Design av listor - Fält i Utskrifter Bokföring

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Bokföring

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Bokföring i avsnittet Utskrifter per projekt.

Fältnamn

Beskrivning

Budgetutskrift per resultatenhet

 

Konto

Kontonummer.

Namn

Kontots benämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

IB.ant

Eventuellt ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning föregående år.

Per.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning med avseende på föregående år.

Ack.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.antal

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Verifikationslista per resultatenhet

 

Rad

Transaktionsrad inom verifikationen.

Radtext

Text angiven på raden vid registreringstillfället.

Konto

Konto märkt för resultatenhet.

Kontobenämning

Kontots benämning i kontoplanen.

R.enhet

Den aktuella resultatenheten.

Projekt

Eventuellt projekt.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Spec

Specifikation.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp.

Antal

Eventuellt antal.

Per.datum

Periodiseringsdatum, bokföringsdatum eller periodiseringsdatum beroende på om periodiserad bokföring används.

Huvudbok per resultatenhet

 

Datum

Verifikatets datum.

Ver.nr

Verifikationsnummer.

Text

Registrerad verifikationstext eller automatiskt genererad vid bokföring via integration.

R.enhet

Resultatenhet om resultatkontot är märkt för registrering av resultatenheter.

Projekt

Eventuellt projekt om projekt kan registreras på kontot.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Specifikation

Specifikation.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp

Saldo

Kontots saldo.

Antal

Eventuellt antal eller konterat belopp på valutakonto.

Resultatrapport per resultatenhet

 

Konto

Kontonummer.

Namn

Kontots benämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

IB.ant

Eventuellt ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

Bud per bel

Periodens belopp med avseende på budget.

Bud per.andel%

Procentuell andel av budgetens periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud P.avvik%

Budgetens avvikelse för perioden.

Bud per.ant

Periodens antal med avseende på budget.

Bud ack.bel

Budgetens ackumulerade belopp fram till innevarande period.

Bud ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade budgeterade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud A.avvik%

Procentuell andel av det ackumulerade budgeterade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud ack.ant

Ackumulerat antal i budget fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning föregående år.

F.år P.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning med avseende på föregående år.

F.år A.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.ant

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Fält i Utskrifter per resultatenhet

 

 

  Grundregister Företagets rapporter Utskrifter per projekt