Beställning - Kopiera beställning

Winbas hjälp

Beställning

Funktionen Kopiera beställning innebär att en tidigare beställning kan väljas och ligga till grund för en ny beställning. Kopiering kan då ske dels från en befintlig inneliggande beställning eller en tidigare kopierad och inlevererad beställning som inte längre ligger kvar.

Välj knappen Kopiera från Beställning för att öppna dialogen Kopiera beställning.

Fliken Kopierad beställning visar tidigare kopierade beställningar, som är kopierade förutsatt att inställningen Kopiera beställning vid inleverans är gjord i Inställningar för produkter. Genom att använda inställningen ges möjlighet att lagra alla tidigare beställningar och därefter återanvända dem och kopiera tillbaka till nya beställningar till samma eller annan leverantör.

Kopiering med eller utan vald leverantör

Det finns två lägen för kopiering - med eller utan vald leverantör på skärmen. Meddelanderaden indikerar vilken typ av kopiering som kommer att ske, beroende på om annan leverantör har valts före kopiering eller inte.

Samma leverantör. Om knappen Kopiera väljs med blank skärm i beställningsformuläret, alltså utan vald leverantör - kopieras beställningen i sin helhet med befintlig leverantör och uppgifter i beställningens huvud.

Ny leverantör. Om Kopiera väljs efter att man har valt en leverantör - skapas ett nytt beställningshuvud, baserat på den nya leverantörens uppgifter. I princip utförs kopiering endast på radnivå i detta fall, då beställningens huvud skapas på nytt med de nya uppgifterna från den angivna leverantören.

Anpassa kolumner tillfälligt

Innehållet i listorna vid kopiering följer de inställningar för kolumner som har gjorts i den ordinarie söklistan för beställningar. D.v.s. om man väljer in och sparar kolumner i söklistan för beställningar i beställningsfönstret, så kommer dessa och att också visas vid kopiering.
I de fall kopieringsdialogen öppnas och någon kolumn kanske saknas i den bakomliggande söklistan, kan kolumnen väljas in tillfälligt för att t.ex. användas på sökning av annat begrepp. Man kan då även skriva ut t.ex. tidigare kopierade beställningar genom samma meny vid högerklick.

Kolumnen Inleveransdatum

Inleveransdatum kan användas i fliken Kopierade beställningar och jämföras med utfäst leveranstid. Om kopierade beställningar används, är det alltså möjligt att statistiskt följa tiden för leverantörens leverans i förhållande till den tidigare utlovade leveranstiden.

Borttagna produkter

När kopiering sker kan situationen uppstå att en produkt på en ingående rad är borttagen från produktregistret. Om så är fallet visas varningen om borttagna produkter, som då även erbjuder möjlighet att använda ersättningsprodukt.