Utskrifter Administration - Inneliggande order

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av lista över kundorder registrerade i Order / faktura. Listan skriver kunduppgifter som rubrik och därefter uppgifter i orderhuvud och transaktioner på respektive order.

Kunduppgifter

Orderhuvud

Ordertransaktioner


Utseende

Utseendet för listan bestäms av vilka fält, eller kolumner och teckensnitt m.m. som har valts för utskriften i Design av listor och rapporter.

Villkor

Följande villkorsalternativ kan användas vid utskrift av Inneliggande order dessa villkor återfinns under fliken Villkor.

Enbart restorder skrivs ut innebär att enbart restnoterade kundorder efter fakturering skrivs ut på listan. Om en order ska kunna bli en restorder, bestäms av alternativet Restorder, angivet på ordern och förslaget från kunden.

Skriv endast slutsumma begränsar utskriften till enbart sista raden som är totalsumman av hela ordervärdet. Slutsumman kan antingen vara den totala summan eller summa per säljare, om så är angivet.

Uppdelad per säljare utför en uppdelning av utskriften med en rapport för varje säljare, med sidbrytning mellan varje säljares rapport. Med säljare avses här den säljare som är registrerad på ordern och eventuellt tidigare föreslagen från kunden.

TB skrivs ut avgör om kolumnen TB ska skrivas ut på listan. Att TB skrivs ut, förutsätter då även att fältet för TB är valt i designen av rapporten.

Inkludera order

Faktureras medför att enbart order märkta för fakturering kommer att skrivas ut. Inställningen används främst i samband med samfakturering.

Ej faktureras tar endast med order som inte är märkta för fakturering.

Alla order skrivs ut oavsett Faktureras, denna inställning föreslås som standard.

Struktur

Ingen struktur innebär att om strukturhantering används, kommer ingående strukturdetaljer inte att skrivas ut på listan.

Skriv struktur tar även med ingående strukturdetaljer. Vid inställningen Detaljavräkning i flera nivåer och valet Skriv struktur, kan utskriften endast utföras till skrivare.

Urval

Följande urval kan göras under fliken Urval, anges inget urval skrivs alla inneliggande order ut enligt standardförslag.

Kundnummer. Det är möjligt att begränsa utskriften till ett visst intervall av kunder, använd söklistan för att ange en specifik kund.

Istället för kundnummer kan också ett eget urval anges från valfritt begrepp i kundregistret. Genom att klicka på Pil-ner vid fältet kundnr kan t.ex. kundgrupp, fakturakod, adressuppgift eller annat begrepp väljas för urvalet. Kundgrupp kan då t.ex. användas när man har en kedja av butiker med spridda kundnummer som är kopplade till kundgrupp.

Ordernummer. Ange eventuellt ett intervall för utskriften baserat på ordernummer, söklistan visar här även orderns transaktioner.

Leveranstid. Utskriften kan även begränsas på grundval av leveranstid om leveranstider används. Genom att välja knappen Pil-ner vid Leveranstid kan istället ett urval på Orderdatum eller Nästa datum för fasta order anges. Se avsnittet längre ner för ytterligare information om avtalsfakturor, eller fasta order.

Produktgrupp. De ingående transaktionerna inom registrerade kundorder kan begränsas genom angivelse av produktgrupp. Produktgruppen avser då den produktgrupp som den registrerade produkten tillhör.

Produkt. Begränsa utskriften genom att ange ett intervall för de registrerade produkterna. Enbart transaktioner med produkter inom intervallet kommer att skrivas ut.

Istället för produktnummer kan rapporten även skrivas i ett intervall från valfritt begrepp i produktregistret.

Genom att klicka på Pil-ner vid fältet Prod.nr kan t.ex. produktens huvudleverantör väljas för att enbart visa rader med denna leverantör, eller ett alternativt produktnummer för att visa rader med enbart angivet begrepp.

Därtill kan t.ex. Lagerplats väljas för att visa enbart order på en viss lagerplats, eller Lagerplacering för att visa produkter inom ett visst område beroende på kodsystem.

Projekt kan anges i intervall för att begränsa utskriften med hänsyn till projekt registrerade på orderns transaktioner. Märk att det är projektbegreppet på transaktionsnivå som avses.

Ordertyp används för att skriva ut order med en viss ordertyp, t.ex. ordertyp 1 vanlig order. Välj den ordertyp i listan som ska skrivas ut eller välj alternativet <Alla typer> för att inkludera order oavsett ordertyp vid utskriften. Notera att intervallet Ordernummer även kan användas i detta sammanhang eftersom varje ordertyp har en egen ordernummerserie.

Normalt föreslås ordertyp 1 vid utskrift av rapporten Inneliggande order. Om t.ex. alternativet Alla typer istället lämpar sig bäst, kommer detta alternativ att föreslås automatiskt nästa gång rapporten används då det senaste valet av ordertyp i dialogen föreslås.

Nästa datum för fasta order

Om avtal finns registrerade som fasta order för periodvis fakturering av t.ex. hyra och liknande, finns också möjlighet att granska kommande order i rapporten innan Fakturera fasta order utförs.

Välj först ordertypen reserverad för fasta order. Växla därefter urvalet från Leveranstid till Nästa datum för fasta order och ange ett intervall för datum, kopplade till registrerade datum för fasta order.

Rapporten kommer då att innehålla de order som är föremål för fakturering gällande datum. Nästa datum för fakturering då också att visas i rapporten i kolumnen Nästa datum.

Kommentar i rapportens design

Skriv kommentar. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Inneliggande order, kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje orderrad.

Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna för varje ordertransaktion.

Egenskaper för summor

Summeringar av de invalda kolumnerna i rapporten kan tilldelas egenskaper som också anges i rapportens design:

Summor i Fet stil innebär att summor i de kolumner som har valts in skrivs med fet stil.

Linje före summor betyder att en linje kommer att separera beloppen i ordern och den efterföljande summan för varje kolumn. Linjen skrivs då i den valda kolumnens färg, normalt svart med kolumnens designade bredd.

Summeringar i rapporten

Beroende på vilka kolumner som har valts in i rapportens design kommer följande summor att påverkas:

Kolumn

Summering

Best.summa

Totalsumma baserad på radernas beställda antal i orderns valuta.

Summa

Totalsumma för levererat värde i orderns valuta.

Best.summa SEK

Summa baserad på beställt antal i SEK.

Summa SEK

Summan av totalt levererat värde i SEK.

TB SEK

Det totala täckningsbidraget i SEK.

Utskrift till Excel

Genom skriva ut till fil kan rapporten med inneliggande order bearbetas vidare. T.ex. kan då olika typer av sorteringar eller grupperingar göras. Om leveranstid är formaterad som datum är det också möjligt att t.ex. skapa en pivottabell mot registrerade datum.

Figuren: Leveranstid är formaterad som
datum när rapporten skickas till Excel.

Skriv enbart valda fält till fil är möjlig att välja om rapporten ska sparas som fil. Om alternativet aktiveras inkluderas enbart de fältrubriker och kolumner som har valts in i rapportens design. På detta sätt kan filen få ett bestämt utseende med samma kolumner som när den skrivs ut.


Se även:

Visa kund, orderblankett eller öppna order direkt från rapporten via länk.

 

 

  Urval Villkor Urval