Nytt räkenskapsår - Överföring av periodisering

Winbas hjälp

Nytt räkenskapsår

Vid definitiv eller preliminär överföring till nytt räkenskapsår skapas en bokföringsorder på konteringar under det förra räkenskapsåret som är periodiserade framåt i tiden efter räkenskapsårets slut. Verifikatet innehållande dessa konteringar bokförs då på det nya räkenskapsåret och kommer att motkonteras med Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter angivet i inställningar för bokföring.

Dialogen Överföring av periodisering till nytt räkenskapsår

Dialogen visas vid den första preliminära överföringen till nytt räkenskapsår om det finns periodiserade transaktioner framåt i tiden efter det gamla räkenskapsårets slut. Vid andra preliminära överföringen (eller definitiv överföring) kommer samma verifikat att kompletteras med eventuella tillkomna periodiseringar (se nedan).

Registrera

Väljs knappen Registrera kommer verifikationen att skapas med den föreslagna verifikationsnummerserien och föreslaget bokföringsdatum. Verifikationsnummerserien föreslås på grundval av vilken serie man tidigare har använt och bokföringsdatum baseras på det sista eventuella registrerade verifikatet i den angivna serien på det nya året när preliminärt räkenskapsår tidigare har utförts.

Registrera Inte

Registrera inte betyder att operationen avbryts och återgår till dialogen nytt räkenskapsår. Om det finns periodisering från det gamla året, ska alltid verifikationen skapas. Det är däremot möjligt att i efterhand ta bort eller förändra verifikatet i det nya året så länge verifikationen inte är uppdaterad.

Ändra

Genom att välja knappen Ändra finns möjlighet att ändra verifikationsserie och bokföringsdatum. Om verifikationsserie ändras, kommer denna serie att föreslås nästa gång definitiv eller preliminär överföring av periodisering utförs och bokföringsdatum föreslås på grundval av den nya serien. Verifikationsserie kan väljas utifrån de serier som är angivna i Inställningar för Bokföring.

Bokföringsdatum

Det är inte tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien på det nya året vid obruten serie. Möjligheten finns då att använda en annan serie, för att få verifikationen på önskat datum.

Ej obruten serie föreslår den första dagen i det nya räkenskapsåret.

Vid överföring av periodisering bör istället en ej obruten verifikationsnummerserie användas för att bokföra verifikatet på den första dagen i det nya räkenskapsåret. Om en ej obruten serie används, kommer dialogen att föreslå den första januari i det nya räkenskapsåret.

Skriv ut verifikation

Alternativet Skriv ut verifikation föreslås och innebär att en direktutskrift av den skapade verifikationen kommer att ske till skrivare eller bildskärm enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Andra preliminära överföringen eller definitiv överföring

Om preliminär överföring redan har gjorts till det nya räkenskapsåret i ett tidigare skede, kommer istället det befintliga verifikatet att kompletteras med eventuella förändringar som har gjorts i överskjutande periodisering från det gamla året.

I detta fall kommer alltid en direktutskrift av den eventuellt förändrade verifikationen att ske till den inställda skrivaren.


Se även: