Winbas Skrivbord - Dialogen Genväg

Winbas hjälp

Winbas Skrivbord

Dialogen Genväg visas när en ny genväg skapas från Winbas Skrivbord, eller när egenskaper ska förändras på en befintlig genväg. Dialogen Genväg kan användas för att skapa alla typer av genvägar till skrivbordet. Välj antingen en rutin från Winbas i första sektionen, eller annat program eller dokument i andra sektionen där sökväg kan anges.

Winbas

Genvägar kan skapas till olika rutiner i Winbas beroende på vilka rättigheter man har och genom att bläddra i trädstrukturen kan den aktuella funktionen väljas. Den ikon som representerar funktionen visas då tillsammans med det föreslagna namnet som också är själva funktionen namn.

Strukturen vid val av rutin i Winbas motsvarar den som används i Winbas Navigatör.

Notera att om flera rutiner ska väljas in på skrivbordet vid samma tillfälle, kan det vara enklare att tillfälligt välja in Winbas Navigatör och därifrån dra in de rutiner på skrivbordet som önskas. Man slipper då gå via Dialogen Genväg för varje rutin och kan därefter koppla bort Winbas Navigatör om så önskas.

Annat program eller dokument

Annat program eller dokument består av en kommandorad, kallad inmatningsfältet nedan, där i princip vilken typ av begrepp som helst kan anges.

För att välja en fil eller annat program, används knappen för att bläddra i filsystemet till höger om inmatningsfältet. När en fil har valt kommer ikonen för programmet eller dokumentet att visas tillsammans med det föreslagna namnet, som i detta fall är filens namn utan sökväg.

Olika typer av begrepp

Genom att trycka på Pil-höger till vänster om inmatningsfältet, visas exempel på hur olika sökvägar till genvägar kan se ut. Dessa exempel visas även vid tangentkombinationen Alt+Pil-höger i inmatningsfältet. Använd ett exempel som en mall för den genväg som ska skapas.


Fil. Ett program eller dokument väljs från den lokala datorns eller nätverkets filsystem.

URL. Välj alternativet URL för att ange i plats eller Webbsida på Internet, genom att välja alternativet URL föreslås inledningen http://, därefter kan själva adressen anges i inmatningsfältet. Inmatningsfältet känner igen vissa typer av webbadresser utan att http:// behöver anges, t.ex. de som inleds med www. Avsnittet innehåller även ett exempel på filöverföring över Internet, som i exemplet visar filöverföring till och från www.winbas.com.

E-mail. Alternativet E-mail används för att skapa en genväg till en e-mailadress, som sedan öppnar e-mailklienten med adressen. Genom att välja alternativet E-mail föreslås inledningen mailto:, därefter kan själva e-mailadressen anges i inmatningsfältet efter begreppet mailto:, t.ex. mailto:support@winbas.com.

Sökvägar. Exempel på Winbas lokala sökväg och sökväg på servern. Genom att t.ex. välja alternativet Winbas på den här datorn och därefter spara genvägen, skapas en genväg till den lokala Winbas-katalogen på skrivbordet.

Motsvarande gäller även om man avser att skapa en genväg till serverenheten, genom att välja Winbas på server behöver man inte skriva in sökvägen. Det kan även vara så att man inte är bekant med sökvägen och skapar en tillfällig genväg för att öppna den avsedda mappen.

Genom att först välja en sökväg till en katalog och sedan öppna dialogen för att välja fil, används den valda katalogen som startkatalog. Detta kan underlätta när man t.ex. ska välja in en anpassning från Winbas-katalogen. Likaledes är några av de program som medföljer vid Winbas installation uppradade som tillgängliga alternativ.

Hjälp. För att skapa en genväg direkt till en artikel i Winbas Hjälp anges den något komplicerade kommandoraden för att starta ett hjälpavsnitt. Exemplet visar hur genvägen till Nyheter i hjälp ser ut. Genom att välja detta exempel och sedan byta Nyheter mot ett annat avsnitt kan en genväg skapas. Avsnittens namn i Winbas Hjälp kan kopieras från egenskaper på den aktuella sidan.

På motsvarande sätt kan en genväg till en webbsida skapas genom att man först väljer Kopiera genväg i webbläsaren och sedan klistrar in adressen i inmatningsfältet för ny genväg, exempelvis http://www.winbas.com/help.

Genvägens namn på skrivbordet

Till vänster om genvägens namn visas den ikon som kommer att representera genvägen på Winbas skrivbord. Ikonen baseras på vilket program filen är associerad till.

Rubriken ovanför genvägens namn indikerar vilken typ av fil som har valts, t.ex. Program eller Word-dokument.

Om man har valt en rutin från Winbas som genväg, har rutinens namn föreslagits som genvägens namn på skrivbordet, i detta fall finns ingen större anledning att förändra namnet. Om en fil eller annat begrepp har valts via inmatningsfältet, föreslås i allmänhet filens namn utan sökväg. I detta fall kan man ha större anledning att ange ett annat namn för att beskriva dokumentets syfte.