Utskrifter Administration - Autogiro - Välj fakturor

Winbas hjälp

Autogiro
Utskrifter Administration

Välj fakturor för utskrift till skrivare och fil

Vid skapande av Autogiro finns möjlighet att välja ut vilka fakturor som skall ingå i utskriften och skapandet av filen till Bankgirocentralen. Genom en urvalsfunktion visas en lista över de fakturor som är aktuella för utskrift och t.ex. vid övergången av en befintlig kund till autogiro kan man välja bort de tidigare fakturor som inte är föremål för autogiro.

Utskriften och listan i dialogen är från börjad sorterad på kundnummer och fakturanummer, genom att klicka på tillgängliga rubriker listan kan sorteringen av listan förändras.

Välja in eller välja bort faktura

Genom att bocka av en eller flera fakturor, exkluderas dessa från utskriften. Standardvärdet för en faktura som uppfyller kriteriet för autogiro är alltid bockad, d.v.s. att den ingår i utskriften från början. Vid t.ex. övergången av en befintlig kund till autogiro kan man alltså välja bort fakturor på den kund som fakturerats på vanligt sätt i dialogen.

Visa enbart ej uppdaterade är från början vald i dialogen och innebär att enbart fakturor som inte tidigare är skickade till Bankgirocentralen visas i listan över de fakturor som ska processas.

Genom att välja bort alternativet, visar listan istället alla obetalda fakturor till kunder med autogiro. Kolumnen Uppdat i listan kommer då att indikera vilka fakturor som tidigare uppdaterats (skickats) till autogiro.

 

Funktionen används i de fall banken har refuserat autogiro t.ex. när kunden har halkat efter och inte hade pengar på kontot kan funktionen användas för att skicka filen (fakturorna) igen nästa gång.

Dialog visas även vid inga nya fakturor

Dialogen visas även om det inte finns några nya fakturor att skicka via autogiro. Dialogen kommer då att visas med alla obetalda fakturor till kunder med autogiro på samma sätt som när alternativet Visa enbart ej uppdaterade väljs bort i dialogen. Detta för att kunna skicka en eller flera fakturor igen t.ex. om kunden inte har täckning på sitt konto på förfallodagen.

Huvudfönstrets statusrad kommer i detta läge att meddela att dialogen visar tidigare skickade fakturor istället för nya ej tidigare skickade och kolumnen Uppdat i listan kommer att visa att alla rader tidigare uppdaterats (skickats) till autogiro.

Välj inga / välj alla

 

Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga fakturor i urvalet och därefter istället välja in de fakturor som inte ska skrivas ut och inkluderas i filen för autogiro.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla rader i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Statusraden i dialogen

Längst ner på statusraden i dialogen visas hur många fakturor som är valda i urvalet. Från början är alla valda och om Välj inga har valts är utgångspunkten att inga är valda. Det totala antalet fakturor som är tillgängligt baserat på det urval som tidigare har gjorts när utskriften Autogiro valdes i Utskrifter Administration.


Det är också möjligt att permanent ändra status för Autogiro uppdaterat direkt på fakturan via kundbilden. Se avsnittet: