Order / faktura - Beställning

Winbas hjälp

Alternativ i Inställningar Order

Om något av alternativen för beställning såsom Kan skapas, eller Kan skapas och ändras är valt i Inställningar Order, finns möjlighet att utifrån en befintlig order skapa ett beställningsunderlag på produkter som ingår i en kundorder. Från Beställningsunderlag skapas sedan beställningar till leverantörer.

Beställningar kan skapas

Används alternativet Kan skapas och ändras i inställningar för order kommer man direkt in i Beställningsunderlag när knappen F5 - Beställning väljs i Order / faktura för hela ordern, eller i transaktioner för enstaka produkter. Med alternativet Kan skapas, skapas ett beställningsunderlag men Beställningsunderlag öppnas inte för ytterligare förändringar.

Inställning

Knapp

Beskrivning

Kan inte skapas

 

Funktionen finns inte tillgänglig.

Kan skapas

Funktionen finns tillgänglig.

Kan skapas och ändras

Knappen (...) indikerar att beställningen kan bearbetas vidare i Beställningsunderlag.

Behåll registrerad benämning och kommentar

Om inställningen Behåll registrerad benämning och kommentar används, kommer den benämning som är angiven på orderraden även att användas på raden i beställningsunderlaget. Även kommentaren som finns på orderraden skrivs som kommentar.

Beställningsunderlag enstaka produkter

Beställningsunderlag på enstaka eller flera markerade produkter görs på transaktionssidan i F6 - Transaktioner och man utgår då från den orderrad som innehåller produkten som också ska beställas av leverantör.

Beställningsunderlag på hel order

För att skapa beställningsunderlag på alla produkter som finns registrerade på befintlig order använder man knappen F5 - Beställning när man har aktuell order framme.

Nedan beskrivs kortfattat vad som händer när beställningsunderlag skapas med knappen F5 - Beställning.

Leveranstid

När knappen F5 - Beställning väljs visas dialogrutan Skapa beställningsunderlag. Finns en leveranstid angiven på ordern föreslås den leveranstiden i dialogen och man kan själv därefter ändra leveranstiden vid behov. Det görs en kontroll av leveranstiden mot datumintervall som är angiven för leveranstid i Inställningar Produkter. Leveranstiden registreras sedan på varje beställning som skapas.

Direktleverans

I dialogrutan Skapa beställningsunderlag finns också alternativet Direktleverans. Alternativet Direktleverans innebär att leveransadress som är angiven på order kommer att registreras som leveransadress på beställning, d.v.s. leverans av produkter görs direkt till kund.

Behåll orderns leveranstider

Använd alternativet för att behålla kundorderns leveranstider på beställningen i de fall transaktionerna har olika leveranstider.
Transaktionernas leveranstider kommer då att registreras även i beställningsunderlaget, och eventuellt föreslagen leveranstid i dialogen kommer inte att användas. Detta alltså på samma sätt som när kopiering istället sker för enskilda produkter från transaktionssidan.

I övrigt registreras uppgifter enligt följande:

Godsmärke

Godsmärke som finns registrerad på order registreras även på beställning.

Ápris

Ápris på beställningsrad blir lika med produktens Inpris med undantag om alternativet Kostnad från Produkt ej är valt på produkt, då blir ápris samma som orderradens Ákostnad.

Projekt

Finns Projekt registrerat på orderrad kommer även detta att registreras i beställningsunderlaget.

Summering av rader med samma produkt

Finns det flera orderrader som innehåller samma produkt, t ex en produkt som ingår som detalj i flera strukturprodukter, görs summering av antal, summa och vikt till en beställningsrad per produkt.

Strukturprodukt

Finns strukturprodukt på någon orderrad kommer beställningsunderlaget att innehålla rader med de detaljer som ingår i strukturprodukt.

Förpackningsantal

Om Förpackningsantal används, kommer alltså antal i beställningsunderlaget att rundas av uppåt till det antal som har angivits som förpackningsantal på produkten. Detta innebär att beställning görs på hela förpackningar utan att leverantören behöver bryta förpackningen. Detta då också eventuellt också omräknat beroende på inköpsfaktor i förhållande till antalet i försäljningsordern.

Förpackningsantal kommer inte att användas om Direktleverans är valt i dialogen, alltså när leverans görs direkt till kund. I detta fall kommer det egentliga antal som kunden har beställt att föreslås oavsett produktens förpackningsantal.


Om ordern redan helt eller delvis har registrerats i beställningsunderlaget och den enskilda produkten redan är registrerad för beställning kommer Dialogen Produkten finns redan att visas.


Se även: