Utskrifter Administration - Leveransbevakning

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Syftet med Leveransbevakning är att kunna ge en överblick över beställningar gjorda till leverantör. För att rapporten ska fungera som avsett är det viktigt att inleveranser verkligen sker mot en registrerad beställning. Det är vid tillfället för inleverans som beställningen tas bort, alternativt reduceras och enbart restbeställningar ligger kvar.

Urval

Leverantörsnummer

Det är möjligt att begränsa utskriften till ett visst intervall av leverantörer, använd söklistan för att ange en specifik leverantör.

Ett eget urval kan också göras baserat på valfritt begrepp i leverantörsregistret. Klicka på Pil-ner vid fältet Lev.nr för att välja ett annat begrepp för urvalet såsom leverantörens grupp eller annan tillhörighet. Ett annat användningsområde kan vara då man har flera inköpare som beställer från egna varuleverantörer och som också attesterar. Genom använda attestsignatur som urval så kan de då ta ut listor på sina obekräftade beställningar.

Beställningsnummer

Ange eventuellt ett intervall för utskriften baserat på beställningsnummer, söklistan visar här även beställningens transaktioner.

Leveranstid

Framförallt är bevakningen mot utlovad leveranstid intressant och kan ge svar på frågeställningar som: Vad skulle redan ha levererats, skall vi kontakta för påminnelse m.m. Utskriften bör skrivas ut regelbundet av någon ansvarig person och följas upp.

Produktgrupp

De ingående transaktionerna inom registrerade beställningar kan begränsas genom angivelse av produktgrupp. Produktgruppen avser då den produktgrupp som den registrerade produkten tillhör.

Produkt

Begränsa utskriften genom att ange ett intervall för de registrerade produkterna. Enbart transaktioner med produkter inom intervallet kommer att skrivas ut.

Projekt

Man kan även göra ett urval av beställningar mot ett speciellt projekt för att kunna bedöma om utlovade produkter har kommit in eller inte med avseende på det aktuella projektet.

Bekräftade, Ej bekräftade eller Alla

Koden ”Bekräftat” som kan anges vid beställning kan användas för olika ändamål. Ofta skapas en beställning och en önskad leveranstid anges. Leverantören återkommer med bekräftad leveranstid och denna kan ofta justeras efter en tid. Bekräftatkoden kan m.a.o. användas antingen som signatur för den som bekräftar leveranstiden eller som ett kodsystem där P är preliminär, B för Bekräftad, o.s.v.

  1. Bekräftade skriver ut alla beställningar där bekräftat är angivet.

  2. Ej bekräftade skriver ut beställningar där bekräftat inte är angivet.

  3. Alla skriver ut alla beställningar.

Vår referens

Genom att välja knappen pil-ner och därefter en användare i listan kan rapporten begränsas till att enbart visa beställningar där användaren står som referens. Funktionen kan användas i de fall flera användare samtidigt registrerar beställningar. Detta t.ex. om olika användare hanterar skilda områden, såsom t.ex. svenska varuinköp eller utländska leverantörers beställningar.

Exempel på kolumner som kan väljas in

Bekräftat som kolumn i rapporten

Som ett komplement till att välja Bekräftade eller Ej bekräftade beställningar när rapporten skrivs ut, kan också Bekräftat väljas in som kolumn i rapporten. Rapporten visar då beställningens bekräftatkod enligt det bestämda kodsystemet. Via utskriften till Excel ges då också en bättre överblick över både försenade och ej bekräftade beställningar beroende på hur begreppet används.

Vår referens

Vår referens på beställningen kan också väljas in som kolumn i rapporten. Detta för att lättare kunna se vem som har gjort beställningen i samband med leveransbevakningen. Kolumnen ingår även vid utskrift till fil och Excel och kan där t.ex. också användas som sorteringsbegrepp.

Disponibelt antal

Kolumnen Disp.antal kan väljas in i rapporten och visar produkternas disponibla antal i respektive beställning. Via länkar kan då även informationslistan för disponibelt antal läggas ut direkt från rapporten på bildskärm om kolumnen är invald. Detta då tillsammans med övriga länkade uppgifter såsom t.ex. leverantör, beställning, produkt eller eventuellt ordernummer till kund i beställningen.

Kommentarer i rapportens design

Skriv kommentar Huvud. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar Huvud vid design av rapporten, kan rapporten skrivas ut med kommentar registrerad beställningens huvud. Kommentaren avser då eventuell beställningstext föreslagen från leverantören, och eventuellt förändrad på beställningens huvudsida.

Skriv kommentar Rader. På samma sätt kan också eventuella kommentarer med avseende på de beställda produkternas beställningstext på transaktionsnivå inkluderas i rapporten.

Kommentarerna skrivs beroende på inställningar med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna för varje huvud eller transaktion i beställningen.