Analysera vägda inpriser

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Analysera vägda inpriser

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Välj funktionen Analysera vägda inpriser från arkivmenyn, eller dra in funktionen till Winbas skrivbord från Winbas Navigatör.

Använd funktionen för att kontrollera produkternas vägda inpriser mot medelvärdet av tidigare inlevererad statistik. Via funktionen är det då möjligt att jämföra och eventuellt förändra det vägda inpriset mot det statistiska värdet.

Underlaget utgörs av de senaste inleveranserna upp till produktens nuvarande lagersaldo. Detta innebär då att enbart produkter som har ett lagersaldo kommer att medtas i analysen, och att analysen baseras på den senaste statistiken. Det statistiska underlaget är alltså jämförbart med transaktioner som redovisas i rapporten Lagervärdering enligt FIFU.

Dialogen visar produkter med en differens mellan det vägda inpriset och framräknat värde, t.ex. i de fall det väga priset historiskt kan ha baserats på ej fullgoda värden eller när manuella förändringar har gjorts i produktkortet.

Listan med föreslagna produkter

Om analysen hittar produkter där vägt inpris skiljer sig från det statistiska värdet, kommer följande data att visas i dialogens övre lista.

Kolumn

Innehåll

Nummer

Produktens nummer.

Benämning

Produktens benämning.

Vägt inpris

Produktens nuvarande vägda inpris.

Statistik

Framräknat vägt medelvärde baserat på tidigare inleveranser.

Differens

Differensen mellan produkten nuvarande vägda inpris och det framräknade värdet.

Listan med statistik

Genom att välja en produkt visas inleveranser som ligger till grund för det framräknade värdet. Det statistiska värdet är då alltså snittet av de listade styckpriserna för inköpen.

Kolumn

Innehåll

Datum

Datum för inleveransen.

Typ

Alltid I = inleverans.

Beställning

Beställningsnummer för inleveransen.

Leverantör

Leverantörens namn i transaktionen.

Lagerantal

Lagerantal baserat på inköpsantal.

Apris SEK

Transaktionens pris per styck inklusive påslag och kostnader i systemets valuta (SEK).

Summa SEK

Transaktionens summa i systemets valuta (SEK).

Välj inga / välj alla produkter

Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga hittade produkter med en differens mellan det vägda inpriset och framräknat värde. Eftersom inga produkter från början är markerade, kan knappen användas för att välja alla produkter för ändring.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla produkter i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Knappen Ändra

När minst en produkt är vald aktiveras knappen Ändra. Knappen eller funktionstangenten F7, kommer att efterföljas av en dialog för att bekräfta ändringarna i de tidigare valda raderna i listan.

Dialogen visar hur många produkter som är valda och kommer att förändras med avseende på vägt inpris. När OK väljs kommer ändringarna att utföras.


Se även: