Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Kommande version

Version 2022-05-25

Version 2022-01-20

Version 2021-10-20

Kommande version

Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2022-05-25.

Användare och rättigheter - Enskilda WB-rättigheter

Det är nu möjligt att dela ut enskilda rättigheter för funktioner kopplade till menyalternativet Statistik som normalt körs av administratörer med s.k. WB-rättigheter.

Detta innebär att administratören inte behöver dela ut ordinarie WB-rättigheter när vissa användare ska använda en funktion.

T.ex. kan enbart Justering av statistik tilldelas inköpare och justeringar kan göras av inlevererade produkter vid felaktigheter, och då också av personal utan administratörsrättigheter. Funktionen kan därefter också förslagsvis läggas ut på användarens Skrivbord för lättare åtkomst.

Välj Pil-ner vid WB-rättigheter för att fälla ut och visa enskilda WB-rättigheter.

Följande funktioner kan tilldelas enskilda rättigheter som normalt annars kräver rättigheter för administratör:

Statistikperioder

Justering av statistik

Återskapa statistik

Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter

Analysera lagersaldon

Analysera vägda inpriser

Ta bort Statistik

Borttagningslogg

Avgift vid försäljning - Transaktioner i skärmlistor

I de fall automatisk avgift vid försäljning används för olika typer av skatter eller panter, kan nu också kolumnen Avgift väljas in på ett antal sidor med försäljningstransaktioner.

Kolumnen gör det möjligt att utöver orderns totala avgift, även kunna se den detaljerade avgiften på transaktionen. Detta alltså på samma sätt som den kan specificeras i försäljningsblanketternas rader.

Avgift kan väljas in i följande transaktionssidor

Offertregistrerings transaktionssida och därmed också i söklistans transaktioner.

Order / faktura - Transaktioner och transaktioner i söklista för order och fakturor samt i Serviceorder.

Kassa - Kolumner och fält.

Kunder - Statistik.

Produkter - Statistik.

Kunder - Avgift. Eftersom krysset Avgift på kunden bestämmer om kunden är föremål för avgift så kan avgifter på transaktionerna liksom på orderhuvudet nollställas eller skapas när man t.ex. byter kund eller kopierar order mellan kunder. Transaktionerna kan också förändras vid procentuella angivelser där kunderna har olika prislistor.

Söklista fakturor - Sortering på namn och datum

När en faktura ska väljas på grundval av kundens namn, kommer listan med fakturor nu också att sorteras på fakturadatum. Det betyder att kundens alla fakturor listas i kronologisk ordning vilket gör det lättare att hitta t.ex. den senaste fakturan. Sorteringen kommer i detta fall innebära att den senaste fakturan för kunden lägger sig överst vid sökning mot kundens namn.

Ett exempel kan vara när kunden ofta köper samma saker och en tidigare faktura ska kopieras. I dialogen Kopiera faktura ställs sortering på kunden namn och den senaste fakturan kan lättare väljas, kanske beroende på senaste priser och likande.

Samma princip gäller även för sortering på kundnummer och namn i t.ex. söklistan för offerter samt t.ex. tidigare kopierade beställningar till leverantör och kundorder.

Alternativa produktnummer - Listan med produkter

När alternativa produktnummer används för olika typer av märkningar visas alla produkter med begreppet i en lista när numret anges i produktkortet. Följande har tillkommit i denna lista:

Rapport för listan. Listan med ingående produkter kan skrivas ut eller skickas som en förteckning över ingående produkter till Excel.

Utskriftsalternativen är alltså motsvarande de som finns i vanliga söklistor och skärmlistor när man högerklickar i listan.

Sida vid sida fäster sökresultatet på samma sätt som i den ordinarie söklistan för produkter och man kan klicka på respektive produkt och få upp den på produktkortet.

Order - Spärra varningar vid försäljning per kundgrupp

Istället för att spärra vid varningar generellt för alla kunder kan spärrar nu istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärrar vid varning om förfallna fakturor och överskriden kreditgräns sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order.

På detta sätt kan olika regler användas för de stora kedjorna med många fakturor, jämfört med de mindre kunderna.

Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund innebär också att en kund som har spärrats genom varning har möjlighet att köpa för kontant betalning. Inställningen gäller alltså på samma sätt som när flaggan Spärrad har satts på kunden.

Kassa. Om inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund används kommer enbart alternativet Kontant att vara tillgängligt i kassans betalningsdialog. Alternativen Följesedel och Faktura kommer att vara är gråmarkerade och kan inte användas på samma sätt som när kunden är spärrad.
Om inställningen inte används kommer försäljning inte att kunna ske i kassan om varningen är spärrad i inställningar eller på kundens grupp.

Leveransplanering. Om kunden är föremål för varning och kundens grupp har spärrats, kommer inte kundens order att tas med i leveransplaneringen. Detta alltså på samma sätt som när de generella spärrarna är påkopplade i inställningar för order. Spärrade order kommer då istället att upptas i listan med undantagna order.

Kassa - Spärra betalningsvillkor kontant för Följesedel / Faktura

Som ett komplement till att spärra för enbart kontant betalning på angiven kontantkund, kan nu också alla kunder med betalningsvillkor kontant spärras för order och fakturering.

Spärra alla kunder med kontant för Följesedel / Faktura är ett nytt alternativ som innebär att alla kunder med betalningsvillkor kontant enbart kan betala kontant i betalningsläget och att alternativen Följesedel och Faktura inte kommer att vara tillgängliga.
Syftet med inställningen kan vara att undvika felaktiga följsedelar eller fakturor till kunder som har registrerat betalningsvillkor kontant och inte ska kredit i samband med köpet.

Kundinbetalningar - Gränsbelopp för räntetransaktion

Om en inbetalning uppfyller kriterierna för räntetransaktion finns nu också möjlighet att ange ett gränsvärde för att transaktionen ska skapas. Om fakturan överskrider antal kreditdagar, men räntebeloppet är lägre än gränsvärdet kommer inte frågan om att skapa räntetransaktion att visas och ingen transaktion kommer att skapas.

Enbart på belopp högre anger gränsvärdet som registreras i kronor (systemvalutan) och räknas om vid jämförelsen mot andra valutor.

Inleverans - Rapport - Sortering

Som standard sorteras rapporten med inleveranser i registreringsordning (ID) uppdelad per leverantör. Det finns nu också möjlighet att ställa in sorteringen på beställningens nummer och transaktionens radnummer eller produktnummer.

Sortering av rapport väljs i menyn Visa nere till höger i statusraden för att ställa om sorteringsordningen för ingående transaktioner.

Justering av statistik - Uppdatera kostnader för utleveranser

I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan nu också kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.

Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser är ett alternativ i dialogen för uppdatering av prisuppgifter på produkt som innebär att eventuella utleveranser som har skett efter prisändringen också förändras för de produkter som påverkas.

Kostnader i statistik för försäljning från samma dag sätts då till angivet pris för inleveransen, eller det uppdaterade vägda inpriset beroende på lagervärderingsmodell. Detta också förutsatt att produkten är märkt med Kostnad från produkt och inte har en manuellt angiven kostnad.
Alternativet ger en korrektare bild av marginalen vid en kostnadsförändring och innebär att man undviker manuella ändringar i försäljningsstatistiken.

Om alternativet väljs i dialogen kommer det också att föreslås nästa gång justering av transaktioner av typen inleverans utförs.

Utskrifter Administration - Blanketter - Summa netto

Fältet Summa netto har tillkommit i alla försäljningsblanketter och används tillsammans med fältet Netto ápris t.ex. på fakturan.

Summa netto visar Netto ápris efter rabatter multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler.

Använd fältet tillsammans med nettopriset för en exakt avrundning i summan mot nettot t.ex. vid maskinell inläsning av fakturor. Vid behov kan också antal decimaler ökas för de båda fälten för att redovisa en högre precision är två decimaler.

Säljstöd - Projekt - Välj projekt

Följande har tillkommit när ett projekt ska väljas i fönstret Projekt i Säljstöd:

Sortering i söklista projekt. Normalt sorteras söklistan stigande baserat projektets nummer om den öppnas med knappen Pil-ner från fältet Projektnr.

Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning. I söklistan med projekt kan nu fallande sorteringsordning sparas så att projektet med det högsta numret alltid visas överst i listan.

Spara sortering. Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan. Ett annat möjligt sorteringsbegrepp skulle kunna vara Startdatum i fallande ordning för att få det senaste eller mest aktuella projektet överst när söklistan öppnas från Projektnr.

Senaste använda projekt. På samma sätt som senaste använda projekt i administrationen i Winbas, kan nu senast använda projekt också väljas i Säljstöd. Senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i fältet för projektets nummer.

Innehåll

Version 2022-05-25

Nytt företag - Indata från SQL Server-databas

När ett befintligt företag ligger i en SQL Server-databas är det nu möjligt att välja data från företaget när ett nytt företag i SQL Server skapas. Urvalet som kan göras är då samma som när ett nytt företag i Access skapas. Välj alternativet Nytt företag med indata och företaget som ska kopieras i listan.

Efter att ett företag i SQL Server har valts och urvalet har gjorts, anges anslutningen till det nya företaget. Anslutningen görs på samma sätt som vid alternativet Ny anslutning till SQL Server. Det innebär på samma sätt att en tom databas har skapats i SQL Server Management Studio och databasstrukturen byggs upp vid körningen innan valda data kopieras.

Använd funktionen när en delmängd av den befintliga databasen ska föras över, som t.ex. kunder eller artikelregister när verksamheten ska öppna på en ny plats som ett eget företag. Detta ger alltså möjlighet att utelämna bokföring, statistik och reskontror i det nya bolaget.

Bilder av typerna PNG och TIFF

Bilder av typen PNG (Portable Network Graphics) och TIFF (Tagged Image File Format) har alltid kunnat väljas in t.ex. i Produkter tillsammans med övriga bildformat och filtyper. Stödet har tidigare däremot inte varit applicerat i alla funktioner, t.ex. när formatet ska användas i blanketter. Överallt där bilder kan väljas, hanteras nu PNG och TIFF på samma sätt som övriga format som t.ex. BMP, JPG och GIF:

Bilder i blanketternas sidhuvud och fot kan nu utgöras också av typen PNG eller TIFF när de väljs in på blanketten. Detsamma gäller bilder som väljs in i Etiketter.

Produktbilder som väljs in i blankett eller etikett hanteras nu bättre när en koppling görs mot produktregistret.

Bilder på nätet. Om produktbilden inte ligger som en fil på datorn eller servern, utan med en länkad internetadress (http) stöds också bilder av typen PNG och TIF.

PDF-filer som skapas med bilder av typerna konverteras automatiskt till ett format som är standard för PDF-formatet t.ex. vid arkivering eller avisering på mail.

Företagets Logotype eller annan bild som väljs in på skrivbordet kan nu också utgöras av en bild av typen PNG eller TIF.

Frågan Avsluta Winbas

Knappen Avsluta Winbas kan vara invald i knappraden bland övriga funktioner. Den kan också ligga åtkomlig via Winbas skrivbord. Om programmet avslutas via knappraden, skrivbordet eller Winbas Navigatör kommer också en dialog att visas som bekräftar vad som sker beroende på inställning.

Fråga när Winbas avslutas innebär att man nu kan bestämma om frågan ska visas, t.ex. för att förhindra att man stänger ner oavsiktligt mitt i ett annat moment, som när den standardiserade tangentkombinationen Alt+F4 trycks. Man kan också helt stänga av frågan från att visas.

Visa inte fråga innebär att avstängning aldrig bekräftas med dialog.

Knapprad, skrivbord är standardalternativet som visar dialogen när alternativet Avsluta Winbas väljs från en knapp eller ikon på skrivbordet.

Fråga alltid kommer att visa frågan i alla lägen, även när man stänger via menyn Arkiv, dubbelklickar på Winbas-ikonen längst upp till vänster, eller klickar på krysset Stäng längst upp till höger i huvudfönstret. Frågan visas i alla manuella lägen och inte vid t.ex. Automatiskt avstängning.

Inställningen görs i avsnittet:

Order / faktura - Ändra vikt och volym

Vikt och volym räknas normalt samman baserat på ingående produkters registrerade vikter i en order. I de fall man använder kundspecifika produkter som har varierande vikter finns nu möjlighet att manuellt ange vikten eller volymen för en kundorder innan fakturering.

Använd manuella ändringar av vikten när samma produktnummer kan väga olika vid varje försäljningstillfälle. Varje färdig order kan t.ex. vägas för frakt och tulldokument, och vikten registreras därefter på ordern.

Ändra Vikt innebär att den framräknade totalvikten kan ändras för ordern. Efter en ändring av den totala viken bör inga förändringar göras i orderns ingående transaktioner som kan påverka vikten.

Ändra Volym betyder på motsvarande sätt att summan av produkternas volymer kan förändras med hänsyn tagen till förutsättningar för frakt och emballage för den färdiga ordern.

Både vikt och volym är inställt att kunna förändras manuellt på den färdiga ordern.

Om inställningarna är aktiverade kommer ändring av vikt eller volym också kunna göras vid Offertregistrering och Serviceorder.

Order / faktura - Serienummer och restorder efter fakturering

En del förbättringar har gjort med avseende på hanteringen av serienummer och fakturering som resulterar i en restorder när alla rader inte har kunnat levereras.

Regelverket för serienummer på produkter vid försäljning i t.ex. Order / faktura finns sammanfattat i avsnittet:

Beställning - Spärra för inleverans

Som ett komplement till att bekräfta beställningen, kan en beställning nu också spärras för inleverans.

Spärra för inleverans innebär att beställningen är låst fram till att den är färdigställd och därefter kan frisläppas för inleverans efter att t.ex. rätt priser lagts in på beställningen. Spärren kan då användas för att undvika felaktigt pris vid avbokning mot leverantörsfaktura innan preliminära priser har bekräftats och fakturan har ankommit.

Kolumnen Spärra inleverans kan väljas in i söklistan för beställningar som även kan färgsattas baserat på villkoret för att lättare kunna urskilja beställningar spärrade för inleverans.

Föreslå Spärra för inleverans är en inställning som innebär att nya beställningar kan spärras för inleverans automatiskt vid registrering, för att i ett senare skede frisläppas för inleverans.

Beställningsunderlag. Om inställningen är satt kommer alternativet också att sättas när beställningar skapas från beställningsunderlag.

Generell prisändring - Urval på alternativa grupper

På samma sätt som prisgrupp och tidigare också alternativa produktnummer, kan nu också alternativa grupper användas som urval för prisändring.

Använd knappen Pil-ner till höger om standardfältet Leverantör för att växla till rubriken Alt.grupp och produkter med registrerade grupper i intervallet visas för prisändring.

Samma typ av urval på alternativa grupper kan på motsvarande sätt också göras i Prisrapport.

Kunder - Fakturor - Ändra transportsätt på fakturablankett

I dialogen där referensuppgifter, märkningar och fakturans språk kan ändras, kan nu också transportsätt och leveransvillkor justeras i efterhand på själva fakturablanketten.

Om uppgifterna har blivit felaktigt registrerade kan en förändring göras innan utskriftstillfället av fakturan.

Kunder - Söklista fakturor - TB och TG

Via söklistan för fakturor som t.ex. kan öppnas från Kunder är det nu möjligt att gå tillbaka och se täckningsbidrag och täckningsgrad för tidigare fakturerade order. De nya kolumnerna visar samma innehåll som de kostnadsrelaterade uppgifterna i transaktionssidans statusrad. Följande kolumner har tillkommit i söklistan för fakturor:

Kolumn

Innehåll

Kostnad

Total kostnad för alla ingående rader.

TB

Täckningsbidrag för det levererade värdet i systemvalutan jämfört med kostnader.

TG%

Täckningsgrad är den procentuella vinsten baserat på försäljningsvärdet mot kostnader.

Innehållet i kolumnerna visas också beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.

På samma sätt återfinns dessa kolumner nu även i söklistan med offerter och söklistan för order.

Leverantörer - Statistik - Nya kolumner i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in några nya kolumner i skärmlistan med leveranrörens statistik. T.ex. kan valutakurs väljas in på transaktion och avser kursen vid tillfället för inleveransen. Uppgiften kan underlätta vid jämförelser mellan omräknat belopp i systemvalutan och summan i utländsk valuta.

Följande kolumner har tillkommit möjliga att välja in i skärmlistan:

Kolumn

Innehåll

Valutakurs

Valutakurs registrerad vid tillfället för inleveransen.

Er order

Leverantörens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på beställningen.

Inventering - Sortering av listan

Det är nu möjligt att sortera underlaget för inventering genom att klicka på kolumnen i skärmlistan med inventerade transaktioner på samma sätt som i t.ex. söklistor. Omsortering av listan kan då göras i stigande eller fallande ordning på t.ex. produktnummer eller benämning.

Om nolltransaktioner eller transaktioner med lagersaldo tidigare har skapats, kan listan sorteras på inventerat antal och det blir då möjligt att stega i listan i förhållande till det föreslagna registrerade antal.

Projekt

Följande har tillkommit vid registrering av nya projekt och när kunder väljs in i projekt:

Startdatum för projektet kommer automatiskt att sättas till dagens datum, eller systemdatum om inget annat startdatum finns angivet på ett nytt projekt.

Vår referens sätts till aktuell användare om ingen annan referens har angivits när ett nytt projekt sparas.

Senast använda kund. På samma som i t.ex. en kundorder kan nu också de senast använda kunderna visas i en snabbmeny med de sista aktuella kunderna där den senast använda kunden visas överst i listan.
Välj de senast använda kunderna med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i projektfönstrets Flik F3 - Övrigt när en kund ska registreras på projektet.

Kund - Referens. När en kund väljs in på ett projekt kommer också kundens huvudreferens automatiskt att föreslås som Er referens för kunden på projektet.

Anpassa leveransadress. På samma sätt som tidigare i t.ex. Order / faktura kan nu uppgifterna i leveransadressen anpassas även i projektfönstret. Detta innebär möjlighet att välja in referens, telefon och e-mail i situationer när dessa behöver förändras i det enskilda projektet. Uppgifterna kommer också att föreslås på kundordern när projektet väljs vid registrering om så är inställt i projektet.

Klicka på knappen Pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter vid redigering av avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.

För att undvika att behöva använda rullningslist för att bläddra ner, kan fönstret förändras i höjdled vilket gör att alla valda uppgifter kan visas.

Design av blanketter

Följande har tillkommit i samband med Design av blanketter.

Välj blankett för design

Vid val av blankett visar den inledande dialogen vilka blanketter som finns registrerade. Detta innebär att antal designade varianter av blanketter visas i fönstrets statusrad, samt att antal språk för varje ordertyp visas tillsammans med själva typen.

 

Antal språk per ordertyp.

På varje listad språkkod visas också om det finns en design skapad för språket. Om designen finns visas Ja i listan. På detta sätt får man en överskådlig och snabb bild på om det finns en unik registrerad design skapad på respektive språkkod. Det är alltså möjligt att direkt i dialogen avgöra om designen finns skapad innan den ska öppnas, istället för att få frågan om Kopiera blankett när blanketten inte finns.

Unika koder för ett annat språk

Om en blankett inte finns registrerad, kommer Språk nu också att användas för att hitta rätt design. I första hand används den språkkod som är angiven på kunden för den blankett som ska skrivas ut. Om blanketten inte finns registrerad i designen, används istället blanketten för det Språk som finns angivet på koden. Om ingen design finns för blankettypen för vare sig kod eller språk så används blanketten för standardspråket (SE).

Om enskilda blanketter på t.ex. engelska ska se olika ut till vissa utländska kunder kan en kod för detta läggas upp som kopplas till blanketten. Övriga blanketter styrs då till det ordinarie språket via Språk EN.

Följande visar en språkkod på engelska där offerten har ett annat utseende än standardmallen. Övriga blanketter använder det ordinarie utseendet för språket.

Kod

Språk

Förklaring

E1

EN

Offerten har ett annat utseende på engelska och övriga blanketter följer EN.

Sortering på Lagerplats och Lagerplacering

I de fall lagerplatser används och lagerplacering finns angiven på produkten eller lagerplatsen kan raderna i den enskilda blanketten nu också sorteras på lagerplats och lagerplacering.
Sorteringen kan t.ex. användas för Plocksedel när flera olika lager ingår i en och samma kundorder.

Egenskaper - Beskrivning

En kortare beskrivning av funktionen för varje fält kommer nu att visas när Egenskaper väljs för fältet, t.ex. när man högerklickar och väljer egenskaper inne i designen. Innehållet i beskrivningen motsvarar den beskrivning som förekommer i hjälpen, samt också visas i hjälpbubblan när muspekaren är över fältet när det väljs i t.ex. Design av blanketter - Fält.

Beskrivning av fältets funktion.

På motsvarande sätt kommer också en kortfattad beskrivning att visas när egenskaper för fält vid Design av etiketter.

Utskrifter Administration - Fakturor - Fakturabelopp i sidhuvud

På samma sätt som i blankettens sidfot kan fältet Summa nu också väljas in i fakturans sidhuvud. Använd fältet t.ex. tillsammans med ledtext som Belopp att betala och liknande som placeras tillsammans med andra uppgifter såsom Bankgiro i en inledande sektion i blankettens huvud.

Istället för en fritext kan en ledtext kopplas till fältet Valuta med masken Att betala @ om fakturans valuta också ska visas i rubriken.

Utskrifter Administration - Intrastat - Varubeskrivning till fil

Den statistiska varukodens beskrivning ingår normalt inte i filen som skickas till SCB.

Skriv varubeskrivning till fil kan väljas för att även inkludera beskrivningen i filen. Använd alternativet när Excel-arket också används t.ex. för avstämningar för att göra rapporten mer informativ. Beskrivningen kommer då att lägga sig i andra positionen efter varukoden.

Utskrifter Administration - Produktetiketter - Produkter i lager

Efter att prisuppdateringar har utförts och etiketter ska skrivas ut för prisändrade produkter kan det egna urvalet ställas till Prisändringsdatum för att enbart inkludera de produkter som har förändrats.

Om avsikten också är att enbart skriva ut etiketter med produkter som har ett lagersaldo, kan det nya alternativet Produkter i lager användas i kombination med urvalet.

Typ av utskrift.

På samma sätt som när produkter i lager för en enskild lagerplats skrivs ut, är det möjligt att välja ett fast antal kopior av varje etikett eller antal i lager som finns för respektive produkt.

Utskrifter Administration - Senast använda egna urval

För att underlätta vid egna fria urvalsalternativ som används för att ange ett intervall för ett valfritt fält från ett register i menyn Utskrifter Administration, kan nu senast använda fält repeteras.

Genom att välja symbolen vid det fria urvalet visas de senaste urvalsfälten som har använts i sammanhanget. Det innebär att man slipper bläddra genom alla fält i den fullständiga listan när återkommande urval ska göras nästa gång rapporten ska framställas.

Säljstöd - Kopplade dokument

Följande har tillkommit i Winbas Säljstöd i de fall kopplade dokument används:

Nya fält för koppling. Några nya fält har tillkommit för att lägga till uppgifter för den inloggade användaren genom kopplingsinstruktion i mallar för Word. Utöver användarens namn kan nu också telefon och e-mailadress till användaren väljas in i dokumentet. Uppgifterna för användaren finns då registrerade i Användare och rättigheter.

DokumentID motsvarar det löpnummer som tilldelas filnamnet när ett nytt dokument skapas och kan användas för spårbarhet av dokumentet.

Använd alternativet Infoga kopplingsinstruktion för att lägga in fält som ska kopplas till dokumentet.

Projekt - Nytt dokument. Fliken Dokument i projektet visar kopplade dokument där projektet har angivits som har skapats från organisationer eller kontakter, eller som har registrerats på projektet.

Om en kund är registrerad på ett projekt kan ett Nytt dokument nu också skapas direkt i projektet. Kopplade dokument som skapas i projektet visas också i den organisation och kontakt som är kopplad till kunden på projektet.

Winbas Push-teknik - Produkt i struktur

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

Produkt visas i struktur. Vid automatisering av produktregistret med externa försystem kommer nu kommandot för att en produkt visas, även att genereras när en produkt väljs i en struktur.

Push-tekniken kan då användas t.ex. när struktur används i offert och orderstruktur för att bygga ihop produkter. Kommandot <prodnr> kommer då att skickas från Winbas på samma sätt som när produkten väljs eller visas i t.ex. en ordertransaktion.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<prodnr>

Prodnr

</prodnr>

Val av produkt från Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag samt i underliggande strukturer.

Produkten finns inte. På samma sätt kommer också kommandot för ej befintlig produkt att skickas när produkten inte finns vid registrering i struktur. Detta kan t.ex. vara fallet när man har en extern produktdatabas och vill få en indikation på att produkten inte finns registrerad i Winbas. Applikationen kan då ge användaren en fråga och eventuellt komplettera Winbas produktregister med en komponent som inte finns tillgänglig för strukturen.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<!prodnr>

Prodnr

</!prodnr>

Ej befintlig produkt har angivits i Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Kassa, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag samt i underliggande strukturer.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Innehåll

Version 2022-01-20

Kassa - Kortbetalningar med Nets Connect@Cloud

Winbas stöder i och med denna version integration med den nätbaserade tjänsten Nets Connect@Cloud. Det innebär att terminalen Ingenico Lane/3000 kommunicerar direkt mot servern över Internet. På samma sätt anropar också kassan tjänsten för att styra terminalen, som också svarar med uppgifter om köpet som t.ex. skrivs ut på kassakvittot.

Utöver strömadaptern, görs en koppling till terminalen med en nätverkskabel. Inget annat kablage krävs mot själva kassadatorn. För ytterligare information om inställningar och aktivering av kortläsaren se avsnittet:

Integrerad kortbetalning:

Produkter - Sök serienummer

Funktionen för att söka ett tidigare serienummer direkt från produktkortet eller annat registreringsfönster kan nu kopplas på eller stängas av i inställningar för produkter.

Inställningen är från början avslagen vilket innebär att sökning på serienummer inte görs, detta för att förhindra konflikter med andra produktnummer beroende på vilka serier som används.

För att använda sökning på tidigare serienummer, aktivera inställningen:

Produkter - Strukturöversikt - Nya kolumner

Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar, samt från själva produktkortet, visar nu ett antal ytterligare kolumner med uppgifter t.ex. rörande leverantören.

Tillsammans med informationen i bristlistan med antal och beräknad leverans visas också följande uppgifter:

Nivå

Relativ nivå i understrukturer i förhållande till huvudprodukten.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör

Leverantörens nummer registrerat på detaljprodukten.

Söknamn

Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.

