Kassa - Kolumnen med summor

Winbas hjälp

Kassa

Kolumnen med summor

Beroende på radernas status visar summorna totalt i försäljning samt vad som kommer att betalas i och med denna betalning.

Kassa / kontant

Raden ingår på kassakvittot och betalas direkt.

Beställning och order

Beställningsunderlag skapas på produkten, samt orderbekräftelse till den aktuella kunden. Raden ingår ej i detta kvitto.

Order

Raden ingår ej i detta kvitto och enbart order i Order / faktura skapas mot den aktuella kunden.

Summor återspeglar radernas status

Enbart kassatransaktioner med status Kassa / Kontant ingår i den betalning som ska göras. Övriga transaktioner ligger till grund för order som kommer att faktureras kunden i ett senare skede.

Detta förhållande med den totala ordersumman, samt vad som ligger för kassabetalning återspeglas i de summor som visas på kassaordern till höger i skärmbilden.

Antal

Kolumnen med kassaordens summor visar även totalt antal på kassaordern, d.v.s. summering av de ingående radernas antal. Uppgiften kan t.ex. användas för kontroll vid utlämning av varorna där antalet då ska överensstämma med levererade varor.

Beroende på om en uppdelning har gjorts på kassaordern där vissa transaktioner kanske ska beställas och är föremål för skapande av kundorder / följesedel, kommer det beställda antalet i kassan att skilja sig från det som ska betalas och levereras direkt.
Antalen motsvarar fälten S:a best.antal och S:a lev.antal som kan väljas in på t.ex. blanketterna följesedel, faktura samt kontantkvitto och utgör en summering av beställt och levererat antal.

Notera att raderna med Antal i summakolumnen enbart visas när fönstret är tillräckligt stort i höjdled för att uppgifterna ska få plats.

Vid behov kan då alltså själva fönstrets storlek förändras genom att dra i nedre högra hörnet eller fönstrets kant i kombination med Senast använda storlek som då gör att uppgiften alltid kommer att visas.

Detaljerad vy med summor

Genom att klicka på, eller hålla musen över rubriken i kolumnen med summorna till höger i bild, visas den ingående detaljerade vyn för kassaordern.

Faktureringsavgift och Frakt används normalt inte i Kassa, som t.ex. i Order / Faktura. När vanliga kassatransaktioner registreras föreslås inte faktureringsavgift och frakt. Möjlighet finns dock att ange dessa avgifter som önskas.

När ordertransaktioner registreras i Kassa kommer faktureringsavgift och frakt att föreslås enligt inställningar gjorda i order samt om kunden i fråga är föremål för faktureringsavgift. Detta styrs då av alternativet Föreslå status Order beskrivet ovan. När kassaordern har mixad status kommer eventuellt angivna avgifter att läggas på kontantnotan.

Avgift såsom skatter eller pant hanteras på samma sätt i Kassa som vid övrig försäljning, d.v.s. är produkten avgiftsbelagd kommer avgiften att läggas till nettobeloppet.

Öresutjämning på själva kassaordern styrs av kunden, d.v.s. ska inte öresutjämning användas i kassa ställs den av på t.ex. kontantkunden. Möjlighet finns att lägga till eller ta bort öresutjämning på ordern vid behov. Om kassaordern är av mixad status och ligger till grund för både kontantnota och order, kommer ändring av öresutjämning att gälla på båda.

Kostnad, TB och TG kan visas per transaktion i listan om inställningar tillåter detta. Den totala kostnaden samt täckningsbidraget och täckningsgraden för hela ordern visas i den detaljerade summaraden om aktuella inställningar tillåter visning av uppgifterna. Följande regler gäller för om uppgifter om kostnad ska visas:

Välj in fler summor i kassan

Dessutom kan ytterligare uppgifter om t.ex. kostnad och täckningsbidrag väljas in och visas permanent i kassabilden tillsammans med övriga summor. Detta innebär att man slipper öppna vyn med detaljerade summeringar, och att valda uppgifter då alltid visas på ordern.

Förutom t.ex. ordersumma, rabatt och moms som alltid visas, kan då t.ex. följande väljas in:

Summa

Betydelse

Vikt

Den totala vikten på kassaordern baserat på ingående produkters vikt i kg.

Volym

Kassaorderns totala volym där volym används på produkterna.

Momspliktigt

Det totala momspliktiga beloppet i valutan.

Exkl.moms

Orderns nettobelopp före moms.

Kostnad SEK

Orderns totala kostnad i systemvalutan (SEK).

Täckn.bidrag

Sålda produkters totala TB, summan av intäkten minus orderns totala kostnad.

Täckningsgrad

Täckningsgraden i procent.

Enhetsantal

Summan av Enhetsantal som t.ex. antal kollin, backar eller hela lådor.

Om alternativet med fler summor inte visas ovanför kassans betalaknapp, öka fönstret storlek i höjdled.