Utskrifter Administration - Autogiro

Winbas hjälp

Utskrifter Administration
Välj fakturor för utskrift

Autogiro är en funktion där en lista skrivs ut med fakturor till kunder med Autogiro aktiverat för betalning. I samband med utskriften skapas även en fil som motsvarar innehållet i utskriften. Den skapade filen skickas sedan till Bankgirocentralen som drar fordran direkt från kunden när faktura förfaller.

Autogiro Privat. Normalt används tjänsten Autogiro Företag men om tjänsten Autogiro Privat istället används görs inställningen i Inställningar för kunder som då kommer att påverka filens utseende som skickas Bankgirocentralen.

Fast utseende. Autogiro har ingen egen design för själva utskriften, utan följer ett på förhand bestämt utseende som motsvarar filens utseende.

Inställningar allmänt. Autogirots öppningspost innehåller information om betalningsmottagarens kundnummer (Autogironummer) samt bangironummer. Dessa uppgifter med Autogironummer som har erhållits från banken ska vara registrerade i Inställningar Allmänt.

Alternativ

Första betaldatum anges för eventuella betalningar vars förfallodatum har passerat i tiden och kan inte vara ett datum tidigare än dagen efter systemdatum och är således ett datum som anges tidigast imorgon, detta beroende på att bankgirot inte hanterar betalningar som ska ske tidigare än de har skickats.

T.o.m. förfallodatum tar fram ej tidigare behandlade obetalda fakturor märkta för autogiro som förfaller fram t.o.m. till det angivna datumet.

Uppdatera autogiro vid utskrift innebär att fakturorna markeras behandlade och inte inkluderas vid nästa utskrift. I detta läge betraktas fakturorna som skickade till Bankgirocentralen.

Ingen uppdatering påverkar inte fakturorna med avseende på autogiro och fakturorna kommer att kunna skrivas ut igen.

Använd OCR-nummer markeras om man på fakturorna använder OCR-nummer vid avisering till kunderna. OCR-nummer består då av fakturanummer, eventuell längdsiffra, plus kontrollsiffra enligt modulus 10 - på samma sätt som på fakturablanketten. Om Använd OCR-nummer har valts kommer alternativet även att föreslås nästa gång utskriften ska utföras.

Välj fakturor för utskrift visar dialogen Välj fakturor för utskrift och innebär möjlighet att välja bort enskilda fakturor för autogiro från det föreslagna urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera fakturor i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare vid utskrift och skapande av fil till Bankgirocentralen. Detta t.ex. vid övergången med befintlig kund till autogiro för att välja bort de fakturor som inte är föremål för autogiro.

Det är också möjligt att permanent ändra status för Autogiro uppdaterat direkt på fakturan via kundbilden. Se avsnittet:

Filnamn vid utskrift till skrivare bekräftas i samband med utskriften med sökväg till filen som sedan ska skickas till bankgirot. Notera att filen enbart skapas i samband med kvittensen vid utskrift till skrivare, och inte när Autogiro förhandsgranskas på bildskärm. Senast använda mapp och filnamn kommer att föreslås i dialogen.

Backup av tidigare fil. När en ny fil skapas kommer den tidigare filen att skrivas över om samma namn används och en backup av den tidigare filen automatiskt att skapas i den angivna mappen. Backupfilen heter då Autogiro.bak och kan användas om man av någon anledning behöver den tidigare filen igen.

Medgivande och betalningsunderlag

Filen som skapas innehåller även ett s.k. medgivanderegister (Layout A) före fakturorna i själva betalningsunderlaget (Layout B). Filen innehåller alltså både medgivanderegister med berörda kunder samt betalningsunderlag med information om fakturorna som sedan debiteras kundens konto.


För återredovisning av utförda betalningar i kundreskontran, se avsnittet: