Nytt räkenskapsår

Winbas hjälp

I denna bokslutsrutin skapas nytt räkenskapsår och utgående balanser kan överföras från innevarande år till ingående balans på det nya räkenskapsåret. Nytt räkenskapsår kan utföras flera gånger för ett och samma nya räkenskapsår och allt eftersom bokslutet blir klart kan nya överföringar göras.

Nytt räkenskapsår

Ange år och månad som det nya räkenskapsåret ska gälla för. Räkenskapsårets fr.o.m. period och t.o.m. period anges alltid med sex siffror som då avser månad och år enligt formen ååååmm. Det nya räkenskapsårets fr.o.m. period får inte överlappa tidigare räkenskapsår och t.o.m. perioden är vanligen 12 månader senare än tidigare räkenskapsårs slutperiod.

Välj definitiv eller preliminär överföring

Anges preliminär överföring går det att registrera både i det föregående och i det nya räkenskapsåret. Föregående år avslutas och registrering blir inte möjlig om definitiv överföring angivits. Vill man registrera i ett avslutat år öppnar man det igen genom att göra en preliminär överföring till det året.

Definitiv överföring av utgående balanser utförs när man är helt säker på att bokslutet är klart och inte behöver gå in i det gamla räkenskapsåret igen. Ange också vilket balanskonto som föregående års resultat skall in på (oftast används konto 2098 - Vinst eller förlust föregående år). Önskas föregående års siffror som budget markeras alternativet för överföring av budget.

Definitiv överföring till nytt räkenskapsår kan inte göras om det innevarande året har ej integrerad reskontra eller ej uppdaterade verifikationer. Definitiv överföring kan inte heller utföras om det finns kundorder med ett angivet bokföringsdatum eller periodisering inom året.

Definitiv överföring kommer då också att innebära räkenskapsåret automatiskt stängs för vidare registrering. Se följande avsnitt för vidare information om stängning av perioder eller räkenskapsår:

Preliminär överföring används tills bokslutet är klart för att få med ändrade balansen, som blir när man registrerar i det gamla året. Vi rekommenderar även att man bockar i "skapa ingående balans för nytt räkenskapsår".

Skapa ingående balans för nytt räkenskapsår

Vid detta alternativ överförs utgående balanser från innevarande år till ingående balans på det nya räkenskapsåret. Alternativet kan utföras flera gånger för ett och samma nya räkenskapsår varefter bokslutet blir klart.

Ingående balans med Antal. I de fall Antal vid kontering / Valutakonto vid kontering används i Inställningar Bokföring, kommer ingående balans även för Antal att skapas. Uppgiften kommer alltså att föreslås automatiskt baserat på årets transaktioner på samma sätt som beloppen.

Korrigering av ingående balans. När bokslutet är färdigställt kan ingående balanser vid behov sedan förändras i Registrering av ingående balans i de fall eventuella korrigeringar behöver utföras.

Ej bokförd reskontra

Om Direktbokföring används i kombination med Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo, kommer en kontroll att utföras med en eventuell varning om ej bokförd kundreskontra, leverantörsreskontra eller ej bokförda inleveranser. Varningen indikerar att dessa transaktioner i nuläget inte kommer att ingå i den ingående balansen för det nya räkenskapsåret och att då respektive fakturajournal får tas ut för att få en korrekt ingående balans. Alternativt får ingående balans skapas igen när räkenskapsåret är avslutat.

Ej uppdaterade verifikationer

För att få en korrekt ingående balans för det nya året, ska verifikationer för det innevarande räkenskapsåret ha ett uppdaterat periodsaldo för den utgående balansen. Om det finns ej uppdaterade verifikationer i det innevarande räkenskapsåret visas frågan om verifikationer ska uppdateras.

Föregående års resultat överförs

Ska föregående års resultat överföras markeras detta alternativ och ett balanskonto anges, oftast används balanskonto 2098. Det konto som senast användes kommer att föreslås i dialogen, använd sökregistret för att öppna kontoplanen och kontrollera kontot.

Om annat konto än 2098 - Vinst eller förlust föregående år används får detta konto inte ha några bokföringsorder som skapar en utgående balans på kontot för innevarande år. Detta kan då resultera i en differens mellan utgående balans och ingående balans i det nya året och försvåra avstämning mellan det nya och det gamla året.

Överför budget anges om man önskar föra över föregående års budgetvärden till det nya året. Lämnas rutan tom förs inga värden över.


Periodiserad bokföring

Vid valet Skapa ingående balans för nytt räkenskapsår och bokföringsmodellen Periodiserad bokföring, kommer överskjutande periodisering till nästa år att föras över som ingående balans på det angivna kontot för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Uppdaterade verifikationer som ligger framåt i tiden i förhållande till innevarande räkenskapsår kommer då att utgöra ingående balans på kontot.

Vid Periodiserad bokföring kommer en bokföringsorder att skapas med automatik på det nya året innehållande periodiserade konteringar framåt i tiden. Verifikatet kommer att motkonteras med kontot Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter angivet i inställningar för bokföring.


Registrerade verifikationer i det nya året påverkas inte av Nytt räkenskapsår. Det är möjligt att skriva ut alla rapporter för föregående år även om definitiv överföring har gjorts.

Observera att vid överföring till nytt räkenskapsår ska man befinna sig i det föregående året.


Se även: