Utskrifter Administration - Kundreskontra

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Intervall kunder

Ange för vilka kunder reskontran avser i intervallet för kundnummer, eller ange ett eget urval på valfritt begrepp på kunden.

Ett eget urval innebär att man anger ett intervall på ett valfritt fält i kundregistret, t.ex. Grupp för att få ett en reskontra på en eller flera kundgrupper, eller fr.o.m. - t.o.m. Fordrankonto som exempelvis kan vara användbart för avstämningen om man använder sig av factoring.

Ytterligare alternativ som kan nämnas är t.ex. Landskod för att få ut reskontra för ett eller flera länder, eller Högsta krav för kunder med en viss kravstatus.

Tips. Då det är många fält i listan och de visas i logisk ordning snarare än alfabetisk ordning, kan man istället för att bläddra i listan - trycka första bokstaven tills det aktuella fältet aktiveras, t.ex. bokstaven F för Fordr.konto.

Kolumner i rapporten

Välj eventuellt in andra kolumner i rapporten, t.ex. vid handel i utländsk valuta. Normalt används kolumnen Saldo SEK för att se saldo och summeringar på kund och totalt för rapporten.

Som ett komplement till kolumnen Saldo SEK, kan även kolumnen Saldo i valuta väljas in i rapporten kundreskontra och kommer då att visa fakturornas saldo i den egentliga utländska valutan.

Se följande avsnitt om kolumner som finns tillgängliga vid design av vanlig och retroaktiv kundreskontra:

Följande alternativ finns för att styra rapportens utseende vid utskriftstillfället:

Vanlig reskontra

T.o.m. Förfallodatum. Vid utskrift av vanlig reskontra anges Tom Förfallodatum. Anges förfallodatum t.ex. 2011-03-31 kommer fakturor som inte är betalda med förfallodatum före 2011-03-31 med på reskontran.

Uppdelad per säljare innebär att utskriften sorteras och delas upp per säljare och att sidbrytning kommer att ske vid varje säljare på utskriften. Normalt sker uppdelning på den säljare som finns registrerad på fakturan och som tidigare har används i t.ex. Order / faktura.

Säljare på kund betyder att utskriften istället delas upp efter den säljare som är registrerad på kunden, oavsett vilken säljare som tidigare har använts vid registrering. Det är användbart att använda säljare på kund när t.ex. den kundansvarige har kontakt med kunderna men kanske inte registrerar alla order.

Genom att använda symbolen Pil-ner kan man växla till andra uppdelningar av rapporten:

Uppdelad per land. Vanlig reskontra kan förutom uppdelning per säljare, även skrivas ut uppdelad per land. Detta innebär att utskriften sorteras per land och att sidbrytning kommer att ske för varje land på utskriften.

Uppdelad per valuta. På samma sätt kan även uppdelning per respektive valuta i reskontran göras. Land och valuta kan också väljas in som kolumner i rapporten vid behov, samt dessutom skrivas till fil för eventuell vidare bearbetning och sortering i Excel i de fall man har fordringar till många olika länder eller valutor.

Retroaktiv reskontra

Det finns möjlighet att på reskontra få med alla fakturor eller enbart öppna, d.v.s. oreglerade fakturor.

T.o.m. Brytdatum ska anges vid retroaktiv reskontra och vilket innebär att reskontran visar alla transaktioner som inträffat fram till brytdatum, t.ex. om brytdatum är 2011-12-10 visas alla fakturor med fakturadatum fram till detta datum och de betalningar som skett fram till 2011-12-10.

Alla fakturor innebär att alla fakturor kommer att skrivas ut i rapporten.

Enbart öppna fakturor betyder istället att enbart fakturor vars saldo inte är noll skrivs ut på reskontran.

Åldersfördelad reskontra

Åldersfördelning av kundreskontra ger en översikt över kunder med innestående fordringar grupperade i ett valfritt intervall baserat på förfallodatum. Till skillnad från de andra typerna av reskontra har rapporten Åldersfördelad reskontra ingen design med avseende på kolumner som visas, utan rapporten har istället ett fast antal kolumner med varierande rubriker beroende på intervallet vid fördelningen.

T.o.m. Förfallodatum. Vid utskrift av åldersfördelad reskontra anges antingen T.o.m. Förfallodatum eller Fr.o.m. Förfallodatum beroende på om förfallna eller ej förfallna fakturor ska fördelas. Förfallna fakturor kommer då att fördelas fram till detta datum, och ej förfallna fakturor från detta datum och framåt. Åldersfördelning kan då också göras bakåt i tiden genom att förändra jämförande datum som är föreslaget till dagens datum.

Fördela förfallet. Listan visar en rad per faktura ordnade efter kund och beloppen är indelade i kolumner beroende på hur många dagar som har passerat sedan förfallodatum. Kolumnen Ej förfallet visas beloppen för de fakturor som ännu inte har förfallit.

Fördela ej förfallet ger istället en inbetalningsprognos framåt i tiden från angivet förfallodatum. Grupperingen ger här istället ett åldersfördelat saldo baserat på hur många dagar som är kvar till förfallodatum och kolumnen Förfallet visar belopp där förfallodatum har passerat och fakturan har förfallit till betalning.

Intervall i dagar. Beroende på angivet antal dagar visas kolumner i ett intervall där standardförslaget är 30 dagar. I detta fall visas Ej förfallet / Förfallet, 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar och Över 90 dagar.


Skriv endast slutsumma betyder att rapporten enbart innehåller summan av fordran och förfallet belopp i intervallet.

Kommentar i rapportens design

Skriv kommentar. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av reskontran kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje faktura.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.
Kommentaren kan t.ex. vara tidigare registrerad i Kunder - Fakturor och innehålla betalningsinformation som reklamationsärenden och att betalningspåminnelser inte ska skickas.

Egenskaper för summor

Summeringar av de invalda kolumnerna i rapporten kan tilldelas följande egenskaper som anges i rapportens design:

Summor i Fet stil innebär att summor i de kolumner som har valts in skrivs med fet stil.

Linje före summor betyder att en linje kommer att separera beloppen och den efterföljande summan för varje kolumn. Linjen skrivs då i den valda kolumnens färg, normalt svart med kolumnens designade bredd.

De summor som berörs efter varje kund i rapporten är då fakturabelopp i utländsk valuta och i systemvalutan (SEK), samt summan av kundens saldo i valuta eller SEK. Detta då också beroende på vilka kolumner som är invalda rapporterna. Dessutom berörs totalsummorna i slutet av rapporten som Total fordran, Totalt förfallet och Valutaförändring.

Spara som textfil (Excel)

Skriv enbart valda fält till fil är möjlig att välja om rapporten ska sparas som fil. Om alternativet aktiveras inkluderas enbart de fältrubriker och kolumner som har valts in i rapportens design. På detta sätt kan filen få ett bestämt utseende med samma kolumner som när den skrivs ut.

Se även: