Winbas med SQL Server

Winbas hjälp

Nytt Företag
Licens

Övergripande beskrivning. Börja med att gå igenom den övergripande beskrivingen om vad man ska tänka på och riktlinjer vid övergång från en accessdatabas till en databas i SQL Server:

Prestanda. I samband med att databasen skapas, titta också på vilka åtgärder som kan vara prestandahöjande för att få en så bra drift som möjligt.

Efter att administratören har installerat SQL Server på en delad server och berörda klienter kan databaser på servern anslutas till Winbas. Processen sker i huvudsak i tre steg:

 Licenskod

Vid kontakten med Winbas support erhålles en licenskod som innefattar Winbas med SQL Server.

 Definiera databasen i SQL Server

Definiera databasen med administrationsverktyget Management Studio. I detta läge väljs server, namnet på databasen och eventuellt andra förutsättningar för databasen.

Välj Microsoft SQL Server - SQL Server Management Studio i startmenyn.

Välj den aktuella servern och rubriken Databases. Skapa en ny tom databas genom att t.ex. högerklicka på Databases och välj sedan New Database.

Det är denna server och namnet på databasen som sedan kommer att anges som anslutning från Winbas.

För att underlätta vid eventuellt användande av SQL-frågor och liknande, bör enbart tecknen A-Z och underscore ( _ ), användas som databasnamn och helst inga specialtecken eller mellanslag. Ange t.ex. företaget Winbas AB som databasnamnet Winbas_AB (med underscore).

 Skapa anslutning till SQL Server från Winbas via Nytt företag

I Nytt företag anges anslutningen till den nya databasen, tidigare definierad i administrationsverktyget för SQL-server.

När licenskod för SQL Server har angivits kommer alternativet Ny anslutning till SQL Server att vara tillgängligt i dialogen Nytt företag.

 

 

Ange sedan vilket företag som ska kopieras till SQL Server från listan över befintliga företag. Detta kan vara ett befintligt företag med tidigare data, eller ett nytt företag med enbart grundläggande data.

 

 

Efter att ett befintligt företag har angivits, ska även själva anslutningen till SQL Server anges.

Anslutning i Nytt företag

För anslutningen anges server och databas som ska anslutas till Winbas. Dessa kommer att ligga till grund för den anlutningssträng som används vid anslutning till databasen.

Server. Ange namnet på den server som databasen tidigare skapades via administrationsverktyget. Om en databas tidigare har anslutits kommer namnet på den tidigare servern att föreslås automatiskt. Knappen pil-ner till höger kan användas för att ta fram befintliga SQL server instanser i den aktuella domänen. Därefter väljs den server i listan där databasen som ska anslutas finns.

Om en ny server inte visas beror detta normalt på att tjänsten SQL Server Browser inte är aktiverad. I detta läge får egenskaper för tjänsten ändras, så att aktivering görs automatiskt i avsnittet Tjänster.

Databas. Ange det namn som tidigare användes i SQL Server Management Studio. När en server har valts kan knappen användas för att ta fram befintliga SQL Server-databaser på den angivna servern. Den nya databasen som ska anslutas väljs då i listan.

Skapa databasstruktur innebär att tabeller och fält kommer att byggas upp i databasen, detta alternativ ska alltid vara kryssat när det handlar om en ny tom SQL Server-databas.

Kopiera data från företag innebär att grundläggande data från ett tidigare nytt tomt företag, eller ett komplett företag som har varit i drift kommer att föras över till databasen i SQL Server. Detta alternativ ska alltid vara kryssat när det handlar om en ny tom SQL Server-databas.

Använd alltid Nytt företag och aldrig andra importverktyg (t.ex. Utvidgningsguiden i Access) för att skapa en SQL Server databas till Winbas. Observera att de två alternativen ovan alltid ska vara valda, såvida företaget inte redan har skapats med befintlig struktur och data, t.ex. vid en parallell installation av Winbas eller efter Restore av tidigare backup.

Backup av en SQL Server-databas

Som ett komplement till ordinarie backupfunktioner kan man i SQL Server Management Studio utföra en backup på en databas och lagra denna i en fil. Bak-filen kan användas som en ren backup eller för revision och liknande händelser, den kan också packas ihop och skickas till en annan server. I managern högerklicka på databasen och välj alternativet Backup.

Restore av en tidigare Backup

Vid senare inläsning, kanske i en annan installation - används funktionen Restore för att läsa in databasen på servern. Efter man har mottagit en fil och utfört Restore på ett komplett företag, kan företaget sedan anslutas till Winbas i de fall det handlar om ett nytt företag. I dessa fall ska alltså inte Skapa databasstruktur eller Kopiera data från företag vara ikryssade eftersom databasen redan har färdig struktur och data. Enbart en registrering av databasen i Winbas kommer att ske vid anslutningen.

Ändra företag

När företaget är skapat kan man via Ändra företag växla mellan företag av olika typer. I listan över befintliga företag visas företag och vilken typ av databasformat som företaget använder. Man kan alltså via Ändra företag nå olika databaser på eventuellt skilda servrar av typen Access eller SQL Server.

Winbas Säljstöd

I Säljstöd kan administrativa företag av skilda typer, t.ex. SQL server - kopplas mot företagens kunder, leverantörer och projekt samt tillhörande blanketter. I Säljstöd anges företag under menyalternativet Winbas administrativa företag.


Se även:

Prestandahöjande åtgärder: