Analysera lagersaldon

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Analysera lagersaldon

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Anmärkning

Tidskrävande process

Välj funktionen Analysera lagersaldon från arkivmenyn.

Eller dra in funktionen till Winbas skrivbord från Winbas Navigatör.

Analysera lagersaldon är en funktion för att analysera produkternas lagersaldon i jämförelse med statistik registrerad på produkten. På detta sätt kan man säkerställa att lagersaldon på produkter och lagerplatser överensstämmer med inleveranser och utleveranser registrerade i statistiken.

Analysen sker i huvudsak i två steg:

Automatisk kontroll av alla lagerartiklarnas lagersaldo, eller eventuella lagerplatsers lagersaldo mot registrerad statistik sedan senaste inventering. Alla produkter eller lagerplatser som påvisar en differens kommer att sedan att föreslås för eventuell förändring.

Manuell översyn av förslaget med påträffade differenser och över vilka lagersaldon som eventuellt ska ändras. Som beslutsunderlag finns då statistik på produkten tillgänglig för att kunna spåra en eventuell differens.

Listan med föreslagna produkter (och lagerplatser)

Om analysen hittar transaktioner i statistiken som påvisar en differens kommer följande data att visas i dialogens övre lista. Om inte lagerplatser används i företaget, kommer produkter med differens i lagersaldot att föreslås för ändring.

Om lagerplatser används kommer varje produkt att specificeras med respektive berörd lagerplats och lagersaldo. Analysen utförs på grundval av lagerplatsens antal vid eventuell inventering och efterföljande tillägg och avdrag vid inleveranser och utleveranser registrerade i statistiken. Om ingen inventering finns utgör enbart inleveranser och utleveranser underlaget för det framräknade saldot.

Kolumn

Innehåll

Nummer

Produktens nummer.

Benämning

Produktens benämning.

Lagerplats

Visas enbart om lagerplatser används och produkten kommer då att repeteras för varje lagerplats som berörs.

Lagersaldo

Produktens nuvarande lagersaldo.

Statistik

Framräknat saldo baserat på inleveranser och utleveranser med senaste inventering som ingående saldo.

Differens

Differensen mellan produkten nuvarande lagersaldo och framräknat saldo från statistik.

Genom att välja en produkt visas transaktionerna i statistiken som leder fram till det framräknade saldot.

Listan med statistik

Listan startar med en inventeringstransaktion om inventering någon gång har gjorts på produkten. Därefter följer inleveranser och utleveranser med ett ackumulerande saldo.

Kolumn

Innehåll

Datum

Datum för inventering, inleverans eller utleverans.

Typ

V = Inventering, I = inleverans eller U = utleverans.

Best./fakt.

Beställning eller fakturanummer på leveransen.

Kund/levnamn

Kundens eller leverantörens namn i transaktionen beroende på utleverans eller inleverans.

Lagerantal

Lagerantal baserat på inköps- eller försäljningsantal.

Enh

Produktens statistikenhet.

Saldo

Ackumulerande saldo med inventering som ingående saldo, inleverans kommer att öka saldot och utleverans minska saldot med lagerantalet. Saldot på sista raden kommer alltså vara samma som kolumnen Statistik i listan med produkterna.

Lagerplatser

Om lagerplatser används kommer summan av alla lagerplatser att utgöra lagersaldot på produkten. D.v.s. om lagerplatser har valts för ändring i dialogen, kommer även själva produktens lagersaldo att förändras med motsvarande antal.

För att göra lageromflyttningar mellan lagerplatser se avsnittet:

Om lagerplatsbegreppet införs och lagersaldon inte stämmer, ska istället inventering göras i första hand, se avsnittet:

Skapa inventeringstransaktion vid ändring

Om alternativet Skapa inventeringstransaktion vid ändring väljs, kommer V-transaktioner att skapas för de produkter som är valda och ändring av lagersaldo utförs. Om alternativet inte väljs kommer enbart förändring av själva lagersaldot kommer att utföras och ingen inventeringstransaktion kommer att skapas i statistiken.

Inventeringstransaktioner liksom andra transaktioner kan sedan visas genom exempelvis:

Välj inga / välj alla produkter

Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga hittade produkter med en differens i lagersaldot. Eftersom inga produkter från början är markerade, kan knappen användas för att välja alla produkter för ändring.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla produkter i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Knappen Ändra

När minst en produkt är vald aktiveras knappen Ändra. Knappen eller funktionstangenten F7, kommer att efterföljas av en dialog för att bekräfta ändringarna i de tidigare valda raderna i listan.

Dialogen visar hur många produkter som är valda och kommer att förändras med avseende på lagersaldo. Om lagerplatser används kommer istället antal lagerplatstransaktioner att visas som är föremål för ändring. När OK väljs kommer ändringarna att utföras.


Se även: