Produkter - Kalkylpriser - Export och Import

Winbas hjälp

Produkter - Kalkylpriser

Export av kalkylpriser

Export innebär att en tabseparerad textfil skapas och öppnas i Excel för eventuell vidare bearbetning, för att sedan kanske importeras med ändrade uppgifter. Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna.

Kolumner vid Export och Import

Följande kommer att exporteras med filen. Samma kolumner ska också förekomma vid import enligt nedan:

Produkt avser produktens nummer och ska alltid anges vid en import.

Rad utgör tillsammans med produkten kalkylprisets unika position

Text är beskrivningen för raden såsom t.ex. Material, Frakt, Emballage o.s.v.

Pris anges alltid för raden om inte procent avses. Om procent avses lämnas kolumnen tom.

Valuta kan utelämnas vid import och sätts då till systemvalutan (SEK)

Procent kan anges om inget pris har angivits på raden och kommer att lägga den procentuella andelen av summan av tidigare rader till summan av kalkylpriset.

Import av kalkylpriser

Import av kalkylpriser kan utföras t.ex. när kalkylpriser för ett antal produkter har framställts i en Excelfil.

Ange en fil som innehåller kalkylpriser i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i Excel-format (.xlsx).

Filen ska alltid innehålla sex kolumner enligt ovan. Om ett kalkylblad i Excel-format väljs för inläsning ska det första bladet i arbetsboken användas.

Ta bort och ersätt alla tidigare kalkylpriser betyder att alla tidigare kalkylpriser ersätts med den uppsättning av priser som importeras. Alternativet kan användas för att bort en komponent efter export som inte längre ska ligga kvar.

Lägg enbart till nya rader innebär att enbart nya rader läggs till och tidigare kalkylpriser ligger kvar oförändrade.

Generell uppdatering av kalkylpriser

När importen är slutförd kommer frågan om att Generell uppdatering av kalkylpriser att visas. Om inga ytterligare inläsningar av filer ska göras bör då också uppdateringen utföras för att föra in det nya värdet av kalkylpriserna på respektive berörd produkt.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.