Kunder - Kund / produktinformation

Winbas hjälp

Översikt Kunder
Kunder - Huvud

Om alternativet Använd kund / produktinformation är valt i Inställningar Order aktiveras knappen <Info> som innehåller ett bakomliggande register där en text och eventuell kommentar för varje produkt registreras. På detta sätt kan man alltså erhålla en unik information för en produkt till en enskild kund.

Försäljning

Text

Vid registrering av offert, order och serviceorder föreslås registrerad kund / produktinformation i ett eget fält när produkten har valts, förslaget kan sedan även förändras i det enskilda fallet på transaktionen.

Kommentar

Kommentar angiven i Kund / produktinformation föreslås i den vanliga kommentaren på orderraden. Om en generell försäljningstext finns på produkten, lägger sig den kundunika kommentaren som ett nytt stycke efter försäljningstexten. Detta också förutsatt att den generella inställningen Föreslå text vid försäljning används och kommentaren inte används för andra ändamål.

Blanketter

Registrerad Kund / produktinformation kan därefter skrivas ut på blanketter om man fältet finns angivet i designen för den aktuella försäljningsblanketten såsom t.ex. faktura. Om kommentar används kommer den kundunika kommentaren att löpa inom ramen för designen av den befintliga kommentaren.


Import av Kund / produktinformation

För att underlätta administrationen när Kund / produktinformation används kan en importfunktion användas för att kunna läsa in texter på grundval av kund och produkt. Filen som importeras har då tidigare skapats i t.ex. Excel.

Kopiering av Kund / produktinformation från annan kund

Som ett ytterligare komplement för att underlätta registreringen, kan även en annan kunds alla texter kopieras till den valda kunden.

Ta bort flera texter

Efter en större inläsning eller kopiering finns möjlighet att ta bort alla eller flera markerade rader i tidigare texter genom att markera dessa i listan. Detta är även användbart när man har ett flertal tidigare texter som inte längre används.

Export av Kund / produktinformation

För att även kunna exportera befintliga texter kan detta göras genom att högerklicka på skärmlistan för att skriva ut till t.ex. bildskärm eller Excel. Välj först in de kolumner som är intressanta för exporten, såsom t.ex. kundnummer. Detta kan göras exempelvis innan övergripande förändringar ska göras i texterna för att ha ett arbetsmaterial inför en förestående import av nya texter.

Visa enbart kund

För att visa information och skriva ut alla kunder istället för enbart den valda kunden kan man välja bort alternativet Visa enbart kund som visas i fönstrets statusrad. Skärmlistan kommer då att växla från den valda kunden i kundkortet till att visa produktinformation för alla kunder att visas i listan, istället för som annars enbart den valda kunden. Om inte kolumnen kund är invald i skärmlistan kommer den att tillfälligt väljas in automatiskt för att kunna se vilken kund texten tillhör.

Selektering på texter

Det är möjligt att använda knappen F10 - Selektera för att söka efter en viss produkt i registrerade texter när det finns många registrerade texter på samma kund, eller när man visar samtliga kunders produktinformation. Ett användningsområde kan t.ex. vara när vissa kunder anger egna begrepp på produkterna i sina beställningar och dessa finns angivna som kund / produktinformation.

Fönsterhantering vid registrering

I de fall man använder breda skärmar kanske i kombination med fönstrets senast valda position kan fönsterhanteringen förenkla registreringen då man t.ex. lägger Kund / produktinformation vid sidan av Kunder. Man kan då växla kund i kundkortet samtidigt som produktinformationen återspeglas för kunden i Kund / produktinformation utan att fönstret behöver stängas mellan registrering på respektive kund.