Utskrifter Bokföring - Berörda konton eller avsnitt

Winbas hjälp

Utskrifter Bokföring

Vid utskrift av t.ex. Balansrapport eller Resultatrapport kan villkoren Alla konton i företagets kontoplan, Alla berörda konton eller Enbart avsnitten i antingen balans- eller resultatrapport väljas för rapporten. Villkoren styr vilka konto som ska skrivas ut och därmed även antal rader på rapporten.

Alla konton i företagets kontoplan

Om detta alternativ väljs i samband med utskriften, kommer alla ej avslutade konton i företagets kontoplan att inkluderas med utskriften. Om ett avslutat konto är berört av en händelse under perioden, kommer även detta konto med i rapporten.

Alla berörda konton

Alla berörda balans- eller resultatkonton innebär att en händelse ska ha skett på kontot under räkenskapsåret fram till och med den angivna perioden. Alternativet är till fördel när kontoplanen innehåller många vilande konton.

Normalt gäller att ett konto måste vara belastat under perioden i räkenskapsåret för att komma med vid alternativet Alla berörda konton. Detta beror på om kolumner från t.ex. budget eller föregående år är invalda, i detta fall betraktas kontot som berört om exempelvis en händelse i budget finns i den aktuella perioden.

Ingående balans och perioden

Om enbart de vanliga kolumnerna för ingående balans och periodbelopp är valda i rapportens design, berörs kontot enbart med hänseende till bokföringstransaktioner inom valda perioder innevarande räkenskapsår.

 

 

 

Budget

Om även någon av kolumnerna som avser budget har valts in i designen, kommer konto med budgethändelse under perioden i räkenskapsåret att betraktas som ett berört konto.

 

Föregående år

Har kolumner valts in för jämförelse med föregående år, betraktas kontot som berört om händelse har skett under motsvarande period föregående år.

Exempel

Kolumner avseende föregående är har valts in och därför visas två kontorader, trots att kontona inte är berörda under perioden innevarande räkenskapsår. Hade de två kolumnerna valts bort ur designen för rapporten, hade dessa två kontorader inte visats vid alternativet Alla berörda konton.

Fält för budget har valts in i designen och budgettransaktion finns på kontot under perioden, varför kontot med transaktionen skrivs på rapporten.

Utskrift till fil

Vid Utskrift till fil hanteras konto som berört om det finns händelser på föregående år, oavsett om kolumner för föregående år är invalda i rapporten. Detta eftersom utskrift till fil alltid tar med alla kolumner oavsett vilka som har designats in i den ordinarie rapporten.

Enbart avsnitten

Alternativet skriver enbart summorna för avsnitten angivna i Balans/Resultatrapport, utan specificering av varje konto i avsnitten. Detta alternativ ger det minsta antalet rader på rapporten.