Specialprislistor - Genväg till prislista

Om en specialprislista ska granskas eller förändras med utgångspunkt från t.ex. kunden där den finns registrerad, kan aktuell prislista nu öppnas direkt från kundkortet.

Tillsammans med alternativen för utskrift av listan, kan också specialprislistan öppnas direkt.

Fäll ner listan och högerklicka på prislistan för att direkt öppna den i Specialprislistor.

Generell prisändring - Urval på alternativa nummer

Urval baserat på alternativa produktnummer kan nu också göras för att begränsa ett sortiment för prisändring.
Använd knappen Pil-ner till höger om fältets namn för att välja en rubrik för alternativnumret. Rubriker för egna urval för alternativnummer visas i förekommande fall längst ner i listan med möjliga begrepp.
När en rubrik för alternativnummer väljs, som t.ex. EAN, OEM eller annan typ av gruppering, kod eller märkning, kommer urvalet enbart att gälla produkter med nummer registrerade i intervallet för den definierade rubriken.

Efter att rubriken har valts kan knappen vid fältet användas för att visa en lista över registrerade förekomster i positionen.

Samma typ av urval på alternativa produktnummer kan på motsvarande sätt nu också göras i Prisrapport.

Prisrapport - TG i rapporten

Täckningsgrad för netto utpris i förhållande till netto inpris kan nu väljas in i designen för rapportavsnittet i Prisrapport. TG visas då baserat på prislista 1-9, eller specialprislistor kopplade till kunden beroende på vilken rapport som väljs. Detta också beroende på om t.ex. funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad.

Kundinbetalningar - Kontroll av valutakurs

Vid inbetalning av fakturor från utländska kunder sker nu en rimlighetskontroll för den valutakurs för betalning som anges. Kontrollen är till för att undvika att t.ex. betalt belopp hamnar i fel fält eller att kommatecken utelämnas vid ändring av den föreslagna kursen.

Varning om stor skillnad i valutakurs visas om den angivna kursen är mer än dubbelt så hög, eller mindre än hälften av fakturans kurs.

Inleverans - Fördelning av ytterligare påslag

Ytterligare påslag för t.ex. frakter och tullavgifter som har gjorts på beställningen fördelas vid inleverans baserat i dagsläget på värdet av varje inlevererad produkt. Produktens inköpspris ligger då till grund för påslaget på transaktionen.

Inställningar Produkter.

I denna version är det möjligt att istället fördela kostnaderna beroende på varornas vikt eller volym.
D.v.s. om storleken på godset i normalfallet styr ytterligare påslag, blir fördelningen mer rättvisande om den sker baserat på de enskilda produkternas volym i förhållande till den totala beställningens volym.

Fakturering - Senast använda fakturakod och ordertyp

Normalt föreslås fakturakod 1 och order av alla ordertyper i dialogen Fakturering. Genom att ställa in senast valda intervall för fakturakoder kommer den att föreslås automatiskt nästa gång funktionen används. Detsamma gäller ordertyper som också kan ställas in att t.ex. alltid bara föreslå en viss ordertyp.

Serviceorder - Nya kolumner i söklistan

Ett antal nya kolumner har tillkommit i söklistan för Serviceorder. Bl.a. kan följande väljas in ni listan:

Kund org.nummer är personnummer eller organisationsnummer för den person eller företag som har köpt eller lämnat in viss typ av materiel som kräver rapportering till myndigheter. På detta sätt kan listan utgöra ett underlag för rapporteringen.

Leverans referens har tillkommit i avsnittet med uppgifter rörande serviceorderns eventuella leveransadress och avser referens hos mottagaren registrerad på ordern. Detta tillsammans med andra uppgifter som t.ex. ytterligare telefonnummer som är registrerat på leveransadressen.

Expedierad är signaturen för den som har expedierat, åtgärdat eller lämnat ut godset kopplat till ordern.

Serviceorder - Rapporten Inneliggande serviceorder

På samma sätt som med söklistan kan också den ordinarie utskriften Inneliggande serviceorder användas för t.ex. rapportering. Motsvarande nya kolumner enligt ovan återfinns nu också i själva rapporten. Rapporten kan vara till fördel att använda då den kan tas ut i ett datumintervall eller för en viss signatur.

Urval på datum. Beroende på hur de olika typerna av datum används, kan urvalet skiftas till andra datumbegrepp. Åtgärdas datum gör att rapporten kan begränsas i intervall baserat på datum för när ordern ska åtgärdas.

Genom att klicka Pil-ner kan också andra typer av datum väljas som intervall, t.ex. Orderdatum som normalt är dagen då ordern registrerades eller Åtgärdad datum som är dagen då ordern färdigställdes.

Utskrift till fil. Inneliggande serviceorder kan nu via rapporten också skrivas till fil och öppnas i Excel, alltså på motsvarande sätt som tidigare t.ex. inneliggande offerter eller vanliga kundorder.

Utskrifter till fil - Skriv enbart valda fält till fil

Normalt inkluderas alla fält i rapporten när den sparas till fil oavsett vilka kolumner som är valda att passa i en A4 och skrivas ut. I vissa fall skrivs också ytterligare data som såsom t.ex. olika grupper för att kunna bearbeta materialet vidare i t.ex. Excel.

Skriv enbart valda fält till fil är ett nytt alternativ i vissa av rapporternas design. Om alternativet aktiveras inkluderas enbart de fältrubriker och kolumner som har valts in i rapportens design. På detta sätt kan listan få ett bestämt utseende även när den sparas som fil, t.ex. när den utgör ett underlag för rapportering. Detta också i synnerhet då vissa rapporter innehåller många valbara kolumner.

Följande är exempel på rapporter där alternativet kan användas:

Kundutskrift

Kundreskontra

Leverantörsutskrift

Leverantörsreskontra

Inneliggande serviceorder

Utskrifter - Rapporter som genväg på skrivbord

När knappen i utskriftsmenyerna används för att lägga ut en rapport på skrivbord, skapas genvägen automatiskt från skrivbordets översta högra hörn.

Knappen för att skapa genvägen visas till höger om utskriftsparametrarna när en rapport har valts.

Dra och släpp. När rapporten är aktiverad valen har gjorts, kan rapporten nu också placeras direkt på valfri plats genom att dra och släppa den över skrivbordet. Genvägen skapas alltså på samma sätt som när en rutin dras in från Navigatören eller externa filer och program läggs till från utforskaren.

Skapa en genväg för utskrift av plocksedlar.

Utskrifter Administration - EU-rapporter - Intrastat

En del förändringar har gjorts i rapporteringen till Intrastat inför första rapporteringstillfället år 2022.

Intrastat utförsel. Två nya variabler har tillkommit i rapporten som ska samlas in i Intrastat, så kallad mikrodata: Partner-ID och Ursprungsland. Partner-ID är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varor. Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Detta gäller enbart rapporten för utförsel och berör inte Intrastat införsel.

Inställningen för alternativt nummer som ursprungsland görs i anslutning till rapporten där alternativt nummer väljs första gången rapporten ska skapas.

Övergången till nytt utseende. Inställningen fungerar också som switch under övergången till det nya formatet. D.v.s. har inget ursprungsland angivits så kommer inte heller de nya variablerna att användas i rapporten och den tidigare förenklade summeringsnivån används. Inställningen för ursprungsland bör alltså sättas före det första rapporteringstillfället för året 2022.

Rapporten Intrastat utförsel. Det tidigare innehållet i rapporten för Intrastat utförsel som skapas vid t.ex. utskrift till bildskärm är i stort sett oförändrat vad gäller tidigare data. En ny rad med Partner-ID och Ursprungsland har tillkommit för varje transaktionspost och antalet poster ökar, då uppdelningen av fakturerat belopp i SEK också sker på de nya begreppen.

Förändrade filer. Utseendet på filerna vid utskrift till fil för både Intrastat införsel och Intrastat utförsel har förändrats för att bättre passa den elektroniska rapporteringen av Intrastatuppgifter till Statistiska centralbyrån. För ytterligare information om tjänsten, se följande artikel:

Transaktionstyper. De tidigare ensiffriga transaktionstyperna har nu förändrats till två koder med två positioner och antalet transaktionstyper har ökat. Den tidigare vanligaste typen 1, Inköp och försäljning har nu en motsvarighet i den tvåställiga koden 11.

Uppdateringsprogrammet kommer automatiskt att förändra statistik som berörs efter 2022-01-01. Rapporten kommer också att hantera de vanligaste typerna beroende på vilken period som rapporteras.

Utskrifter Administration - Räntefakturor - Nya fält i rader

Ett antal nya fält har tillkommit i de fall räntefakturor används. Fälten kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om ränta som rör de ingående fakturorna på raderna.

Ordernr

Ordernummer på den ingående fakturan.

Vår referens

Vår referens på den ingående fakturan.

Er referens

Referens hos mottagaren registrerad på fakturan.

Er order

Kundens ordernummer på den ingående fakturan.

Godsmärke

Godsmärkning registrerad på den ingående fakturan.

Leverans namn

Namn på kundens leveransadress.

Er order kan t.ex. användas när mottagande kund efterfrågar sitt eget beställningsnummer för att kunna registrera räntefakturan.

Utskrifter Administration - Prislistor - Enbart aktiva produkter

Om det finns inaktiverade produkter i sortimentet undantas de från rapporten när prislistan skapas.

Enbart aktiva produkter är från början påslagen och kan vid behov kopplas bort i de fall även inaktiva produkter ska inkluderas i rapporterna. Enbart aktiva produkter gäller då rapporter för alla prisuppgifter från produktkortet, samt även produkter som ingår i rapporter för specialprislistor.

Inställningar för e-mail - Ämnesrad och text vid kreditfaktura

Om e-mailavisering används för fakturor och variabeln <doc> används för blankettens namn skrivs normalt "faktura" i variabeln när fakturor skickas.

I denna version kommer också de mer specifika namnen "kreditfaktura" eller "internfaktura" att användas i ämnesraden t.ex. när en kreditfaktura skickas. Detta alltså på samma sätt som när Blankettnamn väljs i fakturans design, t.ex. som när samma serie för kreditfaktura används.

Säljstöd - Organisationer - Grupper i söklista

Kolumnerna Kundgrupp och Lev.grupp kan nu väljas in i Söklistan med Organisationer i Winbas Säljstöd. Det är alltså motsvarande uppgifter som också kan förändras i själva fönstret Organisationer.

Kolumnerna visar Grupp registrerad på Kunder och Leverantörer i huvudföretaget, eller grupp registrerad i organisationer som ännu saknar koppling till kund eller leverantör i Winbas (som t.ex. prospekt).

Innehåll

Version 2021-10-20

Ordertyper - Ökad längd i serierna för ordernummer

På samma sätt som tidigare för fakturanummer, har den maximala längden för ordernummer ökats från sex positioner till sju positioner vid angivelse av ordernummerserie. Detta innebär att en serie kan ökas gånger 10 vid behov och att det totala antalet ordernummer ökas med cirka nio miljoner.

Använd den extra positionen när många kundorder eller serviceorder finns registrerade för att öka en serie upp till miljonintervallet som kanske är på väg att ta slut.

Order - Ytterligare momssatser vid exportförsäljning

I och med denna version har antalet momssatser vid exportförsäljning utökats för att stödja ett större antal differentierade momssatser inom EU. Antalet momskoder möjliga att använda är nu 20 inklusive ordinarie moms 1-3 och täcker då in de olika ländernas momssatser vid debitering av moms vid privatförsäljning.

Order / faktura - Söklista utan följesedel utskriven

När söklistan öppnas från orderfönstret är det möjligt att bara visa order där följesedel inte är utskriven. Genom att växla till alternativet Enbart följesedel utskriven, kan listan istället begränsas till enbart order som inte är slutexpedierade. Detta t.ex. när Samfakturering används och fakturering av färdiga sker vid vissa tillfällen som en gång per vecka.

Använd knappen Pil-ner till höger om kryssrutan nere i söklistans statusrad för att växla vy.

På motsvarande sätt är det också möjligt att växla vyn med kundorder utan följesedel utskriven även i Kassa.

Order / faktura - Transaktioner - Ändra Rabatt på flera rader

Som ett alternativ till att förändra netto på en order kan Rabatt nu förändras på flera enskilda transaktionsrader samtidigt.
Genom att först markera flera rader med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och sedan välja F7 - Spara, kommer den angivna rabatten att registreras på valda orderrader.

Offertregistrering. På samma sätt kan rabatt också ändras på flera markerade rader i samband med Offertregistrering. Detta tillsammans med det offererade antalet på varje rad.

Offertregistrering - Föreslå statustext

Om fördefinierade statustexter används vid registrering och uppföljning av offerter, kan nu en text föreslås automatiskt vid registrering av en ny offert.

Föreslå vid ny offert kan väljas på en text inne i fönstret med statustexter för offerter som öppnas med knappen Statustexter.

Inleverans - Prisuppdatering av strukturprodukter i beställning

När en tidigare beställning väljs vid inleverans kan priser på färdiga strukturprodukter (tillverkning) ha förändrats med anledning av att ingående detaljers kostnad har ändrats. Priset på huvudprodukten stämmer i då inte överens med priset i beställningen. Om det finns inaktuella prisuppgifter i registrerade strukturprodukter i beställningen, visas dialogen Prisuppdatering av strukturprodukter i beställning.

Listan med strukturprodukter innehåller beställningens ingående strukturprodukter där priset inte överens jämfört med summan av detaljernas kostnad. Kolumnerna visar det befintliga priset i beställningen samt det nya priset framräknade priset på produkten. Kryssrutorna vid varje strukturprodukt ger möjlighet att välja bort enstaka rader för ändring.

Ändrade detaljer i struktur visar de detaljprodukter som har en förändrad kostnad i den huvudprodukt som är vald i listan med strukturprodukter. Detta innebär alltså att de detaljer som visas utgör underlaget för prisändringen i beställningen.

Högerklicka på listan med strukturprodukter för att skriva ut eller skicka den till Excel. Detsamma gäller listan med ändrade detaljer för den valda huvudprodukten.

Statusraden visar antal rader med strukturprodukter för ändring i beställningen. Den ger också möjlighet att avmarkera eller markera samtliga rader med strukturprodukter.

Fråga om prisuppdatering av strukturer är ett alternativ som ger möjlighet att stänga av eller aktivera dialogen för prisändringar i inställningar för inleveranser. Inställningen är vid uppgradering automatiskt aktiverad för företag med strukturer av typen Inleverans.

Inleverans - Skanna produkt vid beställning

På samma sätt som vid inleverans utan beställning kan produkter som ingår i en beställning skannas och aktiveras för inleverans.

Skanna produkt vid beställning positionerar till fältet produktnummer och söker produkten i beställningen när produktnummer eller annat alternativt nummer har skannats från streckkod. Raden med produkten aktiveras också på samma sätt om numret har angivits manuellt i fältet.
Inställningen görs via menyn Visa i fönstrets statusrad.

Inleverans - Rapport

Följande har tillkommit i rapporten som visas på bildskärm efter att registrerade transaktioner för inleverans har uppdaterats:

Enhetsantal. Om enhetsantal används kan ett antal nya fält för rubriker och enheter väljas in i rapporten. Det är då möjligt att t.ex. se antal lådor tillsammans med antal kilo beroende enhet.

Enheten lådor är invald tillsammans med den ordinarie enheten kilo.

Följande fält återfinns i rapporten om enhetsantal används:

Enh.antal

Levererat antal i enhet på transaktionen.

Enh.rub1

Rubrik 1 vid enhetsantal som t.ex. 'Längd'.

Enh.värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Enh.rub2

Rubrik 2 vid enhetsantal som t.ex. 'Bredd'.

Enh.värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Enh.rub3

Rubrik 3 vid enhetsantal som t.ex. 'Höjd'.

Enh.värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Enh.text

Text vid enhetsantal.

Summering av Antal. På liknande sätt som i statusraden i fönstret Inleverans visas nu också summan av det inlevererade antalet per leverantör tillsammans med summerade belopp i rapporten. Detta då också förutsatt att kolumnen Antal är invald i rapportens design.
Om kolumnen Enh.antal är invald i rapporten summeras även enhetsantal på samma sätt.

Inventering - Kommentar

Det finns nu möjlighet att ange en kommentar till en transaktion i samband med inventering. Kommentar kan anges för att beskriva anledningen till ett inventerat antal och kan sedan följas upp på produktens statistik. Anledningen kan t.ex. vara nedskrivning vid defekt vara eller felräkning vid en tidigare inventering.

Skärmlistan. Utöver möjligheten att registrera kommentaren, kan uppgiften också väljas in som kolumn i skärmlistan.

Import av inventeringsdata. Vid inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för inventering finns möjlighet att också bifoga kommentar i positionen efter Inventerat antal.

Inventeringsrapport. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Inventeringsrapport kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje transaktion.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Produktstatistik. Efter utförd inventering finns kommentaren registrerad i statistiken för inventeringstransaktionen på produkten.

Betalningsförslag - Kommentar

Det är nu möjligt att visa kommentaren till en leverantörsfaktura i Betalningsförslag på samma sätt som andra skeden i reskontran.

Genom att öka fönstrets storlek i höjdled finns möjlighet att granska kommentaren på fakturan och även lägga till och göra förändringar.

Skärmlistan. Fakturornas kommentarer kan också väljas in som kolumn i skärmlistan för en bättre överblick.

Status på leverantörsfaktura. Om en faktura som t.ex. inte är attesterad väljs för registrering i Betalningsförslag visas ett meddelande om detta. Om en kommentar finns registrerad på fakturan visas den också i dialogen. Kommentaren i kan i detta fall innehålla skälet till att den ännu inte är attesterad, som att det kommer en kreditering.

Skapa betalningsförslag. Om kommentarer förekommer på fakturor i informationslistan som inte uppfyller kriterierna för att ingå i betalningsförslaget, kommer också kommentaren att visas i listan. Undantagna fakturor kan då t.ex. gälla ej attesterade fakturor eller leverantörer och fakturor som är spärrade.

Faktura-attest - Lagrade fakturor och konteringar

Följande har tillkommit för att underlätta granskningen av inskannade dokument och tillhörande konteringar vid attestering av leverantörsfakturor.

Visa alla fakturor är en funktion som öppnar alla lagrade leverantörsfakturor som ligger i listan för attestering. Om fakturorna t.ex. ligger i pdf-format och är associerade till Edge kommer de olika fakturorna att ligga som flikar i läsaren som då kan placeras bredvid Winbas huvudfönster.

Hanteringen är alltså ett komplement till att dubbelklicka, eller högerklicka på varje rad och välja alternativet från snabbmenyn för att visa fakturan.

Knapplista med kontering. Som ett alternativ till att öppna konteringsbilden för att granska konteringen, kan nu knapplistan till vänster användas för att se befintlig kontering på fakturan.

Grupp-attest. Detta innebär att knappen Kontering enbart behöver användas om förändringar ska utföras i den befintliga konteringen vid Grupp-attest, alltså när konteringen från början är färdigställd.

Attestkonto. Om kontering av attestkonto istället är inställt kan knapplistan användas för att se den tidigare konteringen av fakturan, samt eventuella tidigare attesteringar gjorda av andra användare.

Utseendet på knapplistan styrs av de kolumner som har valts in i den bakomliggande konteringsbilden. Om t.ex. Signatur har valts in i konteringen visas också kolumnen Signatur i knapplistan

Leverantörer - Växla leverantör

När fönstret Statistik eller Fakturor ligger vid sidan om huvudfönstret Leverantörer, kommer dessa fönster nu också att växla leverantör när en annan leverantör väljs för registrering. Detta på samma sätt som tidigare t.ex. Kunder - Statistik som också växlar innehåll.

Öppna fönster inte behöver alltså stängas innan en annan leverantör väljs, t.ex. när funktionen Sida vid sida används.

Produkter - Export av leverantörspriser

Export av leverantörspriser innebär att en tabseparerad textfil skapas och öppnas i Excel för eventuell vidare bearbetning. Filen kan utgöra en rapport över t.ex. inpriser på en leverantör oavsett om leverantören är huvudleverantör på produkten. Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna.

Följande alternativ kan väljas:

Leverantörspriser för produkt skapar en fil med alla priser på produkten från olika leverantörer, alltså samma innehåll som i själva skärmlistan i fönstret.

Priser för leverantör exporterar hela sortimentet för den leverantör som är vald i listan och visas i fönstret. Alla produkter med ett registrerat leverantörspris med leverantören kommer att omfattas.

Alla leverantörspriser innebär att alla registrerade leverantörspriser i företaget kommer tas med vid exporten.

Produkter - Struktur - Vikt och Volym i skärmlistan

Kolumnerna Vikt och Volym har tillkommit i strukturens skärmlista och visar detaljernas uppgifter registrerade på produktkortet.
Använd kolumnerna när t.ex. strukturen består av komponenter med olika registrerade vikter och där listan kanske utgör ett underlag som skickas till Excel.

Produkter - Informationslistan Orderantal - Nya kolumner

Ett tiotal nya kolumner från orderns huvud är nu möjliga att välja in i listan som visar inneliggande order där den aktuella produkten ingår. T.ex. kan Kommentar väljas in från orderhuvudets Kommentar / försäljningstext när den används för olika typer av märkningar som kanske också färgsätts i listan beroende på innehåll.

Produkter - Informationslistan Beställt antal - Er order

Kolumnen Er order med leverantörens ordernummer kan nu väljas i listan med produkter som ligger för beställning. Välj in kolumnen i listan som hänvisning i fortsatt korrespondens eller för att t.ex. möjliggöra sortering på begreppet.

Justering av Statistik - Nya kolumner i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in ett antal nya kolumner i skärmlistan vid Justering av statistik. T.ex. kan valutakurs väljas in på transaktion för försäljning eller inleverans. Det kan då underlätta vid jämförelser mellan omräknat belopp i systemvalutan och summan i utländsk valuta.

Följande kolumner har tillkommit möjliga att välja in vid Justering av Statistik:

Kolumn

Innehåll

Inpåslag

Påslag per styck registrerat vid Inleverans från produkten eller leverantören, eller fördelad kostnad registrerad vid Beställning.

Valutakurs

Valutakurs registrerad vid tillfället för inleverans eller utleverans.

Momskod

Orderns momskod vid försäljning.

Leveranstid

Transaktionens leveranstid.

Expedierad

Normalt signaturen för den som har plockat, packat eller tagit emot ordern.

Er order

Mottagarens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Projekt - Nästa nummer vid registrering

Administratören kan nu lägga på ett löpnummer för nya projekt som används när nummer utelämnas på samma sätt som t.ex. i Kunder. Ange ett startvärde i ett intervall på upp till åtta positioner i inställningar för projekt.

Projekt. I projektmodulen blir det då möjligt att få nästa lediga projektnummer automatiskt. Systemet tilldelar projektnummer när det nya projektet sparas om man själv inte har angivit ett eget nummer.

Order / Faktura. Om löpnummer för nästa projekt finns angivet och inställningen Projekt registreras alltid används kommer dialogen Automatregistrering av projekt att visas med nästa nummer föreslaget på ordern. Detta då också förutsatt att projekt har utelämnats på ordern. Om dialogen bekräftas registreras projektet med angivet namn och kunduppgifter.

Detta gäller också på andra ställen där automatregistrering av projekt förekommer såsom Offertregistrering och Serviceorder.

Utskrifter Administration - Fakturor - QR-kod för betalning

Vid design av blanketten är det nu möjligt att lägga in en QR-kod (Quick Response) på fakturan till kunden. Utskriften innehåller då en tvådimensionell streckkod som kan skannas vid betalning och består av uppgifter om t.ex. fakturanummer, belopp och bankgiro.

Kunder som använder mobiltelefon eller läsplatta med kamerafunktion kan då via bankens applikation skanna koden och betalningsinformationen förslås automatiskt.

Detta ökar även säkerheten vid betalning då manuell inmatning undviks.

QR-koden som skrivs ut på fakturan innehåller följande:

Fakturatyp.

Företagets namn.

Organisationsnummer registrerat i Inställningar Allmänt.

Fakturanummer eller OCR-nummer om invalt på fakturan.

Fakturadatum.

Förfallodatum.

Fakturabelopp.

Momsbelopp.

Betalningstyp (PG/BG) beroende på vilken uppgift som förekommer på fakturan.

Plusgironummer eller bankgironummer.

Utskrifter Administration - FTI-rapport - Eget urval

Vid utskrift av FTI-rapport finns utöver urval på kundgrupp nu också möjlighet att göra ett eget urval från valfritt fält i kundregistret.

Använd t.ex. urval på kundens landskod vid behov av att ta ut rapporten för ett visst land i kombination med alternativet Exportförsäljning.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Eget urval på Ordertyp

Om ordertyp väljs via eget urval på kundnivå visar rapporten försäljning enbart på den valda typen av faktura. Detta betyder att uppdelning av statistiken i rapportens olika nivåer kan göras t.ex. för vanlig försäljning (oftast typ 1), order för serviceärenden, samlingsfakturor eller kontantförsäljning.

Utskrifter Administration - Rapporter - Lagerplats

Om lagerplatser används i verksamheten har kolumnen Lagerplats tillkommit i några rapporter kopplade till inleverans och utleverans.

Leveransbevakning. I rapporten med beställningar gjorda till leverantör kan man välja in till vilket lager som beställda förväntas artiklar ankomma.

Leveransplanering. I rapporten kopplad till Leveransplanering är det nu möjligt att välja in Lagerplats som kolumn vid utskriften för att se från vilket lager utleveransen sker. Detta alltså på samma sätt som i transaktionssidan i själva dialogen.

Kolumnen Lagerplats är alltså ett komplement när listan normalt körs med alla lagerplatser istället för en enskild lagerplats i urvalet.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok från annan rapport på Bildskärm

När länkar används vid utskrift till bildskärm för att öppna huvudbok från en annan rapport kommer nu den period som visas vara samma som urvalet i ursprungsrapporten. Detta gäller då för konton med många transaktioner som annars kan överskrida flera sidor, som t.ex. försäljningskonton eller lagerkonton.

För konton med ett mindre antal rörelser t.ex. en eller ett par per månad, kommer istället hela räkenskapsåret att inrymmas på en sida.

Utskrifter per resultatenhet. På motsvarande sätt kommer också t.ex. Huvudbok per resultatenhet att visas när ett konto väljs för en resultatenhet i Resultatrapport för resultatenhet istället för företagets ordinarie huvudbok.
Detta alltså på samma sätt som att urvalet på resultatenheten och kontot görs i Huvudbok per resultatenhet från utskriftsmenyn.

Detsamma gäller Utskrifter per projekt som då kommer att visa projektets Kontoutdrag när en länk för ett konto används.

Innehåll


Nyheter version 2021-04-08

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp