Design av listor - Fält i Utskrifter Bokföring

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Bokföring

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Bokföring i avsnittet Utskrifter per projekt.

Fältnamn

Beskrivning

Verifikationslista per projekt

 

Rad

Transaktionsrad inom verifikationen.

Radtext

Text angiven på raden vid registreringstillfället eller automatiskt genererad vid bokföring via integration.

Konto

Konto märkt för projekt.

Kontobenämning

Kontots benämning i kontoplanen.

R.enhet

Resultatenhet om resultatkontot är märkt för registrering av resultatenhet.

Projekt

Det aktuella projektet.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Spec

Specifikation om kontot är märkt för specifikationer.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp.

Antal

Eventuellt antal.

Per.datum

Periodiseringsdatum, bokföringsdatum eller periodiseringsdatum beroende på om periodiserad bokföring används.

Kontoutdrag per projekt

 

Datum

Verifikatets datum.

Ver.nr

Verifikationsnummer med eventuell nummerserie om fler nummerserier än serie A används.

Text

Verifikationstext manuellt registrerad eller automatiskt genererad vid bokföring via integration.

R.enhet

Eventuell resultatenhet.

Projekt

Eventuellt projekt.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Specifikation

Specifikation.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp

Saldo

Kontots saldo.

Antal

Eventuellt antal.

Resultatrapport per projekt

 

Konto

Kontonummer.

Namn

Kontots benämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

IB.ant

Eventuellt ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning föregående år.

F.år per.andel%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.andel%

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning med avseende på föregående år.

F.år ack.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.ant

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Fält i Utskrifter per projekt

 

  Grundregister Företagets rapporter Utskrifter per resultatenhet