Kontering faktura-attest

Winbas hjälp

Faktura-attest

Konteringen vid attestering av fakturor görs på två olika sätt beroende på om man har valt att använda attestkonto eller inte.

Attestkonto har använts

Om alternativet Använd attestkonto är valt i Inställningar leverantörer har fakturan i samband med Fakturaregistrering konterats på konto för leverantörsskuld och eventuellt momskonto, samt attestkonto för nettobeloppet. På konteringsraden som innehåller attestkontot har kontotyp Preliminärbokad använts.

De konteringsrader som registrerades i Fakturaregistrering visas i skärmlistan. Systemet har också gjort motkontering för attestkonto och nu återstår endast att fördela nettobeloppet på önskat kostnadskonto. Tänk på att kontotyp Kostnad ska användas.

Fler signaturer för attestering

Om flera användares signaturer finns registrerade för attestering, kommer den för första användaren att utföra konteringen. När konteringen är utförd betraktas fakturan som attesterad av användaren.

Om flera användare ska attestera fakturan finns också möjlighet att dela upp fakturans nettobelopp mellan de som ska attestera.

Attestering av delbelopp

Vid alternativet Använd attestkonto kan också ett delbelopp av fakturan attesteras av respektive användare ansvariga för attestering när flera signaturer har angivit för attestering på fakturan. Detta görs genom att första användaren reducerar det föreslagna kostnadsbeloppet till sitt delbelopp. Det bokade beloppet på attestkontot kommer då samtidigt att sänkas till det attesterade delbeloppet. Den andra användaren konterar sedan det resterande beloppet, eller anger sitt delbelopp om ytterligare delbelopp ska anges av ytterligare användare uppsatta för attestering.

Gruppattest - Attestkonto har inte använts

Har man inte valt alternativet Använd attestkonto i Inställningar Leverantörer har fakturans nettobelopp redan konterats på kostnadskonto och med kontotyp Kostnad i Fakturaregistrering. Vid behov finns möjlighet att i samband med attestering kontera om nettobeloppet.

För att kontera om nettobelopp registrera ny rad, använd kontotyp Kostnad och ange det kontonummer nettobelopp först har konterats på samt beloppet i fältet Kredit. På nästa rad anges önskat kontonummer och belopp. Om attestkonto inte använd aktiveras funktionen Grupp-attest.

Kontotyper

Det finns fem olika kontotyper; Fakturabelopp, Avdrag, Moms, Kostnad och Preliminärbokad. De olika kontotyperna används för respektive belopp enligt registreringen i Fakturaregistrering. Nettobelopp konteras på kontotyp Kostnad eller Preliminärbokad. Kontotyp Preliminärbokad används endast om alternativet Använd attestkonto är valt i Inställningar Leverantörer.