Säljstöd Projekt

Winbas hjälp

Projekt i Säljstöd speglar de projekt som finns registrerade i Winbas projektuppföljning i respektive administrativa företag.

Projekt från alla administrativa företag

Projekt är oberoende av kunder och leverantörer i Winbas, även om projektet mycket väl kan vara kopplat till en specifik kund. Om flera parallella företag används, samlas projekt från alla registrerade administrativa företag i Projekt i Säljstöd.

Företag anges främst när ett projekt registreras direkt från Säljstöd för att ange vilket företag projektet ska registreras i, då flera administrativa företag är kopplade mot säljstöd.

Projektnummer är projektets unika nummer i företaget. I Säljstöd kan det finnas flera projekt med samma projektnummer, om flera olika företag används.

Sortering i söklista projekt. Använd söklistan för projekt för att få en överblick över alla registrerade projekt sorterade på projektnummer. Listan kan därefter sorteras exempelvis på företag eller annat begrepp genom att klicka på rubriken för kolumnen.

Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning. I söklistan med projekt kan fallande sorteringsordning sparas så att projektet med det högsta numret alltid visas överst i listan.

Spara sortering. Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan. Ett annat möjligt sorteringsbegrepp skulle kunna vara Startdatum i fallande ordning för att få det senaste eller mest aktuella projektet överst när söklistan öppnas från Projektnr.

Senaste använda projekt. På samma sätt som senaste använda projekt i administrationen i Winbas, kan senast använda projekt också väljas i Säljstöd. Senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i fältet för projektets nummer.

Namn avser projektets namn i företaget där det är registrerat. Använd söklistan vid namn för att initialt sortera på projektets namn.

För information om övriga fält hänvisas till registrering av projekt i Winbas:

Fliksystemet

Data i fliksystemet visar transaktioner med hänsyn till vilket företag är registrerat i med de data där projektet ingår med projektnummer.

Kommentar erbjuder en egen kommentar för varje användare, utöver den allmänna gemensamma beskrivningen av projektet.

Kalender används för att kunna följa ett projekt i kalendern. I de fall något av de anslutna företagen är föremål för projekthantering kan ett projekt att kunna kopplas till en händelse i kalendern. Registrerade händelser kommer då att redovisas i Fliken Kalender när ett projekt har valts.

Dokument som har skapats i samband med Nytt dokument eller som i efterhand har registrerats på projektet visas under fliken Dokument när projektet har valts. Projektet har då angivits när dokumentet har skapats från en organisation eller kontakt. Nytt dokument kan också skaps från projektet med uppgifter från den kund som finns registrerad. Denna typ av dokument visas då även i den organisation och kontakt som är kopplad till kunden på projektet.

Statistik visar den ackumulerade nettoförsäljningen med avseende på de kundfakturor där projektet ingår, uppdelat på respektive administrativt företag.

Offerter visar de offerter som finns registrerade på det aktuella projektet.

Order innehåller inneliggande kundorder där projektet har registrerats på ordern på respektive företag i Säljstöd.

Kundfakturor visas från företagens kundreskontra där projektet ingår.

Beställningar innehåller beställningar till leverantör där projektet har registrerats.

Leverantörsfakturor visas med avseende på bokföringsunderlag i kontering där projektet angivits. D.v.s. om projektet förekommer i fakturans bokföringsunderlag, visas den också under projektet. Om fakturan är lagrad kan den även öppnas och granskas från projektet.

Tidrapporter visar registrerade tider för projektet när fliken väljs. När ett projekt är aktiverat och fliken väljs kommer all registrerad upparbetad tid med avseende på t.ex. anställda och debiteringskoder att visas. Högerklicka på listan för att anpassa de förinställda kolumnerna, eller för att t.ex. skriva ut eller skicka alla registrerade tider på projektet till Excel.

Selektering av projekt

Använd selektering för att ta fram projekt på hela eller delar av valfria sökbegrepp på t.ex. namn, beskrivning eller projekttyp.
Det är också möjligt att söka ett projekt med utgångspunkt från t.ex. en faktura där projektet finns registrerat via funktionen Selektera.

I fältet för t.ex. nummer eller namn anges ett sökbegrepp bestående av ett offertnummer, ordernummer, beställningsnummer eller fakturanummer där projektet finns registrerat. Tryck därefter F10 - Selektera för att visa projekt som matchar sökbegreppet.

Skriv in nummer i
ett fält och selektera.

Sökningen på relaterade nummer kan också innefatta redan inlevererade beställningar och tidigare fakturerade ordernummer.

Ta bort projekt eller dokument

Ta bort projekt

Hela projektet med tillhörande underregister såsom projekttyper och registrerade dokument tas bort med knappen F9 - Ta bort.

Borttagning av projektet sker då i det administrativa Winbas-företag som är kopplat till säljstöd och där projektet finns registrerat.
Möjligheten till borttagning av projekt styrs av rättigheten Ta bort projekt.

Ta bort dokument

Normalt tas ett dokument bort genom att markera det i listan, högerklicka och välja alternativet Ta bort dokument. Borttagning av dokument kan också ske via knappen F9 - Ta bort när dokumentet är markerat i listan. Detta betyder samtidigt att risken för att ta bort ett projekt minskar när avsikten är att ta bort ett dokument, och att frågan Ta bort dokument visas istället för frågan Ta bort projekt.