Utskrifter Administration - Leverantörsreskontra

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Ange för vilka leverantörer reskontran avser i intervallet för leverantörsnummer, eller ange ett eget urval på valfritt begrepp på leverantören.

Kolumner i rapporten

Följande kolumner finns tillgängliga vid design av vanlig och retroaktiv leverantörsreskontra:

Vanlig reskontra

T.o.m. Förfallodatum. Vid utskrift av vanlig reskontra anges Tom Förfallodatum. Anges t.ex. förfallodatum 2016-03-31 kommer fakturor som inte är betalda med förfallodatum före 2016-03-31 med på reskontran.

Enbart ej attesterade inkluderar enbart de fakturor som inte är attesterade. Om flera signaturer används för attestering, ska alla användare ha attesterat fakturan för att inte komma med vid alternativet Enbart ej attesterade.

Ej ligger för betalning innebär att alla fakturor utom de som ligger för betalning i betalningsförslag kommer att skrivas ut i reskontran.

Retroaktiv reskontra

Det finns möjlighet att på reskontra få med alla fakturor eller enbart öppna, d.v.s. oreglerade fakturor.

T.o.m. Brytdatum ska anges vid retroaktiv reskontra och vilket innebär att reskontran visar alla transaktioner som inträffat fram till brytdatum, t.ex. om brytdatum är 2011-12-10 visas alla fakturor med fakturadatum fram till detta datum och de betalningar som skett fram till 2011-12-10.

Alla fakturor innebär att alla fakturor kommer att skrivas ut i rapporten.

Enbart öppna fakturor betyder istället att enbart fakturor vars saldo inte är noll skrivs ut på reskontran.

Åldersfördelad reskontra

Åldersfördelning av reskontra ger en översikt över skulder till leverantörer grupperade i ett valfritt intervall baserat på förfallodatum. Till skillnad från de andra typerna av reskontra har rapporten Åldersfördelad reskontra ingen design med avseende på kolumner som visas, utan rapporten har istället ett fast antal kolumner med varierande rubriker beroende på intervallet vid fördelningen.

T.o.m. Förfallodatum. Vid utskrift av åldersfördelad reskontra anges antingen T.o.m. Förfallodatum eller Fr.o.m. Förfallodatum beroende på om förfallna eller ej förfallna fakturor ska fördelas. Förfallna fakturor kommer då att fördelas fram till detta datum, och ej förfallna fakturor från detta datum och framåt. Åldersfördelning kan då också göras bakåt i tiden genom att förändra jämförande datum som är föreslaget till dagens datum.

Fördela förfallet. Listan visar en rad per faktura ordnade efter leverantör och beloppen är indelade i kolumner beroende på hur många dagar som har passerat sedan förfallodatum. Kolumnen Ej förfallet visas beloppen för de fakturor som ännu inte har förfallit.

Fördela ej förfallet ger istället en inbetalningsprognos framåt i tiden från angivet förfallodatum. Grupperingen ger här istället ett åldersfördelat saldo baserat på hur många dagar som är kvar till förfallodatum och kolumnen Förfallet visar belopp där förfallodatum har passerat och fakturan har förfallit till betalning.

Intervall i dagar. Beroende på angivet antal dagar visas kolumner i ett intervall där standardförslaget är 30 dagar. I detta fall visas Ej förfallet / Förfallet, 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar och Över 90 dagar.


Skicka e-mail vid ej attesterade fakturor innebär ett automatiskt genererat förslag till e-mail till den eller de medarbetare som är ansvariga för attestering av berörda fakturor.

Ej attesterade fakturor i Företaget AB

Det finns 3 ej attesterade fakturor för MC,
Magnus Corneliusson.

102226

1005

Bank Finans AB

102229

1042

Technical data AB

102245

1014

Blomster i GBG AB

Listan innehåller fakturornas internnummer och leverantörens nummer och namn.

Mailet innehåller en lista med ej attesterade fakturor och kommer att skapas av alla ej attesterade fakturor vid utskriftstillfället, oberoende av andra urval som har gjorts i dialogen och oavsett om rapporten skrivs till bildskärm, skrivare eller fil. Detta betyder alltså att meddelanden kommer att genereras till alla medarbetare som har ej attesterade fakturor oavsett vilka förfallodatum eller brytdatum som har angivits för rapporten i övrigt.

För att rätt adress ska föreslås krävs att medarbetarens e-mail är registrerad i avsnittet Användare och rättigheter.

Om flera signaturer används för attestering på en faktura, kommer mailet att gå ut till alla användare som ännu inte har attesterat fakturan.


Skriv endast slutsumma betyder att rapporten enbart innehåller summan av fordran och förfallet belopp i intervallet.

Kommentar i rapportens design

Skriv kommentar. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Leverantörsreskontra, kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje faktura.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Egenskaper för summor

Summeringar av de invalda kolumnerna i rapporten kan tilldelas följande egenskaper som anges i rapportens design:

Summor i Fet stil innebär att summor i de kolumner som har valts in skrivs med fet stil.

Linje före summor betyder att en linje kommer att separera beloppen och den efterföljande summan för varje kolumn. Linjen skrivs då i den valda kolumnens färg, normalt svart med kolumnens designade bredd.

De summor som berörs efter varje leverantör i rapporten är då fakturabelopp i utländsk valuta och i systemvalutan (SEK), samt summan av leverantörens saldo. Detta då också beroende på vilka kolumner som är invalda rapporterna. Dessutom berörs totalsummorna i slutet av rapporten som Total leverantörsskuld, Totalt förfallet och Valutaförändring.

Spara som textfil (Excel)

Skriv enbart valda fält till fil är möjlig att välja om rapporten ska sparas som fil. Om alternativet aktiveras inkluderas enbart de fältrubriker och kolumner som har valts in i rapportens design. På detta sätt kan filen få ett bestämt utseende med samma kolumner som när den skrivs ut.

Se även: