Fakturera fasta order - Datum

Winbas hjälp

Fakturera fasta order

Om alternativet Använd datum för fakturering är att till Ja, endast med gällande datum i Fakturera fasta order, registreras datum i intervaller för att avgöra när respektive order ska faktureras.

Välj först vilken order som datum ska registreras på. Skärmlistan visar order med avseende på tidigare angiven ordertyp i Fakturering av fasta order. Utseendet i skärmlistan bestäms av de individuella inställningarna gjorda i söklista för Order.

Kolumnen Nästa datum visar första datum som är registrerat på ordern i listan. Listan med order visar Nästa datum i positionen för orderdatum, och är fältet tomt saknas datum på ordern. I detta fall kommer raden med ordern också att rödmarkeras i listan för att indikera att den saknar datum och inte kommer att faktureras.

Det finns då även möjlighet att begränsa listan till enbart de order som saknar registrerade datum.

Registrera manuellt

När en order har valts visas eventuellt tidigare registrerade datum i listan över datum. Nytt datum kan anges i fältet för datum och sedan sparas med F7 - Spara.

Registrera automatiskt

För att skapa datumtransaktioner automatiskt i ett intervall användes funktionen F6 - Skapa efter att fr.o.m. datum - t.o.m. datum angivits i samband med ett av de befintliga intervallen.

Ett intervall kan anges som Vecka, Månad, Kvartal, Halvår eller År. I exemplet ovan har intervallet Månad skapat transaktioner med datum i ett intervall av en månad med start den första januari år 2009.

F6 - Skapa sparar automatiskt nya datum som skapas när man använder funktionen.

F7 - Spara behöver således enbart användas när enstaka datum ska registreras, eller när man har tagit bort ett tidigare automatiskt registrerat datum och vill ersätta det med ett annat.

F9 - Ta bort kan användas för att ta bort det datum som är markerat i listan. Även alla datum på den aktuella ordern kan tas bort, om man t.ex. önskar att ändra hela det befintliga intervallet.