Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag - Välj fakturor

Winbas hjälp

Krav / Kontoutdrag
Utskrifter Administration

I Krav / Kontoutdrag finns möjlighet att välja ut vilka fakturor som skall ingå i kravutskriften. Dialogen Välj fakturor visar en lista över de fakturor som är aktuella för utskrift av kravbrev samt eventuella tidigare bortvalda och fortfarande obetalda fakturor som tidigare har bockats av i dialogen.

Välja in eller välja bort faktura

Genom att bocka av en faktura eller en kunds alla fakturor, exkluderas dessa från utskriften. Standardvärdet för en ny faktura är alltid bockad, d.v.s. att den ingår i utskrift.

Kunden. Genom att bocka av på själva kunden, bockas alla fakturor bort på den aktuella kunden. Därefter kan eventuellt en eller flera enskilda fakturor bockas på igen. Observera att en ny faktura sedan alltid får status bockad, alltså att den kommer att skrivas ut.

Fakturan. Bocka av en enstaka faktura genom att klicka på krysset på den aktuella fakturan.

Kommentar på fakturan. Om en kommentar har skrivits till en faktura i kundreskontran t.ex. när kundfakturor hanteras av flera personer, visas den också tillsammans med övriga uppgifter om fakturan. Kommentaren kan t.ex. vara tidigare registrerad i Kunder - Fakturor och innehålla betalningsinformation som t.ex. reklamationsärenden och att betalningspåminnelser inte ska skickas. Kommentaren visas i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga uppgifterna.

Inställning på fakturan gäller tills ändrad

Avsluta med F7 - Spara. Informationen om vilka fakturor som ingår eller inte ingår sparas till nästa utskrift. En faktura som är avbockad skrivs alltså inte ut förrän den åter aktiveras.

Tips för hantering

Bocka på eller av - kund / faktura med hjälp av muspekaren eller använd tangenten Pil-ner och tangenten mellanslag för att bocka på med hjälp av tangentbordet.

För att permanent exkludera en kunds alla fakturor från Krav / Kontoutdrag - ställ av inställningen Kravbrev på den aktuella kunden i Kunder.

Välj alla fakturor / välj inga fakturor

 

Använd knappen Välj alla fakturor för att aktivera alla fakturor i urvalet som tidigare har valts bort.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj alla fakturor har valts ändras funktionen till Välj inga fakturor för att istället kunna välja bort fakturorna och välja in de som ska vara med om det handlar om ett mindre antal fakturor.

Skriv ut listan till skrivare

Knappen Skriv ut listan till skrivare innebär att man kan göra en utskrift av själva listan i dialogen med fakturorna som utgör underlaget för blanketterna i Krav / kontoutdrag. Rapporten kommer då även att visa eventuella bortvalda fakturor på samma sätt som i dialogen.

 

 

Kommentar på fakturan registrerad i reskontran skrivs i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga uppgifterna i fakturan.

Skicka listan till Excel

Tillsammans med möjligheten att skriva ut fakturor i dialogen finns också möjlighet att skicka listan med urvalet av fakturor till Excel.
Underlaget kan därefter vid behov redigeras och kanske utgöra en alternativ form av kontoutdrag.


Välj utskrift / skicka e-blankett innebär att dialogen för utskick av e-mail kommer att visas. I detta läge kan man bestämma om vissa kunder ska få blanketten via e-mail. Valet av alternativet sparas för användaren till nästa gång. Detta betyder då att om man normalt använder kravbrev via mail, kommer detta också automatiskt att föreslås i dialogen.

Vid avisering av Krav / kontoutdrag via e-mail och pdf kommer avisering via e-mail av Krav / kontoutdrag att föreslås på grundval av reglerna angivna för faktura. D.v.s. har man angivit att en kund ska få faktura via e-mail i e-blanketter, kommer även kravet att följa samma regel.