Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Kommande version

Version 2023-05-12

Version 2022-12-01

Kommande version

Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2023-05-12.

Order - Transaktioner - Höjd på kommentar

Följande har tillkommit gällande kommentarens storlek på ordertransaktionen:

Storlek i höjdled. Kommentaren för raden i orderns transaktioner blir bredare när fönstrets storlek ökas. I denna version kommer också fältets storlek i höjdled att ökas när fönstrets höjd justeras. Detta innebär att skärmens storlek kan utnyttjas och att kommentaren blir mer läsbar vid många rader. Detta i synnerhet i de fall när t.ex. uppgifter som Kund / produktinformation eller Enhetsantal används, och då också på viss bekostnad av kommentarens höjd. Listan med transaktioner ökas proportionellt fortfarande mest i storlek även om kommentaren tar en viss höjd i anspråk av fönstrets totala höjd.

Manuell justering av höjden kan också göras med symbolen vid kommentaren i det förstorade fönstret. Det innebär att den automatiskt satta höjden på kommentaren kan justeras till en större eller mindre storlek.
Den inställda höjden på kommentaren kommer då också att sparas till nästa gång transaktioner öppnas, förutsatt att senast använda storlek på fönster används.

Kommentaren på transaktioner i Offertregistrering kommer också att fungera på samma sätt.

Order - Kostnadsuppdatering order

Vid registrering av en order sätts den aktuella kostnaden till t.ex. Netto inpris eller Vägt inpris. Om en inleverans därefter sker kan inpriserna ha förändrats och påverkar orderns kostnad. Genom att använda inställningen hålls uppgifter om täckningsbidrag och täckningsgrad uppdaterade när ordern bearbetas fram till fakturering då detta annars sker, alltså på samma sätt som om ordern var nyregistrerad. Kostnadsuppdatering gäller för produkter som är märkta som Kostnad från produkt och alltså inte är föremål för manuella justeringar.

Kostnadsuppdatering order är inställningen som görs för att hålla inneliggande order uppdaterade med aktuell kostnad, TB och TG.
Om inställningen Föreslå Inpris som kostnad på order i samma avsnitt används kommer priset också att uppdateras, men då istället alltid med inpriset istället för produktens kostnad beroende på lagervärderingsmodell V.I.T.

Utöver i Order / faktura, kommer också kostnadsuppdatering av order att ske i Serviceorder och när en befintlig kundorder öppnas i Kassa.

Order - Struktur - Kostnad baseras på inpris

Följande har tillkommit gällande Netto inpris som kostnad för huvudprodukt och detaljer när strukturer används vid försäljning:

Huvudproduktens kostnad. Om inställningen Huvudproduktens inpris baseras på netto inpris används kommer huvudproduktens inpris alltid att baseras på summan av detaljernas netto inpris efter påslag.
Detsamma kommer nu också att gälla om strukturen byggs upp i orderläget, istället för att en färdig struktur från produkten används på ordern. D.v.s. om inställningen används fungerar uträkningen av kostnaden på transaktionen på samma sätt som beräkningen huvudproduktens av inpris när detaljer ändras eller läggs till i strukturen.

Detaljens kostnad. Om dessutom inställningen Inpris som kostnad på order används, kommer detaljens inpris att visas som kostnad även på strukturdetaljen. Det betyder att kombinationen av dessa två inställningar används, kommer inpris alltid att utgöra kostnad både på huvudprodukten och underliggande detaljer i försäljningsläget.

Detsamma gäller när strukturer byggs upp i samband med Offertregistrering.

Produkter - Struktur - Summa i skärmlistor

Kolumnen Summa har tillkommit i samtliga skärmlistor i registreringsfönster med strukturer, som på själva produkten och vid försäljningsorder samt offertregistrering. Kolumnen visar summan av detaljradens kostnad, d.v.s. antal multiplicerat med kostnad per styck.

Produkter - Strukturöversikt - Lagerplats

Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet, kan nu visas med disponibelt saldo som rör enbart den aktuella lagerplatsen i de fall lagerplatser används.

Om knappen Visa saldon för lagerplats har valts för att växla från det totala saldot för produkten till saldot för den enskilda lagerplatsen, kommer också strukturöversikten att spegla saldon rörande den lagerplats man arbetar med.

Produkter - Leverantörens artikelnr - Listan med artikelnummer

Knappen Pil-ner vid Leverantörens artikelnummer som kan användas för att se registrerade artikelnummer på t.ex. produktkortet kan nu också anpassas. Det innebär att en del nya kolumner kan väljas in och att listan kan färgsättas baserat på villkor. T.ex. kan inaktiva produkter gråmarkeras på liknande sätt som i söklistan med produkter.

Söklista Beställningar - Inleveransdatum

Om restnoterade beställningar förekommer och kolumnen Restad finns invald i söklistan med beställningar, har denna nu också kompletterats med datum då inleveransen skedde.

Inleveransdatum kan också användas i fliken Kopierade beställningar och jämföras med utfäst leveranstid. Om kopierade beställningar används, är det alltså möjligt att statistiskt följa tiden för leverantörens leverans i förhållande till den tidigare utlovade leveranstiden.

Kunder - Alternativa språkkoder för blanketter

Kundens språkkod används för att bestämma utseendet när en försäljningsblankett ska skrivas ut eller skickas till kunden. I denna version kan även individuella språkkoder för varje blankett användas. Funktionen används när man använder varianter av enskilda blanketter som inte ska påverka andra utskrifter på kunden.

Genom att lägga upp en alternativ språkkod och koppla en design av t.ex. en följesedel eller faktura mot koden, kan den sedan läggas in som en alternativ språkkod för kunden på den aktuella blanketten.

Söklistan. Välj in kolumnen Språk blanketter för en överblick i söklistan över vilka alternativa språkkoder som ligger på kunderna.

Selektering. Genom att välja en alternativ språkkod för en viss blankett i det tomma kundkortet, kan knappen Selektera användas för att ta fram alla kunder med koden för blanketten.

Kunder - Selektering på E-mailadresser för blanketter

I de fall individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter finns angivna på kunderna, är det nu också möjligt att selektera på enskilda blanketter med hela eller en del av adressen. Genom att ange en asterisk (*) i adressfältet för t.ex. Faktura, visas alla kunder som har en specifik adress angiven för att skicka fakturor.

Kunder - Söklista kunder - Leveransadress

Om fasta leveransadresser används i kundregistret som också föreslås vid försäljning, kan uppgifter från kundens leveransadress också väljas in i söklistan med kunder.

Följande uppgifter rörande leveransadressen kan väljas in i söklistan:

Kolumn

Innehåll

Leverans namn

Namn på kundens fasta leveransadress.

Leverans referens

Referens på kundens fasta leveransadress.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens fasta leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens fasta leveransadress.

Leverans telefon

Telefonnummer till mottagaren i den fasta leveransadressen.

Leverans e-mail

Mottagarens e-mailadress på kundens fasta leveransadress.

Leverans information

Leveransinformation såsom portkod och andra beskrivningar.

Kunder - Statistik - Vikt och Volym

Transaktionens vikt och volym registreras nu i statistiken för inleveranser och utleveranser på samma sätt som i fakturans transaktionsrader. Detta innebär också att kolumnerna Vikt och Volym kan väljas in i ett antal skärmlistor med produktstatistik som t.ex. leverantörens inköpsstatistik eller kundstatistik.
Transaktionens vikt avser produktens vikt multiplicerat med levererat antal.

Faktura-attest - Signal om attestering

Det finns nu möjlighet att ange att användare som har fakturor för attestering ska informeras om detta. Om användaren har fakturor som väntar för attestering ges en signal i samband med inloggning.

Det finns också möjlighet att direkt öppna funktionen Faktura-attest i samband med att meddelandet visas.

Signalen aktiveras eller stängs av i inställningar för leverantörer:

Vid uppgradering kommer inställningen att sättas automatiskt i företag där attestering används, vilket innebär att användare med fakturor att attestera kommer att få påminnelsen.

E-blanketter - Enbart blankettarkivet

På varje blankett finns nu alternativet Arkivera som innebär att blanketten arkiveras oavsett om utskrift sker eller e-mail skickas. Arkivering sker då enligt de inställningar som har gjorts i inställningar för blanketter och förutsätter att Blankettarkivet är aktiverat.

Om enbart alternativet Arkivera är valt i regeln för blanketten, kommer inte e-mail eller skrivare att föreslås när blanketten väljs för utskrift.

Alternativet kan också kombineras med e-mail och skrivare och innebär arkivering sker även om utskriften väljs bort i det enskilda fallet.

Använd alternativet när kunden kanske får följesedeln via Webshop och inte ska ta emot e-mail med blanketten, men att en lokal kopia på händelsen samtidigt önskas.

Direktutskrift / Skicka e-blankett. När en blankett väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura, kommer enbart de utskriftsalternativ som är valda i regeln på kundens e-blankett att föreslås. Detta innebär att om enbart alternativet Arkivera är aktiverat kommer blanketten bara att arkiveras och samtidigt sättas till "Utskriven".

Dialogen indikerar att blanketten kommer att arkiveras.

Om dialogen för direktutskrift är ställd att inte visas, kommer arkivering att ske direkt när utskriften väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura.

Välj blanketter / Skicka e-blanketter. När alternativet väljs för blanketter från Utskrifter Administration kommer enbart arkivering att ske när dialogen godkänns för de blanketter som ingår i urvalet men varken skrivs ut eller skickas. Dessa blanketter har då status Arkiveras i dialogen.

Kolumnen status visar att blanketten enbart arkiveras utan att skickas eller skrivas ut.

Om t.ex. urval sker på en kund som har alternativet Arkivera valt i E-Blanketter och inga blanketter ska skickas eller skrivas ut, kommer enbart arkivering av blanketterna att utföras.

Knappen F7 - Arkivera visas när alla blanketter i dialogen enbart ska arkiveras.

Registrering av verifikationer - Koppla dokument

Det finns nu möjlighet att koppla olika typer av dokument såsom pdf-filer till verifikatet. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutningen till verifikatet.

Knappen Dokument används för att välja in en bilaga till verifikatet när det har skapats.
När t.ex. en lokal bilaga som hör till bokföringsunderlaget väljs in, kommer denna att kopieras till den gemensamma servermappen tillsammans med verifikationens identitet.

Hantera dokument från menyn. Så länge verifikatet är tillgängligt i Registrering av verifikationer och inte är uppdaterat, kan bilagor granskas genom att högerklicka i skärmlistan när verifikatet visas. I från denna meny kan också koppling utföras samt att tidigare kopplade dokument kan tas bort från verifikatet.

Ta bort kopplat dokument. Eftersom flera dokument kan förekomma på varje verifikation visas en lista med kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs. Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.

Öppna mapp kommer att öppna mappen för kopplade dokument med den aktuella filen markerad. Borttagning kan också göras direkt i själva lagringsmappen.

Länkar. Registrerade bilagor kan sedan öppnas och granskas t.ex. i samband med att verifikationslista eller huvudbok visas på bildskärm.

Verifikationslista. Inställningarna för Direktbokföring och ingen automatisk uppdatering av verifikationer gör det lättare att hantera bilagor till tidigare verifikationer. Om en bilaga ändå ska läggas till ett uppdaterat verifikat i ett senare skede, kan detta också göras när verifikationslistan granskas på bildskärm.

Symbolen för att administrera kopplade dokument återfinns i anslutning till varje verifikation i listan. Ifrån denna kan koppling av dokument och borttagning av tidigare koppling utföras på samma sätt som i menyn vid Registrering av verifikationer.

Mapp för kopplade dokument. Funktionen aktiveras genom att ange en mapp till en delad gemensam serverenhet för lagring och åtkomst till dokumenten. Mappen registreras i inställningar för bokföring.

Utskrifter Administration - Blanketter - Momskod

Fältet Momskod kan läggas ut i huvudet på samtliga blanketter och innehåller information om kundens momskod. Information om momskoden är densamma som när momskod väljs på kunden, eller ändras på ordern - såsom t.ex. Inrikes moms eller Moms ingår. Innehållet i Momskod beskriver också prissättningen i en order eller faktura, där angivna priser kan visas inklusive moms.

Använd fältet t.ex. när EDI-fakturor behöver separeras där priserna är inklusive moms, och tjänsten stöder att fakturor också skickas till privatpersoner. Fakturorna kan alltså differentieras av EDI-växeln på grundval av innehållet i fältet.

Fältet används normalt vid försäljning där kundens eller eventuellt orderns ändrade momskod redovisas. Om fältet väljs på beställning till leverantör visas beskrivningen av leverantörens momskod som annars används vid registrering av leverantörsfaktura.

Innehåll

Version 2023-05-12

XML-filer enligt ISO20022 med betalningar

Winbas stöder nu inläsning av XML-filer enligt ISO20022 och formatet camt.053 med utökat kontoutdrag. På motsvarande sätt stöds också transaktionsfiler av typen camt.054.
Filerna innehåller alla bokade transaktioner vad gäller kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor.
Formaten kommer på sikt och beroende på bank, att ersätta den tidigare tjänsten Bankgiro Inbetalningar (BgMax) som också återfinns sedan tidigare som alternativ vid inläsning av kundinbetalningar.

Kontosaldon. Formatet camt.053 innehåller utöver transaktioner, även kontosaldon för berörda konton. De konton som har påverkats och redovisas i filen, visas längst upp i dialogen med bearbetade betalningar. Konton visas för redovisat datum med ingående och utgående saldo efter utförda transaktioner.

Utöver belopp och övriga uppgifter som visas i listan med bearbetade betalningar, visas också information om avsändaren från filen. Beroende på filtyp visas betalarens namn och adressuppgifter, eller mottagaren av en betalning vid återredovisning av leverantörsfakturor.

Beskrivningen kan också innehålla annan information rörande transaktionen i filen, såsom t.ex. beräknade bankavgifter för betalningen. Beskrivningen visas när muspekaren är över transaktionsraden med fakturan.

Inläsning av kundinbetalningar. ISO20022 camt.053/.054 XML-fil är en ny typ av inbetalningsservice som kan väljas vid inläsning av kundinbetalningar. Filen som anges kan då vara av typen camt.053 eller camt.054.

Avbokning - Återrapportering. Knappen Återrapportering är ett komplement till automatisk avbokning och skapar ett underlag för att boka av leverantörsfakturor baserat på de fakturor som redovisas.
På samma sätt som vid kundinbetalningar, visas också rapporten Bearbetade inbetalningar efter inläsningen som verifierar att alla betalningar har registrerats korrekt. Rapporten visar då t.ex. internnummer, belopp, om transaktionen är inläst samt en eventuell anmärkning.

Kundfakturor och Lev.fakturor. I och med att formatet stöder flera transaktionstyper, kan både inbetalningar och utbetalningar förekomma i filen. I detta fall kan både inbetalningar och utbetalningar utföras i samma moment när filen har valts in. Processen sker då i två steg där t.ex. först rapporten för bearbetade inbetalningar visas, och därefter rapporten med transaktioner för återredovisning.

Rapporten Bearbetade inbetalningar indikerar att filen också innehåller transaktioner av en annan typ.

Öppna Avbokning efter Kundinbetalningar bestämmer om leverantörsbetalningar ska bearbetas vid samma tillfälle om filen körs från Kundinbetalningar.

När listan med bearbetade betalning har stängts kan inbetalningarna vid behov redigeras och därefter godkännas.

Statusraden visar att avbokning av leverantörsfakturor kommer att öppnas när fönstret stängs.

Det går också att klicka på länktexten för att öppna det inlästa materialet innan föregående fönster stängs.

Import av data - Inläsning av Excel-filer

Ett antal standardinläsningar av tabseparerade filer har nu ett bättre stöd för inläsning av filer i Excel-format (.xlsx). D.v.s. filen behöver inte konverteras till textfil innan den kan importeras.

Det gäller alltså standardinläsningar där Excel-formatet kan väljas, t.ex. inläsningar i produktkortet av bilder och dokument m.m.
På samma sätt kan Excel-filer läsas in i andra likartade importfunktioner såsom i strukturer, inventering, lagerjustering, beställningsunderlag och specialprislistor.

Utseendet vad gäller kolumner ska då motsvara samma specifikationer som vid textfil. Om ett kalkylblad i Excel-format väljs för inläsning ska det första bladet i arbetsboken användas.

Söklistor - Sida vid sida

Följande har tillkommit i funktionen Sida vid sida som återfinns i söklistor på t.ex. Kunder och Produkter:

Utskrifter. De ordinarie utskriftsalternativen finns nu också tillgängliga från fönstret Sida vid sida. Detta innebär att t.ex. en selektering kan visas på bildskärm eller skickas till Excel efter att vyn har växlats till Sida vid sida.

Senaste position och storlek. Positionering av själva huvudfönstret och fönstret vid sidan är automatiserad och lägger sig uppe till vänster med en maximal storlek. Om många fönster används samtidigt och är utplacerade enligt senaste använda position och storlek, kan detta nu också göras med fönstret Sida vid sida. Menyn vid högerklick innehåller nu också alternativet:

Använd senaste position och storlek betyder att huvudfönstret inte kommer att flyttas och att fönstret positioneras på tidigare plats och med samma fönsterstorlek. Fönstret kan då placeras till vänster som tidigare, eller kanske bredare under huvudfönstret om många kolumner förekommer.

Dialogen Välj färg

Standarddialogen för att välja färg vid design av utskrifter och i andra sammanhang har förbättrats på några punkter.

Bl.a. kan anpassade färger sparas i företaget och vanliga färger kan lättare väljas in på olika ställen där färger förekommer.
För ytterligare information se avsnittet:

Leverantörer - Attestering - Spärra faktura

På samma sätt som i Leverantörer - Fakturor är det nu också möjligt att sätta fakturan till spärrad i samband med attestering. Använd möjligheten att spärra fakturan t.ex. vid avstämning av inleveranser som kanske inte stämmer vid attestering. Kommentaren på fakturan kan eventuellt användas för kompletterande anteckningar rörande spärren.
Välj fakturan, tryck Alt+S och F7 - Spara för att spärra fakturan.

Leverantörer - IBAN / Kontonummer

Inmatning av upp till 32 alfanumeriska tecken är nu tillåtet för angivelse av internationella kontonummer enligt standard för IBAN i de sammanhang där dessa kan registreras. Svenska IBAN är normalt 24 tecken och kan vid behov anges t.ex. i Valutatabell. Andra internationella nummer kan vara upp till 32 tecken (som t.ex. Malta) och används på leverantörskortet eller vid Bankuppgifter vid fler valutor.

Kunder - Statistik - Er order och Godsmärke

Kolumnerna Er order och Godsmärke är nu möjliga att välja in i skärmlistan med kundens statistik. Välj in t.ex. Er order för att kunna sortera listan på kundens ordernummer.

Kolumn

Innehåll

Er order

Kundens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Kunder - Fakturor - Valutakurs vid betalning

Som ett komplement till att välja fliken Betalningar i kundens fakturor, kan nu kolumnen Bet.kurs också väljas in direkt i listan med fakturor. Kolumnen visar den valutakurs som registrerades vid betalningstillfället när fakturan är i utländsk valuta.

Om flera delbetalningar återfinns på samma faktura,

hänvisas fortsatt till fliken Betalningar för detaljerad information om belopp och valutakurser vid varje betalning.

Produkter - Kopiera produkt - Lagerplacering på lagerplatser

När en tidigare produkt kopieras genom att ett ändrat produktnummer sparas eller med knappen Kopiera produkt, kan nu också registrerade uppgifter för lagerplatser kopieras över till den nya produkten.

I dialogen med tillhörande data som ska kopieras, visas nu också alternativet Lagerplacering på lagerplatser. Om alternativet används kopieras lagerplaceringar, beställningspunkter, och max lagerantal (eller förpackningsantal) för varje enskild registrerad lagerplats.

Om inte lagerplatser används i företaget kommer alternativet att vara inaktiverat.

Produkter - Lagerplacering - Lista med lagerplaceringar

För att lättare kunna ange en lagerplacering enligt ett befintligt kodsystem, kan nu registrerade lagerplaceringar fällas ner i en lista. Välj en befintlig lagerplacering i listan för att undvika skrivfel och gör därefter eventuella förändringar vid behov.

Produkter. Listan kan alltid öppnas med tangenterna Alt+Pil-ner när markören står i fältet Lagerplacering. Om fönstret är tillräckligt brett kan också knappen Pil-ner användas för att öppna listan. Om lagerplatser används kan lagerplaceringar öppnas från samma fält med tangenterna Ctrl+Pil-ner.

Lagerplacering på lagerplatser. På samma sätt kan lagerplacering väljas om kompletterande lagerplaceringar på respektive lagerplats används. Detta gäller alltså om lagerplatser används och inställningen Lagerplacering på produkt inte är aktiverad.

Inleverans. Om lagerplacering registreras eller förändras direkt vid inleveransen kan listan med registrerade lagerplaceringar också visas.
Detsamma gäller om uppdelning av det levererade antalet sker till olika lagerplatser med skilda placeringar.

Produkter - Lagerplatser / Batcher - Behåll nolltransaktioner

I normalfallet raderas transaktioner för lagerplatser då saldon är lika med noll, samt nollbatcher där saldon har räknats ner och batchen är slutförd.

Behåll nolltransaktioner. Inställningen Behåll nolltransaktioner förhindrar borttagning av nollställda transaktioner i registret för lagertransaktioner i givna situationer såsom vid Kontroll av produkter. Använd inställningen då dessa transaktioner ska ligga kvar t.ex. av spårbarhetsskäl.

Produkter - Ta bort alternativ produktgrupp

Normalt tas en eller flera alternativa grupper bort från produkten genom att blanka fältet i listan med grupper. Om t.ex. en inläsning av en felaktig grupp har skett till ett större antal produkter, eller om en alternativ grupp har utgått kan gruppen nu tas bort från alla produkter där den förekommer.

Ta bort alternativ produktgrupp är ett alternativ som kan väljas efter att Pil-ner i rubriken grupp har valts och registrering av alternativa produktgrupper har öppnats.

Skriv in en grupp för borttagning eller välj en ur listan vid Pil-ner med befintliga grupper. Listan i dialogen visar registrerade grupper samt hur många produkter de finns registrerade på. Tryck OK för att ta bort den alternativa gruppen från samtliga produkter där den finns registrerad.

Ta bort grupper med fil gör det möjligt att istället specificera enskilda produkter och grupper för borttagning i en fil. Alternativet medger alltså en "omvänd" inläsning där tidigare registrerade grupper tas bort baserat på innehållet i filen. Utseendet på filen är då samma som vid Import av alternativa produktgrupper.

Produkter - Utländska benämningar - Export

Export av produkternas utländska benämningar innebär att en tabseparerad textfil skapas och därefter öppnas i Excel för vidare granskning. Filen kan också sparas direkt i Excel-format. Data på alla produkter kommer att sparas i filen oavsett vilken produkt som är vald på produktkortet. Utläsningen av alla befintliga benämningar ger då också en översikt över det totala lagrade innehållet.

Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna. Kolumnerna i filen motsvarar de som också kan importeras från textfil eller Excel-fil.

Order - transaktioner - Förändra TG

Som ett komplement till prissättning baserat på täckningsgrad, eller att förändra netto på hela ordern finns nu också möjlighet att förändra TG på den enskilda ordertransaktionen. Funktionen kan användas för ej prissatta varor, eller när pris eller rabatt ska justeras i det enskilda fallet.

Dialogen visar befintlig täckningsgrad och prisuppgifter, samt utfallet av det nya TG som anges. Förutom bruttopriset visas också nettoeffekten av ändringen i dialogen.
Välj om pris eller rabatt ska spegla ändringen:

Påverka Ápris justerar priset baserat på den nya täckningsgrad som har angivits. Påverka Ápris är inaktiverat om administratören har valt att ändringar av prisuppgifter på försäljningsorder inte är tillåtna via inställningen Spärra manuell ändring av ápris.

Påverka Rabatt innebär att fältet för rabatt kommer att förändras på orderraden. Inställningen Spärra manuell ändring av rabatt bestämmer om rabatten kan förändras i dialogen.

Om inget av alternativen Rabatt eller Ápris är tillåtna att förändra, kan funktionen ej heller användas. Detta är då beroende av inställningar gjorda för order. Undantaget är Offertregistrering, där prisuppgifter samt rabatter alltid kan förändras. Utöver Order / faktura och Offertregistrering kan funktionen också användas i Serviceorder och Kassa.

Beställningsunderlag - Ändra leveransadress

Normalt används en inställd fast leveransadress eller leveransadress i användarens arbetsgrupp på beställningar som skapas i Beställningsunderlag.

Den leveransadress som ska användas visas nu i dialogen när beställningar ska skapas, och det finns också möjlighet att ändra förslaget. Skriv in adressens nummer, eller välj en av företagets leveransadresser med knappen Pil-ner.
Adressen kan ändras t.ex. i de fall leveransadress på arbetsgrupp inte kan användas, och samma användare centralt skapar beställningar till olika geografiska platser.

Inleverans - Orderinfo

Orderinfo är en signal om att produkten som levereras in i lager också finns i en order eller restorder. Detta oavsett om det är en lagerprodukt eller beställningsvara.

Anpassa kolumner. Välj in Orderinfo i listan för att se vilka eventuella order där produkten förekommer. Detta innebär också att inlevererade rader med produkter som förekommer i inneliggande order också kan färgmarkeras för att uppmärksammas i listan.

Rapport. Rapporten som beroende på inställning visas efter uppdatering av inleverans, kan också designas med den kolumnen Orderinfo. På detta sätt kan inlevererade rader med produkter i order också specificeras i rapporten.

Rapportens skrivs till bildskärm och länken till ordern gör att den kan visas eller öppnas och kompletteras direkt ifrån rapporten.

Använd menyn Visa i fönstrets statusrad och därefter Design av rapport för att förändra rapporten.

Projekt - Selektera på ordernummer eller fakturanummer

Det är nu också möjligt att söka ett projekt med utgångspunkt från t.ex. en faktura där projektet finns registrerat via fönstrets funktion för att Selektera.

I fältet för t.ex. nummer eller namn anges ett sökbegrepp bestående av ett offertnummer, ordernummer, beställningsnummer eller fakturanummer där projektet finns registrerat. Tryck därefter F10 - Selektera för att visa projekt som matchar sökbegreppet.

Skriv in nummer i
ett fält och selektera.

 
På samma sätt går det också att söka upp projekt baserat på t.ex. ordernummer eller fakturanummer i Säljstöd - Projekt.

Sökningen på relaterade nummer kan också innefatta redan inlevererade beställningar och tidigare fakturerade ordernummer.

Selekterat projekt hämtat från fakturerad order.

Inventering - Snabbregistrering

Via menyn Registrering är det möjligt att ställa in Snabbregistrering, t.ex. när man skannar produktnummer vid inventering.

Alternativet är användbart vid registrering direkt i inventeringen när inte importfunktionen används.

Snabbregistrering betyder att inventeringstransaktionen sparas direkt när ett nummer, EAN-kod eller annat sökbegrepp har angivits. Övriga fält såsom benämning behöver då inte stegas förbi för att spara transaktionen.

Registrera inventerat antal är ett kompletterande alternativ som innebär att det inventerade antalet också anges innan transaktionen sparas.
Om inte registrering av antal används, kommer istället antal att ackumuleras vid varje skanning. D.v.s. om produkten ligger tidigare med antal 1, kommer transaktionen att ökas till 2 vid nästa skanning.
Det är också alltid möjligt att i efterhand justera antalet på en befintlig transaktion som har snabbregistrerats genom att välja den i listan.

Utskrifter Administration - Inventeringsunderlag

Utöver de tidigare befintliga villkoren för att enbart inkludera lagerartiklar eller produkter med lagersaldo, kan nu också enbart aktiva produkter tas med i underlaget för inventering. Detta innebär att produkter märkta som Inaktiv produkt på produktkortet kommer att undantas från rapporten.

Enbart aktiva produkter är ett alternativ som kan väljas i dialogen i de fall inaktiva produkter förekommer och ska exkluderas från underlaget.

Utskrifter Administration - Projektrapport - Summeringar

Vid sidan om andra summeringsnivåer på projektet kommer nu också delsummor för varje transaktionstyp som ingår i rapporten att redovisas. Det betyder att t.ex. intäkter och kostnader summeras för ingående typer som verifikationer, beställningar och inleveranser o.s.v. vid specificerad utskrift.
Det innebär att följande summeringsnivåer nu finns i rapporten:

Summeringsnivåer

Projekt. Total summering för respektive projekt som ingår i rapporten görs för Antal, Kostnad och Antal, Intäkt.

Transaktionsgrupp. Summering sker också för varje transaktionsgrupp som ingår i projektet som t.ex. Arbete och Material.

Transaktionstyp. Delsummor för varje transaktionstyp som ingår redovisas inom varje grupp.

Rapporter - Spara som fil i Excel-format

När rapporter sparas som fil i Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring är det nu möjligt att spara filen direkt i Excel-format (.xlsx). Filen behöver alltså inte manuellt sparas om manuellt när filformatet är avsett att användas.

Välj filformat. I dialogen som visas vid utskrift till fil är det möjligt att välja mellan tabseparerad textfil eller Excel-format. Om filen ska sparas direkt i Excel-format väljs formatet och filen skiftar efternamn från .txt till .xlsx.

Föreslå alltid Excel-format (.xlsx) är en inställning på användarnivå som bestämmer att dialogen alltid föreslår att filen ska sparas i Excel-format. Denna inställning kommer från början att vara påslagen. Om man hellre önskar att filer allmänhet ska skapas som tabseparerade textfiler kan inställningen kopplas bort.

Personliga inställningar. Övriga inställningar som har att göra med utskrift till fil har flyttats från systemnivå till användarnivå. Det betyder att mappen som kan anges att förslås när en fil skapas också kan läggas till användarnivå, som t.ex. den personliga mappen Dokument. Det går att välja en helt egen sökväg till en mapp som ska föreslås, eller en förinställd standardmapp.

Utseende för Autoformat. Det har nu också tillkommit möjlighet att förändra utseendet på den automatiska formateringen som utförs när rapporten startas i Excel.

Standardinställningen för Autoformat sätter kolumnbredd och fet stil i kolumnrubrikerna i kalkylbladet. Det går även att välja andra teman som då kommer att starta rapporterna med detta utseende, t.ex. varannan rad med grå bakgrund eller med grön nyans och separerade färgsatta rader.

E-mailavisering / Inställningar e-mail - Telefon och mailadress

Som ett komplement till tidigare wildcards, eller variabler för t.ex. kundens namn eller er referens, kan nu också vår referenspersons e-postadress och telefonnummer väljas in i t.ex. mailets brödtext när dokument skickas. Använd uppgifterna tillsammans med användarens namn i signaturen t.ex. vid beställning för att leverantören enkelt ska kunna kontakta den som har skickat mailet.

Detta innebär nu att följande med avseende på referensen kan anges både i ämnesraden och texten, samt även i bilagans namn i mailet för den berörda blanketten:

<vr>

Vår referens vid försäljning eller beställning.

<vrtel>

Telefon till vår referens registrerad på användaren.

<vrmail>

E-mailadress till vår referens registrerad på användaren.

Bokföring - Registrering av budget

Följande funktioner för import och förhandsgranskning av budget i bokföringen har tillkommit:

Import av perioder inom räkenskapsåret tillsammans med konton och periodbelopp.
I dialogen anges en fil som innehåller underlag för budget i kolumner separerade med tab. Filen ska innehålla minst tre kolumner för Period, Konto och Belopp.

Utöver dessa tre standardfält finns även möjlighet att välja in resultatenhet och eventuellt budgeterat antal. Detta anges genom att kryssa för alternativen efter att man klickat på knappen Kolumner.

Rapport utför en direktutskrift sker till bildskärm och kan därefter skickas vidare t.ex. till skrivare. Utseendet följer det utseende vad gäller design och kolumner som har bestämts i företagets budgetutskrift i Utskrifter Bokföring.
Förhandsgranskningen ger en översikt av budgeten allteftersom kompletteringar pågår.

Innevarande bokföringsperiod föreslås för rapporten och det är också möjligt att ändra till ett annat intervall inom räkenskapsåret.

För ytterligare detaljer om funktionerna se avsnittet:

Innehåll

Version 2022-12-01

Order / faktura - Anpassa frågan Summan är noll

Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll för att förhindra nollförsäljningar, t.ex. när pris inte är angivet i samband med kundorder. Frågan kan nu anpassas till att istället visas som meddelande nere i statusraden.

Detta innebär att knappen Ja eller Nej inte behöver tryckas i de profiler där man av olika skäl inte önskar att besvara frågan. Ett exempel kan vara vid registrering av nollorder för effektuering av lagertransaktioner.

Genom att trycka knappen Pil-ner för att expandera dialogen kan länken Anpassa användas för att direkt nå inställningen, och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa varningar och signaler.

Frågan kan på motsvarande sätt också anpassas till en varning med meddelande i Serviceorder.

Leveransadresser - Leveransinformation

Ett fält för en kommentar har tillkommit för information om leveransen i kundens leveransadresser, samt även det egna företagets leveransadresser. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.

Kunder - Leveransadresser. Leveransinformation är tillgänglig för registrering på kundens leveransadresser. Informationen kommer därefter att föreslås vid registrering av kundorder. Använd fältet vid behov av ytterligare information om mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Om uppgiften inte syns i fönstret, öka fönstrets storlek i höjdled.

Kolumnen Information kan också väljas in i skärmlistan med registrerade adresser på kunden för en bättre överblick.

Order / faktura - Anpassa leveransadress. På samma sätt som tidigare för telefon och e-mail, kan också informationsfältet väljas in i orderfönstret. Den föreslagna texten kan sedan förändras på ordern i det enskilda fallet.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in uppgiften vid redigering av leveransadress på ordern.

Offertregistrering. På motsvarande sätt kan också uppgiften anpassas vid registrering av offert, t.ex. för att granskas när kundens fasta leveransadress automatiskt väljs in.

Eventuella förändringar kan då också sparas med knappen Spara leveransadress på kund.

Kassa - Anpassa kunduppgifter. Genom att använda knappen Anpassa i sektionen längst ner i Kassa, kan även leveransadressens informationsfält visas i sektionen Kund.

Om fältet med leveransinformation inte visas och inte är valt för redigering sparas det automatiskt från den föreslagna leveransadressen.

Projekt. Leveransinformation kan också anges i kundens leveransadress angiven för projekt. Uppgiften kommer att föreslås på kundordern när projektet väljs vid registrering om så är inställt i projektet.

Företagets leveransadresser. Leveransinformation har även tillkommit för registrering på företagets leveransadresser som används vid beställning i samband med inköp från leverantör.

Använd knappen för registrering av leveransadresser i beställningsfönstret för att lägga upp leveransinformation som sedan föreslås på beställningen.

Beställning - Anpassa leveransadress. På samma sätt som på en kundorder enligt ovan kan också beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att välja in leveransinformation när den behöver förändras i det enskilda fallet.
Vid beställning från leverantör är det alltså istället företagets egna leveransadress som förändras vid behov.

Utskrifter Administration - Blanketter. Leveransinformation kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om leverans på samtliga blanketter där uppgifter om leveransadress förekommer.

Produkter - Täckningsgrad % vid prissättning

Om modellen Vägt inpris används för lagervärdering i produktregistret kan det genomsnittliga historiska priset bli inaktuellt vid stora prisökningar. Komponenten för kostnad i täckningsbidraget kan då bli missvisande i förhållande till det pris som sätts. Displayen av TG % vid priser i produktkortet och nettopriser i specialprislistor kan då istället visas baserat på det mer aktuella Netto inpris.

Inställningen TG vid prissättning baseras på bestämmer vilken kostnad som ligger till grund för täckningsgraden som visas:

Netto inpris SEK innebär att täckningsgraden som visas i prislistan beräknas på det registrerade inköpspriset och eventuella påslag. Netto inpris SEK är standardalternativet som gäller både i produktkortet och specialprislistor.

Kostnad enligt V.I.T betyder att TG baseras på den modell för lagervärdering som är inställt på produkten, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset.

Inleverans - Alternativa nummer och varianter i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in alternativa produktnummer och varianter registrerade på produkten i skärmlistan med transaktioner vid Inleverans.
Detta innebär att begrepp såsom produktens märke, modell, EAN-nummer och annan information kan visas vid registrering eller när en beställning väljs för inleverans.
Vissa leverantörer kan också använda begrepp som Material ID som är registrerat som alternativt nummer på produkten. Lagerpersonalen har då möjlighet att välja in relevanta fält för att underlätta inleveransen.

Detta öppnar också möjligheten att färglägga skärmlistan med transaktioner baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Attestering - Lägg till ytterligare signatur

Normalt ändras tidigare registrerade uppgifter för attestering i avsnittet Leverantörer - Fakturor. Det är nu också möjligt att göra vissa tillägg i samband med själva attesteringen.

Om en användare registrerad för attestering av en faktura önskar att en ytterligare person ska godkänna fakturan, är det nu möjligt att lägga till ytterligare signaturer även inne i attestfunktionen.
Använd knappen Fler signaturer för att lägga till en ytterligare signatur.

MC och TC ligger tidigare på fakturan som kompletteras med LH.

Utöver de användare som finns registrerade för attestering, kan också administratörer och användare med rättighet Fakturaregistrering lägga till ytterligare personer i samband med attestering.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Lagerplacering

Vid förplanering av plockandet av utgående leveranser refererar lagerplacering vanligen till vilket område på lagret produkterna står.

Kolumnen Lagerplats har tillkommit och visar vilket lager som transaktionen tillhör om lagerplatser används. Beroende på inställningen Lagerplacering på produkt kommer placeringen att avse produkten t.ex. beroende på om batcher istället används. Kolumnen kan väljas in som ett komplement till att göra ett urval på lagerplats.

Kolumnen Lagerplacering är nu möjlig att välja in i rapporten för information om produktens placering. Om lagerplacering på lagerplatser används kommer placeringen för transaktionens lagerplats i första hand att visas. Annars visas produktens ordinarie lagerplacering i rapporten.

Urval på lagerplacering kan göras via det egna urvalet på produkt via knappen pil-ner, eller knappen för senast använda egna urval.

Beroende på kodsystem där placeringen t.ex. börjar med en kod för området, kan urvalet göras för placeringar inom ett specifikt område på lagret.

Skriv enbart valda fält till fil finns nu som alternativ i rapportens design. Det innebär att enbart relevanta kolumner inkluderas när rapporten skickas till Excel och underlaget används för vidare bearbetning eller omsortering.

Utskrifter Administration - Blanketter - Beställningspunkt

Tillsammans med produktens Max lagerantal eller leverantörens förpackningsantal kan nu också fältet Beställningspunkt väljas in i designen för samtliga blanketter där produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på plocksedeln för att den som plockar ska kunna vara uppmärksam på när en produkt behöver beställas.

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag - Förfallet och ränta

Normalt skrivs summa ej förfallet, förfallet belopp och räntebelopp i sidfoten på blanketten Krav/Kontoutdrag.

Nu kan också totalbeloppet, alltså summan av förfallet belopp och räntebelopp väljas in i designen för blanketten om ränta används på kunderna. Detsamma gäller summa förfallet och räntebelopp i kundens valuta.
Fälten kan t.ex. användas när kravbrevet skickas via EDI-växel.

För ytterligare information om fälten i kravbrevet se avsnittet:

Summor i kundens valuta.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok med konto på skrivbord

När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga ut huvudboken på skrivbordet, kan nu också konto sparas i genvägen. Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och föreslås i dialogen när genvägen väljs. Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt förekommande konton som ska kontrolleras.

Innevarande period föreslås tillsammans med kontot.

Säljstöd - Dokument

Följande ytterligare funktioner har tillkommit vid registrering av dokument på organisation, kontakt eller projekt i Säljstöd.

Referens avser avsändaren av ett registrerat e-mail, skaparen av en PDF eller författaren av ett dokument.

Avsändaren som referens registreras automatiskt för vissa filtyper, t.ex. när mail dras / släpps eller kopieras / klistras in i respektive skärmlista med dokument. Även i filtyper där det finns en registrerad författare, som i t.ex. Office-programmen kommer referensen att föreslås när filen registreras.
Referensen för ett registrerat dokument kan också förändras i via alternativet Ändra registrering.
För skickade dokument kan referensen istället utgöra mottagaren av dokumentet, t.ex. den valda kontakten på organisationen.

Pil ner. Via knappen Pil ner vid fältet i dialogen är det möjligt att välja bland befintliga referenser, t.ex. kontakter på organisationen eller referenser på kunden i projektet. Även tidigare använda referenser på dokument i organisationen eller projektet kan väljas in.

Registrera datum och tid. Normalt föreslås datum från filens skapat datum i utforskaren och kan därefter ändras vid registrering. Det är nu också möjligt att registrera tiden när filen skapades.

Datum och tid är en inställning som administratören kan göra som innebär att också en tidstämpel sätts tillsammans med datum. Tidpunkten föreslås på samma sätt från den fil som registreras och kan också förändras i dialogen. Tiden kommer då också att visas i skärmlistan tillsammans med datum och utgöra en sortering under samma dag.

Kopiera filer till servermapp. Delade dokument placeras normalt i en gemensam delad mapp på servern.

När filer kopieras / klistras in, eller dras och släpps i utforskaren från en lokal mapp, är det nu möjligt att göra en kopiering till gemensam servermapp så att alla användare får åtkomst till dem.

I dialogen som visas är det möjligt att välja om en genväg till originalfilen ska skapas, eller om en kopia ska placeras i den gemensamma servermappen. Registreringen i dokumentdatabasen kommer då istället att peka på den kopierade filen.

Fråga om kopiering till mapp är en inställning som kan stänga av att dialogen för kopiering visas. Om frågan om kopiering inte används, kommer genvägar alltid att skapas till filer som dras in från filsystemet.

Mappar för dokument. Det finns nu möjlighet att definiera egna mappar på serverenheten för de mappar som delas av alla användare. T.ex. kan mappen för e-mail som klistras in, eller dras in från Outlook in ändras. Även mappen där lokala kopierade filer till servern placeras kan ändras till en annan gemensam mapp.

Standardmapp

Innehåll

<Server>\Dokument

Word och Excel-filer som skapas i Säljstöd.

<Server>\Mail

E-mail som klistras in från Outlook.

<Server>\Dokument

Kopierade filer från lokal mapp till server.

Projekt - Ta bort dokument. Normalt tas ett dokument bort genom att markera det i listan, högerklicka och välja alternativet Ta bort dokument.
Nu kan också knappen F9 - Ta bort väljas när dokumentet är markerat. Detta betyder samtidigt att risken för att ta bort ett projekt minskar när avsikten är att ta bort ett dokument, och att frågan Ta bort dokument visas istället för frågan Ta bort projekt.

Inläsning av prislistor - Inläsning av varianter

Som ett komplement till att använda importfunktionen i produktkortet för att läsa in data rörande varianter till produktregistret, kan en mask för varianter nu definieras i Inläsning av prislistor.

Varje variant mappas i masken på samma sätt som också tidigare har varit möjligt för alternativa nummer.
Fördelen med masken jämfört med den ordinarie importfunktionen är att varianterna placeras kolumnvis i sidled i filen som importeras, vilket gör materialet mer överskådligt och lättarbetat när flera variantvärden per produkt förekommer.

Innehåll


Nyheter version 2022-09-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp