Dialogen Winbas Kontroll

Winbas hjälp

Vid start av Winbas utförs en rad kontroller av ingångsvärden i installationen. Om någon av dessa kontroller resulterar i en varning, visas en dialog som indikerar att felaktiga parametrar har påträffats.

Versionskontroll av Winbas och styrfiler

Kontroll av systemfiler som måste finnas för att för att Winbas ska fungera korrekt. Om detta meddelande visas bör serverinstallation utföras med hjälp av behörig support.

Versionskontroll databas och register

Meddelandet kan visas när databasen som öppnas är av felaktig version eller har skadats. Om en uppgradering har utförts nyligen, beror förmodligen problemet på att databasuppdateringen (uppdat.exe) inte har utförts korrekt. Kör i detta fall Uppdat.exe i servermappen för att åtgärda problemet i samråd med behörig support. Om problemet istället har uppkommit efter en tids användande, kör Diagnostisera databas i Databasverktyg för att kontrollera problemet.

Diskkontroll server

Kontroll av hur mycket diskutrymme som finns kvar på enheten där serverinstallationen ligger. Vid för lite utrymme på hårddisken kan Winbas komma att inte fungera korrekt, med eventuella dataförluster som följd. Om meddelandet visas kontakta tekniker för att frigöra utrymme på den aktuella enheten.

Användare och behörighetskontroll

Kontroll av antal inloggade användare i förhållande till antalet samtidiga användare i licensavtalet. Varningen visas om antal användare vid tillfället överskrider det registrerade antalet. Genom att välja Detaljer visas de användare som är Inloggade klienter på samma sätt som i Databasverktyg.

Kontroll av filstorlek för databas

I de fall Access-databas används kommer en varning att visas om storleken närmar sig den övre gränsen för filstorleken på 2 GB. Varningen visas då enbart för administratörer in systemet. Om varningen visas bör åtgärder vidtas, såsom att köra Ta bort statistik och Komprimera databas.


Se även: