Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Kontroll av kunder, Leverantörer & Produkter

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Anmärkning

Tidskrävande process

Välj ett eller flera alternativ för kontroll:

Kundfordran och leverantörsskuld

Alternativen kunder och leverantörer används för att kontrollera uppgifter avseende kundfordringar och leverantörsskulder så att dessa stämmer med reskontra.

Produkter och lagerplatser

Om kontroll av produkter utförs, kontrolleras att produkternas orderantal och beställt antal stämmer överens med inneliggande order och beställningar. Även kontroll av Lagerplatser och lagerplatsernas lagersaldo mot produktens lagersaldo utförs. Beroende på inställning kommer också tomma nolltransaktioner för lagerplatser att tas bort från lagerregistret.

För en inledande kontroll av lagerplatsernas enskilda lagersaldon se även avsnittet:


Öppna registreringsfönster stängs

 

Innan kontrollen utförs ska alla öppna registreringsfönster stängas.

Körs helst när övrig nätverkstrafik är sparsam

Det rekommenderas att alla övriga användare avslutar Winbas vid tillfället när funktionen utförs, då det kan vara en tidskrävande och belastande process.

Starta körningen

När funktionen har startats kommer alla kunder, leverantörer och produkter i respektive register att kontrolleras beroende på vilka alternativ som har valts i dialogen. Kontrollfunktionen visar ett fönster som visuellt beskriver förloppet av körningen. Fönstret visar den procentuella andelen av körningen som har utförts, tillsammans med beräknad återstående tid innan den är klar.

Nere i huvudfönstrets statusrad visas ytterligare information om t.ex. hur många produkter som har bearbetats av det totala antalet.

Visa gjorda förändringar efter utförd kontroll

Alternativet Visa gjorda förändringar efter utförd kontroll föreslås i dialogen och innebär att resultat av kontrollen med eventuella förändringar i kunder, leverantörer eller produkter kommer att visas när kontrollen är avslutad.

Kolumner i dialogen

Typ visar om det är en kund, leverantör eller produkt som har förändrats efter kontrollen. Detta beror då även på vilka av alternativen som har valts i föregående dialog och vilka av dessa som är föremål för förändring.

Nummer anger den förändrade kundens, leverantörens eller produktens nummer i respektive register.

Namn / benämning är då kundens / leverantörens söknamn eller produktens benämning.

Ändring avser den förändring som har utförts. Ändring kan vara Kundfordran eller Levskuld för kund respektive leverantör. För produkter kan förändringen avse något av begreppen Orderantal, Bestantal, Levantal samt i vissa förkommande fall Lagersaldo då lagerplatser används.

Från visar det tidigare värdet som nu har förändrats.

Till visar det nuvarande, ändrade värdet.

Notera att rapporten med ändringarna från början sorteras på typ och nummer när den visas. Genom att klicka på en annan rubrik, t.ex. Ändring kan listan istället sorteras baserat på vilken typ av ändring som har utförts.


Statusraden visar det totala antalet förändringar som har gjorts. En produkt kan då alltså vara föremål för flera typer av ändringar.

Skriv ut eller skicka till Excel kan användas efter att rapporten över ändringarna och resultatet av kontrollen presenterats på skärmen.

Orderrader

Transaktioner i försäljningsorder och beställningar processas för att kontrollräkna respektive antal vid Kontroll av produkter.
Om orderrader utan huvud påträffas kommer dessa att tas bort och produkten i transaktionen specificeras i loggen med rad och orderns nummer. Om anledningen till befintliga rader är fristående från orderhuvud är okänd, kan ordernumret användas för att spåra händelser till ex. vid driftstörningar.

Netto inpris på enhetsdetaljer

Normalt förändras underliggande enhetsprodukters Netto inpris när inpris ändras på huvudprodukten i produktkortet. Detta sker också t.ex. vid automatisk förändring av inpris i samband med Inleverans. Via Kontroll av produkter kan alla underliggande enhetsprodukter få ett omräknat Netto inpris baserat på bl.a. inpris, rabatt, påslag och valutakurs.

Resultatet av eventuella ändringar av prisuppgiften tas då också upp i listan Förändringar efter kontroll av produkter efter avslutat körning.