Winbas och Antivirusprogram

Winbas hjälp

Installation och tekniska specifikationer

Rekommendationer för antivirusprogram med Winbas

Bakgrund

Antivirusprogram på server kan i vissa fall orsaka störningar i transaktionshanteringen mot Winbas databaser. Detta gäller i synnerhet då antivirusprogrammet inställt för kontroll av transaktioner mot aktuella databaser. Antivirusprogrammet bör istället konfigureras på ett sådant sätt att Winbas transaktionshantering exkluderas vid "skanning" efter virus.

Problembeskrivning

I samband med befintligt antivirusprogram på server och problematik med återkommande reglering av databaser med t.ex. Reparera och andra funktioner i Databasverktyg, bör vissa åtgärder vidtagas. Till åtgärderna hör att i uteslutande alla antivirusprogram inaktivera "skanning" av filer med ändelsen .mdb och .ldb. Även Winbas serverkatalog bör utelämnas i konfigurationen.

Virusskanning kan konfigureras manuellt till att köras schemavis eller manuellt när databaser inte är aktiva.

  1. Vid aktivering av aktuell databas skapas bl.a. en LDB-fil som fungerar som en kontrollfil och postlåsningsfil för databasaktiviteter för olika användare, filen administrerar trafik in och ut från databasen.

  2. Vid exempelvis orderhantering och fakturering ska ett större antal tabeller uppdateras, därmed ökar belastning på miljön när trafik skall skannas av antivirusprogrammet vid ett flertal tillfällen.

  3. Som exempel kan nämnas när tre användare skriver ut vardera ett femtiotal sidor samtidigt, erfarenheten visar att denna situation innebär extrem belastning på aktiv topologi, vilket inte ofta leder till onormalt hög belastning när antivirusprogrammet ska kontrollera den aktuella datan. Denna typ av belastning kan i svåra fall leda till att servern påverkas negativt med eventuella databasproblem som följd.

  4. Erfarenheten visar att virus sällan angriper filer av typen mdb, teoretiskt kan möjligen ett makrovirus angripa denna filtyp, men även dessa är relativt ovanliga i dessa sammanhang.

Kommunikationen mellan styrfilen, databasen och programmet.

Ytterligare övergripande riktlinjer för användning av antivirusprogram:


Om ovan nämnda rekommendationer ej åtföljs kan Winbas Support få svårigheter att på distans åtgärda eventuell uppkommen problematik, vilket då kan komma att kräva manuell handläggning på plats.