order / faktura - Moms på Frakt

Normalt beläggs fraktavgift med moms 1, alltså 25 procent. Om verksamheten i huvudsak säljer varor till t.ex. 12 procents moms som t.ex. livsmedel, finns nu också möjlighet att ändra momsen på fraktavgiften till motsvarande momssats.

Inställningen för vilken moms som ska användas vid frakter görs då i samma avsnitt som för moms på avgift för panter m.m.

 

Order / faktura - Byt ordertyp - Ändra lagerplatser

Om byte av ordertyp på befintlig order är aktiverat, och koppling till lagerplats samtidigt finns på ordertypen, kan nu också transaktionernas lagerplatser automatiskt förändras. När en lagerplats är kopplad till ordertypen man byter till, är det möjligt att via dialogen även byta transaktionernas lagerplats till den kopplade lagerplatsen.

Använd funktionen då t.ex. en ordertyp för preliminära order är kopplad till lagerplats där saldon och orderantal är exkluderade, för att sedan bli en vanlig order efter byte av ordertyp och därmed reservera antal för produkten och lagerplatsen.

Order / faktura - Direktutskrift - Fakturakund

När en order med fakturakund faktureras och skickas föreslås fakturakundens mailadress. Detta indikeras nu mer tydligt genom att dialogen då också visar fakturakundens nummer och namn tillsammans med orderkundens uppgifter.

Order / faktura - Transaktioner - Signaltext i skärmlistan

Om Signaltext vid försäljning används på ett sådant sätt att det är av vikt att alltid kunna se informationen, kan kolumnen Signaltext nu väljas in i skärmlistan med ordertransaktioner. Detta innebär att signaltext vid försäljning är tillgänglig oavsett om raden eller produkten först väljs, och signaltexten visas i statusraden eller som dialogruta beroende på anpassade signaler.

Raden kan då också färgläggas baserat på om en signaltext finns t.ex., med villkoret större än eller lika med 0 för att förtydliga att det finns något att ta hänsyn till.

Beställning - Beställningsunderlag - Föreslå utskrift

Om alternativet Föreslå utskrift av beställning är valt i inställningar för produkter, kommer blanketten Beställning också att föreslås för utskrift efter att beställningar har skapats från Beställningsunderlag.

När en skapad beställning väljs i listan Skapade beställningar, kommer också krysset för direktutskrift att föreslås om så är valt i inställningar för produkter.

Beställning - Leverantörens artikelnummer

Vid registrering av produkter i beställningens transaktionssida kan nu leverantörens artikelnummer också anges istället för produktnumret. Detta alltså på motsvarande sätt som också tidigare har varit möjligt vid registrering av produkt vid Inleverans.
Leverantörens artikelnummer finns då registrerat på produkten eller på en alternativ leverantör i Leverantörspriser. När leverantörens artikelnummer har angivits kommer produktens ordinarie nummer och benämning att visas i motsvarande fält på skärmen.

Inleverans - Rapport - Inleveransdatum

Rapporten som beroende på inställning visas efter uppdatering av inleverans kommer nu även att specificera datum då inleveransen utfördes. Inleveransdatum visas i rubriken tillsammans med inleveransens nummer, eller fr.o.m. - t.o.m. nummer om den innehåller flera inleveranser, samt de ordinarie uppgifterna såsom utskriftsdatum.

Inleveransdatum är normalt dagens datum men kan också ha förändrats i samband med uppdateringen.

Attestering - Inleveranser

På samma sätt som vid nyregistrering av en leverantörsfaktura är det nu också möjligt att koppla en eller flera inleveranser till fakturan även vid attestering. En fördel med att istället koppla inleverans vid attestering är att den inköpare som ska attestera fakturan också har kunskap om vilken inleverans som avses.

I de fall Inleveransbokföring används visas då fältet Inleveranser tillsammans med listan med inleveranser från leverantören på den valda fakturan. Genom att klicka med musen eller trycka mellanslag (eller annan tangent), väljs en eller flera inleveranser för fakturan.

Välj knappen Kontering eller använd Spara-knappen för att utföra kopplingen.

 

Det finns på motsvarande sätt också möjlighet att direkt göra justeringar med avseende på t.ex. antal och framförallt pris på den tidigare inleveransen i samband med attesteringen.

Leverantörsfakturor - Justering av inleverans

När en prisförändring har utförts i Justering av statistik och uppdatering av prisuppgifter görs från Fakturaregistrering eller Attestering kommer också själva inleveranstransaktionen i listan att förändras med avseende på ändringarna i den bakomliggande statistiken.

Beloppen kommer då att uppdateras förutsatt att inleveransen ännu inte är knuten till leverantörsfaktura.
Detsamma gäller tillhörande konteringar som inte är utskrivna på fakturajournal.

 

Användare och rättigheter - Ändra och ta bort order

Istället för att använda inställningarna för att enbart tillåta administratörer att ta bort eller ändra order där följesedel är utskriven, kan dessa rättigheter läggas på användarnivå.
Inställningarna WB-rättigheter krävs för att ta bort order och WB-rättigheter för order efter följesedel utskriven i inställningar order, kan då ersättas av följande rättigheter enskilt på användaren eller för en arbetsgrupp:

Ta bort kundorder betyder att användaren kan ta bort inneliggande order i systemet. Inställningen är på som standard, finns rättighet att registrera order kan också order tas bort för att därefter lägga sig i borttagningsloggen. Rättigheten berör borttagning av order i Serviceorder, Order / faktura och Kassa.

Ändra order efter följesedel innebär att ytterligare förändringar i ordern kan göras av användaren efter att följesedel har skrivits ut. Inställningen är på som standard, vilket betyder att ändringar alltid får göras. Beroende på inställning kan denna rättighet också gälla utskriven Plocksedel eller Fraktsedel.

Generell prisändring - Välj specialprislistor för prisändring

För att lättare kunna ändra ett antal specialprislistor efter t.ex. en prisändring från en leverantör har följande tillkommit i samband med Generell prisändring:

Intervall baserat på produkt. När inget intervall har angivits på specialprislista, kommer istället de prislistor som innehåller urvalet av produkter att visas. D.v.s. om en specifik leverantör har angivits som urval för produkten, kommer de specialprislistor som innehåller produkter med denna leverantör att presenteras för ändring.

Välj specialprislistor. När ett urval har gjorts kan knappen Välj specialprislistor användas för att ytterligare begränsa vilka specialprislistor som ska förändras. Dialogen Välj specialprislistor för prisändring gör det möjligt att välja bort en eller flera specialprislistor som inte ska ingå i ändringen.

 

 

De prislistor som är förkryssade kommer också att visas som kolumner i sektionen Specialprislistor. Samtidigt kommer urvalet för produkter att begränsas till de produkter som ingår i valda prislistor.

För att kontrollera prislistans ingående transaktioner kan knapplistan användas.

Välj inga / välj alla prislistor. Efter ett inledande urval är från början alla ingående specialprislistor markerade för ändring. Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga specialprislistor i urvalet, och därefter istället välja enstaka prislistor.

 

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla specialprislistor i listan och på detta sätt återgå till ursprungsläget.

Prisändring. När urvalet är klart och specialprislistorna har angivits kan därefter en prisändring göras t.ex. med en förändring procent i fliken Prisändring. De angivna prislistorna är då förvalda i fliken och prisändring görs samtidigt för alla prislistor.

Import av externa data - Ändra enbart befintliga

Normalt används funktionen Import av externa data för att läsa in data till Winbas när systemet ska börja användas, eller för att samtidigt också ändra befintliga data på t.ex. kunder eller leverantörer.

Ändra enbart befintliga är ett nytt alternativ som inte kommer att skapa några nya poster utan enbart uppdatera de kunder, leverantörer eller produkter som finns i filen.

Använd alternativet för att undvika att nya poster skapas t.ex. vid formateringsproblem i Excel eller liknande som gör att filen kan innehålla ej befintliga förekomster. Detta kräver då också att kundnummer är relaterat till en kolumn i filen vid överföringen.

 

Detta alternativ kommer nu också att vara förvalt som standard i dialogen för att undvika misstag vid inläsningen.

Förhandsgranska fil. Genom att använda funktionen Förhandsgranska fil i dialogen, kan man nu även vid behov förhandsgranska filen i Anteckningar innan importen utförs.

Borttagningslogg - Sökfunktion

Fönstret med loggen för borttagningar och nummerbyten har nu kompletterats med en sökfunktion för att lättare hitta en förekomst när loggen har växt i storlek.
Funktionen gör det möjligt att utföra sökning på alla tillgängliga kolumner såsom Typ, Åtgärd, Nummer, Benämning eller Datum då transaktionen registrerades.

 

 

Tangentbord. När fönstret med loggen öppnas har listan fokus för att kunna bläddra med tangentbordet. Genom att trycka Shift+Tab eller Shift+Enter aktiveras inmatning i sökrutan, och Tab / Enter återgår till listan.

 

Bokföring - Automatkonteringar utföres - Skriv till bildskärm

Vid alternativet Skriv ut verifikation kan direktutskrift av den skapade verifikationen nu även ske till bildskärm istället för till den inställda skrivaren. Alternativet för utskrift till bildskärm sparas baserat på senaste val och föreslås nästa gång ett verifikat ska skrivas ut.

 

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

 

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Motsvarande möjlighet för utskrift till bildskärm finns då också i de relaterade bokföringsfunktionerna Avskrivningar utföres och Fördelningar utföres.

Bokföring - Import SIE4 av verifikationer - Radtexter

Om transaktionstext förekommer i verifikatets rader i filen som importeras från ett försystem, kommer också transaktionens text att registreras på radnivå. Detta då alltså snarare än texten från verifikationens huvud som tidigare, vilket gör det mer tydligt t.ex. i huvudboken vad konteringen avser.

Utskrifter Administration - Kundreskontra / Lev.reskontra

Följande har tillkommit med avseende på summeringar i reskontrarapporterna:

Summa fakturabelopp. Tillsammans med summorna för fakturornas saldo kommer nu och summan av fakturabeloppen på varje kund att visas i rapporten Kundreskontra, och för varje leverantör i Leverantörsreskontra. Summering kommer då att ske i både utländsk valuta och i systemvalutan (SEK), beroende på vilka kolumner som är invalda rapporterna. Vid utrikes handel visas alltså ett totalbelopp i den utländska valutan under varje kund eller leverantör.

Summeringar av de invalda kolumnerna i rapporterna kan nu tilldelas följande nya egenskaper som anges i rapportens design:

Summor i Fet stil innebär att summor i de kolumner som har valts in skrivs med fet stil.

Linje före summor betyder att en linje kommer att separera beloppen och den efterföljande summan för varje kolumn. Linjen skrivs då i den valda kolumnens färg, normalt svart med kolumnens designade bredd.

 

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag - Nya fält

Följande nya vält har tillkommit möjliga att välja in som kolumner i kontoutdragets rader. Uppgifterna kan underlätta identifieringen av de ingående fakturorna för den mottagande kunden:

Er referens

Referens hos mottagaren på fakturan i kontoutdraget.

Er order

Kundens ordernummer på den ingående fakturan.

Godsmärke

Godsmärkning registrerad på den ingående fakturan.

Utskrifter Administration - Produktstatistik - Köpt belopp

Som ett komplement till tidigare uppgifter om Sålt belopp, Köpt antal och Sålt antal kan nu också uppgiften Köpt belopp väljas in i rapporten Produktstatistik. Använd symbolen Pil-ner för att välja in Köpt belopp i rapporten.
Uppgiften speglar då det inköpta beloppet i systemvalutan (SEK) för de valda perioderna, t.ex. för en viss vald produktgrupp.

 

Köpt belopp och Köpt antal baseras på den statistik som har genererats i samband med Inleverans av produkten. Om ackumulatorer används för statistikrapporter bör då också Återskapa statistik köras för att få rättvisande ackumulerade köpta belopp när funktionen börjar användas.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Spec. benämning

Beroende på Utskriftsnivå produkt skrivs produktens eller gruppens benämning tillsammans med summorna i rapporten. Om rapporten istället skrivs Specificerad med alla enskilda transaktioner, kommer istället transaktionens eventuellt ändrade benämning att visas i rapporten.

Benämningen kan då skilja sig åt på transaktionsnivå när en produkt används för tillfälliga försäljningar av en viss typ, och texten ändras i från fall till fall. Texten redovisas då i rapporten på samma sätt som i statistiken och på fakturan.

Utskrifter Administration - Blanketter - Transaktionshöjd

Några mindre justeringar har gjorts vid utskrift av vissa typer av fält för att spara plats på sidan, samt att även minska antal sidor när uppgifter saknas i en transaktion.

Bankettext. Om fältet Blankettext är invalt som en egen rad i blankettens design, kommer raden inte att tas i anspråk vid utskriften om produkten ifråga saknar registrerad blankettext. Men egen rad menas att inga andra fält finns designade i samma höjd, förutom eventuell Produktbild.

Produktbild. När Produktbild finns invald på transaktionsraderna i designen, reserveras ett extra utrymme i höjdled innan sidbrytning. Detta utrymme kommer nu inte att reserveras om produkten saknar bild i den angivna positionen. Det innebär att en för tidig sidbrytning kan undvikas när en transaktion utan bild får plats på samma sida beroende på avståndet till sidfoten. Detsamma gäller också när bilden är kortare i höjdled än förhållandet som har angivits i designen.

Serienummer. Om serienummer skrivs Löpande på samma rad kommer avståndet generellt att vara minskat till nästa transaktionsrad.

Säljstöd Aktiviteter - Skapa aktivitet - Egna urval

När en aktivitet i Säljstöd ska skapas baserat på kunder och försäljningsstatistik i Winbas kan ett eget urval göras för att ta fram berörda organisationer.

 

Utöver standardintervallen i dialogen som säljare, grupp eller kundnummer, kan ett eget urval göras på valfritt begrepp i kundregistret i Fliken Kunder. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Detta betyder att urval för att skapa en aktivitet kan göras baserat på kunder med en viss prislista, eller kunder i ett specifikt land.
I kombination med ett urval i fliken statistik är det t.ex. möjligt att ta fram all export (momskod Export) under viss tidsperiod.

 

Innehåll

Version 2020-01-03

Söklista Produkter - Alternativa produktgrupper

Som en komplettering till den ordinarie produktgruppen kan kolumnen Alt.grupper nu väljas in i söklistan med produkter.

Om kolumnen väljs in kommer Alternativa produktgrupper visas i listan för respektive produkt och ger då en överblick över registrerade alternativa grupper. Om det finns flera grupper på en och samma produkt, kommer dessa att radas upp i cellen som Grupp1, Grupp2 o.s.v.

 

Produktgrupper - Knapplistan och inaktiva produkter

Beroende på regelverket för om inaktiva produkter ska visas i söklistan kommer detta även att gälla när Knapplistan med tillhörande produkter visas från listan med produktgrupper. Om inställningen Visa enbart aktiva i söklistan är aktiverad, kommer alltså enbart aktiva produkter att visas även i knapplistan.

Detta gäller också på samma sätt för kundgrupper och leverantörsgrupper beroende på inställningar för kunder och leverantörer.

Kunder / Leverantörer - Hämta adressuppgifter

Funktionen för att hämta adressuppgifter baserat på namn, telefon eller organisationsnummer byter gränssnitt för tjänsten på den anropade servern. Stödet för de tidigare anropen slutade att fungera den sista december 2019. Denna version har stöd för den nya typen av anrop.

Websida är ytterligare en uppgift som hämtas tillsammans med adressuppgifterna om den finns registrerad på servern.

Mer information är en ny länk som visas i dialogen efter sökning och kan användas för att öppna informationssidan om det sökta företaget (hos Eniro).

Kunder - E-lösenord

E-lösenord på kundkortets baksida som används av kunden vid e-handel kommer nu att vara maskat för användare som inte har rättigheten Ändringar Kunder. Detsamma gäller det eventuella personliga lösenordet på kundens referenser.

 

 

E-lösenord är inte tillgängligt när inte ändringar görs.

Även i t.ex. rapporter såsom Kundutskrift och söklistan med kunder är E-lösenord dolt när dessa används.

Leverantörer - Maxbelopp vid fakturaregistrering

För att begränsa risken för att man skriver in felaktiga fakturabelopp vid registrering av leverantörsfaktura finns nu möjlighet att lägga ett maxbelopp på leverantören. Fakturor från olika leverantörer kan då variera där t.ex. en tjänst såsom fönsterputs inte ska kunna kosta mer än 5000 kr, men vid inköp av varor till försäljning så kanske maxbeloppet ska ligga på en miljon.

Uppgiften återfinns längst ner på leverantörens framsida. Om den inte syns, öka fönstrets storlek i höjdled.

Om fakturabeloppet är större än maxbeloppet visas meddelandet Överskridet maxbelopp.

Leverantörsfakturor - Kommentar

Det är nu möjligt att skriva en kommentar till en leverantörsfaktura i olika skeden i reskontran. Kommentaren är på ett obegränsat antal tecken, vilket betyder att den kan fyllas på med olika typer av information.

Fakturaregistrering. Genom att öka fönstrets storlek i höjdled finns möjlighet att registrera en kommentar på fakturan redan i samband med nyregistrering.

 

Attestering. På samma sätt kan en kommentar läggas till eller förändras i samband med attestering av fakturan. Ett exempel på kommentar kan vara när användaren inväntar en kreditfaktura p.g.a. fel pris eller liknande och då avvaktar med attestering.

Leverantörer - Fakturor. Fakturans kommentar kan också förändras i avsnittet fakturor från leverantörskortet tillsammans med övriga ändringsbara uppgifter såsom fakturadatum eller förfallodatum.

Skärmlistor. Utöver möjligheten att registrera kommentaren, kan uppgiften också väljas in som kolumn i tillhörande söklistor och skärmlistor.
Vissa av dessa skärmlistor har också kompletterats med andra uppgifter, såsom Momskod och Inleveransnr som fanns tillgängliga vid Fakturaregistrering men inte tidigare vid t.ex. Attestering.

Leverantörsreskontra. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Leverantörsreskontra, kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje faktura.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Inleverans - Summa påslag

Beroende på fönstrets storlek visas nu också summan av transaktionernas påslag, á Inpåslag SEK.

 

Summan är alltså värdet av inpåslag per styck i förhållande till antal på respektive transaktion och visas då baserat på vilken typ av transaktioner som visas i listan, totalt eller på en vald beställning.

Inleverans - Inleveransdatum

I de fall inleverans t.ex. görs i efterhand finns nu möjlighet att ändra datum för inleveransen i samband med uppdateringen när inleveransen avslutas. Detta betyder att Systemdatum inte behöver ändras för att sätta ett annat datum på leveransen, detta görs då istället i dialogen Uppdatera inleveranser.

 

Ändra föreslaget systemdatum.

Datum som påverkas är då t.ex. Inleveransdatum på produktkortets framsida samt datum i statistiken.

Lagerjustering - Synkronisering av produktuppgifter

Synkronisering av produkt kan nu också göras från Lagerjustering för att för att automatiskt visa detaljer på den valda produkten om produktkortet är öppnat.

Detsamma gäller informationslistor på skrivbord för t.ex. Lagersaldo vid lagerplatser, Orderantal eller Disponibelt antal.

Beställningsunderlag - Beställningar per leveranstid

I vissa fall önskas beställningar med enhetlig leveranstid, då många leverantörer kan ha svårt att hantera olika leveranstider i en och samma beställning.

Dela upp beställningar per leveranstid är ett nytt alternativ i dialogen Skapa beställningar som används när man avser att skapa flera beställningar till samma leverantör med avseende på olika leveranstider i beställningsförslaget.
Alternativet kommer tillsammans med uppdelning per ordernummer att sparas tills nästa gång funktionen används och då föreslås automatiskt.

Leveranstid i skärmlistan. Leveranstid har tillkommit som möjligt att välja in i skärmlistan i Beställningsunderlag för att lättare kunna avgöra hur en eventuell uppdelning kan komma att bli.

Om kolumnen har valts in i skärmlistan visas den också i Knapplistan med transaktioner i listan där leverantörer kan väljas.

Order - Avgifter i annan valuta

Vid försäljning i utrikes valuta där faktureringsavgift eller fraktavgift används, finns nu möjlighet att ange avgiften i den aktuella valutan istället för valutaomräkning från SEK.

Faktureringsavgift i annan valuta. Via knappen Valutor öppnas inställningar för faktureringsavgift i utländsk valuta. Detta ger möjlighet att styra faktureringsavgift per valuta, både vad gäller gränsbelopp och själva avgiften.

 

Om en valuta inte finns registrerad sker valutaomräkning från SEK vid försäljningen på samma sätt som tidigare.

Frakt i annan valuta. På motsvarande sätt kan också fraktavgift ställas in för respektive valuta om frakt som fast belopp tillämpas. Det betyder på samma sätt en fast fraktavgift oberoende av valutakurs.
Det gör det också lättare att kommunicera vilket gränsbelopp som gäller och vad avgiften är i den valuta kunden köper in i.

Ränta på nästa faktura - Expeditionsavgift

Om fakturering av räntetransaktioner sker på nästa vanliga faktura, finns nu möjlighet att ange en specifik expeditionsavgift som automatiskt läggs till fakturan om ränta utgår.

Expeditionsavgift vid ränta på nästa faktura. Aktivera expeditionsavgift för nästa faktura genom att ange avgiften i inställningar för räntefakturering.

Dialogen Räntetransaktioner på faktura som visas i samband med faktureringsfunktioner kommer att indikera att expeditionsavgift läggs till berörda fakturor. Avgiften kan också kopplas bort i dialogen vid det enskilda faktureringstillfället.

E-mailavisering med Outlook - Ange avsändare

Normalt skickas e-mail med blanketter från det egna användarkontot och den egna adressen, kanske med möjlighet att ändra avsändaren med knappen Från i Outlook om mailet visas innan det skickas.

 

När blankett skickas med e-mail via Outlook finns nu kompletterande inställningar med avseende på den adress som ska stå som avsändare av mailet. Det är då möjligt att ange huvudadressen vid försäljning, samt att även specificera adress per typ av blankett; offert, order, faktura o.s.v. Om huvudadressen används är det också möjligt att ange att den egna adressen ska användas på enskilda blanketter såsom t.ex. offerten.

Använd avsändare även från Outlook innebär att de adresser som finns registrerade för E-mail beställning och E-mail försäljning även ska användas vid alternativet Outlook för avisering av e-mail.

Knappen Specificera öppnar vyn för att specificera adress per typ av blankett. Detta ger också möjlighet att istället ange att användarens egna adress ska användas på enskilda blanketter. Enbart adresser som är godkända av administratören kan användas när mailet skickas.

Symbolen Pil-ner vid respektive adress öppnar en lista med registrerade adresser. Listan gör det möjligt att välja in en adress från i den s.k. "Globala adresslistan", alltså adressboken med e-postadresser upplagda av administratören för mailservern.

Utskrift till bildskärm - Skicka som e-mail

När en blankett skickas som e-mail efter förhandsgranskning på bildskärm kommer också avsändande e-postadress att sättas enligt regelverket beskrivet ovan.

 

Dessutom föreslås ämnesrad och text i mailet på samma sätt som vid t.ex. Direktutskrift. Detta betyder också att eventuella variabler såsom referenser och godsmärkning i texten används även när mailet skickas från bildskärmsutskriften.

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag

Blankettnamn används för att skriva ut blankettens namn istället för att använda en fritext i blankettens sidhuvud.

Genom att ange blankettnamn tillsammans med kravtext för respektive kravkod och språk, är det möjligt att ange olika rubriker i blanketten med avseende på fakturans status.

Beroende på kravkod skulle t.ex. följande texter kunna användas:

1

Påminnelse

2

Inkassokrav

3

Betalningsföreläggande

Om Blankettnamn är invalt i blankettens design och saknas i Kravtexter kommer istället blanketts standardnamn att skrivas ut. Detsamma gäller Kontoutdrag oavsett förfallet som kan användas för att skicka ett kontoutdrag till kunder med öppna fakturor.

 

Extern hantering

Det finns också möjlighet att ange att kravkoden innebär att fakturan ska skickas för hantering till extern aktör, och att man då inte längre själv driver ärendet med kunden.

Som ett komplement till att kanske rödmarkera fakturan med statuskoden, ges då en signal i samband med inbetalning eller inläsning av betalfil i händelse av att kunden ändå betalar fakturan. I detta läge kan det vara viktigt att informera t.ex. inkassoföretaget att en inbetalning har skett.

Vid manuell inbetalning kan också signalen anpassas till ett meddelande i en dialogruta och visas i statusraden när fakturan väljs.

Utskrifter Administration - Lagring av fakturajournaler

Det är nu möjligt att ange en mapp för att aktivera elektronisk lagring av fakturajournaler i pdf-format. Det betyder samtidigt att det inte är nödvändigt att skriva ut journalen på skrivare. Filen skapas oavsett vilket utskriftsalternativ som har valts. Väljs t.ex. fil, skapas filen i den avsedda mappen och visas därefter på skärmen.
Detta innebär följande om lagring av fakturajournal är aktiverad:

 

Bildskärm. Vid integration bekräftas dialogen, journalen lagras i mappen och rapporten presenteras på bildskärm.

 

Skrivare. Utskrift till skrivare fungerar på samma sätt som när funktionen inte är aktiverad, där skrivardialogen visas med skillnaden att en extra körning för lagringen också utförs.

 

Fil. Ingen dialog för val av fil visas, utan filen lagras direkt i den avsedda mappen direkt och visas sedan i associerad pdf-läsare.

Vid alla utskriftsalternativ är det också möjligt att öppna den skapade filen via länken i statusraden.

Mappen anges för respektive reskontra i inställningar för kunder och inställningar för leverantörer.

Utskrifter Administration - Produktetiketter - Varianter

På samma sätt som tidigare Alternativa produktnummer, kan nu också produktens Varianter skrivas ut i en design av produktetiketter. Detta innebär att totalt 11 nya fält kan väljas in för utskrift inklusive Variantprodukt samt Variant 1 till 10.

Utskrifter Administration - Blanketter - Varianter

Design av blanketter. Varianter kan på motsvarande vis nu också väljas in för utskrift på samtliga blanketter som innehåller transaktioner med produkter såsom Beställningar, Order eller Fakturor.

Utskrifter Bokföring - Momsrapport till fil

I de fall uppladdning av momsredovisning sker med fil till skatteverkets e-tjänst, kommer nu utöver själva perioden också företagsnamnet automatiskt att läggas till filnamnet. Detta för att lättare kunna separera de olika filerna när flera företag används i verksamheten.

Återskapa statistik - Förslag av kalenderår / statistikår

Normalt föreslås innevarande kalenderår i dialogen Återskapa statistik. Om ett Annat statistikår baserat på statistikperioder är angivet i Inställningar Allmänt, kommer de föreslagna intervallen i dialogen istället att grundas på gjorda inställningar.

Winbas Push-teknik

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

 

Återskapa statistik. När en anpassning sköter schemaläggningen av Återskapa statistik via Push t.ex. under nattetid, kan utöver kalenderåret nu också eventuellt statistikår användas i anropet.
För att använda det registrerade statistikåret skickas bokstaven S i kommandot.

Starttag

Data

Sluttag

<wbstatistik>

Y, 2019 eller S

</wbstatistik>

Beskrivning: Återskapa statistik utförs för innevarande år (Y), annat specificerat år (såsom 2019) eller (S) för statistikår.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Kassa - produkten finns inte. Vid registrering i Kassa och den angivna produkten inte finns registrerad, skickas kommandot Ej befintlig produkt till anpassningen. Detta alltså på samma sätt som tidigare vid t.ex. registrering i beställning eller kundorder.

Starttag

Data

Sluttag

<!prodnr>

Prodnr

<!prodnr>

Beskrivning: En ej befintlig produkt har angivits i Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Kassa, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag.

Ta bort företag - Borttagning av Access-databas

Av säkerhetsskäl kommer inte längre företag i Access-databaser att tas bort från filsystemet i servermappen. Borttagning innebär nu istället att filen byter namn och inte längre finns med i listan över tillgängliga företag.

 

Ta bort företag. Filen FTG1.mdb kommer efter borttagning istället att heta REM_FTG1.mdb. En återställning av ett av misstag borttaget företag är därför i efterhand möjligt genom att ändra tillbaka till det ursprungliga filnamnet. En definitiv borttagning av filen får då istället göras av administratören via filsystemet på servern.

Innehåll


Nyheter version 2019-08-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp