Lagerjustering - Import av lagerjustering

Winbas hjälp

Lagerjustering

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för lagerjustering eller lageromflyttning mellan lagerplatser.

Filnamn med lagerjustering

Ange en fil som innehåller data för lagerjustering i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xls).

Filens utseende är olika beroende på om lagerplatser används eller ej samt om inläsningen avser lageromflyttning.

Kolumner i filen

Ej lagerplatser - Två kolumner. Används inte lagerplatser innehåller filen enbart två kolumner för Produktnummer respektive Förändrat antal.

Lagerplatser - Tre kolumner. Används lagerplatser ska filen innehålla Produktnummer, Lagerplats och Förändrat antal.

Lageromflyttning - Fyra kolumner. Avses lageromflyttning mellan lagerplatser anges Produktnummer, Från lagerplats, Till lagerplats och Förändrat antal i filen.

Alternativa produktnummer

Inläsning av fil kan ske på grundval av alternativa produktnummer, liksom vid manuell registrering av lagerjustering. Detta innebär att filen kan innehålla ett alternativt produktnummer och den relaterade produkten kommer då att registreras på transaktionen.

Vid lagerjustering på alternativa produktnummer, tillåts enbart unika alternativa produktnummer, d.v.s. återfinns ett alternativt nummer på fler än en produkt, kommer denna transaktion inte att skrivas, utan istället anges i Ej registrerade transaktioner.

Ta bort filen efter utförd import

Efter utförd inläsning av en fil bör denna tas bort. Detta för att inte samma produkter återigen ska registreras, vilket i synnerhet är av vikt då inställningen Addera till det befintliga antalet är aktiverad.

Om man av någon anledning önskar att ha kvar det tidigare materialet, kan en kopia av filen tas, alternativt kan alternativet avmarkeras vid körning.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas till lagerjusteringen. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts. Detsamma gäller för alternativa produktnummer i filen som återfinns på fler än en produkt.

Produktnummer

Produktnummer angivet i filen på den transaktion som inte registrerades i lagerjustering.

Förändrat antal

Det i filen angivna antalet som skulle ha registrerats.

Anmärkning

Anmärkningen innehåller information om varför inte transaktionen skrevs till lagerjusteringen, se beskrivningar om möjliga anmärkningar nedan.

Rad

Rad anger vilken position i filen som inte kunde skrivas. Genom att använda detta radnummer kan transaktionen lättare återfinnas när filen öppnas exempelvis i Excel.

Notera att listan med rapporten Ej registrerade transaktioner sorteras på produktnummer när den visas. Genom att klicka på rubriken för Rad kan listan istället sorteras i ordning med de positioner som inte kunde skrivas för att lättare kunna hitta transaktionen i den ursprungliga filen.

Anmärkningar

Produktnummer finns inte registrerat innebär att produkten registrerad i filen finns inte i företagets produktregister.

Alternativt produktnummer i filen återfinns på fler än en produkt betyder att filen refererar till ett alternativt produktnummer och att detta i sin tur är kopplat till flera möjliga produkter och att programmet därför inte kan avgöra vilken produkt som ska registreras i lagerjusteringen.

Ingen lagerplats finns angiven kan visas om lagerplatser används och någon position för lagerplats har lämnats tom i filen och ingen standard lagerplats finns angiven. Notera här att om positionen lämnats tom, kommer i första hand lagerplats angiven på produkten att registreras och i andra hand standard lagerplats.

Lagerplatsen finns inte registrerad kan visas om enbart fasta lagerplatser används och andra ej registrerade lagerplatser inte kan användas. Filen innehåller då en lagerplats som inte finns registrerad i Lagerplatser.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import av lagerjustering.